Zlecenie Zadań PFRON Projekt Kompetencje dla integracji

Założeniem Zlecenia Zadań PFRON, Projekt Kompetencje dla integracji jest dostarczenie jego uczestnikom pakietu szkoleń znacznie podnoszących ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Projekt w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs nr 3/2017 Profesjonalni w działaniu – zwiększenie kompetencji i umiejętności otoczenia osób niepełnosprawnych, zakłada objęcie uczestników wsparciem w postaci szkoleń zewnętrznych oraz częściowo w postaci szkoleń wewnętrznych, prowadzonych przez wolontariuszy. Szkolenia zewnętrzne skierowane są do terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów lub innych osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju oraz integracją osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo wsparciem będą objęci opiekunowie i rodziny osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja uczestników jest otwarta i odbywa się na zasadzie Regulaminu umieszczonego na stronie internetowej Fundacji.

Przedmiotem Projektu jest realizacja następujących zewnętrznych szkoleń zawodowych:

  • Szkolenie SI pedagogiczne – stopień II
  • Szkolenie Terapia Masgutowej
  • Szkolenie Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy  – stopień I, II, III

Zaplanowano również serie szkoleń prowadzonych przez wolontariuszy współpracujących z Fundacją.

  • Szkolenie wprowadzające z zakresu metody werbo-tonalnej
  • Szkolenie wprowadzające z zakresu Wideotreningu w komunikacji
  • Szkolenie z zakresu zastosowania C-Eye w diagnostyce i terapii osób z niepełnosprawnością sprzężoną
  • Masaż Shantala

Działania projektowe wpłyną bezpośrednio na proces integracji, jakość codziennego funkcjonowania oraz wsparcia świadczonego osobom z niepełnosprawnościami, poprzez wykorzystanie w praktyce wiedzy i umiejętności przez osoby zaangażowane w proces ich integracji i rehabilitacji.

Posiadane zasoby kadrowe wskazujące na możliwość realizacji Projektu

Szkolenia zewnętrzne będą realizowane przez doświadczone ośrodki szkoleniowe mające uprawnienia do certyfikowania zaplanowanych szkoleń i spełniające standardy jakościowe odnośnie zatrudnionej kadry.

Wolontariusze to na co dzień wysoko wykwalifikowana kadra, systematycznie zwiększająca swoje kompetencje poprzez podnoszenie wykształcenia kierunkowego i udział w szkoleniach i kursach specjalistycznych, z uprawnieniami do prowadzenia szkoleń.

Posiadane zasoby lokalowe i rzeczowe wskazujące na możliwość realizacji Projektu

W przypadku szkoleń zewnętrznych zajęcia z uczestnikami będą prowadzone w ośrodkach szkoleniowych, zapewniających sale i niezbędne wyposażenie. Szkolenia realizowane przez Wolontariuszy prowadzone będą w OREW-ach Fundacji, w nieodpłatnie udostępnionych na ten cel salach, wyposażonych w sprzęt niezbędny do realizacji poszczególnych szkoleń.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content