Zlecenie Zadań PFRON projekt Mogę więcej – rehabilitacja społeczna w ŚDS w Lasowicach Wielkich

Celem Projektu Mogę więcej – rehabilitacja społeczna w ŚDS w Lasowicach Wielkich jest zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu integracji społecznej, funkcjonowania oraz jakości życia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich poprzez realizację ciągłych działań rehabilitacyjnych: społecznych, szkoleniowych, edukacyjnych, terapeutycznych i usprawniających, przy aktywnym uczestnictwie tych osób.

Projekt ma charakter ciągły i lokalny, obejmuje 2 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku. Zakłada się, że zadania związane z projektem będą realizowane 12 miesięcy w roku, średnio 5 dni w tygodniu, średnio przez 3 godziny dziennie, a czas realizacji zostanie określony harmonogramem, dostosowanym do realizacji zajęć w ramach podstawowej działalności ŚDS.

W pierwszym roku realizacji  tj. od 1 kwietnia 2017 roku do  31 marca 2019 roku kwota dofinansowania wyniesie 261 716,28 zł.

W drugim roku realizacji, tj. od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku kwota dofinansowania wyniesie 331193,41 zł. 

Przedmiotem Projektu jest realizacja działań skierowanych do podopiecznych ŚDS w Lasowicach Wielkich z zakresu rehabilitacji społecznej, mających na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych poprzez np. uczestnictwo w życiu kulturalnym, sprawne komunikowanie się i zachowanie w różnych sytuacjach społecznych, powiększanie obszarów poznania i działania, uczenie się norm i zachowań społecznych, panowania nad własnym organizmem i emocjami, eliminację lęków, zwiększanie świadomości własnych możliwości oraz chęci ich poszerzania, zwiększanie wpływu na własne życie oraz udziału w życiu otoczenia.

Proponowany w Projekcie zestaw form wsparcia został opracowany przez kadrę bezpośrednio zaangażowaną w pracę z Beneficjentami Ostatecznymi, przy ich aktywnym uczestnictwie. Wsparcie dla uczestników będzie realizowane w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD), sporządzony dla każdego uczestnika.

Grupę docelową projektu stanowi 28 osób. Projekt zakłada, że każdy z uczestników będzie korzystał co najmniej z trzech form wsparcia, stosownie do możliwości i potrzeb:

Formy wsparcia

Terapie wodne

Celem tej formy wsparcia jest uzyskanie przez uczestników lepszej kondycji psychofizycznej, harmonii, zwiększenie samoakceptacji, wzrost pewności siebie i kontroli nad własnym ciałem, ale również uzyskanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w wodzie i jej pobliżu, korzystania z publicznych obiektów basenowych i plaż, przestrzegania norm społecznych, uczestniczenia w różnych środowiskach, umiejętności dostosowywania zachowań do zróżnicowanych warunków, podnoszenia sprawności ogólnej.

Zajęcia będą prowadzone głównie w formie grupowej (średnio 4 osoby w grupie). W ramach terapii stosowane będą różne formy: elementy technik Aqua Aerobiku, koncepcji Halliwick, masaży Watsu, nauka pływania, zajęcia relaksacyjne, masaże wodne. Prowadzone będą także treningi bezpiecznego zachowania w wodzie i w pobliżu wody. W ramach Projektu przewidziano zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (np. wstążek, kółek do aqua aerobiku, przedmiotów stymulujących ćwiczenie oddychania lub nurkowania, okularów basenowych).

Hipoterapia z elementami nauki jazdy konnej

Hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne uczestnika, przy czym szczególnie istotne są tu: poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, praca nad koncentracją uwagi, uczenie nowych pojęć i umiejętności, poprawa samooceny i kondycji psychicznej uczestnika, wzrost pewności siebie, poprawa kontaktów z grupą jak i znaczna poprawa sprawności ogólnej, kontakt z naturą.

W ramach zajęć zostaną wprowadzone, w miarę postępu uczestników, elementy jazdy konnej. Zajęcia przewidują także wykonywanie przez uczestników, pod okiem instruktorów podstawowych czynności pielęgnacyjnych jako elementy budowania poczucia więzi i odpowiedzialności za zwierzę. Do realizacji formy wsparcia przewidziano zakup pomocy dydaktycznych, takich jak: kaski, pachołki, strzałki utrwalające kierunki, ringo.

Rehabilitacja funkcjonalna

Celem wsparcia rehabilitacyjnego uczestników jest takie oddziaływanie na ich organizm, mimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, uzyskali oni jak największe możliwości rozwoju i samodzielności życiowej. W efekcie stosowania tej formy wsparcia uczestnik uzyska warunki do zwiększenia sprawności psychomotorycznej, możliwości wykonywania świadomych i celowych ruchów, utrzymania określonej postawy lub pozycji, zwiększenia dostępnych dla siebie obszarów funkcjonowania.

W tej formie wsparcia wezmą udział przede wszystkim osoby, których niepełnosprawność w największym stopniu przyczynia się do ich wykluczenia społecznego i uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Fizjoterapeuci, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika ośrodka będą stosowali następujące metody i koncepcje: NDT-Bobath, Metoda PNF, Integracja Sensoryczna, Metoda Ackermana, Kinesiotaping. W postępowaniu terapeutycznym będą wykorzystywane nowoczesne narzędzia diagnostyczne (np. USG do diagnostyki obrazowej, podoskop do diagnostyki postawy) i sprzęt do fizjoterapii, w tym: laseroterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękami, terapii prądem, krioterapii, terapii falą uderzeniową.

Masaż

Celem tej metody wsparcia jest obniżenie napięcia mięśniowego, poprzez działanie przeciwbólowe i rozluźniające, przyspieszenie regeneracji mięśni, działanie pobudzające lub uspokajające układ nerwowy. Wsparcie będzie realizowane w formie zajęć indywidualnych, w których przewidziano udział 13 osób. 

Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Terapia pozwoli oddziaływać na tonowanie stanów emocjonalnych, relaksację, pokonywanie ograniczeń, dążenie do osiągnięcia celów, podniesienie poczucia własnej wartości. Przyczyni się do poznania naturalnego otoczenia a także wdrażania zasad jego poszanowania i zasad fair-play w relacjach społecznych.

Zajęcia będą odbywały się w grupach różnej liczebności (2-5 osób), w zależności od indywidualnych uwarunkowań, umiejętności i potrzeb uczestników, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz technik treningowych. Do realizacji wsparcia przewidziano zakup pomocy dydaktycznych (np. filmy przyrodnicze, lornetki, kijki nordic walking).

Rehabilitacja społeczna przez sztukę

Z uwagi na różnorodność uczestników, projekt zakłada wykorzystanie w terapii różnych dziedzin sztuki – m.in. teatru, muzyki, sztuk plastycznych.  Terapia będzie obejmowała etapy przygotowania (poznanie materii, rozpoznanie upodobań, wybór wydarzeń, poznanie norm kulturowych i pożądanych zachowań), uczestnictwo w wydarzeniach, omówienie wydarzeń, w tym reaktywności indywidualnej na wydarzenia, wprowadzenie technik terapeutycznych opartych na poznanych dziedzinach sztuki w indywidualny i grupowy proces terapeutyczny. We wszystkich etapach i procesach terapii zakłada się aktywny udział uczestników.

Poza zajęciami edukacyjnym i treningami poznawczymi oraz twórczymi w placówce przewiduje się uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych – wizyty w teatrze, kinie, operze, na koncertach, wystawach. Zajęcia przewidziane są dla wszystkich uczestników; realizowane będą w grupach średnio 7 osobowych. W ramach formy założono zakupy pomocy dydaktycznych (np. materiałów multimedialnych z zapisem zdarzeń kulturalnych, prezentacji obiektów kultury; materiałów i artykułów plastycznych, nagrań muzycznych).

Terapia EEG – koncentracji i sprawności poznawczej

Poprzez indywidualną diagnozę i na jej podstawie dobraną terapię, z wykorzystaniem stymulacji elektroencefalograficznej uzyskuje się wyeliminowanie lub obniżenie oddziaływania stanów niepożądanych oraz wzmocnienie funkcji poznawczych, koncentracji, sprawności psychoruchowej.

Proces, prowadzony przez psychoterapeutę w systemie terapii indywidualnej, oparty będzie o diagnozę i terapię EEG Biofeedback oraz z wykorzystaniem najnowszej technologii do diagnozy i stymulowania m.in. funkcji poznawczych, Neuroformy. Pozwoli to na zwiększenie współpracy i aktywności uczestnika w procesie terapeutycznym, budowaniu i monitorowaniu postępów terapii.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

  • Terapie wodne – 90 godzin
  • Hipoterapia – 36 godzin
  • Rehabilitacja funkcjonalna – 60 godzin
  • Masaż – 48 godzin
  • Ekoterapia i rekreacja ruchowa – 148 godzin
  • Rehabilitacja społeczna przez sztukę – 189 godzin
  • Terapia EEG – koncentracji i sprawności poznawczej – 48 godzin
  • Posiadane zasoby kadrowe wskazujące na możliwość realizacji Projektu

Zespół realizujący Projekt to grupa specjalistów z wykształceniem kierunkowym i udokumentowanym doświadczeniem pracy z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Zespół rehabilitantów Fundacji tworzy wykwalifikowana kadra, mająca uprawnienia do stosowania koncepcji jak i metod rehabilitacyjnych – tj . koncepcja NDT-Bobath, koncepcja Halliwick, PNF, metoda Acermana, Kinesiotaping, terapeuci Integracji Sensorycznej.

Fundacja zatrudnia psychologa o wyksztalceniu kierunkowym, doświadczonego w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, a także terapeutów o udokumentowanych kwalifikacjach do stosowania różnorodnych metod terapeutycznych i umiejętności instruktorskich, w tym terapii bazalnej, EEG Biofeedback, terapii behawioralnej, Muzykoterapii, Arteterapii , terapii wodnych, kulturoznawstwa, rekreacji.

Kwalifikacje w zakresie Hipoterapii pozyskało dodatkowo 5 pracowników Fundacji, w tym dwoje zatrudnionych w ŚDS.

Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne wskazujące na możliwość realizacji Projektu

ŚDS posiada szereg pracowni (kulinarną, prac manualnych, techniczno-ogrodniczą, ceramiczną, komputerowo-multimedialną, pracownię ruchu). Obiekt usytuowany jest na rozległym terenie zielonym, umożliwiającym prowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

Dla realizacji wsparcia rehabilitacyjnego oraz masaży, Fundacja udostępni zasoby nowocześnie wyposażonego działu fizjoterapii, znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje ŚDS.

Podopieczni ŚDS w ramach wsparcia uzupełniającego skorzystają z Ośrodka Basenotarapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, z kompleksem basenu zewnętrznego, czynnego w okresie wiosenno-letnim oraz całorocznego basenu wewnętrznego z przebieralnią, łazienką i ubikacją dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek wyposażony jest w podnośnik basenowy, pozwalający na bezpieczne umieszczenie w wodzie i wyjęcie z niej osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie z zakresu Hipoterapii będzie realizowane w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi i terenowymi: ujeżdżalnią zewnętrzną, ogrzewaną krytą ujeżdżalnią, sprzętem jeździeckim, zapleczem dla uczestników, wykwalifikowaną kadrą i końmi przygotowanymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Placówka

ŚDS w Lasowicach Wielkich jest Domem typu A,B,C zapewnia miejsca dla 30 uczestników. Znajdują się w nim osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka jest czynna 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie z czego 6 godzin jest przeznaczone na zajęcia i treningi. Uczestnicy mają zapewniony transport w obie strony. Zajęcia z uczestnikami realizowane są głownie w oparciu o pracownie tematyczne, o zróżnicowanym charakterze. Dla uczestników ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychologiczne a także: konsultacje lekarskie, organizacja spotkań okolicznościowych, współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika, oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze podejmowanych na rzecz uczestników działań.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content