Zlecenie Zadań PFRON Konkurs nr XXIV Sprawniejsi-samodzielniejsi

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku Podopieczni OREW w Lasowicach Wielkich przystąpili do udziału w, mającym trwać do 31 marca 2018 roku, Projekcie „Sprawniejsi-Samodzielniejsi”, w 94,5% dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. 

Z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, Podopieczni otrzymają dodatkowe wsparcie w zakresie terapii AAC, rehabilitacji funkcjonalnej, Hydroterapii, terapii Halliwick, Hipoterapii.

Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, oraz Ośrodka Basenoterapii i Ośrodka Hipoterapii w Jantarze.

Celem Programu Sprawniejsi-samodzielniejsi jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych Uczestników, poprzez zastosowanie założonych w Projekcie technik i metod wsparcia mających rozwinąć Ich psychofizyczne i prospołeczne możliwości oraz przeciwdziałać Ich alienacji ze społeczeństwa.

Zespół terapeutyczny, na podstawie konsultacji z rodzicami, opiekunami i wychowawcami Beneficjentów ostatecznych z uwzględnieniem dokumentacji, zaleceń i przeciwwskazań lekarza oraz informacji pedagoga (oligofrenopedagoga), opracował dla każdego Uczestnika Programu Indywidualny Plan Działania, określający cel wsparcia oraz kryteria pomiaru jego efektywności.

W przypadku osób o tak głębokim i wielonarządowym upośledzeniu funkcji organizmu, cele te dotyczą głównie jak najbardziej samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie), komunikowanie się, przekazywania informacji zwrotnych, poszerzanie obszarów poznania i działania, zwiększanie sprawności psychomotorycznej. Istotną cechą prowadzonego procesu jest komplementarność oraz dostosowanie do każdego Uczestnika form i metod oraz tempa oddziaływania.

W każdej dziedzinie terapeutycznej wyznaczono Uczestnikom mierzalne wyniki, jakie każdy z nich powinien osiągnąć po zakończeniu poszczególnych etapów udziału w Projekcie.

Terapia AAC

Ma na celu umożliwienie porozumiewania się osobom nie mówiącym, niezdolnym do posługiwania się językiem migowym, ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi. Dzięki niekonwencjonalnym technikom wsparcia w porozumiewaniu się, Uczestnik może wyrazić własne stany, wolę, staje się osobą decyzyjną, doświadcza siły komunikacji i zaczyna skutecznie porozumiewać się z osobami z najbliższego otoczenia. Dzięki temu rozwojowi ulegają także inne funkcje poznawcze.

Rehabilitacja funkcjonalna

W procesie rozwojowym Uczestników Projektu eliminacja dyskomfortu wywołanego bólem, zmęczeniem, rozdrażnieniem i ograniczeniami o podłożu fizycznym, stanowi podstawę budowania przestrzeni i motywacji do uczenia się, niezbędnych w procesie zwiększania samodzielności życiowej. W praktyce rehabilitacja zmierza do rozwiązania konkretnych przeszkód, z powodu których funkcjonowanie uczestnika w zakresie samoobsługi i w życiu społecznym jest całkowicie lub częściowo niemożliwe. Zespół czynności, podejmowanych przez rehabilitanta ma znieść lub zminimalizować ograniczenia, a następnie nauczyć organizm świadomego wykonywania ruchów, umożliwiających uczestnikowi wykonywanie określonych czynności.

Hydroterapia

Głównym celem hydroterapii jest działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych, wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne. To jedyny fizjologiczny sposób wzmacniania funkcji narządów w walce z chorobami i poprawienia zdrowia. Hydroterapia wpływa też na stan psychofizyczny organizmu, ma działanie rozluźniające i relaksujące. W programie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością sprzężoną jest istotnym elementem opanowania napięć, uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie czynności manualnych i motorycznych; wzmocnienia organizmu w sposób umożliwiający w dłuższym okresie korzystanie z pozostałych form wsparcia, uczestniczenie w edukacji i życiu społecznym. Istotnym dobrodziejstwem hydroterapii  jest też jej funkcja relaksacyjna i wyciszająca, a więc pozwalająca na minimalizowanie agresji i autoagresji oraz zwiększająca stopień koncentracji  w procesie poznania i uczenia się.

Terapia Halliwick

Jest  unikatową formą nauczania umiejętności ruchowych i niezależności, z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się w odmiennym środowisku. W terapii, realizowanej metodą pracy indywidualnej stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Stosowanie metody nie wiąże się z jakimikolwiek ograniczeniami ani warunkami uczestniczenia, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Hipoterapia

Z perspektywy rehabilitacji społecznej hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne uczestnika, poprzez kontakt z naturą i wykorzystanie naturalnych dla zwierzęcia cech i zachowań. Hipoterapia jest to ukierunkowane, indywidualne oddziaływanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej i ma na celu m.in.: poprawę równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, zwłaszcza czucia głębokiego, rozwijanie umiejętności poznawczych, poprawę koncentracji i panowania nad emocjami, wzrost pewności siebie i sprawności ogólnej.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content