Nabór uczestników

W związku z planowanym w styczniu 2024 r. otwarciem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wiercinach, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że otwiera nabór uczestników do korzystania ze wsparcia ŚDS.

Uczestnikiem ŚDS może zostać osoba, której zostanie wydana decyzja administracyjna.

Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie, dołączając:

  • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, 
  • a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada
  • konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.


Druki do wniosku dostępne są w siedzibie MGOPS oraz poniżej do pobrania.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content