Kadra Fundacji


Zajęcia z Podopiecznymi Fundacji WRÓĆ realizuje wysokokwalifikowana kadra terapeutów, fizjoterapeutów i asystentów, stale podnoszących swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji.


Zarząd i administracja Fundacji

Agata Borowiec – Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆ

Joanna Włodarska – Dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek
Joanna Włodarska - dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek, kadra Fundacji WRÓĆ
Agnieszka Mikołajczyk – Kierownik biura Fundacji
Agnieszka Mikołajczyk - kierownik biura Fundacji, kadra Fundacji WRÓĆ
Bogumiła Bartnikowska – Kierownik biura projektów unijnych
Bogumiła Bartnikowska - kierownik biura projektów unijnych, kadra Fundacji WRÓĆ
Joanna Bąk – Specjalista ds. komunikacji
Joanna Bąk - specjalista sd. komunikacji, kadra Fundacji WRÓĆ

Dyrektorzy Placówek

Agata Borowiec – Dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta

Agata Borowiec - terapeuta

Kwalifikacje

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia II stopnia)

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Instruktor Terapii Zajęciowej

Instruktor Koncepcji Halliwick

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy, szkolenia, warsztaty

Rehabilitacja Poznawcza i Neuroterapiia – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa

Eyefeel w komunikacji i edukacji

Metoda WerboTonalna Warsztaty Wprowadzające

Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia – stopień II

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I

Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej

Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word oraz Sym Writer

Koncepcja Halliwick – stopień I, II

Język migowy – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word i Sym writer

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej

Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi

Jak kwestionować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Anna Bartos – Dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, terapeuta

Kwalifikacje

Terapia pedagogiczna (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących

Stosowanie TIK w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu terapeutów i opiekunów

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zastosowanie terapii wodnych i koncepcji Halliwick w usprawnianiu osób niepełnosprawnych – teoria i praktyka

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełno sprawnościami.

Diagnoza AAC

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Anna Kosińska – Kierownik ŚDS, terapeuta
Anna Kosińska - kierownik ŚDS w Lasowicach Wielkich, terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Instruktor rekreacji ruchowej – Trener osobisty

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Instruktor Aqua aerobik

Masażysta

Kursy, szkolenia, warsztaty

Zarządzanie projektami

Polski Język Migowy

Skuteczne i efektywne metody pracy z osobami z zespołem Aspergera

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem

Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

Jak pracować w zespole zdalnie?

Inkluzja społeczna osób z niepełnosprawnościami

Trening umiejętności społecznych

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania”

Obsługa Neuroformy

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’

Masaż Shantala dla dzieci i dorosłych

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Kurs Organizacji Pomocy Społecznej

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne


Terapeuci

Daria Badziąg – terapeuta
Daria Badziąg - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy, szkolenia, warsztaty

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Trening umiejętności społecznych

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

Masaż Shantala dla dzieci i dorosłych

Metoda WerboTonalna Warsztaty Wprowadzające

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’

Integracja Sensoryczna wg Aeyrs’ – Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Sygnały wprowadzające w komunikacji AAC

Wideotrening w Komunikacji Warsztaty Wprowadzające

Zastosowanie C-Eye w diagnostyce i terapii osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami starszymi

Problemy wieku starczego

Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzenia

Sandra Binnebesel – terapeuta
Sandra-Binnebesel - terapeuta
Kwalifikacje

Logopedia ogólna (studia podyplomowe)

Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Sygnał na ciało wspomagające działania komunikacyjnego partnera

C-Eye i Eyefeel w komunikacji i terapii

Kinga Binnebesel-Burdzy – terapeuta
Kinga Binnebesel- Burdzy - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Kulturoznastwo (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących

Stosowanie TIK w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu terapeutów i opiekunów

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zastosowanie C-Eye w diagnostyce i terapii osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną

Rola i zadania asystenta Hipoterapeuty w realizacje zajęć usprawniających dla osób niepełnosprawnych

Integracja Sensoryczna wg Aeyrs’ – Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Metoda WerboTonalnam Warsztaty Wprowadzające

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy- stopień I, II, III

Masaż Shantala dla dzieci i dorosłych

Zastosowanie terapii wodnych i koncepcji Halliwick w usprawnianiu osób niepełnosprawnych – teoria i praktyka

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełno sprawnościami.

Diagnoza AAC

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II, III i IV

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Katarzyna Bojarska – terapeuta

Katarzyna Bojarska

Kwalifikacje

Pedagogika (studia I stopnia)

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Integracja sensoryczna

C-Eye i Eyefeel w komunikacji i terapii

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną  – ujęcie interdyscyplinarne

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Diagnoza AAC

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Justyna Cebula – terapeuta
Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)

Filologia polska nauczycielska z terapią pedagogiczną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Audio-Psycho-Fonologia – Trening Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa – stopień I

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI®- Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI®- Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień II

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży

Obsługa i praca z tablicą interaktywną

Martyna Krupińska-Chyba – terapeuta

Martyna Krupińska-Chyba - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Neurologopedia (studia podyplomowe)

Wczesna interwencja logopedyczna (studia podyplomowe)

Logopedia (studia II stopnia)

Doradca dietetyczny

Doradca żywieniowy Wellness

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Terapia behawioralna w teorii i praktyce 

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I i II

Diagnoza AAC

Język Migowy – stopień I

Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Trener EEG Biofeedback- stopień I

Terapia NDT – Bobath

Koncepcja Halliwick – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałby mówić a nie mogą

Danuta Ditter – terapeuta
Kwalifikacje

Pedagogika (studia I stopnia)

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Rehabilitacja Poznawcza i Neuroterapia – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa

Terapia poznawczo-behawioralna

Rafał Dorszewski – terapeuta

Rafał Dorszewski - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Wychowanie fizyczne i sport (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela

Trening umiejętności społecznych

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Sylwia Gliniecka – terapeuta

Sylwia Gliniecka

Kwalifikacje

Terapia Integracji Sensorycznej (studia podyplomowe)

Zarządzanie podmiotami leczniczymi (studia podyplomowe)

Surdopedagogika

Protetyk słuchu

Kursy, szkolenia, warsztaty

Eyefeel w komunikacji i edukacji

Audio-Psycho-Fonologia – Trening Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa – stopień I

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Terapia motoryki ręki osób z niepełnoprawnością sprzężoną- ujęcie interdyscyplinarne

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Język migowy – stopień II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Analiza pracy terapeutycznej w zakresie wczesnych Strategii komunikacyjnych

Metoda 18 struktur wyrazowych pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Nina Kalinowska – terapeuta

Kwalifikacje

Terapia zajęciowa

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika społeczno-rodzinna

Oligofrenopedagogika

Arteterapia

Przygotowanie pedagogiczne

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Sygnał na ciało – wspomagające działania komunikacyjnego partnera

8 najczęściej popełnianych błędów przy IPET

C-Eye i Eyefeel w neurorehabilitacji 

Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zrachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej

Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci z podstawami adaptacji

Model aktywnej komunikacji w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji

Obszary Ekonomii Społecznej

Geografia w szkole

Biologia w szkole

Zabawy wzmacniające rozwój emocjonalny u dzieci

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

Metody pracy z wychowankami placówek opiekuńczo wychowawczych w kierunku aktywnej integracji

Seksualność osób niepełnosprawnych

Edukacja plastyczna dzieci z zastosowaniem farb, plastelin i innych mas plastycznych

Bajkoterapia w pracy nauczyciela

Kurs wychowawcy kolonijnego

Dariusz Kasprzyk – terapeuta
Dariusz Kasprzyk - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Nauczyciel wychowania technicznego (studia II stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Wiesław Koszelak – terapeuta

Wiesław Koszelak

Kwalifikacje

Pedagogika specjalna – edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń (studia II stopnia)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Edukacja wczesnoszkolna (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Metodyka Terapii Zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Sabina Kozłowska – terapeuta
Sabina Kozłowska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Resocjalizacja (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I, II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Diagnoza AAC

Język migowy – stopień I

Paulina Lengier – terapeuta
Paulina Lengier - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika rodziny (studia II stopnia)

Wczesna edukacja z logopedią (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Lateralizacja a rozwój mowy

Motoryczni geniusze. Terapia ręki i grafomotoryka

Polski język migowy

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Muzyczny dialog – wykorzystanie muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Piotr Mikołajczyk – terapeuta

Piotr Mikołajczyk - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Pedagogika (studia I stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Hortiterapia

Trening umiejętności społecznych

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Martyna Popowicz – logopeda

Martyna Popowicz - logopeda, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Logopedia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty
Anna Sielezin – terapeuta
Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Trening umiejętności społecznych

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Anna Sominka – terapeuta

Anna Sominka

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika z elementami terapii pedagogicznej (studia II stopnia)

Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Socjalna ( licencjat)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Sygnał na ciało – wspomagające działania komunikacyjnego partnera

C-Eye i Eyefeel w komunikacji i terapii

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Masaż Shantala

Sylwia Sommer – terapeuta, psycholog

Kwalifikacje

Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)

Psychologia

Kursy, szkolenia, warsztaty

Socjoterapia i trening interpersonalny

Systemowe rozumienie rodziny cz.I

Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego

Wybrane techniki pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku 6-10 lat, stosowane formy i ich ograniczenia

Trening Zastępowania Agresji (TZA) model pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą

Trening Umiejętności Społecznych dla osób z autyzmem

Aleksandra Taras – terapeuta

Kwalifikacje

Pedagogika (studia I stopnia)

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Integracja Sensoryczna

Terapia poznawczo-behawioralna

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Masaż Shantala

Wioletta Warszawska – terapeuta
Wioletta Warszawska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia II stopnia)

Pedagogika – doradztwo, opieka i pomoc społeczna (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością  – stopień I i II

Diagnoza AAC

Trener EEG Biofeedback – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – stopień I

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością

Makaton – program rozwoju komunikacji – stopień I

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Monika Wietrzyk – terapeuta

Monika Kapuścińska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Trening umiejętności społecznych

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Terapie wodne z wykorzystywaniem Koncepcji Halliwick i gier w wodzie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Dlaczego warto być wolontariuszem? Podstawy prawne

Techniki animacji w grupie

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży


Fizjoterapeuci

Marzena Chodkiewicz – fizjoterapeuta

Marzena Chodkiewicz - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Technik masażysta

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Koncepcja PNF – stopień I

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Masaż Shantala

Stopa dziecka – diagnostyka i terapia

Kinesiology Taping – stopień I

Tomasz Jarczewski – fizjoterapeuta

Tomasz Jarczewski - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia II stopnia)

Instruktor Koncepcji Halliwick

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Koncepcja PNF – stopień I

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II

NDT Bobath Refresher Course

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic

Kinesiology Taping – stopień I

Kinesiology Taping w pediatrii

INPP- integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe

Koncepcja Halliwick

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Roman Kapusta – fizjoterapeuta

Roman Kapusta

Kwalifikacje

Fizjoterapia

Instruktor pływania

Ratownik WOPR

Kursy, szkolenia, warsztaty

Masaż Shantala

Koncepcja PNF – stopień I

Wczesna rehabilitacja w MPDz.

Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne – stopień I

Terapia Integracji Sensorycznej – stopień I

Nowoczesne metody leczenia skolioz i zaburzeń propriocepcji

TIMP- diagnostyka wcześniaków

Justyna Przychodzka – fizjoterapeuta
Justyna Przychodzka - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Wychowanie fizyczne (studia II stopnia)

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Polski język migowy

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Terapia w Integracji Sensorycznej wg Ayers’

Koncepcja PNF – stopień I

Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA

SI – Ewaluacja przy użyciu ustandaryzowanej oceny z zastosowaniem testu SIPT

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

SI wg Ayers’ – Ocena poprzez kliniczne obserwacje

SI Ayers’ – Teoria Integracji Sensorycznej według Ayres’ – I stopień

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Kinesiology Taping – stopień I

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

Agata Wiercińska – fizjoterapeuta
Agata Wiercińska - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ
Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro


Asystenci

Marlena Bielska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Marlena Bielska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Instruktor Masażu Shantala

Instruktor Masażu Shantala Body Touch®

Instruktor Koncepcji Halliwick

Opiekun medyczny

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

Terapia motoryki ręki z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Masaż klasyczny

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Dorota Dziekanowska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Dorota Dziekanowska

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraka niepełnosprawnością – stopień I

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Marcin Domalisz – asystent osoby z niepełnosprawnością

Marcin Domalisz - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Metodyka Terapii Zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Mariusz Groning – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Trening umiejętności społecznych

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Hortiterapia

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Instruktor Terapii Zajęciowej

Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Uliana Ivasko – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

Pielęgniarstwo (szkoła licealna)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Trening umiejętności społecznych

Masaż klasyczny

Larysa Kawalec – asystent osoby z niepełnosprawnością

Larysa Kawalec - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Paulina Kołodziejczyk – asystent osoby z niepełnosprawnością

Paulina Kołodziejczyk

Kwalifikacje

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Hortiterapia

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Masaż Shantala

Masaż klasyczny – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Wprowadzenie ACC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością

Marek Kościak – asystent osoby z niepełnosprawnością

Marek Kościak - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Agnieszka Kozieł – asystent osoby z niepełnosprawnością

Agnieszka Kozieł - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Opiekun medyczny

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Izabela Ling-Kowalska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Izabela Ling-Kowalska

Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Masaż Shantala

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Diagnoza AAC

Język migowy

Koncepcja Halliwick – stopień I

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Marta Lipka – asystent osoby z niepełnosprawnością

Marta Lipka

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Podstawy Muzykoterapii, Choreoterapii i Chromoterapii

Instruktor Terapii Zajęciowej

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

Muzykoterapia

Masaż Shantala

Małgorzata Nasternak – asystent osoby z niepełnosprawnością

Małgorzata Nasternak

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Instruktor Terapii Zajęciowej

Renata Niemczuk – asystent osoby z niepełnosprawnością

Renata Niemczuk - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Opiekun medyczny

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Instruktor Koncepcji Halliwick

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

 Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Monika Nowosielska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Trener EEG Biofeedback

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Trening umiejętności społecznych

EEG Biofeedback

Sylwia Okoniewska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Sylwia Okoniewska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Animator kultury

Modelarz ceramiki wyrobów użytkowych i dekoracyjnych

Opiekun osób niepełnosprawnych

Opiekun dziecięcy

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Agata Radziewicz – asystent osoby z niepełnosprawnością

Agata Radziewicz - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kwalifikacje

Instruktor terapii zajęciowej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc

Hortiterapia

Dogoterapia – edukacja i terapia z udziałem psów

W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne

Trening umiejętności społecznych

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami  

Masaż Shantala

Koncepcja Halliwick – stopień I

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami neuropsychologii

Natalia Słomińska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Trening umiejętności społecznych

Bajkoterapia

Renata Szczepanik – asystent osoby z niepełnosprawnością

Renata Szczepanik

Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Integracja Sensoryczna

Hortiterapia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Diagnoza AAC

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Małgorzata Świercz – asystent osoby z niepełnosprawnością

Małgorzata Świercz - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kursy, szkolenia, warsztaty

Terapie wodne z wykorzystaniem koncepcji Halliwick i gier w wodzie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Anna Taras – asystent osoby z niepełnosprawnością

Anna Taras

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej,

Instruktor Terapii Zajęciowej

Andrzej Torczyło – asystent osoby z niepełnosprawnością

Andrzej Torczyło - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆ

Kursy, szkolenia, warsztaty

Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Przygotowanie i prowadzenie osoby niepełnosprawnej w procesach Animaloterapii i Hipoterapii