Zlecenie Zadań PFRON Projekt Zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnością

Celem Projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnoprawnością poprzez realizację zajęć z zakresu ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną.

Dotyczy głównie podopiecznych Fundacji WRÓĆ, rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji w Jezierniku oraz w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w terminie 01.01.2012 – 31 marca 2015.

Projekt ma charakter ciągły, regionalny dotyczy organizacji i realizacji zajęć rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, głównie niepełnosprawnych dzieci objętych wsparciem i opieką Ośrodka Rehabilitacyjnego w Jezierniku w tym podopiecznych Fundacji WRÓĆ. 

W ramach Projektu prowadzone będą systematyczne, indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjne obejmujące fizjoterapię na koniu, zajęcia rehabilitacyjne poprzez kinezyterapię wg Metody NDT Bobath, PNF, SI, zajęcia rehabilitacyjne wg. Metody Halliwick, Watsu, fizykoterapię, masaż leczniczy, zajęcia prowadzone przez psychologa w tym metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i logopedę. 

Dzięki zastosowanym technikom i metodom rehabilitacji, w szeroko pojętym znaczeniu tego słowa, u Beneficjentów Projektu zostaną rozwinięte lub nabyte nowe umiejętności.

Pozwoli to, w miarę możliwości Beneficjenta, na rozwój drzemiącego w nim potencjału funkcjonowania zarówno fizycznego jak i psychicznego i intelektualnego, np. samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie, korzystanie z komunikacji miejskiej, uczestnictwo w życiu społecznym, komunikowanie się, uspołecznienie), samodzielny udział w wycieczkach, umiejętność posługiwania się pieniędzmi w trakcie dokonywania codziennych zakupów, samodzielne podejmowanie decyzji w kategoriach zachowa prospołecznych, samodzielność w zakresie przygotowania podstawowych posiłków.

Beneficjenci Programu to głównie podopieczni Fundacji WRÓĆ – dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnikami projektu będą również uczniowie Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych na terenie Województwa Pomorskiego, spełniające warunki uczestnictwa w programie. 

Nawiązano kontakt z dyrektorami tych Ośrodków, przedstawiono ofertę rehabilitacji, uzgodniono warunki współpracy – dowozów dzieci i formę sprawowania nad nimi opieki.

Podczas przeprowadzania rekrutacji Uczestników do Projektu brak umiejętności lub kompetencji, których dotyczy cel projektu będzie szczegółowo ustalany poprzez:

 • analizę orzeczenia o niepełnosprawności określającego stopie niepełnosprawności
 • analizę orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającego możliwości psychofizyczne uczestnika
 • wywiad z Beneficjentem lub opiekunem
 • analizę wskazań lekarskich.

Praca z Pacjentami będzie oparta na Indywidualnym Planie Działania.

Rokowania co do możliwości realizacji celu projektu (osiągnięcia określonych w IPD przez terapeutów celów terapii) w odniesieniu do danego Beneficjenta ostatecznego będą szczegółowo ustalane na podstawie:

 • stopnia schorzenia
 • wieku
 • etapu rozwoju psychofizycznego
 • przewidywanych metod rehabilitacji dla poszczególnych uczestników.

Dodatkowo w ramach Projektu przewiduje się równoległe wsparcie i szkolenia dla opiekunów i rodzin osób z niepełnosprawnością z zakresu metody Terapii basenowej – terapia i rehabilitacja w wodzie oraz metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Celem wsparcia jest umożliwienie rodzicom i opiekunom kontynuowanie procesu rehabilitacji w warunkach domowych, w tym zakresie szkolenia rodziców wesprze fizjoterapeuta.
Projekt realizowany będzie przez zespół wykwalifikowanych terapeutów od lat uczestniczących w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Do realizacji Projektu przygotowano zespół realizacyjny.

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, z rejonu województwa pomorskiego – niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w tym podopieczni Fundacji WRÓĆ.
Wszystkie osoby muszą posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz lekki stopień niepełnosprawności w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym).

Wsparciem zostanie objętych 96 osób, w tym:

 • dzieci i młodzież niepełnosprawna – 85,
 • dorosłe osoby z niepełnosprawnością – 11

Grono naszych Beneficjentów to w większości dzieci i młodzież, które w efekcie chorób, wypadków straciły jedną lub więcej funkcji. Głównym celem rehabilitacji kompleksowej funkcjonalnej jest przywrócenie utraconych funkcji lub poprawa jakości kontroli utrzymania głowy, normalizacja napięcia mięśniowego, osiągnięcie lepszej jakości funkcji kończyn, uzyskanie możliwie jak najlepszej sprawności fizycznej, poprawa łatwości podaży przyjmowanych pokarmów oraz zwiększenie różnorodności akceptowanych pokarmów, poprawa artykulacji, poprawa pokonywania przeszkód architektonicznych, poprawa jakości wzorca chodu – lokomocji, poprawa jakości kontroli tułowia, poprawa aktywności psychoruchowej, zminimalizowanie alienacji w społeczeństwie, poprawa oraz nauka jakości i sposobu komunikowania się.

Jednymi z fundamentalnych elementów perspektywicznego oddziaływania Projektu będą:

 • wzrost samodzielności Uczestników Projektu
 • wzrost poziomu i jakości funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, uaktywnienie środowiska osób z niepełnosprawnością, wzmocnienie jego organizacji i zdolności do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością,
 • ograniczenie izolacji, poczucia wykluczenia społecznego, zaniedbania i braku sensu egzystencji u osób z niepełnosprawnością, nie opuszczających swych domów i mieszka z uwagi na głęboką niepełnosprawność i nie korzystających z rehabilitacji,
 • dostęp i poznanie nowych technik, metod, poziomu rehabilitacji, zaangażowanie rehabilitantów z rejonu województwa pomorskiego w szersze poznanie dziedziny rehabilitacji, przejmowanie wzorców i wiedzy współczesnej rehabilitacji,
 • zmiana postaw społecznych, w wieloletnim procesie gwarantowania bezpłatnych usług rehabilitacyjnych osobom z niepełnosprawnością, stworzenie fundamentów wiary i sensu budowy społeczeństwa obywatelskiego, opartego na wzajemnym poszanowaniu, wsparciu i integracji,
 • wzrost zatrudnienia w sferze działa na rzecz osób z niepełnosprawnością w tym wzrost potrzeb na kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry rehabilitacyjnej,
 • uruchomienie procesu przebudowy świadomości wielu osób, w kwestii możliwości związanych z dostępem osób z niepełnosprawnością do terapii wodnych, środowiska wodnego.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content