Kadra Fundacji

Zajęcia z Podopiecznymi Fundacji WRÓĆ realizuje wysokokwalifikowana kadra terapeutów, fizjoterapeutów i asystentów, stale podnoszących swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji.


Zarząd i administracja Fundacji

Agata Borowiec – Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆ

Joanna Włodarska – Dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek

Agnieszka Mikołajczyk – Kierownik biura Fundacji

Bogumiła Bartnikowska – Kierownik biura projektów unijnych

Joanna Bąk – Specjalista ds. komunikacji


Dyrektorzy Placówek


Agata Borowiec – Dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta

Kwalifikacje

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami (studia podyplomowe)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia II stopnia)
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Instruktor Terapii Zajęciowej
 • Instruktor Koncepcji Halliwick
 • Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rehabilitacja Poznawcza i Neuroterapiia – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa
 • Eyefeel w komunikacji i edukacji
 • Metoda WerboTonalna Warsztaty Wprowadzające
 • Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia – stopień II
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I
 • Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działan korygujących
 • MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji
 • Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III
 • Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III
 • System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro
 • Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej
 • Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word oraz Sym Writer
 • Koncepcja Halliwick – stopień I, II
 • Język migowy – stopień I
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word i Sym writer
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej
 • Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Jak kwestionować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą
 • Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Anna Bartos – Dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, terapeuta

Kwalifikacje

 • Zarządzanie w oświacie (studia podyplomowe)
 • Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III
 • Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami – teoria i praktyka
 • Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami
 • Diagnoza AAC
 • Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne
 • Arteterapia

Agnieszka Mikołajczyk – Kierownik ŚDS w Lasowicach Wielkich, terapeuta

Kwalifikacje

 • Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)
 • Terapia zajęciowa (studia podyplomowe)
 • Administracja (studia II stopnia)
 • Administracja samorządowa i finanse publiczne (studia I stopnia)
 • Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia
 • Instruktor Koncepcji Halliwick
 • Instruktor masażu

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Tworzenie dokumentacji zbiorczej i indywidualnej dla uczestników środowiskowych domów samopomocy
 • Tworzenie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego w środowiskowych domach samopomocy
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • Hortiterapia
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Karolina Zielińska-Rychter – Kierownik ŚDS w Wiercinach, terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia)
 • Pedagogika pracy socjalnej (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Organizacja i zarządzanie w pomocy społecznej
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Terapeuci


Dominika Bagińska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Terapia zajęciowa (w trakcie)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Hydroterapia

Julia Bielińska – psycholog

Kwalifikacje

 • Psychologia kliniczna i psychoterapia (studia podyplomowe) (w trakcie)
 • Psychologia w specjalności psychologia biznesu i nauk społecznych (studia II stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Psychotraumatologia

Kinga Binnebesel-Burdzy – terapeuta

Kwalifikacje

 • Kulturoznastwo (studia II stopnia)
 • Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)
 • Trener TUS

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I
 • MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I
 • MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji
 • Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne
 • Metoda WerboTonalnam Warsztaty Wprowadzające
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III
 • Diagnoza AAC
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II, III i IV
 • Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne
 • Arteterapia

Katarzyna Bojarska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju (studia II stopnia)
 • Pedagogika (studia I stopnia)
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Lepszy klimat szkoły
 • Sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych
 • IPET w praktyce szkolnej. Aspekty prawne i praktyczne od A do Z
 • WOPFU i IPET- jak zrobić to dobrze?
 • Standardy Ochrony Małoletnich – nowe obowiązki placówek oświatowych
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • Integracja sensoryczna
 • C-Eye i Eyefeel w komunikacji i terapii
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Masaż Shantala
 • Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną  – ujęcie interdyscyplinarne
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Diagnoza AAC
 • Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Sylwia Wołujewicz-Cebulska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Praktyczny kurs wspomagających metod porozumiewania się
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Podstawy Hipoterapii
 • Hortiterapia
 • Masaż Shantala
 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów

Martyna Krupińska-Chyba – terapeuta

Kwalifikacje

 • Neurologopedia (studia podyplomowe)
 • Wczesna interwencja logopedyczna (studia podyplomowe)
 • Logopedia (studia II stopnia)
 • Doradca dietetyczny
 • Doradca żywieniowy Wellness

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I
 • Terapia behawioralna w teorii i praktyce 
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I i II
 • Diagnoza AAC
 • Język Migowy – stopień I
 • Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Trener EEG Biofeedback- stopień I
 • Terapia NDT – Bobath
 • Koncepcja Halliwick – stopień I
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałby mówić a nie mogą

Katarzyna Ciok – psycholog

Kwalifikacje

 • Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)
 • Surdopedagogika (studia podyplomowe)
 • Mediacje sądowe i pozasądowe (studia podyplomowe)
 • Socjoterapia i praca z grupą (studia podyplomowe)
 • Pedagogika wczesnej edukacji zintegrowanej (studia II stopnia)
 • Psychologia (studia II stopnia)
 • Filologia – nauczanie j. angielskiego (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Rozwój seksualny człowieka
 • Mediator w sprawach karnych i nieletniego sprawcy czynu karalnego
 • Mediator rodzinny
 • Mediator konfliktów rówieśniczych, szkolnych i oświatowych
 • Samobójstwa i autoagresja dzieci i młodzieży – pomoc psychologiczna

Joanna Dembińska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)
 • Pedagogika nauczania początkowego (studia II stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 • Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

Danuta Ditter – terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju (studia II stopnia)
 • Pedagogika (studia I stopnia)
 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Rehabilitacja Poznawcza i Neuroterapiia – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa
 • Terapia poznawczo-behawioralna

Małgorzata Gierszewska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika ogólna I stopnia (w trakcie)
 • Terapeuta zajęciowy

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Terapia zajęciowa
 • Gry i zabawy terapeutyczne w pracy z dziećmi i dorosłymi Zastosowanie AAC u dzieci z autyzmem

Sylwia Gliniecka – terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera dla pedagogów specjalnych (studia podyplomowe)
 • Terapia Integracji Sensorycznej (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie podmiotami leczniczymi (studia podyplomowe)
 • Surdopedagogika
 • Protetyk słuchu

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • Eyefeel w komunikacji i edukacji
 • Audio-Psycho-Fonologia – Trening Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa – stopień I
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej
 • MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Masaż Shantala
 • Terapia motoryki ręki osób z niepełnoprawnością sprzężoną- ujęcie interdyscyplinarne
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III
 • System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro
 • Język migowy – stopień II
 • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych
 • Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki
 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Analiza pracy terapeutycznej w zakresie wczesnych Strategii komunikacyjnych
 • Metoda 18 struktur wyrazowych pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Wiesław Koszelak – terapeuta

Kwalifikacje

 • Ratownik medyczny
 • Pedagogika resocjalizacyjna (studia podyplomowe)
 • Socjoterapia (studia podyplomowe)
 • Pedagogika specjalna – edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń (studia II stopnia)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Edukacja wczesnoszkolna (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Metodyka Terapii Zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Izabela Ling-Kowalska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Masaż Shantala
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I
 • Diagnoza AAC
 • Język migowy
 • Koncepcja Halliwick – stopień I
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Karolina Kubicka – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika specjalna – Oligofrenpedagogika (w trakcie)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością

Marta Lipka – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika specjalna – Oligofrenpedagogika (w trakcie)
 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Podstawy Muzykoterapii, Choreoterapii i Chromoterapii
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • Muzykoterapia
 • Masaż Shantala

Aleksandra Majcher – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika specjalna – Oligofrenpedagogika (w trakcie)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością

Helena Michcik – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika specjalna – Oligofrenpedagogika (w trakcie)
 • Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społeczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna. Praktyczny kurs wspomagających metod porozumiewania się

Piotr Mikołajczyk – terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju (studia II stopnia)
 • Pedagogika (studia I stopnia)
 • Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia
 • Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne
 • Hortiterapia
 • Trening Umiejetności Społecznych
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Estera Olszewska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika resocjalizacyjna (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Animator czasu wolnego

Patrycja Malicka Postek – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika specjalna – Oligofrenpedagogika (w trakcie)
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca. Praktyczny kurs wspomagających metod porozumiewania się
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Terapia zajęciowa w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna. Praktyczny kurs wspomagających metod porozumiewania się

Natalia Wantoch-Rekowska – logopeda

Kwalifikacje

 • Logopedia (studia podyplomowe)
 • Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)
 • Pedagogika w specjalności edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne (studia II stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Trudne zachowania uczniów z niepełnsoprawnościami
 • Skojarzenia do mówienia
 • Innowacyjne metody elektrostymulacji zewnętrznej i wewnętrznej w logopedii
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF oraz fizjologiczna terapia miofunkcjonalna FTM

Magdalena Wenta Shulz – terapeuta

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Terapia ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka
 • Hortiterapia
 • Tajniki aromaterapii
 • Sitodruk
 • Wiklina (I stopień)
 • Ceramiczna Mozaika Artystyczna
 • Ceramika w edukacji artystycznej i terapii (I, II, III stopień)
 • Organizacja pomocy społecznej

Anna Sielezin – terapeuta

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • W jaki sposób obserwowac dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne
 • Trening Umiejetności Społecznych
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami
 • Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Sylwia Sommer – terapeuta, psycholog

Kwalifikacje

 • Przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe)
 • Psychologia

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia śmiechem
 • Wprowadzenie do Somatic Exprriencing
 • Rozwój seksualny człowieka
 • Socjoterapia i trening interpersonalny
 • Systemowe rozumienie rodziny cz. I
 • Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zakresie wybranych zaburzeń wieku rozwojowego
 • Wybrane techniki pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku 6-10 lat, stosowane formy i ich ograniczenia
 • Trening Zastępowania Agresji (TZA) model pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą
 • Trening Umiejetności Społecznych dla osób z autyzmem

Aleksandra Śliwa – terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem rozwoju (studia II stopnia)
 • Pedagogika (studia I stopnia)
 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Współpraca z trudnym rodzicem
 • AAC to nie ostatnia deska ratunku
 • Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie
 • M jak morze – spotkanie z picture bookiem
 • Dlaczego warto zaprzyjaźnić się z Chatem GPT
 • Bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w szkole
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne
 • Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących
 • Integracja Sensoryczna
 • Terapia poznawczo-behawioralna
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I
 • Masaż Shantala

Marta Szylin – terapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia II stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Kurs języka migowego poziom średniozaawansowany
 • Kurs języka migowego poziom podstawowy
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 • Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji

Anna Taras – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika specjalna – Oligofrenpedagogika (w trakcie)
 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej

Wioletta Warszawska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Logopedia kliniczna (studia podyplomowe)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia II stopnia)
 • Pedagogika – doradztwo, opieka i pomoc społeczna (studia I stopnia)
 • Trener TUS

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Neurodydaktyka i Neuroedukacja w pracy nauczyciela
 • Metody aktywizujące uczniów
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością  – stopień I
 • Diagnoza AAC
 • Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych
 • Masaż Shantala
 • Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością
 • Trener EEG Biofeedback – stopień I
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – stopień I
 • Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się
 • Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością
 • Makaton – program rozwoju komunikacji – stopień I
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną
 • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
 • Aktywizacja społeczno-zawodowa osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Martyna Watkowska – logopeda

Kwalifikacje

 • Logopedia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Monika Wietrzyk – terapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)
 • Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • W jaki sposób obserwowac dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne
 • Trening Umiejetności Społecznych
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Terapie wodne z wykorzystywaniem Koncepcji Halliwick i gier w wodzie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Obsługa Neuroformy
 • Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne
 • Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I
 • Dlaczego warto być wolontariuszem? Podstawy prawne
 • Techniki animacji w grupie
 • Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

Joanna Włodarska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Wychowanie fizyczne
 • Przygotowanie pedagogiczne

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Oligofrenopedagogika

Magdalena Zawistowska – terapeuta

Kwalifikacje

 • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (stadia II stopnia)
 • Psychopedagogika z terapią pedagogiczną ( studia I stopnia)

Fizjoterapeuci


Marzena Chodkiewicz – fizjoterapeuta

Kwalifikacje

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (studia II stopnia)
 • Fizjoterapia (studia I stopnia)
 • Technik masażysta

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia – stopień II
 • Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia – stopień I
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Koncepcja PNF – stopień I
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne
 • Stopa dziecka – diagnostyka i terapia

Tomasz Jarczewski – fizjoterapeuta

Kwalifikacje

 • Fizjoterapia (studia II stopnia)
 • Instruktor Koncepcji Halliwick

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Koncepcja PNF – stopień I
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model
 • Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty
 • Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II
 • NDT Bobath Refresher Course
 • Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic
 • Kinesiology Taping – stopień I
 • Kinesiology Taping w pediatrii
 • INPP- integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe
 • Koncepcja Halliwick
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Roman Kapusta – fizjoterapeuta

Kwalifikacje

 • Fizjoterapia
 • Instruktor pływania
 • Ratownik WOPR
 • Ratownik

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Fizjoterapia w chorobach rzadkich
 • Niemowlęta badanie- założenia wizyty patronażowej
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu i rozwoju dziecka
 • Terapia ręki
 • Ortotyka dziecka
 • COVID-19 diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna. Praktyczny kurs wspomagających metod poroumiewania się
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Masaż Shantala
 • Koncepcja PNF – stopień I
 • Wczesna rehabilitacja w MPDz.
 • Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne – stopień I
 • Terapia Integracji Sensorycznej – stopień I
 • Nowoczesne metody leczenia skolioz i zaburzeń propriocepcji
 • TIMP- diagnostyka wcześniaków

Marta Pazdyka – fizjoterapeuta

Kwalifikacje

 • Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Rehabilitacja ruchowa i elementy fizjoterapii

Justyna Przychodzka – fizjoterapeuta

Kwalifikacje

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) (studia podyplomowe)
 • Wychowanie fizyczne (studia II stopnia)
 • Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej
 • Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia – stopień I
 • W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne
 • Stopa dziecka – diagnostyka i terapia
 • Neurofizjologiczne podsaty Integracji Sensorycznej
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Polski język migowy
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Terapia w Integracji Sensorycznej wg Ayers’
 • Koncepcja PNF – stopień I
 • Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA
 • SI – Ewaluacja przy użyciu ustandaryzowanej oceny z zastosowaniem testu SIPT
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS
 • Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne
 • Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty
 • SI wg Ayers’ – Ocena poprzez kliniczne obserwacje
 • SI Ayers’ – Teoria Integracji Sensorycznej według Ayres’ – I stopień
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej
 • System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro
 • Kinesiology Taping – stopień I
 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

Agata Wiercińska – fizjoterapeuta

Kwalifikacje

 • Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Masaż Shantala
 • Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA
 • Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty
 • Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I
 • Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III
 • System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Asystenci


Marlena Bielska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej
 • Instruktor Masażu Shantala
 • Instruktor Masażu Shantala Body Touch®
 • Instruktor Koncepcji Halliwick
 • Opiekun medyczny
 • Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Terapia motoryki ręki z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne
 • Masaż klasyczny
 • Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących
 • Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację
 • Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Dorota Biernat – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji
 • Wprowadzenie do integracji sensorycznej

Karolina Cieślak – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Hortiterapia
 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów

Weronika Cieszyńska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

Żaneta Czarnogórska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Bajkoterapia- jak wpierać rozwój i budować bliską relację z dzieckiem
 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • AAC- komunikacja wspomagająca i alternatywna. Praktyczny kurs wspomagających metod porozumiewania się
 • Mutyzm wybiórczy-tajemnica czy dobrze znane zaburzenie?

Dorota Dziekanowska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Masaż Shantala
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraka niepełnosprawnością – stopień I
 • Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki
 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Marcin Domalisz – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Hipoterapia jako element terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Metodyka Terapii Zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Mariusz Groning – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Teoria terapii ręki i wspieranie rozwoju motorycznego dziecka
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Rozwój seksualny człowieka
 • W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Hortiterapia
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej
 • Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Wiesława Groning – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną

Sandra Jagielska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Kosmetologia (studia I stopnia)
 • Opiekunka środowiskowa

Paulina Kołodziejczyk – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Hortiterapia
 • MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
 • MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I
 • MNRI® – Terapia NeuroTaktylna
 • Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne
 • Masaż Shantala
 • Masaż klasyczny – stopień I i II
 • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się
 • Wprowadzenie ACC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Diagnoza i terapia neuropsychologiczna w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością

Marta Kondys – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Hortiterapia

Marek Kościak – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Masaż Shantala
 • Hipoterapia jako element terapii osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • Terapia wg. Koncepcji Halliwick w rehabilitacji osób niepełnosprawnościami

Agnieszka Kozieł – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej
 • Opiekun medyczny

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro
 • Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II
 • Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację
 • Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Małgorzata Loryś – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Hortiterapia
 • Trapia zajęciowa
 • Opiekun medyczny

Bożena Łabuda – asystent osoby z niepełnosprawnością


Magdalena Mesinger – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Rozwój seksualny człowieka

Małgorzata Nasternak – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Renata Niemczuk – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej
 • Instruktor Koncepcji Halliwick
 • Opiekun medyczny
 • Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne
 • Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard
 • Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój
 • Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą
 • Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych
 • Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Agnieszka Nowicka – asystent osoby z niepełnosprawnością


Sylwia Okoniewska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Animator kultury
 • Modelarz ceramiki wyrobów użytkowych i dekoracyjnych
 • Opiekun osób niepełnosprawnych
 • Opiekun dziecięcy

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Agata Radziewicz – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Podstawy plastyki sensorycznej
 • Metodyka nauczania i terapii dzieci z autyzmem
 • Metodyka pracy z dzieckiem trudnym i agresywnym z elementami muzykoterapii, bajkoterapii i geloterapii
 • Metodyka pracy z dziećmi chorymi i niepełnosprawnymi z elementami terapii kreatywnej
 • Ceramiczne ABC- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiku dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów
 • Rozwój seksualny człowieka
 • Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
 • Hortiterapia
 • Dogoterapia – edukacja i terapia z udziałem psów
 • W jaki sposób obserwować dziecko by nie przeoczyć objawów zaburzeń przetwarzania sensorycznego i jak wspierać bazowe systemy sensoryczne
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami
 • Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami  
 • Masaż Shantala
 • Koncepcja Halliwick – stopień I
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami neuropsychologii

Natalia Słomińska – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Renata Szczepanik – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • Biblioterapia i muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • PODD – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi z wykorzystaniem metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Integracja Sensoryczna
 • Hortiterapia
 • Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II
 • Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się
 • Diagnoza AAC
 • Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne
 • Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Małgorzata Świercz – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Terapie wodne z wykorzystaniem koncepcji Halliwick i gier w wodzie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”

Andrzej Torczyło – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Praca z dorosłymi osobami ze sprzężonymi ograniczeniami sprawności i zaburzeniem ze spektrum autyzmu – realizacja założeń ustawy „Za życiem”
 • Przygotowanie i prowadzenie osoby niepełnosprawnej w procesach Animaloterapii i Hipoterapii

Sandra Wołujewicz – asystent osoby z niepełnosprawnością

Kwalifikacje

 • Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

 • Wyznaczanie granic w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną
 • „Ceramiczne ABC”- podstawy prowadzenia zajęć z ceramiki dla nauczycieli, terapeutów, opiekunów
 • Hortiterapia jako forma terapii, ogrody terapeutyczne i sensoryczne
 • Biblioterapia i Muzykoterapia w pracy z osobami z wieloraką niepełnosprawnością
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content