Metody pracy

Ośrodki Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawcze w Lasowicach Wielkich i w Jezierniku, zapewniają szeroki wachlarz zajęć terapeutycznych oraz opiekę specjalistów.

Dla każdego Podopiecznego opracowywany jest Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET).

W procesie nauczania, Program ten podlega ewaluacji, a wyniki uwzględnione są przy jego opracowywaniu na kolejny rok.

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla Podopiecznych Fundacji WRÓĆ, jest realizowany poprzez:

Zajęcia  z nauczycielem-terapeutą

Podczas zajęć Podopieczni OREW są usprawniani ruchowo, uczeni samoobsługi, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. Prowadzone zajęcia pozwalają na wielozmysłowe poznawanie świata i kształtowanie umiejętności społecznych, wyrabianie orientacji przestrzennej oraz rozwijanie i usprawnianie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej.

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia psychologiczne mają charakter spotkań indywidualnych i są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Podopiecznych. Terapia ma na celu wspomaganie rozwoju, nabywanie nowych umiejętności oraz eliminację zachowań negatywnych i niepożądanych.

Zajęcia logopedyczne

Realizowane z wykorzystaniem elementów metod terapeutycznych i urządzeń wysokiej technologii, uwzględniające indywidualne potrzeby Podopiecznych.

Terapia zajęciowa

Zajęcia terapii zajęciowej pozwalają na usprawnianie zaburzonych funkcji za pomocą określonych czynności, stymulację percepcji dotykowej  oraz stymulację w zakresie motoryki małej. Dzięki uczestnictwu w zajęciach Podopieczni pobudzają swoją aktywność, rozładowują napięcie, rozwijają samodzielność.

Terapia Snoezelen

Sala Doświadczania Świata jest to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania tego typu sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze pełnego relaksu.

Rehabilitacja

Ogromny wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami ma przeprowadzany, w sposób ciągły i systematyczny, fachowy proces rehabilitacji. Są nim objęci wszyscy Podopieczni OREW Fundacji WRÓĆ.

Hydroterapia

Podstawę leczniczego działania zabiegów hydroterapii stanowi działanie termiczne, hydrostatyczne i hydrodynamiczne wody. Nad zażywającymi kąpieli Wychowankami czuwają wykwalifikowani opiekunowie, z certyfikatem asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna medycznego. 

Koncepcja Halliwick

Podczas zajęć w wodzie terapeuci zapoznają Podopiecznych z właściwościami środowiska wodnego, niezależnego poruszania się w nim i pływania. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz absolutnego poczucia zaufania i bezpieczeństwa w wodzie.

Hipoterapia

Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia – współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.

W pracy z dziećmi stosowane są różne metody pracy, przy doborze których brane są pod uwagę Ich możliwości oraz ograniczenia ruchowe, intelektualne oraz emocjonalne. Należą do nich:

  • Komunikacja wspomagająca i alternatywna AAC
  • Terapia Integracji Sensorycznej
  • Programy Aktywności Knillów
  • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne
  • Stymulacja polisensoryczna
  • Niedyrektywna terapia zabawowa
  • Zabawy paluszkowe

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content