Zlecenie Zadań PFRON Konkurs nr XXIV – Sprawność-Komunikacja-Samodzielność

Z dniem 31 marca 2016 roku Podopieczni OREW w Jezierniku przystąpili do udziału w, mającym trwać do 31 marca 2018 roku, Projekcie „Sprawność-Komunikacja-Samodzielność”.

Celem Programu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych Uczestników, a założone w Projekcie techniki i metody wsparcia mają rozwinąć psychofizyczne i prospołeczne możliwości Beneficjentów oraz przeciwdziałać Ich alienacji ze społeczeństwa.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie podstawowe, realizowane na bazie zasobów OREW w Jezierniku – rehabilitacja funkcjonalna, terapia AAC, Hydroterapia. Z form uzupełniających, realizowanych na bazie Ośrodka Hipoterapii oraz Ośrodka Basenoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, będą – terapia Hallwick oraz zajęcia Hipoterapii.

Z uwagi na konieczność przełamywania wynikających z niepełnosprawności barier, szczególny nacisk w Projekcie położono na wypracowywanie i doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wyrażania własnych potrzeb i odczuć jako podstawy do świadomego funkcjonowania Uczestników w procesie edukacyjnym, rehabilitacyjnym i społecznym.

Większość Uczestników nie ma możliwości porozumiewania się systemem słownym, przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu funkcji motorycznych, z powodu chorób, porażeń, niedowładów. Stąd niezwykle istotne są również wszelkie formy oddziaływania na Ich sprawność motoryczną.

Zespół terapeutyczny opracował dla każdego Uczestnika Programu Indywidualny Plan Działania, określający cel wsparcia oraz kryteria pomiaru jego efektywności.

W przypadku osób o tak głębokim i wielonarządowym upośledzeniu funkcji organizmu, cele te dotyczą głównie jak najbardziej samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie), komunikowanie się, przekazywania informacji zwrotnych, poszerzanie obszarów poznania i działania, zwiększanie sprawności psychomotorycznej. Istotną cechą prowadzonego procesu jest komplementarność oraz dostosowanie do każdego Uczestnika form i metod oraz tempa oddziaływania. W każdej dziedzinie terapeutycznej wyznaczono Uczestnikom mierzalne wyniki, jakie każdy z nich powinien osiągnąć po zakończeniu poszczególnych etapów udziału w Projekcie.

Terapia AAC

Ma na celu umożliwienie porozumiewania się osobom nie mówiącym, niezdolnym do posługiwania się językiem migowym, ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi. Dzięki niekonwencjonalnym technikom wsparcia w porozumiewaniu się, uczestnik może wyrazić własne stany, wolę, staje się osobą decyzyjną, doświadcza siły komunikacji i zaczyna skutecznie porozumiewać się z osobami z najbliższego otoczenia. Dzięki temu rozwojowi ulegają także inne funkcje poznawcze.

Rehabilitacja funkcjonalna

W procesie rozwojowym Uczestników Projektu eliminacja dyskomfortu wywołanego bólem, zmęczeniem, rozdrażnieniem i ograniczeniami o podłożu fizycznym, stanowi podstawę budowania przestrzeni i motywacji do uczenia się, niezbędnych w procesie zwiększania samodzielności życiowej. W praktyce rehabilitacja zmierza do rozwiązania konkretnych przeszkód, z powodu których funkcjonowanie Uczestnika w zakresie samoobsługi i w życiu społecznym jest całkowicie lub częściowo niemożliwe. Zespół czynności, podejmowanych przez rehabilitanta ma znieść lub zminimalizować ograniczenia, a następnie nauczyć organizm świadomego wykonywania ruchów, umożliwiających Uczestnikowi wykonywanie określonych czynności.

Hydroterapia

Głównym celem hydroterapii jest działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych, wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne. To jedyny fizjologiczny sposób wzmacniania funkcji narządów w walce z chorobami i poprawienia zdrowia. Hydroterapia wpływa też na stan psychofizyczny organizmu, ma działanie rozluźniające i relaksujące. W programie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością sprzężoną jest istotnym elementem opanowania napięć, uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie czynności manualnych i motorycznych; wzmocnienia organizmu w sposób umożliwiający w dłuższym okresie korzystanie z pozostałych form wsparcia, uczestniczenie w edukacji i życiu społecznym. Istotnym dobrodziejstwem hydroterapii  jest też jej funkcja relaksacyjna i wyciszająca, a więc pozwalająca na minimalizowanie agresji i autoagresji oraz zwiększająca stopień koncentracji  w procesie poznania i uczenia się.

Terapia Halliwick

Jest  unikatową formą nauczania umiejętności ruchowych i niezależności, z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się w odmiennym środowisku. W terapii, realizowanej metodą pracy indywidualnej stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Stosowanie metody nie wiąże się z jakimikolwiek ograniczeniami ani warunkami uczestniczenia, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Hipoterapia

Z perspektywy rehabilitacji społecznej hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne Uczestnika, poprzez kontakt z naturą i wykorzystanie naturalnych dla zwierzęcia cech i zachowań. Hipoterapia jest to ukierunkowane, indywidualne oddziaływanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej i ma na celu m.in.: poprawę równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, zwłaszcza czucia głębokiego, rozwijanie umiejętności poznawczych, poprawę koncentracji i panowania nad emocjami, wzrost pewności siebie i sprawności ogólnej.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content