Zlecenie Zadań PFRON 4/2017 projekt Sprawność+Komunikacja=Samodzielność

W kwietniu 2019 roku rozpoczął się drugi rok realizacji zadania, Zlecenie Zadań PFRON w ramach projektu Sprawność+Komunikacja=Samodzielność.

Wsparcie dla 23 uczestników wyniesie ogółem 7742 godziny, czyli średnio na uczestnika prawie 337 godzin.

Prowadzone w drugim roku zajęcia obejmują następujące formy:

 • Terapie komunikacji i porozumiewania się (w tym dobrane indywidualnie techniki AAC, C-Eye, Mówik, język migowy/migany, BoardMaker, Metody słuchowe, w tym Metoda Thomatisa) – średnio 114 godzin na Uczestnika
 • Terapie wodne – średnio 20 godzin na uczestnika
 • Animaloterapia z Hipoterapią – średnio 25 godzin na uczestnika
 • Terapie poznawcze i rozwoju społecznego, obejmujące m.in. terapie behawioralne, Terapie Integracji Sensorycznej, Muzykoterapię oraz arteterapii i terapii rozwoju kulturalnego  – średnio 80 godzin na uczestnika
 • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – średnio 40 godzin na uczestnika
 • Terapia wad postawy i chodu – średnio 50 godzin na uczestnika

W projekcie zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych, służących realizacji poszczególnych form wsparcia o łącznej wartości 15.700,00 zł.

Poza jednorazowymi lub szybko zużywającymi się materiałami/sprzętem w ramach poszczególnych form, Fundacja zaplanowała kupno: ramienia do Mówika oraz ramienia do komunikatorów, klawiatury, mikrofonu, kostek i kart dźwiękowych, gier planszowych, terenowych i komputerowych, instrumentów muzycznych, krzesełka rosnącego, hantli, sztangi i stepu, klocków z przystawkami,  dedykowanych osobom niepełnosprawnym strojów kąpielowych (stabilizujące sylwetkę i zabezpieczających przed nietrzymaniem moczu), kamizelek i siodeł do jazdy konnej dla ON.

Dzięki dofinansowaniu PFRON w ramach Projektu, placówka pozyskała sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny do Metody Tomatisa – „Uwaga słuchowa PRO”-zestaw wieloelementowy, posiadający funkcje diagnostyczno-terapeutyczne, umożliwiające prowadzenie indywidualnych diagnoz i terapii dla wielu uczestników, pozwalając na stworzenie dla każdego z nich dedykowanego, opartego na wynikach diagnozy programu terapeutycznego z zakresu audio-psycho-fonologii. Poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki muzyki stymulowane są ośrodki w korze mózgowej, dzięki czemu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia uczestnikowi terapii wyższy poziom funkcjonowania w sferach: komunikacyjnej, językowej, motorycznej i społecznej.

Koszt realizacji zadania w drugim roku wyniesie 302047,20 zł z czego 286944,84 zł na jego realizacje przeznaczył PFRON.


Celem Projektu Sprawność+Komunikacja=Samodzielność, realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs 4/2017,  jest zwiększanie samodzielności Podopiecznych OREW w Jezierniku – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, poprzez realizację zajęć z zakresu ciągłej rehabilitacji.

Projekt ma charakter ciągły i będzie realizowany w terminie 01.04.2018 – 31.03.2021 roku. W pierwszym roku realizacji Projektu, od 01.04.2018 do 31.03.2019, dofinansowanie PFRON wyniesie 358681,05 zł.

Projekt jest kontynuacją wsparcia, realizowanego w odniesieniu do uczestników w ramach konkursów I, IX, XI i XXIV. W założeniach na nowy okres realizacji bieżącej edycji uwzględniono wynikające z wcześniejszych realizacji wnioski, doświadczenia i oceny dotyczące uczestników, form wsparcia i organizacji przebiegu Projektu. Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Wsparcie podstawowe będzie realizowane w oparciu o zasoby lokalowe i sprzętowe OREW w Jezierniku. Wsparcie uzupełniające, w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodku Basenoterapii (terapie wodne) oraz Ośrodkach Animaloterapii (na bazie Mini ZOO) i Hipoterapii w Jantarze.

Projekt zakłada wielorakość form wsparcia, realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę, z zastosowaniem pomocy dydaktycznych, nowoczesnych urządzeń i sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego. Każdy Uczestnik otrzyma średnio 5-6 godzin wsparcia tygodniowo.

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, podopieczni Fundacji WRÓĆ, uczęszczający do OREW w Lasowicach Wielkich. Wszystkie osoby posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (w Projekcie będą mogły uczestniczyć również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz lekkim stopniem niepełnosprawności w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym – nie więcej niż 10%).

Formy wsparcia:

Terapie komunikacji i porozumiewania się

Celem formy wsparcia jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Umożliwienie wyrażania podstawowych potrzeb (jedzenie, picie, czynności higieniczne), samopoczucia, stanów, emocji i oczekiwań, a w efekcie zwiększenie samodzielności i podniesienie jakości ich życia.

Działania podejmowane w trakcie zajęć będą skierowane na stymulację mowy werbalnej, ćwiczenia oddechowe, korygowanie nieprawidłowej artykulacji, rozwijanie funkcji słuchowych oraz diagnostykę i terapię neurologopedyczną aparatu orofacjalnego z zakresu podaży i poboru pokarmów, jako istotnego czynnika w procesie nadawania funkcji werbalnych. Dla osiągnięcia celu, beneficjenci ostateczni otrzymają wsparcie z zakresu alternatywnej komunikacji (AAC). Uwzględniając specyfikę uczestników – wielorakość przyczyn niepełnosprawności, sprzężeń tworzących zróżnicowane ograniczenia i możliwości wykorzystania w komunikacji zmysłów wzroku, słuchu i dotyku, a także rozwoju psychomotorycznego, wsparcie podstawowe (AAC) zostanie wzmocnione zastosowaniem dedykowanych metod i technik terapeutycznych, (C-eye, metoda Krakowska, terapie słuchowe: język migowy metoda werbotonalna, Thomatisa; metoda obrazkowo-symboliczna: Mówik, Boardmaker). W ramach tej formy wsparcia będą także realizowane działania z zakresu logopedii, diagnostyki i terapii neurologopedycznej, związanych z zaburzeniami poboru pokarmów i nadawaniem mowy oraz masażu Shantala.

Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Celem wsparcia jest niwelowanie skutków zaburzeń, powodujących niesprawność w zakresie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia w tym zakresie zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowywania ruchu, a także do usprawnienia sprawności wzrokowej oraz koordynowania aktywności wzrokowo-ruchowej.

W ramach formy wsparcia będą stosowane m.in. metody terapii ręki, Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, PNF, FDM, MNRI® S. Masgutowej, masażu oraz kinezyterapii i fizykoterapii.

Terapia wad postawy i chodu

Celem terapii wad postawy i chodu jest zbudowanie (odbudowanie) prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się (w tym układ kostny, mięśniowy, powięziowy) oraz wytworzenie (odtworzenie) świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcji).

Wsparcie będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów sprzętowych OREW w Lasowicach Wielkich oraz wysokospecjalistycznej wiedzy zatrudnionych dla realizacji zadania fizjoterapeutów. W ramach formy realizowane będą ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia prawidłowej postawy, ćwiczenia stabilizujące gorset mięśniowy oraz wzmacniające zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże. W terapii będą stosowane m.in. metody NDT Bobath, PNF, MNRI® S. Masgutowej, Integracji Sensorycznej, FITS, FDM oraz masaże. Do celów diagnostycznych metodą RUSI zostanie zastosowany aparat USG, skoliometr, pion i Plurimetr Inklinometr.

Terapia poznawcza i rozwoju społecznego

Celem terapii jest poszerzenie u beneficjentów ostatecznych poznania i doświadczenia, w różnorodnych obszarach: świadomości własnego ciała, jego funkcji i potencjału; stanów emocjonalnych, koncentracji samooceny i motywacji; budowania interakcji z otoczeniem, poszerzania zakresu poznawania, zwiększanie aktywności, dokonywania wyboru, rozwoju zainteresowań, przyjmowania funkcji społecznych, samorealizacji i integracji.

W ramach tej formy wsparcia, w pierwszym roku realizacji Projektu zaplanowano oddziaływanie metodami Terapii Behawioralnej, Integracji Sensorycznej, MNRI® dr S. Masgutowej, EEG Biofeedback, Neuroformy, Muzykotrapii oraz Terapii Kulturalno-Społecznej. Założeniem terapii jest stymulowanie beneficjentow do rozwoju, poprzez różnorodne, wielokierunkowe oddziaływanie na zmysły (wzroku, dotyku, słuchu), kształtowanie wrażliwości, prowokowanie do podejmowanie aktywności twórczej oraz profilowanie zachowań.

Terapie wodne

W ramach formy wsparcia planuje się m.in. stosowanie technik wg. Koncepcji Halliwick, chromo terapii, technik oddychania, elementów aqua aerobiku, gier wodnych (siatkówka, koszykówka w wodzie), zabaw muzyczno-relaksacyjnych, masaży wodnych, w tym hydromasaży. W terapii, stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, prowokujących m.in. do dmuchania (ćwiczenie oddechu i funkcji mowy), chwytania (ćwiczenia koordynacji i komunikacji), podawania lub rzucania (ćwiczenia koordynacji), oddalania, przybliżania, współdziałania.

Animaloterapia z Hipoterapią

Wnioskodawca planuje realizację wsparcia w oparciu o zasoby Ośrodka Animaloterapii oraz Ośrodka Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

 • Terapie komunikacji i porozumiewania się – 90
 • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – 40
 • Terapia wad postawy i chodu – 40
 • Terapia poznawcza i rozwoju społecznego – 80
 • Terapie wodne – 20
 • Animaloterapia z Hipoterapią – 30

Zakończenie konkursu

W okresie 01.04.2020 – 31.03.2021, zgodnie z wnioskiem, 29 uczestników korzystało ze wsparcia w projekcie, realizowanego w różnych formach przez 27 pracowników merytorycznych.

Średnio na uczestnika udzielono około 337,93 godziny wsparcia.

Przebiegało ono zgodnie założeniami, co do ilości godzin ogółem i w poszczególnych formach wsparcia oraz średnio na jednego uczestnika, jednakże z uwagi na trwający od wiosny 2020 roku stan pandemii, modyfikacji musiały ulec w niektórych okresach formy i częstotliwości prowadzonych przez kadrę terapeutyczną było możliwości prowadzenia zajęć z hipoterapii i terapii basenowych w kwietniu, ale w większości zostały one odrobione w kolejnych miesiącach.

Ze względu na występujące z różnym natężeniem przeszkody w prowadzeniu wszystkich lub niektórych form wsparcia wg modelu przewidzianego we wniosku (zamknięcie placówek, zakaz przemieszczania się, zakaz świadczenia niektórych form (np. rehabilitacji, hipoterapii), za zgodą PFRON zostały opracowane i wdrożone metody realizacji wsparcia droga zdalną oraz systemem hybrydowym, ze zwiększonym wykorzystaniem środków technicznych i technologii komunikacyjnych, a także udziałem we wsparciu osób z najbliższego otoczenia uczestników.

Najwięcej odstępstw co do formy, terminów i sposobów realizacji zajęć miało miejsce w okresie kwiecień-czerwiec, jednakże taki system trwał w zasadzie do końca projektu. Z jednej strony generował on wiele niedogodności po stronie uczestników i terapeutów, z drugiej jednak wprowadził do procesów terapeutycznych dodatkowe wartości, jak choćby zwiększoną samodzielność w wykonywaniu zadań oraz korzystaniu z zasobów technologicznych.

W okresie sprawozdawczym terapeuci i instruktorzy przeznaczyli na wsparcie uczestników 9.800 godzin, w tym w poszczególnych formach wskazane poniżej liczby godzin:

 • Terapie komunikacji i porozumiewania się: 3300
 • Terapie wodne: 800
 • Animaloterapia z hipoterapią: 800
 • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej: 1000
 • Terapia wad postawy i chodu: 1040
 • Terapia poznawcza i rozwoju społecznego 2860

Przeniesienie części zajęć na grunt domów rodzinnych wiązało się z koniecznością dostarczenia uczestnikom pomocy dydaktycznych, niekiedy także sprzętu – zgodnie z tymi potrzebami zorganizowaliśmy dystrybucję materiałów, scenariuszy, tabletów, oprogramowanych laptopów i innych pomocy – stosownie do opracowanego w tym celu harmonogramu realizacji wsparcia w systemie zdalnym i/lub hybrydowym.

Zostały zakupione i wdrożone do użytkowania w projekcie pomoce dydaktyczne oraz – ze środków inwestycyjnych – system STARSTIM TSC – urządzenie do stymulacji mózgu prądem o niskim napięciu, z zastosowaniem głównie w terapiach poznawczych i komunikacji.

Zmieniony system realizacji wsparcia spowodował też większe niż pierwotnie zakładano wykorzystanie w projekcie sprzętu komputerowego – laptopy, tablety, oprogramowanie. Fundacja doposażyła terapeutów i uczestników projektu, nie mniej konieczne okazało się zakupienie jednego tabletu z Mówikiem w ramach pomocy dydaktycznych.

Po analizie zdecydowano wskazać jako możliwe do realizacji w późniejszych okresach zakupy uzupełniające pomocy dydaktycznych do terapii wad postawy i chodu.

Zespół terapeutyczny pozostawał w stałym kontakcie z uczestnikami oraz ich opiekunami, szczególnie w okresach zdalnego realizowania wsparcia, aby przebiegało ono efektywnie, w warunkach poczucia bezpieczeństwa i bez zbędnego stresu.

W razie potrzeby modyfikowano sposób osiągnięcia założonych rezultatów, tempo czy kolejność realizacji zajęć, w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom najlepsze warunki do uzyskanie efektów. Na wsparcie realizowane w trzecim roku realizacji zadania PFRON przeznaczył kwotę 368.790,00 zł.

31 marca 2021 roku trzyletni program wsparcia został zakończony.

Realizacja i kontynuacja Projektu realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs 4/2017 Sprawność+Komunikacja=Samodzielność – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content