Zlecenie Zadań PFRON 1/2020 projekt Balustrady i poręcze


Celem projektu „Balustrady i poręcze” jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez realizację zajęć z zakresu ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w OREW w Lasowicach Wielkich.

Projekt podzielony na trzy etapy ma charakter ciągły i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 2024 roku.

Projekt zmierza do zwiększania samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, podopiecznych Fundacji WRÓĆ i stanowi kontynuację oraz konsekwencję działań realizowanych w poprzednich latach, w ramach zlecenia zadań PFRON.

Szczegółowymi celami projektu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych uczestników, począwszy od samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie się), poprzez komunikowanie się, a dzięki temu powiększanie obszarów poznania i działania, uczenie się norm i zachowań społecznych. Oddziaływanie poprzez założone w projekcie techniki i metody wsparcia mają wzmocnić i rozwinąć psychofizyczne oraz prospołeczne możliwości Beneficjentów, a w efekcie przeciwdziałać zjawisku wykluczaniu się tych osób ze społeczeństwa.

Realizacja projektu

Projekt będzie realizowany w oparciu o zasoby lokalowe i sprzętowe OREW w Lasowicach Wielkich, a także prowadzonych przez Fundację Ośrodka Basenoterapii (terapie wodne), Ośrodka Animaloterapii i Hipoterapii w Jantarze. Projekt zakłada wielorakość metod wsparcia, realizowanych przez wykwalifikowaną kadrę, z zastosowaniem pomocy dydaktycznych nowoczesnych urządzeń diagnostyczno-terapeutycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, będących w posiadaniu Fundacji. Zaplanowano także dokonanie uzupełniających zakupów sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do realizacji założonego wsparcia i osiągnięcia satysfakcjonujących postępów w zakresie zwiększania samodzielności uczestników.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, z województwa pomorskiego – niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe – podopieczni Fundacji WRÓĆ, uczęszczający do prowadzonego przez Fundację Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, posiadający ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub o stopniu niepełnosprawności – uczniowie w wieku 16-25 lat. W większości są to osoby dotknięte niepełnosprawnością sprzężoną na skutek wypadku, choroby, czy też od urodzenia.

Formy wsparcia

Terapie alternatywnych form porozumiewania się i mowy

Celem formy wsparcia jest pomoc w porozumiewaniu się osób mówiących jak i nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Umożliwienie wyrażania podstawowych potrzeb (jedzenie, picie, czynności higieniczne), samopoczucia, stanów, emocji i oczekiwań, a w efekcie zwiększenie samodzielności i podniesienie jakości życia.

W pierwszym okresie finansowania z tej formy wsparcia korzystać będzie 24 Uczestników. Dla każdego przewidziano w tym czasie średnio 100 sesji godzinnych wsparcia, realizowanego w formie zajęć indywidualnych, w układzie jeden uczestnik i jeden terapeuta.

Do realizacji wsparcia zostanie zatrudnionych 5-7 terapeutów, z których każdy posiada kwalifikacje do pracy terapeutycznej co najmniej dwiema metodami. W tej formie zaplanowano wsparcie w wymiarze 2400 godzin.

Na wsparcie złożą się (w konfiguracji dobranej indywidualnie do uczestnika w ramach IPD) zróżnicowane metody terapeutyczne, zmierzające do uaktywnienia i podniesienia sprawności komunikacyjnej uczestników:

Terapia AAC

Umożliwiająca osobie nie mówiącej porozumiewanie się z otoczeniem, w sposób najbardziej dla niej dostosowany, za pomocą gestów, symboli czy też pomocy technologii informatycznych.

Metoda Krakowska®

Stymulująca rozwój intelektualny, budowanie systemu językowego, opisywanie i wyjaśnianie świata, ale także budowanie odrębnej, spersonalizowanej tożsamości użytkownika.

Metoda werbo-tonalna

Wpływająca na rozwój mowy poprawnej artykulacji głosek i uwrażliwienie słuchu.

Metoda Tomatisa®

Usprawniająca odbieranie materiału dźwiękowego.

Metoda obrazowo-symboliczna

Prowadząca do stworzenia indywidualnego słownika komunikacyjnego (realizowana będzie z wykorzystaniem m.in. programu Boardmaker, systemów C-Eye i Mówik, a także – wspierająco – elementów integracji sensorycznej i terapii taktylnej).

W ramach formy wsparcia będą także realizowane działania z zakresu diagnostyki i terapii neurologopedycznej, związanych z zaburzeniami pokarmów i nadawaniem mowy oraz masażu Shantala. Proces oceny postępów terapeutycznych wesprą profesjonalne narzędzia diagnostyczne (np. C Eye, Tomatis).

W realizacji wsparcia zostaną wykorzystane zasoby placówki, w tym komputery z monitorem dotykowym, specjalistyczne klawiatury, switche, zestawy Mówik, paszporty komunikacyjne, słowniki Board Maker; ramiona mocujące do różnorodnych przycisków, w celu umieszczenia ich w pozycji najbardziej dogodnej dla Uczestnika, ramiona do Modular Hose, allturnspinne (AAC), drewniane bębenki,kastaniety zwięrzatka (metoda werbo tonalna), multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopepdycznej z wyposażeniem Edusensus, Go talk 4+ i Go talk9+; Program Talent percepcja wzrokowa. Wzmocnieniem terapii, np. w zakresie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, rozumienia mowy będą wykorzystywane oprogramowanie Dr Neuronowski oraz – przy współpracy z placówką w Jezierniku – sprzęt do diagnozy i terapii Metodą Tomatisa i Terapia tDCS- mikropolaryzacja. Wykorzystywane będą także nagrania stymulujące słuch oraz koordynację wzrokowo-słuchową; wyrażenia dźwiękonaśladowcze dzwonki, misy i inne instrumenty; kubeczki medela, szpatułki laryngologiczne, silikonowe miseczki z podkładką. Z uwagi na potrzeby uczestników, często indywidualny i osobisty charakter pomocy dydaktycznych oraz ich zużywalność, w projekcie zaplanowano zakup tego typu środków w celu uzupełnienia posiadanych zasobów oraz wprowadzenia takich, które pojawiły się w ostatnim czasie i stanowią znaczące wsparcie w procesach terapii komunikacyjnych.

W projekcie zaplanowano zakup wyposażenia do realizacji wsparcia, m.in. w terapii mowy i alternatywnych form porozumiewania się, urządzenia multimedialnego „Magiczna ściana”, mogącego być nośnikiem zarówno treści służących kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, jak i materiałów o charakterze stymulujących i tonujących zmysły; wzmacniającym stymulację poznawczą i rozwojową. Usprawnieniu procesów terapeutycznych służyć będą również przewidziane do zakupienia w projekcie 4 zestawy MÓWik. Z powodu wysokiego zindywidualizowania potrzeb i procesów terapeutycznych, w tym szczególnie w terapii i w procesie komunikacji, zaplanowano także zakup 3 komputerów (laptopów); oprogramowania m.talent Percepcja słuchowa 1i2; EyeLearn-3 stanowiskowy; Operacje myślowe na Magiczną ścianę; słuchawek bezprzewodowych i sprzętu nagłaśniającego.

Terapia sprawności manualnej i wzrokowej

Celem wsparcia jest niwelowanie skutków zaburzeń, powodujących niesprawność w zakresie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia w tym zakresie zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowywania ruchu, a także do usprawnienia sprawności wzrokowej oraz koordynowania aktywności wzrokowo-ruchowej. Celem terapii jest też możliwość używania narzędzia, jakim może być ręka (dłoń, ramię) lub oko w komunikacji pozawerbalnej.

W pierwszym roku realizacji projektu założono dla każdego z 24 uczestników tej formy wsparcia średnio 40 jednogodzinnych sesji indywidualnych, realizowanych w układzie: jeden uczestnik, jeden terapeuta, co da łącznie w tym okresie 960 godzin wsparcia. Zaplanowano dodatkowe 8 godzin miesięcznie na pracę terapeuty w zakresie diagnostyki, dokumentacji oraz przygotowania zajęć do bardzo zindywidualizowanych potrzeb uczestników.

Oprócz dedykowanych, specjalistycznych ćwiczeń, wchodzących w zakres terapii sprawności manualnej, w realizacji wsparcia będą wykorzystane elementy i techniki Terapii Svietlany Masgutowej. Poprzez zmniejszanie spastyki, poprawę czucia powierzchniowego i głębokiego terapeuta będzie dążył do uzyskania u Uczestnika możliwie maksymalnego zakresu ruchów dłonią oraz palcami, z nadawaniem im charakteru celowych oraz zwiększaniem precyzji tych ruchów. Forma wsparcia przewiduje również podejmowanie działań dążących do poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej.

W realizacji wsparcia wykorzystywane będą następujące pomoce terapeutyczne: piłki z przyssawkami, separatory, sortery i kształtki, rurki i klocki konstrukcyjne, piłeczki o różnorodnej fakturze, pęsety, nakładki na narzędzia kreślarskie, masy terapeutyczne, hantle ze stojakiem, taśmy minibands, wtyczki do koordynacji wzrokowo-ruchowej, gniotki, zabawki edukacyjno-terapeutyczne, krążki rehabilitacyjne, wanna piaskowa. Biorąc pod uwagę rozwój technologiczny, wszechstronność i uniwersalność przekazów z wykorzystaniem technik komputerowych (komunikacji), do realizacji wsparcia zaplanowano wykorzystanie przewidzianych do zakupienia komputery (laptopy) z oprogramowaniem terapeutycznym EyeLearn oraz urządzenie „Magiczna Ściana”. Te urządzenia i programy w większości mogą też stać się sprzymierzeńcem w kontynuacji terapii w warunkach zdalnych, gdyba zaistniała taka potrzeba. Założono także uzupełnienie posiadanych zasobów o ulegające zniszczeniu i mające charakter jednorazowy drobne pomoce, typu piłki przedmioty o zróżnicowanych strukturach, glinę ceramiczną i masy plastyczne, a także zakupienie blatu podświetlanego, Podświetlany blat, (przewidziany do stosowania także w Terapii Poznawczej i Rozwoju Społecznego) pozwala na stosowania różnorodnych struktur (piasku, rysunków, farb, kolorowych koralików, guzików itp) do realizacji przez Uczestnika, za pomocą dłoni i palców zadanych lub kreowanych przez siebie prac, układanek, rysunków, wykresów itp.

Wsparcie będzie realizowane przez doświadczonego w pracy z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną fizjoterapeutę oraz terapeutę motoryki ręki.

Terapia postawy i chodu

Celem terapii wad postawy i chodu jest zbudowanie (odbudowanie) prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się (w tym układ kostny, mięśniowy, powięziowy) oraz wytworzenie (odtworzenie) świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcji).

W roku pierwszym realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 24 uczestników, a intensywność wsparcia zaplanowano średnio na poziomie 40 godzin na uczestnika, w ramach zajęć indywidualnych, realizowanych w układzie 1:1. Łącznie zakłada się w tej formie realizację 960 godzin wsparcia. Dodatkowo przewidziano 80 godzin (średnio 8 miesięcznie) na przygotowanie do zajęć oraz ich dokumentację.

W ramach formy realizowane będą ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia prawidłowej postawy, ćwiczenia stabilizujące gorset mięśniowy oraz wzmacniające zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże. Terapeuta, realizujący wsparcie, W terapii będą stosowane elementy metody PNF, Terapii Masgutowej, Wczesnej rehabilitacji w MPD, Ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, Integracji Sensorycznej, Nowoczesnych metod leczenia skolioz i zaburzeń percepcji, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania. W terapii będą stosowane pomoce w rodzaju: materaców, wałków, taśm rozciągających, poduszek TheraBand, równoważni, kształtek, piłek, obciążników oraz specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny (np. pionizatory). W proces terapeutyczny zostaną włączone zajęcia ruchowe z wykorzystaniem, m,in. trójkołowych biegowych Rowerków Race Running, a także Integracyjne Huśtawka, Trampolina i Karuzela oraz zestawy siłowni zewnętrznej. Dla okresowych weryfikacji efektów terapii są używane skoliomery, piony oraz Plurimetr Inklinometr. Wykorzystywane będą również m.in: krzesełko rosnące, Roller, Hantle Kettlebeell, Sztangi, Step, kółko do ćwiczeń mięśni brzucha, taśmy minibands. Pomoce te znajdują się w zasobach Fundacji. Zaplanowano uzupełniające zakupy pomocy dydaktycznych, szczególnie o charakterze jednorazowych, indywidualnych lub krótkotrwałych. Do zajęć konieczne będą też jednorazowe prześcieradła, których zakup przewidziano w ramach środków higienicznych.

Wsparcie będzie realizowane przez doświadczonych fizjoterapeutów z wykształceniem wyższym kierunkowym oraz z wiedzą i umiejętnościami poszerzonymi na kursach specjalistycznych (m.in. NDT Bobath, PNF, IS, FITS, terapia skolioz).

Terapie poznawcza i rozwoju społecznego

Założeniem terapii, realizowanej w tej formie wsparcia jest stymulowanie beneficjentów do rozwoju poprzez różnorodne, wielokierunkowe oddziaływanie na zmysły (wzroku, dotyku, słuchu), kształtowanie wrażliwości, profilowanie zachowań oraz prowokowanie do aktywności, w tym twórczej.

Kilkuosobowy zespół terapeutów udzieli w pierwszym roku projektu 2400 godzin wsparcia w terapiach poznawczych i rozwoju społecznego 24 uczestnikom średnio (po 100 godzin na BO), realizowanych w formie indywidualnej (1:1). Poza wsparciem bezpośrednim średniomiesięcznie 18 godzin (tj. ok 2-4 godzin na terapeutę) zostanie przeznaczone na dokumentowanie i przygotowanie zajęć.

W tej formie wsparcia, Uczestnicy otrzymają przygotowany dla siebie wachlarz działań terapeutycznych o charakterze poznawczym oraz przygotowujących i motywujących do korzystania ze społecznych i kulturowych aspektów codziennego funkcjonowania. Poprzez indywidualną diagnozę i na jej podstawie dobraną terapię uzyskuje się zmniejszenie a nawet wyeliminowanie stanów niepożądanych oraz wzmocnienie funkcji poznawczych, koncentracji, równowagi i stabilności emocjonalnej, w tym procesów podejmowania decyzji. Oddziaływanie terapeutyczne przynosi także efekt w postaci zwiększenia świadomości beneficjenta ostatecznego w zakresie samego procesu terapeutycznego.

Na całokształt procesów Terapii Poznawczych i Rozwoju Społecznego złożą się:

Terapia behawioralna

Inaczej Stosowana Analiza Zachowania wykjorzystująca prawa uczenia się w procesie terapii w celu rozwoju zachowań pożądanych.

Terapia Integracji Sensorycznej

W której poprzez zabawę dokonuje się integracja bodźców zmysłowych oraz doświadczeń płynących do ośrodkowego układu nerwowego.

Terapia Masgutowej

Program Neurostrukturalnej Integracji Schematów Odruchów wspierający procesu integracji odruchów, który daje podstawę do optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej), a także służy kształtowaniu procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju.

Terapia rozwoju kulturalno-społecznego

Stymulująca zachowania społeczne, poszerzanie aktywności poznawczej oraz kształtowanie zainteresowań.

Muzykoterapia

Która wpływa na rozwój sprawności i koordynacji, zmniejszanie napięcia mięśniowego, poprawę koordynacji słuchowo-wzrokowej i wzrokowo-ruchowej, kształcenie precyzyjności i płynności ruchów, orientacji w czasie i przestrzeni, niwelowanie nadpobudliwości, stymulację rozwoju intelektualnego, uczenie współdziałania.

Terapia Snoezelen

Sala Doświadczania Świata, gdzie poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.

W ramach terapii przewiduje się korzystanie z pomocy do integracji sensorycznej (o zróżnicowanych strukturach, kolorach, wielkościach i kształtach), zasobów Sali Doświadczania Świata, pomocy terapeutycznych opartych na technologiach wideo i komputerowych urządzeń generujących obraz i dźwięki. Założono też wykorzystanie narzędzi terapeutycznych wysokich technologii, np. oprogramowania typu dr Neuronowski, Neuroformy, interaktywnych tablic i programów, przekazujących informacje zwrotną.

Użytkowane będą takie elementy, jak np: m.in: kostki dźwiękowe, pacynki, gry, karty i karty pracy, klepsydra, zabawki, karty tematyczne, instrumenty muzyczne, oprogramowanie komputerowe oraz zasoby internetowe, instrumenty muzyczne itp.

Większość ze stosowanych pomocy „drobnych” ma charakter osobisty (naturalnym i najczęściej występującym odruchem jest kierowanie przedmiotów do ust, poznawanie przez dotyk ustami) lub w naturalny sposób się zużywa, stąd zasoby te wymagają uzupełniania.

We wsparciu wykorzystywane będzie zakupione w projekcie, m.in. dla potrzeb realizacji tej formy wsparcia (obok Terapii Alternatywnych Form Porozumiewania się i Mowy oraz Terapii Sprawności Manualnych) wyposażenia tj.: Magiczna ściana – urządzenie multimedialne, interaktywne, mogące być nośnikiem wzmacniającym stymulację poznawczo i rozwojową, uaktywniających rozwój psychofizyczny Uczestników; komputery / laptopy z oprogramowaniem Eye Learn oraz sprzęt nagłaśniający.

Wsparcie będzie realizowane przez 5-7 pracowników projektu, z doświadczeniem i kwalifikacjami dotyczącymi pracy z osobami niepełnosprawnymi – szczególnie sprzężonymi, znacznymi niepełnosprawnościami .

Ekoterapia z animaloterapią

Celem Ekoterapii jest zrównoważony, wszechstronny rozwój człowieka we wszystkich sferach codziennego funkcjonowania poprzez poznanie i zrozumienie zachodzących w świecie przyrody zjawisk oraz wzmacnianie więzi człowieka z naturą.

Animaloterapia ma na celu głównie rozwijanie funkcji psychomotorycznych, usprawnianie i wzbogacenie zasobu słownictwa, stymulowanie ogólnego rozwoju, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, kompensowanie braków w rozwoju psychicznym i fizycznym, usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez kontakt ze zwierzętami.

Do działań terapeutycznych w zakresie realizacji wsparcia wykorzystywane m.in. będą zasoby Ośrodków Animaloterapii i Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze oraz tereny zielone przy Ośrodku Rehablitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jezierniku. W zajęciach teoretycznych przewidziano także wykorzystanie nagrań wideo i audio oraz zakupione w projekcie oprogramowania EyeLearn oraz urządzenie Magiczna Ściana. W budżecie projektu przewidziano również zakup odzieży niezbędnej do uczestniczenia w zajęciach – m.in. kamizelek czy toczków.

W projekcie założono średnio 42 godziny wsparcia dla 20 uczestników, przy czym połowa tych godzin – dotyczy przede wszystkim hipoterapii oraz niektórych form animaloterapii – będzie realizowana z udziałem asystenta, wspierającego proces terapeutyczny, co jest niezbędne ze względu na wymagania metody, niepełnosprawność i potrzebę bezpieczeństwa uczestników. Razem da to 1260 godzin wsparcia udzielonego w pierwszym roku realizacji projektu. Założono też średnio miesięcznie 6 godzin na przygotowanie do zajęć oraz ich dokumentację.

Terapie wodne i techniki relaksacyjne

Celem stosowania terapii wodnych i technik relaksacyjnych jest kształtowanie harmonii, wydobywanie świadomości własnego ciała oraz umiejętności panowania nad jego odruchami, przyjmowania bodźców zewnętrznych na i ich dobrotliwego wpływu tonowanie napięć, równoważenie stanów psychofizycznych itp.

W zakresie terapii wodnych oraz technik relaksacyjnych przewidziano dla roku pierwszego udział 24 uczestników w wymiarze średnim 50 godzin, przy czym jedna czwarta zajęć realizowana będzie przez dwóch terapeutów (terapeutę i jego asystenta). Zadaniem asystenta będzie wspieranie procesu terapeutycznego poprzez asystowanie prowadzącemu i asekurowanie uczestnika. W sumie przewidziano, że w skali roku uczestnikom zostanie udzielone 1500 godzin wsparcia bezpośredniego. Ponadto założono średniomiesięcznie 6 godzin pracy (4 godziny terapeuty i 2 godziny asystenta) na przygotowanie i dokumentowanie zajęć.

W ramach tej formy zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem istniejących zasobów OREW: Sali Doświadczania Świata, Pracowni Hydroterapii, Ogródka Sensorycznego oraz Ośrodka Basenoterapii w Jantarze.

Wsparcie będzie realizowane z wykorzystaniem:

Koncepcji Hallwick

Unikatowej formy nauczania umiejętności ruchowych i niezależności, z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się w odmiennym środowisku.

Masaży wodnych i hydromasaży

Mających na celu przede wszystkim działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu.

Chromoterapii

Terapia światłem – wpływającea m.in. na poznanie, stymulację wzroku, regulacje stanów psychicznych, koncentrację, regulację napięć, oddechu.

Terapii Snoezelen®

Terapia w Sali Doświadczania Świata – umożliwiającej stymulację zmysłów za pomocą odpowiednio dobranych bodźców.

W terapii będą również realizowane klasyczne masaże relaksacyjne, masaże ciepłymi kamieniami, masaż Shantala itp.

Ze względów higienicznych uwzględniono w projekcie zakup w niezbędnej ilości środków higienicznych (w tym olejków do aromaterapii), czystości i dezynfekcyjnych. W ramach wydatków na odzież dla uczestników zadania zostaną zakupione stroje do hydroterapii i terapii basenowych oraz lekkie dresy do terapii relaksacyjnych. W ramach stosowania technik relaksacyjnych zaplanowano zakupienia kompletu kamieni do masaży.

Zajęcia będą realizowane przez doświadczonych terapeutów z umiejętnościami realizacji terapii wodnych, hydroterapii, terapii Snoezelen, masażu oraz technik relaksacyjnych. W ramach godzin na dokumentację (średniomiesięcznie 4), terapeuta będzie przygotowywał i monitorował stan realizacji IPD, opracowywał scenariusze oraz materiały merytoryczne do zajęć. Do wsparcia terapeuty w realizacji zajęć z uczestnikami o najgłębszych niepełnosprawnościach będzie angażowany asystent terapeuty.

Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne

Fundacja prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych w Lasowicach Wielkich od maja 2012 r. OREW w Lasowicach Wielkich zlokalizowany jest w części parterowej budynku, zapewniając dostęp niepełnosprawnych do pracowni znajdujących się na piętrze (Sala Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej) z pomocą zainstalowanej windy.

W całym budynku i w jego otoczeniu zastosowano rozwiązania likwidujące bariery architektoniczne oraz łazienki i sanitariaty w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie znajdują się sale do zajęć, zgodnie ze specyfiką i organizacją pracy ośrodka oraz pracownie specjalistyczne (fizjoterapeutów, hydroterapii, terapeutyczne i multimedialne).

Do realizacji wsparcia w projekcie zostaną udostępnione: Terapie Alternatywnych Form Porozumiewania się i Mowy: Dr Neuronowski, Ramię mocujące (umożliwiające położenia switschy i, myszek i innych pomocy w miejscu i w sposób najbardziej odpowiedni dla Uczestnika); Switche, Myszki adaptowalne, Komputer dotykowy, Program m.Talent: Percepcja wzrokowa; komunikatory, Mówik; masażer wibracyjny z nakładkami, multimedialne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopepdycznej z wyposażeniem Edusensus; Go talk 4+ i Go talk9+ Terapia Sprawności Manualnej : Tablice manualne, Pomoce plastyczne; Zabawki interaktywne; Komplet klocków magnetycznych; Zestawy klocków konstrukcyjnych Terapia Wad Postawy i Chodu: Atlas do ćwiczeń; Stół do terapii bobath; Zestaw do unihokeja; Równoważnia drewniana; Mata sensoryczna; Jumper togu; Zjeżdżalnia; Step; Stepper z linkami; Drabinka gimnastyczna; Kosz do koszykówki podwieszany; Bieżnia; Uprząż VENUS i Uprząż WILLI; Kamizelka obciążeniowa; Bioswing Balance Biofeedback; Platforma wibracyjna, Rotor wspomagany BTL; Zestaw do podwieszenia Redcord Trainer, a także urządzenia do fizykoterapii (Lampa lumina; Magnetronic MF-10; Elekroterapia – Intelect Advanced Model 2755CS; Ultradźwięki, Aparat do laseroterapii Polaris 2, Huśtawki „gniazdo”, „łódka”, „gruszka”; Podwieszana platforma do terapii sensorycznej; Trampolina; Tor równoważny; deskorolka rehabilitacyjna. Terapie Poznawcze i Rozwoju Społecznego: Neuroforma; Magiczny Dywan; Huśtawka Integracyjna; Karuzela Integracyjna; Trampolina Integracyjna; Sala Doświadczania Świata z pełnym wyposażeniem (w tym domek lustrzany, rozgwieżdżone niebo, łóżko wodne); zróżnicowane wielkością, kształtem i strukturą pomoce do Integracji Sensorycznej; Piaskownica Integracyjna; zestawy instrumentów muzycznych itp.

Przy Ośrodku funkcjonuje dostosowany plac zabaw, gdzie usytuowano – zakupione w dużej mirze ze środków PFRON: Huśtawkę integracyjną, Karuzelę Integracyjną, Trampolinę Integracyjną, Piaskownicę Integracyjną.

W terapii wykorzystuje się specjalne rowery (Race Runing), dzięki którym uczestnicy mogą korzystać z relaksu i rekreacji w otoczeniu natury, wzmacniając przy tym swoją sprawność fizyczną oraz sprawności poznawcze. Fundacja posiada 9 pojazdów, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1-2 na wózkach inwalidzkich.

Podopieczni fundacji korzystają z Ośrodka Basenotarapii w Jantarze, z kompleksem basenu zewnętrznego, czynnego w okresie wiosenno-letnim oraz całorocznego basenu wewnętrznego z przebieralnią, łazienkami i ubikacjami dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek ten został w roku 2015 doposażony w podnośnik basenowy, pozwalający na bezpieczne umieszczenie w wodzie i wyjęcie z niej osoby niepełnosprawnej.

W Ośrodku znajdują się także liczne pomoce wspierające procesy terapeutyczne – materace, makarony, zabawki wodne, pasy wypornościowe, krążki itp. Ośrodek Animaloterapii i Hipoterapii w Jantarze skupia kilkanaście gatunków zwierząt i ptaków (w tym okazów rzadkich) oraz ponad 20 koni dorosłych i 7 urodzonych w ostatnim czasie źrebiąt. Zaplecze Ośrodka – domki i paśniki dla zwierząt, wybiegi, stajnia, padoki są systematycznie odnawiane.

W roku 2020 na potrzeby pracy z osobami niepełnosprawnymi, przy Ośrodku powstała ponad 120-metrowa, nowoczesna ocieplana i klimatyzowana recepcja, w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażona w zaplecze socjalne (poczekalnia, kuchnia, stanowisko barowe, przebieralnie, łazienki i ubikacje); z bezpośrednim wejściem na padok kryty oraz częścią edukacyjna z wyposażeniem multimedialnym, w oparciu o które będzie można realizować teoretyczne elementy Ekoterapii i Animaloterapii.

Do pracy hipoterapeutycznych przygotowanych jest większość znajdujących się w Ośrodku koni. W ramach animaloterapii, oprócz hipoterapii, będzie realizowane wsparcie z udziałem alpak, osłów, królików i niektórych ptaków.

Realizacja Zlecenia Zadań PFRON 1/2020 projekt Balustrady i poręcze

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content