Zlecenie Zadań PFRON 4/2017 projekt Sprawniejsi=Samodzielniejsi

W okresie 1 kwietnia 2019 – 30 marca 2020 roku trwa się drugi rok realizacji zadania, zgodnie z założeniami projektu Sprawniejsi=Samodzielniejsi.

Wsparcie dla uczestników wyniesie około 9600 godziny, czyli średnio na uczestnika prawie 310 godzin.

Prowadzone w drugim roku zajęcia obejmują następujące formy:

 • Terapie komunikacji i porozumiewania się 93 godziny na uczestnika, w tym: logopedia, terapia C-Eye, Mówik, Metoda Krakowska, Board Maker, terapie słuchowe
 • Terapie wodne, obejmujące zajęcia na basenie oraz hydroterapię średnio 40 godzin na uczestnika
 • Animaloterapia na bazie Mini ZOO i Hipoterapia średnio 20 godzin na uczestnika
 • Terapie poznawcze i rozwoju społecznego, obejmująca terapię behawioralną, Terapię Integracji Sensorycznej, Terapię Masgutowej, Muzykoterapię, Biofeedbacka i terapie Neuroformy, terapie rozwoju kullturalnego –  średnio 88 godzin na uczestnika
 • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej średnio 40 godzin na uczestnika
 • Terapia wad postawy i chodu średnio 40 godzin na uczestnika.

14.500 zł przeznaczono na doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, w tym m.in. Dr Neuronowski – oprogramowanie pozwalające na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze funkcji poznawczych i mowy.

Terapie komunikacji i porozumiewania się, terapii motoryki ręki oraz terapii poznawczych i rozwoju społecznego zostaną wzbogacone o możliwość stosowania GRASP SWITCH`a- przycisku umożliwiającego włączanie urządzeń i przełączenia prezentacji poprzez zamknięcie dłoni. Zaplanowano także zakup specjalistycznych, stabilizujących i zabezpieczających strojów kąpielowych oraz toczków i kamizelek stabilizujących do jazdy konnej, szczególnie dla uczniów o zaburzonej spastyce.

Do realizacji wszystkich form wsparcia, w szczególności treningu komunikacji: Klawiatura specjalistyczna Clevy o specjalnym ułożeniu i kolorystyce klawiszy, ułatwiająca osobom niepełnosprawnym uczenie się i korzystanie z komputera. Ramka Clevy – stworzona specjalnie dla ludzi z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych. Pozwala położyć ręce na klawiaturze bez ryzyka naciśnięcia przypadkowego klawisza.

PFRON finansuje zadanie w 95% i przeznaczył na jego realizację środki w wysokości 370.500 zł , w tym 3499 zł na zakup PCEye Mini  oraz 35.500 zł na zestaw zewnętrznych urządzeń integracyjnych, w które zostanie wyposażone boisko OREW w Lasowicach Wielkich. Na zestaw składa się karuzela integracyjna, z miejscem na 1-2 wózków inwalidzkich lub 1 wózka i 1 krzesełka dla dziecka mogącego korzystać z typowego siedziska, wraz z huśtawką typu „Bocianie Gniazdo”. Zestaw będzie wykorzystywany w terapii poznawczej i rozwoju społecznego, terapii chodu i wad postawy oraz terapii motoryki ręki.


Celem projektu Sprawniejsi=samodzielniejsi jest zwiększanie samodzielności Podopiecznych OREW w Lasowicach Wielkich – dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną.

Projekt ma charakter ciągły i będzie realizowany w terminie 01.04.2018 – 31.03.2021 roku.

W pierwszym roku realizacji Projektu, od 01.04.2018 do 31.03.2019, dofinasowanie PFRON wyniesie 372680,25 zł.

Projekt jest kontynuacją wsparcia, realizowanego w odniesieniu do uczestników w ramach konkursów I, IX, XI i XXIV. W założeniach na nowy okres realizacji bieżącej edycji uwzględniono wynikające z wcześniejszych realizacji wnioski, doświadczenia i oceny dotyczące uczestników, form wsparcia i organizacji przebiegu Projektu.

Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Wsparcie podstawowe będzie realizowane w oparciu o zasoby lokalowe i sprzętowe OREW w Lasowicach Wielkich. Wsparcie uzupełniające, w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodku Basenoterapii (terapie wodne) oraz Ośrodkach Animaloterapii (na bazie Mini ZOO) i Hipoterapii w Jantarze.

Projekt zakłada wielorakość form wsparcia, realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę, z zastosowaniem pomocy dydaktycznych, nowoczesnych urządzeń i sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego. Każdy Uczestnik otrzyma średnio 5-6 godzin wsparcia tygodniowo.

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, podopieczni Fundacji WRÓĆ, uczęszczający do OREW w Lasowicach Wielkich. Wszystkie osoby posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (w Projekcie będą mogły uczestniczyć również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz lekkim stopniem niepełnosprawności w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym – nie więcej niż 10%).

Formy wsparcia:

Terapie komunikacji i porozumiewania się

Celem formy wsparcia jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Umożliwienie wyrażania podstawowych potrzeb (jedzenie, picie, czynności higieniczne), samopoczucia, stanów, emocji i oczekiwań, a w efekcie zwiększenie samodzielności i podniesienie jakości ich życia.

Działania podejmowane w trakcie zajęć będą skierowane na stymulację mowy werbalnej, ćwiczenia oddechowe, korygowanie nieprawidłowej artykulacji, rozwijanie funkcji słuchowych oraz diagnostykę i terapię neurologopedyczną aparatu orofacjalnego z zakresu podaży i poboru pokarmów, jako istotnego czynnika w procesie nadawania funkcji werbalnych. Dla osiągnięcia celu, beneficjenci ostateczni otrzymają wsparcie z zakresu alternatywnej komunikacji (AAC). Uwzględniając specyfikę uczestników – wielorakość przyczyn niepełnosprawności, sprzężeń tworzących zróżnicowane ograniczenia i możliwości wykorzystania w komunikacji zmysłów wzroku, słuchu i dotyku, a także rozwoju psychomotorycznego, wsparcie podstawowe (AAC) zostanie wzmocnione zastosowaniem dedykowanych metod i technik terapeutycznych, (C-eye, metoda Krakowska, terapie słuchowe: język migowy metoda werbotonalna, Thomatisa; metoda obrazkowo-symboliczna: Mówik, Boardmaker). W ramach tej formy wsparcia będą także realizowane działania z zakresu logopedii, diagnostyki i terapii neurologopedycznej, związanych z zaburzeniami poboru pokarmów i nadawaniem mowy oraz masażu Shantala.

Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Celem wsparcia jest niwelowanie skutków zaburzeń, powodujących niesprawność w zakresie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia w tym zakresie zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowywania ruchu, a także do usprawnienia sprawności wzrokowej oraz koordynowania aktywności wzrokowo-ruchowej.

W ramach formy wsparcia będą stosowane m.in. metody terapii ręki, Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, PNF, FDM, MNRI® S. Masgutowej, masażu oraz kinezyterapii i fizykoterapii.

Terapia wad postawy i chodu

Celem terapii wad postawy i chodu jest zbudowanie (odbudowanie) prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się (w tym układ kostny, mięśniowy, powięziowy) oraz wytworzenie (odtworzenie) świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcji).

Wsparcie będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów sprzętowych OREW w Lasowicach Wielkich oraz wysokospecjalistycznej wiedzy zatrudnionych dla realizacji zadania fizjoterapeutów. W ramach formy realizowane będą ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia prawidłowej postawy, ćwiczenia stabilizujące gorset mięśniowy oraz wzmacniające zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże. W terapii będą stosowane m.in. metody NDT Bobath, PNF, MNRI® S. Masgutowej, Integracji Sensorycznej, FITS, FDM oraz masaże. Do celów diagnostycznych metodą RUSI zostanie zastosowany aparat USG, skoliometr, pion i Plurimetr Inklinometr.

Terapia poznawcza i rozwoju społecznego

Celem terapii jest poszerzenie u beneficjentów ostatecznych poznania i doświadczenia, w różnorodnych obszarach: świadomości własnego ciała, jego funkcji i potencjału; stanów emocjonalnych, koncentracji samooceny i motywacji; budowania interakcji z otoczeniem, poszerzania zakresu poznawania, zwiększanie aktywności, dokonywania wyboru, rozwoju zainteresowań, przyjmowania funkcji społecznych, samorealizacji i integracji.

W ramach tej formy wsparcia, w pierwszym roku realizacji Projektu zaplanowano oddziaływanie metodami Terapii Behawioralnej, Integracji Sensorycznej, MNRI® dr S. Masgutowej, EEG Biofeedback, Neuroformy, Muzykotrapii oraz Terapii Kulturalno-Społecznej. Założeniem terapii jest stymulowanie beneficjentow do rozwoju, poprzez różnorodne, wielokierunkowe oddziaływanie na zmysły (wzroku, dotyku, słuchu), kształtowanie wrażliwości, prowokowanie do podejmowanie aktywności twórczej oraz profilowanie zachowań.

Terapie wodne

W ramach formy wsparcia planuje się m.in. stosowanie technik wg. Koncepcji Halliwick, chromo terapii, technik oddychania, elementów aqua aerobiku, gier wodnych (siatkówka, koszykówka w wodzie), zabaw muzyczno-relaksacyjnych, masaży wodnych, w tym hydromasaży. W terapii, stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, prowokujących m.in. do dmuchania (ćwiczenie oddechu i funkcji mowy), chwytania (ćwiczenia koordynacji i komunikacji), podawania lub rzucania (ćwiczenia koordynacji), oddalania, przybliżania, współdziałania.

Animaloterapia z Hipoterapią

Realizacja wsparcia opierać się będzie o zasoby Ośrodka Animaloterapii oraz Ośrodka Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

 • Terapie komunikacji i porozumiewania się – 90
 • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – 40
 • Terapia wad postawy i chodu – 40
 • Terapia poznawcza i rozwoju społecznego – 80
 • Terapie wodne – 20
 • Animaloterapia z Hipoterapią – 30

Zakończenie Konkursu

W okresie 01.04.2020 – 31.03.2021 27 uczestników korzystało ze wsparcia w projekcie, realizowanego w różnych formach przez 25 pracowników merytorycznych. Średnio na uczestnika udzielono 374,22 godziny wsparcia.

Przebiegało ono zgodnie założeniami wniosku co do ilości godzin ogółem i w poszczególnych formach wsparcia oraz średnio na jednego uczestnika.

Od października 2020 roku nastąpiła przerwa w realizacji jednej z metod terapii komunikacji i porozumiewania się, w związku z – jak się okazało – długotrwałą nieobecnością terapeuty.

Zastąpi go w styczniu inny terapeuta – logopeda – i wszystkie zaplanowane w tej metodzie zajęcia zostały zrealizowane. Z uwagi na trwający od wiosny 2020 roku stan zagrożenia epidemiologicznego, modyfikacji musiały ulec w niektórych okresach formy i częstotliwości prowadzonych przez kadrę terapeutyczną zajęć – np. nie było możliwości prowadzenia wsparcia z hipoterapii, rehabilitacji i terapii basenowych w kwietniu, ale w większości zostały one odrobione w kolejnych miesiącach. 

Zaburzony z powodu pandemii rytm pracy placówki, wynikające z pandemii, nieobecności uczestników i terapeutów, spowodowały, że także w innych formach następowały okresowe korekty harmonogramów realizacji zajęć i odrabianie ich w okresach późniejszych. Pomimo tych trudności, udało się uzyskać satysfakcjonujący poziom intensywności wsparcia we wszystkich formach oraz w odniesieniu do wszystkich uczestników.

Z uwagi na występujące z różnym natężeniem przeszkody w prowadzeniu wszystkich lub niektórych form wsparcia wg modelu przewidzianego w aneksie na rok 2020/2021 (zamknięcie placówek, zakaz przemieszczania się, okresowy zakaz realizacji niektórych form (np. rehabilitacji, hipoterapii), za zgodą PFRON zostały opracowane i wdrożone metody realizacji wsparcia drogą zdalną oraz systemem hybrydowym.

Nastąpiło w związku z tym zwiększone w stosunku do założonego wykorzystanie środków technicznych i technologii komunikacyjnych, a do realizacji wsparcia włączono osoby z najbliższego otoczenia uczestników (rodzice, opiekunowie). 

Choć najwięcej odstępstw co do formy, terminów i sposobów realizacji zajęć miało miejsce w okresie kwiecień-czerwiec, taki system trwał w zasadzie do końca realizacji projektu. Z jednej strony generował on wiele niedogodności po stronie uczestników i terapeutów, z drugiej natomiast wprowadził do procesów terapeutycznych dodatkowe wartości, jak choćby zwiększoną samodzielność w wykonywaniu zadań oraz korzystaniu z zasobów technologicznych czy współudział bliskich w procesach terapeutycznych.

Zespół terapeutyczny pozostawał w stałym kontakcie z uczestnikami, w razie potrzeby modyfikowano sposób realizacji, niekiedy zakres lub czas realizacji założonych terapii, w taki sposób aby pomimo zarówno IPD jak i projektów ich realizacji, w taki sposób, aby zapewnić uczestnikom uzyskanie najlepszych efektów. 

W okresie sprawozdawczym terapeuci i instruktorzy przeznaczyli na wsparcie uczestników 10104 godziny; w poszczególnych formach wskazane poniżej liczby godzin:

 • Terapie komunikacji i porozumiewania się: 2940
 • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej: 1300
 • Terapia wad postawy i chodu: 1300
 • Terapia poznawcza i rozwoju społecznego 2824
 • Terapie wodne: 880
 • Animaloterapia z hipoterapią: 840

Przeniesienie części zajęć na grunt domów rodzinnych wiązało się z koniecznością dostarczenia uczestnikom pomocy dydaktycznych, niekiedy także sprzętu – zgodnie z tymi potrzebami zorganizowaliśmy dystrybucję materiałów, scenariuszy, tabletów, oprogramowanych laptopów i innych pomocy – zgodnie z opracowanym w tym celu harmonogramem realizacji wsparcia poza placówką. 

Zaplanowane oprogramowanie: Mtalent; Kinka Games; komputer; drobne instrumenty muzyczne oraz Magiczny Dywan i bieżnia rehabilitacyjna zostały zakupione i są wykorzystywane w bezpośrednim procesie wsparcia. 

Pomimo trudności wywołanych stanem zagrożenia epidemiologicznego i wynikających z tego absencji uczestników oraz pracowników, a także okresowych ograniczeń funkcjonowania placówki, trybu hybrydowego i zdalnego pracy, zakładane cele projektu zostały osiągnięte, zarówno jeśli chodzi o zróżnicowanie i intensywność form wsparcia, jak i z uwagi na liczbę uczestników oraz założone dla nich w IPD formy oddziaływania. 

Na realizację zadania w trzecim roku wydatkowano kwotę dofinansowania z funduszu celowego PFRON w wysokości 360.861,00 zł.

31 marca 2021 roku trzyletni program wsparcia został zakończony.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content