Zlecenie Zadań PFRON, Projekt Rehabilitacja osób niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji w Jezierniku i Ośrodku Hipoterapii w Jantarze

01 stycznia 2009 roku Fundacja WRÓĆ rozpoczęła realizację zadania „Rehabilitacja Osób  Niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacji w Jezierniku i Ośrodku Hipoterapii w Jantarze” w ramach Programu  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym”, zgodnie  z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Celem zadania jest realizacja zajęć z zakresu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną w tym podopiecznych Fundacji WRÓĆ,  rehabilitowanych w Ośrodku Rehabilitacji  w Jezierniku oraz w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ. Ostatecznymi Beneficjentami Programu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną (szczególnie z rejonu powiatu nowodworskiego i malborskiego) –  niepełnosprawne dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w tym podopieczni Fundacji WRÓĆ. Wszystkie osoby posiadają Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W wyniku realizacji Projektu  w ramach prowadzonej rehabilitacji Programem objęto łącznie 108 osób w tym 64 dzieci i 44 osoby dorosłe.

W zakresie Projektu prowadzone są systematyczne, indywidualne i grupowe zajęcia rehabilitacyjne obejmujące fizjoterapię na koniu, hipoterapię, zajęcia rehabilitacyjne poprzez fizjoterapię także wg Metody NDT Bobath, zajęcia rehabilitacyjne wg metody Halliwick, Fizykoterapię, masaż leczniczy, zajęcia prowadzone przez psychologa w tym metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Usprawnienie osób niepełnosprawnych przy pomocy wyżej przedstawionych działań ma pomóc osobie niepełnosprawnej we wszechstronnym rozwoju i uzyskaniu życiowej samodzielności i niezależności w maksymalnym stopniu, na ile pozwala stopień niepełnosprawności, w tym istniejące uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego. Dodatkowo w ramach Projektu odbywa się wsparcie i szkolenia dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych z zakresu metody terapii basenowej – terapia i rehabilitacja w wodzie oraz Metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Celem wsparcia jest umożliwienie rodzicom i opiekunom kontynuowanie procesu rehabilitacji w warunkach domowych. Projekt realizowany jest przez zespół wykwalifikowanych terapeutów, od lat uczestniczących w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Do realizacji Projektu przygotowano zespół specjalistów, zabezpieczono pomieszczenia, krytą ujeżdżalnię z ogrzewaniem gazowym, pomieszczenia do pracy rehabilitantów, sprzęt do fizjoterapii, pomieszczenie dla drugiego fizjoterapeuty, wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny, pomieszczenie dla psychologa, dział hydroterapii. Dokonano rozeznania i zweryfikowano niezbędny wykaz sprzętu koniecznego do doposażenia gabinetów fizykoterapii. Zabezpieczono transport osobom niepełnosprawnych uczęszczającym na zajęcia rehabilitacji.

Rehabilitacja w Ośrodku w Jezierniku i w Oddziale Hipoterapii w Jantarze ma charakter ciągły, trwa 5 dni w tygodni od godz. 8.00 do 15.00. Świadczenia w dziedzinie rehabilitacji oferowane są także w okresie letnim, wakacyjnym. Wszystkie działania są dokumentowane przez rehabilitantów poprzez prowadzenie kart zajęć i opis efektów zajęć. Na podstawie prowadzonej dokumentacji możliwa jest ocena rezultatów.

Dzięki realizacji zadania konkursowego zleconego przez PFRON możliwy jest wzrost  poziomu i jakości funkcjonowania osób niepełnosprawnych, uaktywnienie środowiska osób niepełnosprawnych jak również ograniczenie izolacji, poczucia wykluczenia społecznego, zaniedbania i braku sensu egzystencji także u osób niepełnosprawnych nie opuszczających swych domów i mieszkań z uwagi na głęboką niepełnosprawność i nie korzystających z rehabilitacji.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content