Program z dofinansowaniem PFRON Rehabilitacja 25 plus

W okresie od września 2021 do czerwca 2022 roku z uczestnikami zostanie przeprowadzonych 6000 godzin wsparcia dla każdej Palcówki, dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego z nich w oparciu o wcześniejsze diagnozy i opinie terapeutów oraz wyniki uczestniczenia w realizowanych w OREW programach.

W roku szkolnym 2021/2022 z dobrodziejstw pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” korzysta sześcioro absolwentów OREW w Lasowicach Wielkich oraz sześcioro absolwentów OREW w Jezierniku (z czego dwie osoby to tegoroczni absolwenci placówki).

OREW w Lasowicach Wielkich

Na wsparcie w OREW w Lasowicach Wielkich składają się:

 • Ekoterapia z elementami Animaloterapii
 • Terapie wodne; Terapia wad postawy i chodu
 • Terapia motoryki ręki
 • Trening aktywnego wypoczynku z elementami relaksu
 • Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne
 • Terapia AAC
 • Muzykoterapia
 • Uspołecznianie
 • Terapia społeczno-kulturowa
 • Neuroforma

Dotacja PFRON na realizację programu w OREW w Lasowicach Wielkich wynosi 150.000 zł, z czego 14.996,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego do realizacji wsparcia wyposażenia.

Fundacja udostępni nieodpłatnie na rzecz realizacji projektu własne zasoby lokalowe i sprzętowe, w tym wyposażenie, środki techniczne i materiały, a także zapewni uczestnikom nieodpłatny transport na zajęcia i po ich zakończeniu.

Na potrzeby realizacji projektu zostaną zakupione urządzenia mające pełnić funkcję terapeutyczną oraz uatrakcyjnić pobyt uczestników w ośrodku:

Aparat fotograficzny stworzy uczestnikom pole do planowania a następnie realizowania projektów fotograficznych i filmowych, wraz z ich przygotowaniem do udostępnienia w postaci obrazów internetowych, powielonych materiałów graficznych, elementów kompozycji filmowych i plastycznych.

Zestaw mebli z telewizorem (krzesła, stół, szafki, szafa, regały i kanapa lub 2 fotele) tworzący aranżację pokoju, stanowiącego przestrzeń zbliżoną do domowego ‘salonu”, gdzie każdy ma swój „kącik”, ulubione miejsce, sposobność realizacji zainteresowań, a jednocześnie bycia wspólnie z innymi „domownikami”. Każdy ma też w tej przestrzeni swoje obowiązki – układania „rzeczy”, dbania o czystość i estetykę; poszanowania i stworzenia przyjaznych warunków współuczestnikom, zaproszenia do wspólnych aktywności lub poszanowania odrębności i indywidualności itd.

Telewizor z funkcjami multimedialnymi znajdzie różnorodne zastosowanie np. poprzez możliwość obejrzenia i skomentowania (omówienia) zdarzeń z życia publicznego; autoprezentacji i prezentacji własnych zainteresowań oraz sposobów spędzania wolnego czasu czy wykorzystywania środków technicznych w życiu codziennym – np. dla edukacji i rozwoju oraz usprawniać poszczególne sfery rozwojowe uczestników zarówno w procesach indywidualnych jak i w pracy zbiorowej- np. w muzykoterapii, zajęciach upowszechniających zdarzenia kulturalne, społeczne, przyrodnicze.

Rower stacjonarny jest tradycyjnym i sprawdzonym urządzeniem treningowym służącym do wzmacniania ud, pośladków i łydek. Regularne ćwiczenia na rowerze stacjonarnym wpływają na poprawę sprawności fizycznej i wspomagają odchudzanie, a problem z utrzymanie właściwej wagi i kondycji jest mocno widoczny u beneficjentów projektu, co więcej – skutkuje pogłębiającymi się wadami nerek, układu krążenia, sprawności psychofizycznej. Zaletą roweru stacjonarnego jest zarówno możliwość oprogramowania go indywidualnie pod potrzeby (możliwości) każdego z uczestników, jak i fakt, że będzie wykorzystywany bez względu na warunki atmosferyczne.

Głośnik można zabrać ze sobą wszędzie, a co za tym idzie przeprowadzić zajęcia zarówno w placówce jak i w terenie. Oczywiste zastosowanie głośnika to zajęcia z zakresu muzykoterapii – z jego wykorzystaniem możliwe do przeprowadzenia poza budynkiem, zabawy plenerowe, gry terenowe, próby „teatralne”, zawody sportowe, a także uroczystości okolicznościowe.

Głośnik uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu dając możliwość m.in. odtworzenia koncertu czy zorganizowania potańcówki integrującej beneficjentów. W programie zastosowano zróżnicowane terapie, służące rozwojowi psychomotorycznemu i społecznemu, uczestników, stosownie do możliwości i potrzeb każdego z nich. Program będzie realizowała wyspecjalizowana kadra Fundacji WRÓĆ z wykorzystaniem dostępnych środków metodycznych i technicznych.

OREW w Jezierniku

Plan wsparcia dla uczestników OREW w Jezierniku jest w dużej mierze kontynuacją wieloletniej pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej i obejmuje osiem form wsparcia, tj:

 • Trening higieny i zdrowego żywienia
 • Wsparcie pielęgnacyjne
 • Ekoterapia z elementami animaloterapii
 • Trening aktywnego wypoczynku i technik relaksu
 • Uspołecznianie
 • Terapia społeczno-kulturowa
 • Rehabilitacja funkcjonalna
 • Mikropolaryzacja
 • Terapie wodne
 • Terapie komunikacyjne

W sumie wyspecjalizowana kadra Fundacji udzieli uczestnikom 6000 godzin wsparcia, w wymiarze po 100 godzin miesięcznie na uczestnika.

PFRON przeznaczył na najbliższy rok realizacji programu w Jezierniku 150.000,00 złotych, z czego około 10% na zakup urządzenia terapeutycznego i edukacyjnego Musicon zaprojektowanego do stymulacji rozwoju psychofizycznego osób na różnych płaszczyznach (terapii i stymulacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, terapii, logopedycznej, Integracji Sensorycznej, rehabilitacji wad słuchu i wzroku, treningu umiejętności społecznych, aktywizacji w zahamowaniu psychoruchowym, zaburzeniach lękowych, a także terapii zajęciowej, czy treningu uważności).

Fundacja zapewnia uczestnikom – poza budżetem projektu – dowóz na zajęcia i po ich zakończeniu, a także dostęp do zasobów lokalowych, dydaktycznych i sprzętowych placówki w Jezierniku oraz Ośrodka Animaloterapii i Hipoterapii w Jantarze.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowany jest pilotażowy Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły korzystanie ze wsparcia OREW, w związku z ukończeniem 25 roku życia.

W realizacji pilotażowego programu PFRON „rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyło łącznie 10 absolwentów – po 5 osób, które ukończyły OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich.

Średnio miesięcznie każdy z uczestników otrzymał po 100 godzin wsparcia.

W obu placówkach program wsparcia obejmował:

 • Trening higieny i zdrowego żywienia
 • Wsparcie pielęgnacyjne
 • Terapie wodne
 • Trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu
 • Uspołecznianie
 • Terapię społeczno-kulturową
 • Hipoterapię
 • Terapie Neuroformy.

W Lasowicach prowadzono także wsparcie z zakresu terapii AAC, muzykoterapii, terapii wad postawy i chodu oraz terapii motoryki ręki. Absolwenci OREW w Jezierniku uczestniczyli w zajęciach z zakresu terapii komunikacyjnych i rehabilitacji funkcjonalnej. Ośrodek w Lasowicach wyposażono w laptop i komputer stacjonarny, matę masującą, tunel lustrzany oraz namiot.

Do dyspozycji uczestników wsparcia realizowanego w Jezierniku przekazano baldachim światłowodów, tablicę sensoryczną kolorowa ściana oraz rozgwieżdżono niebo.

Na realizację programu w Lasowicach wydatkowano środki PFRON w wysokości: 124989,39 zł, w Jezierniku – 124993,05 zł.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowany jest pilotażowy Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły korzystanie ze wsparcia OREW, w związku z ukończeniem 25 roku życia.

W roku szkolnym 2019/2020 z programu korzystało 5 absolwentów OREW w Lasowicach Wielkich oraz 3 absolwentów OREW w Jezierniku.

Dla każdego z Uczestników zaplanowano średniomiesięcznie 100 godzin wsparcia indywidualnego.

Wsparcie realizowano w oparciu o bazę placówek, wzbogaconą o zakupione ze środków programu: sofę, fotel z funkcją relax oraz zestaw piaskownic integracyjnych – w OREW Lasowice Wielkie.

W OREW Jeziernik uczestnicy projektu otrzymali do wykorzystania w ramach realizowanego wsparcia: komplet mebli (regał, komoda i stolik) oraz zestaw interaktywny. 

Pomimo koniecznych, w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego przerw w funkcjonowaniu placówek, programy wsparcia udało się zrealizować niemal w całości. W czasie, kiedy nie było możliwe prowadzenie zajęć w placówce, kadra projektu zaangażowała się w przygotowanie i realizację wsparcia w formie zdalnej, z udziałem Uczestników i Ich opiekunów prawnych.

Jak tylko było to możliwe, włączono system wsparcia hybrydowego – Uczestnicy na przemian byli przywożeni na zajęcia, co pozwoliło na ponowne włączenie do realizacji takich metod jak Hipoterapia czy terapie wodne, w oparciu o bazę w placówce macierzystej oraz Ośrodki Animaloterapii i Hipoterapii oraz Basenoterapii w Jantarze.

W związku z niemożnością przeprowadzenia części zajęć, na skutek wykluczenia – w ramach prewencji anty-Covidowej (Hipoterapia, terapie wodne) tego rodzaju działalności w marcu i kwietniu, zaproponowano Uczestnikom ich „odrobienie” w miesiącach wakacyjnych. Za zgodą Uczestników i Ich opiekunów prawnych oraz przy istniejących możliwościach organizacyjnych, realizowaliśmy więc niektóre zajęcia także w lipcu i sierpniu.

Na realizację programu w roku 2019/2020 Fundacja otrzymała i wydatkowała ze środków PFRON 124821,52 zł w Lasowicach Wielkich oraz 74996,66 zł w Jezierniku.


Od września bieżącego roku przystąpiliśmy do realizacji – już po raz trzeci – Pilotażowego Programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”. 

Tym razem w każdej placówce – OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich mamy po 5 Uczestników.

Większość z nich będzie kontynuowała program realizowany w latach 2018/2019 oraz 2019/2020, dla dwojga przejście z OREW do programu stanowi nowość, ale dołożyliśmy starań, żeby od początku udział w projekcie był dla Nich pożyteczny i przyjemny.

Na realizację zadania PFRON przeznaczył łącznie 250.000 złotych (po 25.000 na Uczestnika).

W ramach środków Uczestnicy otrzymają po około 1000 godzin wsparcia indywidualnego w dziedzinie:

 • Terapii komunikacyjnych
 • Terapii poznawczych i rozwojowych
 • Terapii społeczno-kulturalnych,
 • Animaloterapii z Hipoterapią
 • Treningów aktywnego spędzania czasu wolnego i relaksu
 • Treningów higieny i zdrowego żywienia
 • Terapii wodnych
 • Rehabilitacji w zakresie motoryki małej i dużej – terapii ruchu

Baza programu w Lasowicach Wielkich wzbogaci się o laptop i komputer, matę masująca Beurer MG 320, tunel lustrzany i namiot a w Jezierniku przybędzie tablica – kolorowa ściana; rozgwieżdżone niebo oraz baldachim światłowodów.

W realizację programu oraz weryfikację Indywidualnych Planów Działania zaangażowana jest specjalistyczna kadra obu placówek oraz pracownicy merytoryczni Fundacji WRÓĆ.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich realizowany jest pilotażowy program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”.

Program przeznaczony jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek placówek pobytu dziennego. Program obejmuje 2 lata.

Beneficjentem Programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 z Programu korzysta 5 osób – 2 w OREW w Lasowicach Wielkich i 3 w OREW w Jezierniku.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w wymiarze średnim 5 godzin przez 5 dni, a grono terapeutów i rehabilitantów realizuje z nimi zajęcia z zakresu:

 • Terapii komunikacyjnych
 • Terapii poznawczych i ruchowych z wykorzystaniem Neuroformy
 • Rehabilitacji funkcjonalnej
 • Terapii motoryki ręki oraz terapii wad postawy i chodu
 • Hipoterapii
 • Terapii wodnych

Systematycznie realizowane są także zajęcia z rehabilitacji społecznej:

Uspołecznianie – terapia społeczno-kulturowa

Celem wsparcia jest zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej uczestnika, poprzez prowadzenie treningu radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych życia codziennego (wysłanie listu, załatwienie sprawy w urzędzie, przygotowanie i realizacja zakupów, organizacja wyjścia na wydarzenie kulturalne, itp.) Uczestnik bedzie także poznawał różne dziedziny kultury, uczestniczył w wydarzeniach o charakterze kulturalnym (np. kino, teatr, impreza plenerowa) oraz w terapii zajęciowej.

Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne

Służy wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych. Obejmuje wzmacnianie nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, a także dbałość o estetykę i schludność wyglądu (fryzura, pielęgnacja twarzy i dłoni), racjonalność ubioru (np. dostosowanie do warunków pogodowych, suszenie włosów po zajęciach w wodzie) oraz kształtowanie i zachowanie nawyków zdrowego żywienia.

Trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu

Realizowany w formie zajęć rekreacyjnych i poznawczych na otwartym terenie, w różnorodnym środowisku, z wykorzystaniem elementów szeroko rozumianej Ekoterapii, w tym Sylwoterapii, Hortiterapii, Animaloterapii. Obcowanie z naturą, obserwowanie różnorodności i zmian zachodzących w przyrodzie, dostarczanie wielozmysłowych doznań jako elementy rozwoju poznawczego, a jednocześnie wyciszenia i wypoczynku. Zajęcia służą też rozbudzaniu i wzmacnianiu zainteresowań. Zajęcia będą realizowane także w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej OREW, z wykorzystaniem posiadanych zasobów, uzupełnionych o pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Projektu.

Dobór indywidualny form wsparcia, stosowanych metod oraz intensywności zajęć wynika z wniosków końcowych uczestniczenia Beneficjentów w OREW i ma służyć dalszemu rozwijaniu pozyskanych wcześniej umiejętności oraz zwiększeniu samodzielności życiowej uczestników.

W pierwszym roku realizacji Programu (od października 2018 do czerwca 2019) każdy z 5 uczestników otrzymuje 100 godzin wsparcia miesięcznie.


Kontynuacja i realizacja Programu z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content