Zlecenie Zadań PFRON Projekt Rehabilitacja – Samodzielność – Integracja

Celem Programu, realizowanego pod nazwą Rehabilitacja – Samodzielność – Integracja jest zwiększenie samodzielności oraz integracja społeczna osób z niepełnosprawnością

Ma się to odbywać poprzez prowadzenie w okresie trzech lat – od 01.04.2013 roku do 31.03.2016 roku – ciągłej rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w Centrum Rehabilitacji Fundacji WRÓĆ w Lasowicach Wielkich.

Dzięki dofinansowaniu PFRON, 60 osób, w tym 40 dzieci uzyskało możliwość uczestniczenia w systematycznej, kompleksowej rehabilitacji funkcjonalnej, obejmującej m.in. masaż leczniczy, fizykoterapię, kinezyterapię wg Metody NDT Bobath, PNF, SI oraz Halliwick.

Uczestnicy będą też poddani systematycznej opiece terapeutycznej logopedy i surdopedagoga. Z uwagi na fakt, iż udział w Programie biorą dzieci głęboko, wielorako niepełnosprawne – nie chodzące, często niedowidzące i nie werbalizujące, zapewniono im opiekę specjalnie w tym celu, przygotowanych na odpowiednich kursach, opiekunów – asystentów osób z niepełnosprawnością.

Zabiegi z zakresu kompleksowej, prowadzonej cyklicznie rehabilitacji funkcjonalnej zostały tak dobrane, aby Beneficjenci mogli uzyskać poprawę swojego stanu w zakresie postawy, równowagi oraz koordynacji i sprawności ruchowej, motoryki i, co równie ważne, zmniejszyć ból, towarzyszący niepełnosprawności.

W ramach Projektu realizowane są zabiegi o działaniu przeciwbólowym, wspomagające aktywność naczyniową, ukrwienie tkanek, wzmożenie lub obniżenie napięcia mięśniowego, w tym zabiegi metodą Halliwick oraz masaże lecznicze.

Usprawnienie poprzez fizjoterapię m.in. metodą Bobath, wpływa na napięcie mięśni poprzez obniżanie napięcia wzmożonego, hamuje występowanie niepożądanych odruchów oraz wpływa na wyzwalanie ruchów w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowej.

Rehabilitacja przy użyciu metody PNF, integracji sensorycznej, metody Ackermana, masaż leczniczy, limfatyczny, zabiegi z dziedziny fizykoterapii: hydroterapia, laseroterapia, magnetoterapia, światłoterapia, terapia ultradźwiękami, terapia prądami, krioterapia przy użyciu azotu, terapia falą uderzeniową BTL.

Poprzez pracę logopedy, surdopedagoga terapeuty AAC poprawiane są zdolności komunikacyjne Uczestników.

Pozwala to, w miarę możliwości Beneficjenta, na rozwój drzemiącego w nim potencjału funkcjonowania fizycznego, psychicznego i intelektualnego, np. samodzielne wykonywanie podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie, korzystanie z komunikacji miejskiej, uczestnictwo w życiu społecznym, komunikowanie się, uspołecznienie), samodzielny udział w wycieczkach, umiejętność posługiwania się pieniędzmi w trakcie dokonywania codziennych zakupów, samodzielne podejmowanie decyzji w kategoriach zachowań prospołecznych, samodzielność w zakresie przygotowania podstawowych posiłków.

Usprawnienie osób z niepełnosprawnością, poprzez realizację działań projektowych, ma pomóc Im we wszechstronnym rozwoju, poprawie życiowej samodzielności, zwiększeniu lub całkowitym uzyskaniu niezależności od pomocy innych w maksymalnym obszarze życia osobistego, rodzinnego i społecznego.

Projekt zakłada zróżnicowanie stopnia oczekiwań w zakresie uzyskania tych celów od indywidualnej sytuacji zdrowotnej Beneficjentów, z których wielu boryka się ze skutkami uszkodzenia centralnego lub ośrodkowego układu nerwowego.

Praca terapeutyczna opiera się na opracowywanym dla każdego Uczestnika przez zespół terapeutyczny Indywidualnym Planie Działania, którego podstawą jest poznanie Beneficjenta poprzez zapoznanie się z dokumentacją medyczną, wywiadu z Jego rodziną, konsultacje ze współpracującymi z placówką lekarzami i diagnozy pracujących Projekcie terapeutów.

Indywidualne Plany Działania określają cele, jakich osiągnięcie jest zakładane dla każdego Uczestnika, kryteria ich osiągnięcia oraz metody pracy rehabilitacyjnej i terapeutycznej z Beneficjentem. IPD są opracowywane i weryfikowane w okresach rocznych, przy czym zespół terapeutyczny na bieżąco monitoruje przebieg realizacji planu.

Rokowania co do możliwości osiągnięcia określonych w IPD przez terapeutów celów terapii w odniesieniu do danego Beneficjenta ostatecznego, są szczegółowo ustalane na podstawie: stopnia schorzenia, wieku, rozwoju psychofizycznego i przewidywanych metod rehabilitacji dla poszczególnych Uczestników.

Uczestnicy projektu są osobami o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub – w przypadku dzieci – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Fundacja WRÓĆ gwarantuje kompleksową opiekę, w tym organizuje dojazd dla osób, które mają problem z transportem (a przez to znacznie utrudniony dostęp do usług rehabilitacyjnych), zapewnia wysokiej jakości sprzęt do rehabilitacji i kompleksowe usługi rehabilitacyjne.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej funkcjonalnej jest przywrócenie lub poprawa jakości utraconych funkcji, poprawa kontroli utrzymania głowy, normalizacja napięcia mięśniowego, osiągnięcie lepszej jakości funkcji kończyn, uzyskanie możliwie jak najlepszej sprawności fizycznej, poprawa przyjmowania pokarmów oraz zwiększenie różnorodności akceptowanych pokarmów, poprawa artykulacji, poprawa pokonywania przeszkód architektonicznych, jakości wzorca chodu – lokomocji, jakości kontroli tułowia, aktywności psychoruchowej, zminimalizowanie alienacji w społeczeństwie, poprawa oraz nauka jakości i sposobu komunikowania się.

Rehabilitacja kompleksowa funkcjonalna to zespół ściśle powiązanych ze sobą działań.

Usprawnianie według Metody NDT-Bobath

Ma pomóc Beneficjentowi we wszechstronnym rozwoju i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Główne zasady usprawniania według koncepcji NDT-Bobath to: wpływanie na napięcie mięśni, hamowanie nieprawidłowych odruchów, wyzwalanie ruchów w formie najbardziej jak to jest tylko możliwe zbliżonej do prawidłowych, wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w codziennych czynnościach.

Metoda PNF – (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)

Jest jedną z najważniejszych metod rehabilitacji – znana jest w rehabilitacji neurologicznej, jako postępowanie oparte o sumowaniu bodźców aferentnych. U podstaw tej metody leży stosowanie różnego rodzaju podniet, które na drodze odruchowej ułatwiają wykonywanie ruchów. Reedukacja oparta jest tu fizjologicznej sekwencji rozwoju ruchowego i prowadzona w oparciu o ruchy zbliżone do tych, jakie wykonuje się w życiu codziennym.

Integracja Sensoryczna

Głównym zadaniem terapii tę metodą jest dostarczanie i kontrolowanie określonych bodźców czuciowych (aferentnych), ze szczególnym uwzględnieniem bodźców z układu przedsionkowego, mięśni i stawów (proprioceptywnych), oraz skówr (dotykowych) w taki sposób, aby pacjent spontanicznie kształtował prawidłowe reakcje, które integrują te bodźce na danym poziomie.

Metoda Ackermana

Jest obecnie jedną z najbardziej skutecznych i komplementarnych metod leczenia manualnego. Wyróżnia się szybką i celową diagnostyką, a postępowanie terapeutyczne jest precyzyjne i dokładne. Zabiegi przeprowadza się na podstawie wyników szczegółowej diagnozy wstępnej (palpacja ustawienia, przemieszczenia, ocena radiologiczna). Stosowane techniki pozwalają na skuteczne i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu.

Masaż leczniczy (w tym limfatyczny)

Jest formą terapii, wykorzystującą przede wszystkim bodźce mechaniczne – głównie w postaci ucisku na tkanki ustroju, ucisku zmieniającego.

Hydroterapia (wodolecznictwo)

To obszar fizykoterapii, którego zasadniczą cechą jest wykorzystanie oddziaływania wody na ustrój poprzez kąpiele, natryski, okłady.

Laseroterapia

Czyli naświetlanie wiązką lasera ma działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe, przyśpiesza proces restytucji tkanek, redukuje stan zapalny i wysięk, przyśpiesza proces gojenia się ran, złamań kości, regeneracji tkanki chrzęstnej.

Magnetoterapia

To skuteczna metoda leczenia pulsującym polem magnetycznym niskiej częstotliwości, umożliwia ona głębokie, a nie wyłącznie powierzchniowe oddziaływanie na organizm, zalecana szczególnie do stosowania przy stanach zapalnych.

Terapia ultradźwiękami

Pod wpływem ultradźwięków dochodzi m.in. do wzmożenia przepuszczalności błon komórkowych, usprawnienia oddychania tkankowego, pobudzenia przemiany materii oraz powstawania związków aktywnych chemicznie. Wiąże się z tym przeciwbólowe działanie ultradźwięków, ich wpływ na zmniejszenie się napięcia mięśni, rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz działanie hamujące układ współczulny, a także przyśpieszające wchłanianie tkankowe i łagodzące procesy.

Terapia prądami

Stymuluje nerwy i tkanki, zmniejszając ból, obrzęki i stany zapalne, jest szczególnie skuteczna w leczeniu bólu przewlekłego.

Krioterapia

Daje silne efekty przeciwbólowe, przeciwzapalne. W wielu schorzeniach narządu ruchu dopiero po wykonaniu zabiegu krioterapii możliwe staje się przeprowadzenie wielu ćwiczeń leczniczych.

Fala uderzeniowa

Stosowana do zwalczania przewlekłego bólu w układzie mięśniowo-szkieletowym. Daje ona szybką ulgę i przywraca sprawność ruchową. Jej skuteczność została wyraźnie potwierdzona w schorzeniach barku, bólu stóp i łokcia. Działanie falą akustyczną (uderzeniową) poprawia metabolizm zmienionej chorobowo tkanki, powoduje rozpuszczanie zwapnień, redukuje zmęczenie i ból.

Terapia alternatywnej komunikacji AAC

Poprzez wprowadzania innych niż werbalne sposoby wypowiedzi, wyrażania odczuć, oczekiwań, komunikatów i informacji, ma umożliwić porozumiewanie się wzajemne Beneficjenta i jego otoczenia, w tym terapeuty,

Terapia logopedyczna

Polega na kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy, w przypadku jej braku lub utraty.

Terapia surdopedagogiczna

Stymulacja rozwoju językowego, rozwijanie kompetencji językowej i komunikacyjnej, wzbogacanie wiedzy ogólnej u osób z wadą słuchu lub niesłyszących.

Terapia wspomagająca komunikację, realizowana przez logopedę i surdopedagoga, ma na celu poprawę artykulacji, zminimalizowanie alienacji w społeczeństwie, naukę oraz poprawę jakości i sposobu komunikowania się.

W okresie trzyletnim w projekcie weźmie udział nieodpłatnie około 85 osób, w cyklach rocznych po 60 osób. Koszt trzyletniej realizacji programu sięga miliona złotych, uśredniony koszt programu na jednego Beneficjenta – kilkanaście tysięcy złotych.

Znacząca grupa Beneficjentów, w tym szczególnie dzieci głęboko i wielorako niepełnosprawne będzie korzystała z finansowanej w 95 procentach przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych planowej, kompleksowej rehabilitacji i terapii w całym okresie realizacji Projektu, dzięki czemu ma realne szanse na osiągnięcie istotnych dla dalszego życia efektów.

Biorąc pod uwagę, że Uczestnikami projektu są osoby głównie z niezamożnych środowisk wiejskich, oddalonych od ośrodków rehabilitacyjnych i nie mogących sprostać finansowym kosztom tak szerokiej, niezbędnej dla Ich funkcjonowania terapii, środki uzyskane z PFRON na realizację Programu, poza wymiarem finansowym uzyskują także niebagatelny wymiar moralny.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content