Zlecenie Zadań PFRON 1/2020 projekt Zamiast murów-mosty


Celem projektu „Zamiast murów-mosty” jest zwiększenie samodzielności niepełnosprawnych uczestników OREW w Jezierniku, podopiecznych Fundacji WRÓĆ, poprzez realizację programu ciągłego wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego, w oparciu o Indywidualne Plany Działania.

Projekt ma charakter ciągły, podzielony jest na trzy etapy i obowiązuje w terminie od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2024 roku.

Projekt zmierza do zwiększania samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, podopiecznych Fundacji WRÓĆ i stanowi kontynuację oraz konsekwencję działań realizowanych w poprzednich latach, w ramach zlecenia zadań PFRON.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie podstawowe, realizowane na bazie zasobów OREW (np. Terapie aktywnego modelu komunikacji, Terapia wad postawy i chodu, Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej) oraz wsparcie uzupełniające realizowane poza siedzibą placówki – np. w oparciu o Ośrodek Animaloterapii i Hipoterapii lub Ośrodek Basenoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, zasobów przyrodniczych czy kulturalnych najbliższego otoczenia.

Projekt zakłada wielorakość metod wsparcia, realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę, z zastosowaniem pomocy dydaktycznych i nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, będących w posiadaniu Fundacji.

Przewidziano także zakupienie ze środków projektu wyposażenia uzupełniającego te zasoby, szczególnie o zużywające się środki dydaktyczne oraz takie elementy wyposażenia, które pozwolą na pełniejszą realizacje procesów wsparcia z wykorzystaniem technologii i programów, które niedawno wzbogaciły katalog występujących na rynku produktów służących terapii ON.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, z województwa pomorskiego – niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe – podopieczni Fundacji WRÓĆ, uczęszczający do prowadzonego przez Fundację OREW w Jezierniku.

Wszyscy posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16 ) lub o stopniu niepełnosprawności – uczniowie w wieku 16-25 lat; aktualnie wszyscy dorośli dysponują orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby te są dotknięte niepełnosprawnością sprzężoną na skutek wypadku, choroby, czy też od urodzenia.Formy wsparcia

Terapie aktywnego modelu komunikacji

Celem formy wsparcia jest wspomaganie rozwoju procesu komunikacyjnego u osób, które nie nabyły umiejętności werbalnego porozumiewania się, lub których umiejętność mówienia jest niewystarczająca, dla osiągnięcia sukcesu komunikacyjnego.

W procesie terapeutycznym uczestnik pozna i spróbuje wykorzystywać w komunikacji różnorodne metody i technologie, umożliwiające prowadzenie dialogu, pomimo rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Poprzez dostęp do zróżnicowanych narzędzi komunikacyjnych, będzie miał możliwość wyboru i stosowania tych, które w porozumiewaniu się będą dla niego najbardziej przyjazne i efektywne.

W ten sposób nastąpi wytworzenie i wzrost poczucia bezpieczeństwa; stworzone zostaną możliwości komunikowania potrzeb, a w ślad za tym podejmowanie decyzji i wywieranie wpływu na życie własne oraz na otoczenie, a przez to – uczestnictwo w życiu społecznym.

Z tej formy wsparcia, w pierwszym okresie finansowania korzystać będzie 21 Uczestników. Dla każdego z Nich przewidziano w tym czasie średnio 100 sesji godzinnych wsparcia, realizowanego w formie zajęć indywidualnych, w układzie jeden uczestnik i jeden terapeuta. Ogółem zaplanowano w tej formie wsparcie w wymiarze 2100 godzin.

Do realizacji wsparcia zostanie zatrudnionych 5-7 terapeutów, z których każdy posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej co najmniej dwiema metodami.

Na wsparcie złożą się (w konfiguracji dobranej indywidualnie do uczestnika w ramach IPD) zróżnicowane pod kątem kanałów oraz środków odbioru i ekspresji metody terapeutyczne, zmierzające do uaktywnienia i podniesienia sprawności komunikacyjnej uczestników.

Terapia AAC

Działania umożliwiające osobie nie mówiącej porozumiewanie się z otoczeniem, w sposób najbardziej dla niej dostosowany, za pomocą gestów, symboli czy też pomocy technologii informatycznych.

Metoda Krakowska®

Jej założeniem jest stymulacja rozwoju intelektualnego, budowanie systemu językowego, umożliwiającego komunikację, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie odrębnej, spersonalizowanej tożsamości użytkownika.

Metoda werbo-tonalna

Stymulując motorykę, percepcję słuchową oraz zmysł równowagi, wpływa się na rozwój mowy, poprawnej artykulacji głosek i uwrażliwienie słuchu. Pobudzane zmysły usprawniają komunikację językową u osób niepełnosprawnych intelektualnie, afazją, słabą wymową lub jej opóźnieniem.

Metoda Tomatisa®

Wysoce skuteczna metoda terapii problemów słuchowych, działająca w wieku obszarach, w tym procesów uczenia się i uwagi, kontroli głosu oraz realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Metoda obrazowo-symboliczna

Polegająca na tworzeniu specyficznego dla BO słownika obrazków i symboli, tworzących indywidualny słownik komunikacyjny. Metoda będzie realizowana z wykorzystaniem.in. programu Boardmaker, systemów C-Eye i Mówik, a także elementów integracji sensorycznej i terapii taktylnej.

Terapia tDCS- mikropolaryzacja

Nieinwazyjne stymulowanie mózgu u beneficjentów z dysfunkcjami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu prądem galwanicznym (parametry prądu zbliżone do naturalnych), które wpływa na rozwój funkcji poznawczych (m.in pamięć, uwaga, mowa).

Eyefeel

Narzędzie rozwijające i terapeutyczne, przeznaczony dla osób z barierami komunikacyjnymi.

W ramach formy wsparcia będą także realizowane działania z zakresu diagnostyki i terapii neurologopedycznej, związanych z zaburzeniami pokarmów i nadawaniem mowy oraz masażu Shantala.

W realizacji wsparcia w ramach Terapii Aktywnego Modelu Komunikacji zostaną wykorzystane zasoby placówki, w tym C-Eye, komputery z monitorem dotykowym, specjalistyczne klawiatury, switche, zestawy Mówik, paszporty komunikacyjne, słowniki Board Maker; ramiona mocujące do różnorodnych przycisków, w celu umieszczenia ich w pozycji najbardziej dogodnej dla Uczestnika, ramiona do Modular Hose, allturnspinne (AAC), drewniane bębenki, kastaniety zwierzątka (metoda werbo-tonalna). Wzmocnieniem terapii, np. w zakresie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, rozumienia mowy będą wykorzystywane oprogramowanie Dr Neuronowski oraz
sprzęt do diagnozy i terapii Metodą Tomatisa oraz Terapia tDCS- mikropolaryzacja. Wykorzystywane w terapii będą także nagrania stymulujące słuch oraz koordynację wzrokowo-słuchową; wyrażenia dźwiękonaśladowcze dzwonki, misy i inne instrumenty; kubeczki medela, szpatułki laryngologiczne, silikonowe miseczki z podkładką.

Z uwagi na potrzeby uczestników, często indywidualny i osobisty charakter pomocy dydaktycznych oraz ich zużywalność, w projekcie zaplanowano zakup tego typu środków w celu uzupełnienia posiadanych zasobów oraz wprowadzenia takich, które pojawiły się w ostatnim czasie i stanowią znaczące wsparcie w procesach terapii komunikacyjnych. 

Zaplanowano zakup wyposażenia do realizacji wsparcia, tj.: Magiczna ściana – urządzenie multimedialne, dotykowe o charakterze interaktywnym mogące być nośnikiem zarówno treści służących kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, jak i materiałów o charakterze stymulujących i tonujących zmysły; wzmacniającym stymulację poznawczo i rozwojową.

W ramach zajęć wykorzystywane będą także zakupione w projekcie laptopy z oprogramowaniem EyeFeel, zestaw Mówik a także oprogramowanie Eye Learn. Urządzenia te znajdą zastosowanie również w innych formach wsparcia oraz pozwolą na realizację wsparcia w przypadku konieczności zmiany jego formuły na zdalną.

Ośrodek posiada jedno stanowisko Eyefeel, jednakże z powodu jego znacznego spersonalizowania faktu że ta metoda jest wskazana dla co najmniej kilku Uczestników, a także licząc się z koniecznością pracy zdalnej, wnioskodawca zamierza uzupełnić zasoby o jeszcze 4 takie stanowiska.

Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-słuchowej

Celem terapii ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej jest eliminacja negatywnych dla motoryki małej oraz funkcji wzrokowych konsekwencji niesprawności lub zapobieganie regresom w tej dziedzinie.

Proces terapeutyczny ukierunkowany jest na specjalistyczne oddziaływania obejmujące eliminację lub minimalizowanie spastyczności i niedowładów, kontrolę czynności ruchowych ręki (OUN), wspomaganie rozwoju sensoryczno-odruchowego związanego z bazowymi systemami sensorycznymi, reaktywnością na bodźce dotykowe oraz psychomotorycznego, obejmującego rodzaje chwytów i umiejętność manipulacji przedmiotami.

Jednocześnie w procesie terapii prowadzi się usprawnianie czynności wzrokowych oraz koordynowanie aktywności wzrokowo-ruchowej.

Celem terapii jest też możliwość używania narzędzia, jakim może być ręka (dłoń, ramię) lub oko w komunikacji pozawerbalnej (gdy mowa werbalna nie rozwinęła się lub stopień jej rozwoju nie pozwala na skuteczne porozumiewanie się).

W pierwszym roku realizacji projektu założono dla każdego z 10 uczestników tej formy wsparcia średnio 40 jednogodzinnych sesji indywidualnych, realizowanych w układzie: jeden uczestnik, jeden terapeuta, co da łącznie w tym okresie 400 godzin wsparcia.

W ramach formy zaplanowano 4 godziny miesięcznie na pracę terapeuty w zakresie diagnostyki, dokumentacji.

Oprócz dedykowanych, specjalistycznych ćwiczeń, wchodzących w zakres terapii ręki, w realizacji wsparcia będą wykorzystane elementy techniki Terapii Svietlany Masgutowej.

Poprzez zmniejszanie spastyki, poprawę czucia powierzchniowego i głębokiego będą wypracowywanie możliwie maksymalne zakresu ruchów dłonią oraz palcami, z nadawaniem im charakteru celowych oraz zwiększaniem precyzyjności.

Forma wsparcia przewiduje również terapię zaburzonych czynności wzrokowych oraz podejmowanie działań terapeutycznych dążących do poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Do realizacji wsparcia zaplanowano wykorzystanie przewidziane do zakupienia zestawy komputerów przenośnych z terapeutycznymi programami komputerowymi: Eyefeel i EyeLearn oraz urządzenie „Magiczna Ściana” stosowane także w terapii aktywnego modelu komunikacji oraz Terapii Poznawczych i Rozwoju Społecznego.

Terapia wad postawy i chodu

Celem terapii wad postawy i chodu jest zbudowanie (odbudowanie) prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się (w tym układ kostny, mięśniowy, powięziowy) oraz wytworzenie (odtworzenie) świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcji).

Celem wsparcia jest też uzyskanie postępów m.in. w zakresie umiejętności trzymania głowy, utrzymania prawidłowej sylwetki podczas siedzenia; zmniejszenie napięć uniemożliwiających poruszanie kończynami, prawidłowe oddychanie, a nawet jedzenie; nadanie lub zwiększenie zakresu ruchu kończyn; stabilizacja podczas siedzenia i stania (utrzymanie pozycji pionowej), nabywanie umiejętności i poprawa sprawności chodzenia.

W roku pierwszym realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczestników, a intensywność wsparcia zaplanowano średnio na poziomie 60 godzin na uczestnika, w ramach zajęć indywidualnych, realizowanych w układzie 1:1. Łącznie zakłada się w tej formie realizację 1200 godzin wsparcia.

Dodatkowo przewidziano 60 godzin (średnio 6 miesięcznie) na przygotowanie do zajęć oraz ich dokumentację.

W tej formie zaplanowane są ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, równoważne, propriocepcji, rozluźniające, ćwiczenia prawidłowej postawy, stabilizujące gorset mięśniowy oraz wzmacniające zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże.

Stosowane będą również elementy metody PNF, Terapii Masgutowej, Wczesnej rehabilitacji w MPD, Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Integracji Sensorycznej, nowoczesnych metod leczenia skolioz i zaburzeń percepcji, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania.

W terapii będą wykorzystywane pomoce w rodzaju: materaców, wałków, taśm rozciągających, poduszek TheraBand, równoważni, kształtek, piłek, obciążników oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (np. pionizatory).

Dla okresowych weryfikacji efektów terapii są używane skoliomery, piony oraz Plurimetr Inklinometr.

W proces terapeutyczny zostaną włączone zajęcia ruchowe z wykorzystaniem, m.in. trójkołowych biegowych Rowerków Race Running, których specjalna konstrukcja zapewnia ergonomiczną postawę podczas chodzenia, stabilizację, odciążenie i zabezpieczenie użytkownika.

Wykorzystywane będą również m.in: krzesełko rosnące, Roller, Hantle Kettlebeell, Sztangi, Step, Kółko do ćwiczeń mięśni brzucha, Taśmy minibands.

Pomoce te znajdują się w zasobach Fundacji i w bieżącym okresie realizacji projektu nie planujemy zakupu nowych.

Terapie poznawcze i rozwoju społecznego

Celem terapii jest „nadanie” i poszerzenie obszarów, w których beneficjenci ostateczni będą zdolni poznawać i doświadczać.

Dotyczy to świadomości własnego ciała, jego funkcji i potencjału; stanów emocjonalnych, koncentracji samooceny i motywacji. Dotyczy też budowania interakcji z otoczeniem, zwiększania aktywności, dokonywania wyboru, rozwoju zainteresowań, przyjmowania funkcji społecznych, samorealizacji i integracji.

Kilkuosobowy zespół terapeutów udzieli w pierwszym roku projektu 2100 godzin wsparcia w terapiach poznawczych i rozwoju społecznego 21 uczestnikom średnio (po 100 godzin na BO), realizowanych w formie indywidualnej (1:1)

Poza wsparciem bezpośrednim średnio miesięcznie 18 godzin (tj. ok2-4 godzin na terapeutę) zostanie przeznaczone na dokumentowanie i przygotowanie zajęć.

W tej formie wsparcia zaproponowano zróżnicowaną intensywność stosowanych metod, w oparciu o wcześniejsze doświadczenia oraz ocenę możliwości i potrzeb poszczególnych beneficjentów ostatecznych.

Terapia tDCS- mikropolaryzacja

Nieinwazyjne stymulowanie mózgu u beneficjentów (z dysfunkcjami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu), które wpływa na rozwój funkcji poznawczych (m.in pamięć, uwaga, mowa), percepcyjnych (m.in. przetwarzanie, odbieranie, rozpoznawanie, identyfikacja) i ruchowych.

Neuromodulacja prądem znacznie poprawia funkcjonowanie całego mózgu oraz wzmacnia procesy neurorehabilitacyjne m.in. umożliwia, nabycie prawidłowych nawyków ruchowych, zmniejsza oczopląs, obniża ilość napadów drgawkowych, reguluje biorytmu (poprawia jakości snu, łaknienie) redukuje zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, obniża nadpobudliwość, zwiększa koncentrację nadaję i wzbogaca mowę.

Terapia behawioralna

Metoda wykorzystuje prawa uczenia się w procesie terapii w celu rozwoju zachowań pożądanych.

Terapia Integracji Sensorycznej odwołuje się do neurologii i teorii zachowania. Przez zabawę przyjemną i interesującą dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia Masgutowej

Program Neurostrukturalnej Integracji Schematów Odruchów polega na diagnozie schematów pierwotnych ruchów i odruchów oraz korekcji, usprawnienia i integracji układu ruchu pierwotnego i schematów odruchów w przypadku ich nieprawidłowego funkcjonowania.

Zadaniem programu jest wspieranie procesu integracji odruchów, która daje podstawę do optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej), a także służy kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Terapia rozwoju kulturalno – społecznego

Ma na celu stymulowanie zachowań społecznych, poszerzanie aktywności poznawczej oraz kształtowanie zainteresowań. W metodzie będą wykorzystywane techniki plastyczne, gry i zabawy teatralne, w tym z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Przewiduje się także poznawanie różnych form twórczości artystycznej. Istotną funkcją terapii jest to, iż pozwala ona na poczucie współistnienia w społeczeństwie i włączenie społeczne poprzez ekspresję twórczą, która ma wymiar uniwersalny.

W ramach terapii przewiduje się korzystanie z pomocy do integracji sensorycznej (o zróżnicowanych strukturach, kolorach, wielkościach i kształtach), zasobów Sali doświadczania świata, pomocy terapeutycznych opartych na technologiach wideo i komputerowych, urządzeń generujących obraz i dźwięki. Założono też wykorzystanie narzędzi terapeutycznych wysokich technologii, np. mikropolaryzacji (SYSTEM STARSTIM TCS.), oprogramowania typu dr Neuronowski, interaktywnych tablic i programów, przekazujących informacje zwrotną.

Używane będzie zakupione w poprzednio realizowanych projektach wyposażenie – zjeżdżalna rolkowa oraz Zestaw urządzeń do Integracji Sensorycznej. Użytkowane będą takie elementy, jak np: m.in: Kostki dźwiękowe, Pacynka, Gry, karty i karty pracy, klepsydra, zabawki, Karty tematyczne, Instrumenty muzyczne, Oprogramowanie Look to Learn, Ramię do urządzeń, ekrany dotykowe, Magiczny Dywan itp.

Będą też stosowane pomoce dydaktyczne „drobne” – wykorzystywane do terapii wrażliwości skórnej i dotyku – przedmioty o zróżnicowanych kształtach i strukturach.

Większość ze stosowanych pomocy „drobnych” ma charakter osobisty (naturalnymi najczęściej występujący modruchem jest kierowanie przedmiotów do ust, poznawanie przez dotyk ustami) lub w naturalny sposób się zużywa, stąd zasoby te wymagają uzupełniania.

W pierwszym okresie realizacji projektu wsparcie terapii poznawczych i rozwoju kulturalnego postanowiono wzmocnić (i zabezpieczyć jego realizacje, szczególnie w przypadku wystąpienia konieczności realizacji wsparcia drogą zdalną) poprzez zakupienie urządzenia „Magiczna Ściana”.

W ramach zajęć wykorzystywane będą także zakupione w projekcie laptopy z oprogramowaniem EyeFeel, zestaw Mówik a także oprogramowanie Eye Learn.

Ekoterapia z animaloterapią

Celem Ekoterapii jest zrównoważony, wszechstronny rozwój człowieka we wszystkich sferach codziennego funkcjonowania: emocjonalnej, duchowej i fizycznej, poprzez poznanie i zrozumienie zachodzących w świecie przyrody zjawisk, w tym współistnienia, kompensaty i odradzania się; wzmacnianie więzi człowieka z naturą. Animaloterapia ma na celu głównie rozwijanie funkcji psychomotorycznych, usprawnianie – wzbogacenie zasobu słownictwa, stymulowanie ogólnego rozwoju, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, kompensowanie braków w rozwoju psychicznymi
fizycznym, usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej – oraz doskonalenie nabytych już wcześniej umiejętności i utrwalanie nowych poprzez kontakt ze zwierzętami. Ich aktywność jest prosta, powtarzalna i niewerbalna, przez co bardziej dostępna nawet dla osób z zaburzeniami funkcji językowych. Zwierzęta stanowią źródło i cel skupiania uwagi.

W projekcie założono 40 godzin wsparcia dla 21 uczestników, przy czym połowa tych godzin – dotyczy przede wszystkim hipoterapii oraz innych form animaloterapii – będzie realizowana z udziałem asystenta, wspierającego proces terapeutyczny, co jest niezbędne ze względu na wymagania metody, niepełnosprawność i potrzebę bezpieczeństwa uczestników. Razem da to 1260 godzin wsparcia udzielonego w pierwszym roku realizacji projektu. Założono też średniomiesięcznie 6 godzin na przygotowanie do zajęć oraz ich dokumentację.

Do działań terapeutycznych w zakresie realizacji wsparcia wykorzystywane będą zasoby Ośrodków Animaloterapii i Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze oraz tereny zielone przy Ośrodku Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jezierniku, a także ogólnodostępne parki, lasy oraz plaże z dostępem do morza lub jeziora. Zajęcia animaloterapii będą realizowane w formie zajęć indywidualnych z udziałem: uczestnika zajęć, terapeuty oraz wspomagającego go asystenta.

Zajęcia ekoterapii realizowane będą w formie zajęć grupowych, prowadzonych przez terapeutę i wspomagającego go asystenta, gdzie minimalna liczba uczestników to dwie osoby, zaś maksymalna liczba to pięć osób. Realizacja wsparcia będzie odbywać się w dwóch formach – teoretycznej oraz praktycznej.

W toku realizacji zadania będą wykorzystywane istniejące już zasoby Fundacji WRÓĆ oraz jej Ośrodka Hipoterapii. W zajęciach teoretycznych przewidziano także wykorzystanie nagrań wideo i audio oraz zakupione w
projekcie oprogramowania Eyefeel i EyeLearn oraz urządzenie Magiczna Ściana. W budżecie projektu przewidziano zakup odzieży niezbędnej do uczestniczenia w zajęciach – m.in. kamizelek i toczków do hipoterapii oraz animaloterapii.

Terapie wodne i techniki relaksacyjne

Celem stosowania terapii wodnych i technik relaksacyjnych jest kształtowanie harmonii, wydobywanie świadomości własnego ciała oraz umiejętności panowania nad jego odruchami, przyjmowania bodźców zewnętrznych na i ich dobrotliwego wpływu tonowanie napięć, równoważenie stanów psychofizycznych itp.

W zakresie terapii wodnych oraz technik relaksacyjnych przewidziano dla roku pierwszego udział 21 uczestników w wymiarze średnim 40 godzin, przy czym połowa realizowana jako zajęcia indywidualne (1:1), połowa natomiast (szczególnie obejmująca techniki wodne i rowerowe), z udziałem asystenta, którego zadaniem będzie wspieranie procesu terapeutycznego poprzez asystowanie prowadzącemu i asekurowanie uczestnika. W sumie przewidziano, że w skali roku uczestnikom zostanie udzielone 1260 godzin wsparcia bezpośredniego. Ponadto założono średniomiesięcznie 6 godzin na przygotowanie i dokumentowanie zajęć.

W ramach tej formy zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem istniejących zasobów OREW: Sali Doświadczania Świata, Pracowni Hydroterapii, Ogródka Sensorycznego oraz Ośrodka Basenoterapii w Jantarze. Wsparcie będzie realizowane z wykorzystaniem technik hydroterapeutycznych (wirówki, kąpiele wodne, prądy; koncepcji Hallwick, zabaw w wodzie, a także masaży w tym klasycznych i relaksacyjnych.

Koncepcja Hallwick

To unikatowa forma nauczania umiejętności ruchowych i niezależności, z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się w odmiennym środowisku.

Masaże wodne, hydromasaże

Mają na celu przede wszystkim działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne.

Chromoterapia

Terapia światłem wpływa m.in. na poznanie, stymulację wzroku, regulacje stanów psychicznych, koncentrację, regulację napięć, oddechu.

Snoezelen®

Istotą terapii w Sali Doświadczania Świata) jest specjalnie przygotowane pomieszczenie, wyposażone w urządzenia umożliwiające stymulację zmysłów za pomocą odpowiednio dobranych bodźców.

Ze względów higienicznych uwzględniono zakup w niezbędnej ilości środków higienicznych (w tym olejków do aromaterapii), czystości i dezynfekcyjnych. Przewidziano także wydatkowanie środków na zakup odzieży niezbędnej do
uczestniczenia we wsparciu. Część tych środków będzie przeznaczona na stroje do hydroterapii i terapii basenowych oraz lekkich dresów do terapii relaksacyjnych.

Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne

Wsparcie w projekcie będzie realizowane w oparciu o zasoby lokalowe i sprzętowe OREW w Jezierniku, a także – dla wsparcia uzupełniającego – w prowadzonych przez Fundację Ośrodka Basenoterapii (terapie wodne) oraz Ośrodków Animaloterapii (na bazie Mini ZOO) i Hipoterapii w Jantarze.

Zajęcia z uczestnikami odbywają się na terenie obiektu parterowego, bez barier architektonicznych, w którym znajdują się w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienki i sanitariaty.

W obiekcie znajdują się sale do pracy, zgodnie ze specyfiką i organizacją pracy ośrodka oraz gabinety specjalistyczne, w tym pracownia hydroterapii z trzema specjalistycznymi stanowiskami do kąpieli całościowych lub częściowych, Sala Integracji Sensorycznej oraz Sala Doświadczenia Świata z niezbędnym dla realizacji wsparcia wyposażeniem.

Ośrodek w Jezierniku jest wyposażony w system C-Eye, system Eyfeel, Aparat do uwagi słuchowej – metodą Tomatis. W 2020 roku został doposażony o sprzęt do zakresu terapii neurorozowojowej – miropoolaryzację tDsc.

Sale terapeutyczne dostosowane są do bardzo zróżnicowanych potrzeb uczestników poprzez wyposażenie w specjalne, spersonalizowane krzesła typu trpip trapp lub Stokke Streps czy siedziska stabilizujące Stabilo.

W ostatnim czasie zasoby Ośrodka, służące Integracji Sensorycznej zostały wzbogacone o trampolinę, karuzelę, zjeżdżalnie, maglownice, pełzak, zestawy obciążeniowe, klocki Jolly Heap, bujaki do balansowania, stół podświetlany.

Przy Ośrodku funkcjonuje dostosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami plac zabaw oraz ogród sensoryczny, wyposażony w specjalne dzwonki oraz struktury.

W terapii wykorzystuje się specjalne rowery (Race Runing), dzięki którym uczestnicy mogą korzystać z relaksu i rekreacji w otoczeniu natury, wzmacniając przy tym swoją sprawność fizyczną oraz sprawności poznawcze.

Dział kinezyterapii wyposażony jest m.in. w elektryczne, mechaniczne i specjalistyczne stoły (do masażu, terapii manualnej, fizjoterapii i fizykoterapii); system podwieszeń Redcord, dyski sensoryczne, platformę równoważną, lustra, rowery rehabilitacyjne, rotor, stepper z komputerem, podoskop, bieżnie. Fundacja posiada 9 pojazdów, przystosowanych do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym1-2 na wózkach inwalidzkich.

Podopieczni fundacji korzystają z Ośrodka Basenotarapii w Jantarze, z kompleksem basenu zewnętrznego, czynnego w okresie wiosenno-letnim oraz całorocznego basenu wewnętrznego z przebieralnią, łazienkami i ubikacjami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

Ośrodek ten został w roku 2015 doposażony, w podnośnik basenowy, pozwalający na bezpieczne umieszczenie w wodzie i wyjęcie z niej osób niepełnosprawnych.

W Ośrodku znajdują się także liczne pomoce wspierające procesy terapeutyczne – materace, makarony, zabawki wodne, pasy wypornościowe, krążki itp.

Ośrodek Animaloterapii i Hipoterapii w Jantarze skupia kilkanaście gatunków zwierząt i ptaków (w tym okazów rzadkich) oraz ponad 20 koni dorosłych i 7 urodzonych w ostatnim czasie źrebiąt. W roku 2020 na potrzeby pracy z osobami niepełnosprawnymi, przy Ośrodku powstała ponad 120-metrowa, nowoczesna ocieplana i klimatyzowana recepcja, w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w zaplecze socjalne (poczekalnia, kuchnia, stanowisko barowe, przebieralnie, łazienki i ubikacje); z bezpośrednim wejściem na padok kryty oraz częścią edukacyjna z wyposażeniem multimedialnym, w oparciu o które będzie można realizować teoretyczne elementy Ekoterapii i Animaloterapii.

Do pracy hipoterapeutycznych przygotowanych jest większość znajdujących się w Ośrodku koni. W ramach animaloterapii, oprócz hipoterpii, będzie realizowane wsparcie z udziałem aplak, osłów, królików i niektórych ptaków.

Baza w Jantarze to także miejsce, gdzie uczestnicy mogą w nieograniczony sposób korzystać z zasobów naturalnego, leśnego otoczenia, w tym różnorodnych gatunków drzew i poszycia leśnego.

Realizacja Zlecenia Zadań PFRON 1/2020 projekt Zamiast murów-mosty

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content