Program z dofinansowaniem PFRON Rehabilitacja 25 plus

W okresie od września 2022 do czerwca 2023 roku, w ramach pilotażowego Programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, zostanie przeprowadzonych 6000 godzin wsparcia dla podopiecznych OREW w Lasowicach Wielkich oraz 9000 godzin wsparcia dla podopiecznych OREW w Jezierniku.

Wsparcie będzie dostosowane do potrzeb i możliwości każdego z uczestników w oparciu o wcześniejsze diagnozy i opinie terapeutów oraz wyniki uczestniczenia w realizowanych w OREW programach.

Z dobrodziejstw programu „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2022/23 będzie korzystało korzysta 6 absolwentów OREW w Lasowicach Wielkich oraz 9 absolwentów OREW w Jezierniku.

W sumie średnio miesięcznie wyspecjalizowana kadra Fundacji udzieli uczestnikom 15 000 godzin wsparcia, w wymiarze po 100 godzin miesięcznie na uczestnika.

Na najbliższy rok realizacji programu PFRON przeznaczył 225.000,00 złotych dla OREW w Lasowicach Wielkich oraz 150.000.00 dla OREW w Jezierniku.

Plan wsparcia dla uczestników OREW jest w dużej mierze kontynuacją wieloletniej pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej i obejmuje następujące formy wsparcia, tj:

Ekoterapia z elementami animaloterapii

Wsparcie realizowane w ramach zajęć usprawniających, stymulujących zmysły oraz pobudzające rozwój psychoruchowy, w oparciu o zasoby Ośrodka Animaloterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze. Celem wsparcia jest: – kontakt ze źródłem wielorakiej stymulacji zmysłów, doznań psychicznych, poznawania różnorodności świata oraz pobudzania rozwoju psychoruchowego, – poprawa funkcjonowania w sferze motorycznej (rozwijanie poczucia równowagi, wzmacnianie siły mięśni, rozwijanie umiejętności motorycznych, ogólne usprawnianie); – usprawnianie psychofizyczne uczestnika: poprawa orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowania zmysłów -zwłaszcza czucia głębokiego; – aktywizowanie i poprawa funkcjonalności całego organizmu w wymiarze psychofizycznym i fizjologicznym. Terapia pozwoli oddziaływać na tonowanie stanów emocjonalnych, systematyczność, pokonywanie ograniczeń, dążenie do osiągnięcia celów, podniesienie poczucia własnej wartości, przyczyni się też do poznania otaczającego świata, zasobów świata natury, jego bogactwa, harmonii
i dobrodziejstw. Poznanie obserwacja i praktyczne doświadczenia praw natury a także wdrażanie zasad poszanowania dla tego otoczenia pozwoli na kształtowanie systematyczności, przyglądania się otoczeniu w szczególe i w skali makro, rozpoznawania funkcjonowania człowieka jako elementu ekosystemu, przenoszenia i stosowania zasad symbiozy, synergii i fair-play w relacjach społecznych. Zajęcia z zakresu animaloterapii dedykowane są szczególnie osobom ze złożonymi niepełnosprawnoś-ciami, których podłożem są porażenia i urazy mózgowe. Zajęcia te ukierunkowane są na poprawę funkcjonowania w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej oraz motorycznej. W miarę możliwości wsparcie będzie realizowane na świeżym powietrzu.

Terapie wodne

Wsparcie realizowane w ramach zajęć usprawniających i wspierających ruchowo, w oparciu o zasoby OREW w Lasowicach Wielkich (Pracownia hydroterapii) oraz Ośrodka Basenoterapii Fundacji WRÓĆ
w Jantarze. Celem wsparcia jest poprawa umiejętności ruchowych, samodzielności i niezależności
z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się
w odmiennym środowisku. W ramach wsparcia będą wykorzystywane techniki zabaw/gier i terapii wodnych, w tym Koncepcji Hallwick. W realizacji zajęć będą wykorzystane zasoby Ośrodka, natomiast uczestnicy zostaną przewiezieni do Ośrodka transportem Fundacji, na jej koszt. Zabiegi hydroterapii, realizowane w pracowni hydroterapii w OREW. Są one istotnym elementem opanowania napięć uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie czynności motorycznych i manualnych; wzmocnienia organizmu w sposób umożliwiający w dłuższym okresie z pozostałych form wsparcia, uczestniczenie w edukacji i życiu społecznym. Istotnym dobrodziejstwem jest też jej funkcja relaksacyjna i wyciszająca, a więc pozwalająca na minimalizowanie zachowań niepożądanych oraz zwiększająca stopień koncentracji na procesie poznania i uczenia się. W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu. W okresach zwiększonej wrażliwości czy przesileń zdrowotnych lub pogodowych, uczestnicy będą korzystali ze wsparcia głównie w oparciu o wanny i wirówki pracowni hydroterapii w Lasowicach Wielkich.

Terapia wad postawy i chodu

Wsparcie realizowane w ramach zajęć usprawniających i wspierających ruchowo, służy budowaniu prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się oraz wytworzenie świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała. Wsparcie ma na celu uzyskanie postępów w zakresie umiejętności trzymania głowy, utrzymania prawidłowej sylwetki podczas siedzenia, zmniejszenia napięć uniemożliwiających poruszanie kończynami, prawidłowe oddychanie, a nawet jedzenie; nadanie lub zwiększenie zakresu ruchu kończyn; stabilizacja podczas siedzenia i stania; nabywanie umiejętności i poprawa sprawności chodzenia. W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu. W terapii przewidziano wykorzystanie m.in. roweru stacjonarnego, siłowni zewnętrznej, bieżni i innych urządzeń zakupionych w ramach realizacji zadań i programów PFRON, celem usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w terapii wad postawy i chodu.

Terapia motoryki ręki

Wsparcie realizowane w ramach zajęć usprawniających i wspierających ruchowo, w celu niwelowania skutków zaburzeń, powodujących niesprawność w zakresie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowania ruchów, a także do usprawniania koordynacji wzrokowo-ruchowej. W perspektywie terapeutycznej pozwala na zwiększenie orientacji przestrzennej i korzystanie z zasobów otoczenia. W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu. W terapii będą wykorzystywane będące w zasobach Fundacji urządzenia i pomoce terapeutyczne, m.in. urządzenia siłowni zewnętrznej, neuroforma i pomoce do motoryki małej.

Trening aktywnego wypoczynku z elementami relaksu

Wsparcie w kierunku rozwinięcia i wzmacniania aktywności, samodzielności życiowej, panowania nad emocjami, stresem, stanem psychofizycznym, utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności, wprowadzeniu i rozwijaniu zasad zdrowego trybu życia. Realizowane w formie zajęć rekreacyjnych i poznawczych w różnorodnym środowisku, w tym w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej oraz w otwartym terenie, dostarczanie wielozmysłowych doznań jako elementy rozwoju poznawczego, a jednocześnie wyciszenia i wypoczynku. Zajęcia służą też rozbudzaniu i wzmacnianiu zainteresowań. Podczas realizacji projektu, poza udostępnionymi przez Fundację zasobami, będą wykorzystywane zakupione ze środków z poprzedniego okresu piaskownice integracyjne, fotel do relaksu, meble oraz zakupiony w roku (2020/2021) tunel lustrzany do Sali doświadczania świata. To urządzenie, w którym specjalne lustra odpowiednio podświetlone dają wrażenie głębokiego, nieskończonego tunelu, a realizowana w nim terapia światłem wycisza, trenuje świadome doświadczanie światła, koncentrację wzroku, kierunkowego postrzegania, koordynację wzrokowo-ruchową, analizę i syntezę wzrokową. Terapia w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej wpływa na wszechstronny rozwój poprzez stymulację zmysłów i dostarczanie bodźców:  – wzrokowych: rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwijanie spostrzegawczości, – słuchowych: rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej i słuchowo-wzrokowej, rozwijanie i usprawnianie koncentracji; kształtowanie doznań dotykowych: aktywizacja zmysłu dotyku poprzez „badanie” przedmiotów o różnej fakturze; – węchowych: zdobywanie doświadczeń zapachowych. Pozwala również na stymulowanie zmysłu równowagi poprzez rozwijanie orientacji w przestrzeni oraz doświadczanie aktywności i ruchu.  W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu. Zasoby placówki, w tym Sala Doświadczania Świata, a także zakupiony we wcześniejszych edycjach namiot, pozwalają na zmienne i zróżnicowane aranżowanie przestrzeni terapeutycznej oraz metod prowadzonych zajęć, w tym na odbywanie zajęć na świeżym powietrzu bez względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem chromo terapii, kina na świeżym powietrzu.

Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne

Wsparcie w kierunku rozwinięcia i wzmacniania aktywności, samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności. Trening służy wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych. Obejmuje wzmacnianie nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych (w zakresie możliwości uczestnika wykonywanych samodzielnie lub przy wsparciu trenera; w znaczących ograniczeniach psychofizycznych realizowanych w formie wsparcia pielęgnacyjnego -np. pampersowanie). Trening obejmuje także dbałość o estetykę i schludność wyglądu (fryzura, pielęgnacja twarzy, dłoni, ciała), estetykę, zdrowie i racjonalność ubioru (np. dostosowanie do warunków pogodowych, suszenie włosów np. po zajęciach w wodzie) oraz kształtowanie i zachowanie nawyków zdrowego żywienia (produkty do posiłków i posiłki zapewnią rodzice i opiekunowie prawni uczestników). W przypadku uczestników niemówiących trening jedzenia będzie też okazją do doskonalenia umiejętności komunikacji alternatywnej, podejmowania komunikacji, jako że samo jedzenie jest największym motywatorem do podejmowania interakcji. W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu. W zależności od kondycji psychofizycznej, posiadanych już umiejętności, przebieg treningów będzie indywidualizowany, w celu uzyskania najlepszego efektu terapeutycznego.

Terapia AAC

AAC – alternatywne i wspomagające metody komunikacji, działanie umożliwiające osobie niemówiącej porozumienie się z otoczeniem w sposób najbardziej dla niej dostosowany, za pomocą gestów, symboli czy też pomocy technologii informatycznych. Proces terapeutyczny składa się z wielu elementów, które uzupełniają się wzajemnie i sprawiają, że użytkownik AAC może się porozumiewać. Terapia służy wzmacnianiu aktywności, samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności. Możliwość, zdolność i chęć komunikowania się, stanowi podstawową kompetencję w zakresie społecznego funkcjonowania i warunkuje możliwości funkcjonowania ON w środowisku. W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa
w poprzednich okresach realizacji projektu. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o nowoczesne narzędzia dedykowane terapiom komunikacyjnym, z wykorzystaniem Mówka, monitorów dotykowych, specjalnych programów. Z uwagi na zindywidualizowane potrzeby uczestników wskazane jest wyposażenie placówki i udostępnienie uczestnikom sprzętu indywidualnie przygotowanego dla konkretnych beneficjentów, stosownie do Ich poziomu i potrzeb. Stąd zaplanowano zakup dwóch laptopów, które mogą służyć także realizacji innych niż komunikacja form wsparcia, np. ze względu na bogactwo zasobów poznawczych, platformę do budzenia i rozwoju zainteresowań itp.

Muzykoterapia

Wsparcie służy wzmacnianiu aktywności życiowej oraz utrzymaniu wcześniej nabytych umiejętności jak kształtowaniu na tej kanwie zainteresowań. Oddziaływanie poprzez muzykę wpływa na rozwój sprawności i koordynacji, zmniejszanie napięcia mięśniowego, poprawę koordynacji słuchowo-wzrokowej oraz wzrokowo-ruchowej, kształcenie precyzji i płynności ruchów, orientacji w czasie i przestrzeni, niwelowanie nadpobudliwości, stymulację rozwoju intelektualnego, uczenie współdziałania.   W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu. W realizacji formy wsparcia będą wykorzystane posiadane przez Fundację zasoby, w tym instrumenty muzyczne, urządzenia do stymulacji dźwiękowych oraz zakupiony w ramach projektu głośnik mobilny.

Uspołecznianie, terapia społeczno-kulturowa

Celem wsparcia jest zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej uczestników, poprzez prowadzenie treningu radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych życia codziennego (wysłanie listu, załatwienie sprawy w urzędzie, przygotowanie i realizacja zakupów, organizacja wyjścia na wydarzenie kulturalne itp. Uczestnicy będą także poznawali różne dziedziny aktywności i ekspresji społeczno-kulturalnej, uczestniczyli w wydarzeniach o charakterze kulturalnym (np. kino, teatr, impreza plenerowa) oraz w terapii zajęciowej. W zastosowaniu formy wsparcia w stosunku do uczestników kierowano się wnioskami z podsumowania uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu Wsparcie to ma na celu także rozpoznawanie przez uczestników własnych obszarów zainteresowań, własnych upodobań, talentów, umiejętności. W realizacji wsparcia zakłada się sporą inwensję samych zainteresowanych.

Neuroforma

Treningi z wykorzystaniem systemu nowoczesnej rehabilitacji służą kształtowaniu funkcji poznawczych  oraz sprawności fizycznej (poprzez zastosowanie odpowiednich modułów systemu) w tym m.in. koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawie równowagi i precyzji ruchów; zwiększeniu szybkości oraz efektywności reakcji na bodźce; poprawie uwagi, koncentracji, pamięci oraz pracy nad podzielnościąuwagi; zwiększeniu możliwości panowania nad reakcjami odruchowymi; poprawie precyzji ruchów palców i czucia dotyku oraz zwiększenie możliwości manualnych ręki. Jest wykorzystywana także w pracy nad rozwiązywaniem problemów ze spostrzegawczością i widzeniem przestrzennym oraz prawidłowymi nawykami oddechowymi i wzmacnianiem mięśni oddechowych. Terapia wymaga możliwości samodzielnego wykonywania niektórych zadań i ćwiczeń, stąd wsparcie dedykowano trzem uczestnikom, spełniającym kryteria udziału w terapii. Udział we wsparciu wynika z wniosków uczestnictwa w poprzednich okresach realizacji projektu.

Fundacja udostępni nieodpłatnie na rzecz realizacji projektu własne zasoby lokalowe i sprzętowe, w tym wyposażenie, środki techniczne i materiały, a także zapewni uczestnikom nieodpłatny transport na zajęcia i po ich zakończeniu, w asyście opiekuna ON oraz pokryje koszt paliwa i zatrudnienia kierowcy.

Na potrzeby realizacji projektu zostaną zakupione urządzenia mające pełnić funkcję terapeutyczną oraz uatrakcyjnić pobyt uczestników w ośrodku:

Ściana wodna uzupełni wyposażenie Sali Doświadczania Świata, z której regularnie korzystają uczestnicy Programu. Terapia z wykorzystaniem ściany wodnej może być zastosowana u każdego z uczestników. Jest doskonałym narzędziem dla osób z dużym deficytem w zakresie sensoryki. Dzięki odpowiedniemu sterowaniu możliwe jest uzyskiwanie różnorodnych, niesamowitych efektów świetlnych, takich jak: zmiana kolorów czy tempo i intensywność wytwarzanych bąbelków. Jej silne oddziaływanie terapeutyczne, obejmujące swoim zakresem zmysły wzroku, dotyku i słuchu, wpływają na głęboki poziom relaksu jak również na koncentrację i koordynację wzrokowo-ruchową.

Laptopy zostaną wykorzystane do terapii AAC, terapii społeczno- kulturowej, treningu aktywnego wypoczynku oraz muzykoterapii. Podczas indywidualnych sesji terapeutycznych, każdy z uczestników będzie miał możliwość skorzystanie z programów multimedialnych oraz specjalnie dobranych i opracowanych do ich poziomu funkcjonowania scenariuszy zajęć. Laptop daje możliwość urozmaicenia terapii o pokazy multimedialne, prezentacje, zdjęcia oraz filmy pokazowe dając większą szansę na zrozumienie pojęć. W terapii AAC laptopy dadzą możliwość rozszerzenia systemu komunikacyjnego, który rozwijany da uczestnikom większą szansę na samodzielność oraz lepszą jakość życia.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowany jest pilotażowy Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły korzystanie ze wsparcia OREW, w związku z ukończeniem 25 roku życia.

W realizacji pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2021/2022 uczestniczyło łącznie 12 absolwentów – po 6 osób, które ukończyły OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich.

W OREW w Lasowicach Wielkich w programie uczestniczyło 6 uczestników, otrzymując razem 6020 godzin wsparcia w dziesięciu formach:

 • Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne
 • Ekoterapia z elementami animaloterapii
 • Trening aktywnego wypoczynku i technik relaksu
 • Uspołecznianie, terapia społeczno-kulturowa
 • Terapia wad postawy i chodu
 • Terapia motoryki ręki
 • Terapie wodne
 • Muzykoterapia
 • Neuroforma
 • Terapie AAC

Ośrodek w Lasowicach wyposażono w aparat fotograficzny, zestaw mebli z telewizorem, telewizor z funkcjami multimedialnymi, rower stacjonarny oraz głośnik.

W OREW w Jezierniku w programie uczestniczyło 6 uczestników, otrzymując razem 6060 godzin wsparcia w ośmiu formach:

 • Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne
 • Ekoterapia z elementami animaloterapii
 • Trening aktywnego wypoczynku i technik relaksu
 • Uspołecznianie, terapia społeczno-kulturowa
 • Rehabilitacja funkcjonalna
 • Mikropolaryzacja
 • Terapie wodne
 • Terapie komunikacyjne

W Lasowicach prowadzono także wsparcie z zakresu terapii AAC, muzykoterapii, terapii wad postawy i chodu oraz terapii motoryki ręki. Absolwenci OREW w Jezierniku uczestniczyli w zajęciach z zakresu terapii komunikacyjnych i rehabilitacji funkcjonalnej.

Do dyspozycji uczestników wsparcia realizowanego w Jezierniku przekazano baldachim światłowodów, tablicę sensoryczną kolorowa ściana oraz rozgwieżdżono niebo.

Na realizację programu w Lasowicach wydatkowano środki PFRON w wysokości: 124989,39 zł, w Jezierniku – 124993,05 zł.


W okresie od września 2021 do czerwca 2022 roku z uczestnikami zostanie przeprowadzonych 6000 godzin wsparcia dla każdej Placówki, dostosowanego do potrzeb i możliwości każdego z nich w oparciu o wcześniejsze diagnozy i opinie terapeutów oraz wyniki uczestniczenia w realizowanych w OREW programach.

W roku szkolnym 2021/2022 z dobrodziejstw pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” korzysta sześcioro absolwentów OREW w Lasowicach Wielkich oraz sześcioro absolwentów OREW w Jezierniku (z czego dwie osoby to tegoroczni absolwenci placówki).

OREW w Lasowicach Wielkich

Na wsparcie w OREW w Lasowicach Wielkich składają się:

 • Ekoterapia z elementami Animaloterapii
 • Terapie wodne; Terapia wad postawy i chodu
 • Terapia motoryki ręki
 • Trening aktywnego wypoczynku z elementami relaksu
 • Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne
 • Terapia AAC
 • Muzykoterapia
 • Uspołecznianie
 • Terapia społeczno-kulturowa
 • Neuroforma

Dotacja PFRON na realizację programu w OREW w Lasowicach Wielkich wynosi 150.000 zł, z czego 14.996,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego do realizacji wsparcia wyposażenia.

Fundacja udostępni nieodpłatnie na rzecz realizacji projektu własne zasoby lokalowe i sprzętowe, w tym wyposażenie, środki techniczne i materiały, a także zapewni uczestnikom nieodpłatny transport na zajęcia i po ich zakończeniu.

Na potrzeby realizacji projektu zostaną zakupione urządzenia mające pełnić funkcję terapeutyczną oraz uatrakcyjnić pobyt uczestników w ośrodku:

Aparat fotograficzny stworzy uczestnikom pole do planowania a następnie realizowania projektów fotograficznych i filmowych, wraz z ich przygotowaniem do udostępnienia w postaci obrazów internetowych, powielonych materiałów graficznych, elementów kompozycji filmowych i plastycznych.

Zestaw mebli z telewizorem (krzesła, stół, szafki, szafa, regały i kanapa lub 2 fotele) tworzący aranżację pokoju, stanowiącego przestrzeń zbliżoną do domowego ‘salonu”, gdzie każdy ma swój „kącik”, ulubione miejsce, sposobność realizacji zainteresowań, a jednocześnie bycia wspólnie z innymi „domownikami”. Każdy ma też w tej przestrzeni swoje obowiązki – układania „rzeczy”, dbania o czystość i estetykę; poszanowania i stworzenia przyjaznych warunków współuczestnikom, zaproszenia do wspólnych aktywności lub poszanowania odrębności i indywidualności itd.

Telewizor z funkcjami multimedialnymi znajdzie różnorodne zastosowanie np. poprzez możliwość obejrzenia i skomentowania (omówienia) zdarzeń z życia publicznego; autoprezentacji i prezentacji własnych zainteresowań oraz sposobów spędzania wolnego czasu czy wykorzystywania środków technicznych w życiu codziennym – np. dla edukacji i rozwoju oraz usprawniać poszczególne sfery rozwojowe uczestników zarówno w procesach indywidualnych jak i w pracy zbiorowej- np. w muzykoterapii, zajęciach upowszechniających zdarzenia kulturalne, społeczne, przyrodnicze.

Rower stacjonarny jest tradycyjnym i sprawdzonym urządzeniem treningowym służącym do wzmacniania ud, pośladków i łydek. Regularne ćwiczenia na rowerze stacjonarnym wpływają na poprawę sprawności fizycznej i wspomagają odchudzanie, a problem z utrzymanie właściwej wagi i kondycji jest mocno widoczny u beneficjentów projektu, co więcej – skutkuje pogłębiającymi się wadami nerek, układu krążenia, sprawności psychofizycznej. Zaletą roweru stacjonarnego jest zarówno możliwość oprogramowania go indywidualnie pod potrzeby (możliwości) każdego z uczestników, jak i fakt, że będzie wykorzystywany bez względu na warunki atmosferyczne.

Głośnik można zabrać ze sobą wszędzie, a co za tym idzie przeprowadzić zajęcia zarówno w placówce jak i w terenie. Oczywiste zastosowanie głośnika to zajęcia z zakresu muzykoterapii – z jego wykorzystaniem możliwe do przeprowadzenia poza budynkiem, zabawy plenerowe, gry terenowe, próby „teatralne”, zawody sportowe, a także uroczystości okolicznościowe. Głośnik uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu dając możliwość m.in. odtworzenia koncertu czy zorganizowania potańcówki integrującej beneficjentów. W programie zastosowano zróżnicowane terapie, służące rozwojowi psychomotorycznemu i społecznemu, uczestników, stosownie do możliwości i potrzeb każdego z nich. Program będzie realizowała wyspecjalizowana kadra Fundacji WRÓĆ z wykorzystaniem dostępnych środków metodycznych i technicznych.

OREW w Jezierniku

Plan wsparcia dla uczestników OREW w Jezierniku jest w dużej mierze kontynuacją wieloletniej pracy terapeutyczno-rehabilitacyjnej i obejmuje osiem form wsparcia, tj:

 • Trening higieny i zdrowego żywienia
 • Wsparcie pielęgnacyjne
 • Ekoterapia z elementami animaloterapii
 • Trening aktywnego wypoczynku i technik relaksu
 • Uspołecznianie
 • Terapia społeczno-kulturowa
 • Rehabilitacja funkcjonalna
 • Mikropolaryzacja
 • Terapie wodne
 • Terapie komunikacyjne

W sumie wyspecjalizowana kadra Fundacji udzieli uczestnikom 6000 godzin wsparcia, w wymiarze po 100 godzin miesięcznie na uczestnika.

PFRON przeznaczył na najbliższy rok realizacji programu w Jezierniku 150.000,00 złotych, z czego około 10% na zakup urządzenia terapeutycznego i edukacyjnego Musicon zaprojektowanego do stymulacji rozwoju psychofizycznego osób na różnych płaszczyznach (terapii i stymulacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej, terapii, logopedycznej, Integracji Sensorycznej, rehabilitacji wad słuchu i wzroku, treningu umiejętności społecznych, aktywizacji w zahamowaniu psychoruchowym, zaburzeniach lękowych, a także terapii zajęciowej, czy treningu uważności).

Fundacja zapewnia uczestnikom – poza budżetem projektu – dowóz na zajęcia i po ich zakończeniu, a także dostęp do zasobów lokalowych, dydaktycznych i sprzętowych placówki w Jezierniku oraz Ośrodka Animaloterapii i Hipoterapii w Jantarze.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowany jest pilotażowy Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły korzystanie ze wsparcia OREW, w związku z ukończeniem 25 roku życia.

W realizacji pilotażowego programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus” w roku szkolnym 2020/2021 uczestniczyło łącznie 10 absolwentów – po 5 osób, które ukończyły OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich.

Średnio miesięcznie każdy z uczestników otrzymał po 100 godzin wsparcia.

W obu placówkach program wsparcia obejmował:

 • Trening higieny i zdrowego żywienia
 • Wsparcie pielęgnacyjne
 • Terapie wodne
 • Trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu
 • Uspołecznianie
 • Terapię społeczno-kulturową
 • Hipoterapię
 • Terapie Neuroformy.

W Lasowicach prowadzono także wsparcie z zakresu terapii AAC, muzykoterapii, terapii wad postawy i chodu oraz terapii motoryki ręki. Absolwenci OREW w Jezierniku uczestniczyli w zajęciach z zakresu terapii komunikacyjnych i rehabilitacji funkcjonalnej. Ośrodek w Lasowicach wyposażono w laptop i komputer stacjonarny, matę masującą, tunel lustrzany oraz namiot.

Do dyspozycji uczestników wsparcia realizowanego w Jezierniku przekazano baldachim światłowodów, tablicę sensoryczną kolorowa ściana oraz rozgwieżdżono niebo.

Na realizację programu w Lasowicach wydatkowano środki PFRON w wysokości: 124989,39 zł, w Jezierniku – 124993,05 zł.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich kontynuowany jest pilotażowy Program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły korzystanie ze wsparcia OREW, w związku z ukończeniem 25 roku życia.

W roku szkolnym 2019/2020 z programu korzystało 5 absolwentów OREW w Lasowicach Wielkich oraz 3 absolwentów OREW w Jezierniku.

Dla każdego z Uczestników zaplanowano średniomiesięcznie 100 godzin wsparcia indywidualnego.

Wsparcie realizowano w oparciu o bazę placówek, wzbogaconą o zakupione ze środków programu: sofę, fotel z funkcją relax oraz zestaw piaskownic integracyjnych – w OREW Lasowice Wielkie.

W OREW Jeziernik uczestnicy projektu otrzymali do wykorzystania w ramach realizowanego wsparcia: komplet mebli (regał, komoda i stolik) oraz zestaw interaktywny. 

Pomimo koniecznych, w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego przerw w funkcjonowaniu placówek, programy wsparcia udało się zrealizować niemal w całości. W czasie, kiedy nie było możliwe prowadzenie zajęć w placówce, kadra projektu zaangażowała się w przygotowanie i realizację wsparcia w formie zdalnej, z udziałem Uczestników i Ich opiekunów prawnych.

Jak tylko było to możliwe, włączono system wsparcia hybrydowego – Uczestnicy na przemian byli przywożeni na zajęcia, co pozwoliło na ponowne włączenie do realizacji takich metod jak Hipoterapia czy terapie wodne, w oparciu o bazę w placówce macierzystej oraz Ośrodki Animaloterapii i Hipoterapii oraz Basenoterapii w Jantarze.

W związku z niemożnością przeprowadzenia części zajęć, na skutek wykluczenia – w ramach prewencji anty-Covidowej (Hipoterapia, terapie wodne) tego rodzaju działalności w marcu i kwietniu, zaproponowano Uczestnikom ich „odrobienie” w miesiącach wakacyjnych. Za zgodą Uczestników i Ich opiekunów prawnych oraz przy istniejących możliwościach organizacyjnych, realizowaliśmy więc niektóre zajęcia także w lipcu i sierpniu.

Na realizację programu w roku 2019/2020 Fundacja otrzymała i wydatkowała ze środków PFRON 124821,52 zł w Lasowicach Wielkich oraz 74996,66 zł w Jezierniku.


Od września bieżącego roku przystąpiliśmy do realizacji – już po raz trzeci – Pilotażowego Programu PFRON „Rehabilitacja 25 plus”. 

Tym razem w każdej placówce – OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich mamy po 5 Uczestników.

Większość z nich będzie kontynuowała program realizowany w latach 2018/2019 oraz 2019/2020, dla dwojga przejście z OREW do programu stanowi nowość, ale dołożyliśmy starań, żeby od początku udział w projekcie był dla Nich pożyteczny i przyjemny.

Na realizację zadania PFRON przeznaczył łącznie 250.000 złotych (po 25.000 na Uczestnika).

W ramach środków Uczestnicy otrzymają po około 1000 godzin wsparcia indywidualnego w dziedzinie:

 • Terapii komunikacyjnych
 • Terapii poznawczych i rozwojowych
 • Terapii społeczno-kulturalnych,
 • Animaloterapii z Hipoterapią
 • Treningów aktywnego spędzania czasu wolnego i relaksu
 • Treningów higieny i zdrowego żywienia
 • Terapii wodnych
 • Rehabilitacji w zakresie motoryki małej i dużej – terapii ruchu

Baza programu w Lasowicach Wielkich wzbogaci się o laptop i komputer, matę masująca Beurer MG 320, tunel lustrzany i namiot a w Jezierniku przybędzie tablica – kolorowa ściana; rozgwieżdżone niebo oraz baldachim światłowodów.

W realizację programu oraz weryfikację Indywidualnych Planów Działania zaangażowana jest specjalistyczna kadra obu placówek oraz pracownicy merytoryczni Fundacji WRÓĆ.


W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich realizowany jest pilotażowy program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”.

Program przeznaczony jest dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek placówek pobytu dziennego. Program obejmuje 2 lata.

Beneficjentem Programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 z Programu korzysta 5 osób – 2 w OREW w Lasowicach Wielkich i 3 w OREW w Jezierniku.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w wymiarze średnim 5 godzin przez 5 dni, a grono terapeutów i rehabilitantów realizuje z nimi zajęcia z zakresu:

 • Terapii komunikacyjnych
 • Terapii poznawczych i ruchowych z wykorzystaniem Neuroformy
 • Rehabilitacji funkcjonalnej
 • Terapii motoryki ręki oraz terapii wad postawy i chodu
 • Hipoterapii
 • Terapii wodnych

Systematycznie realizowane są także zajęcia z rehabilitacji społecznej:

Uspołecznianie – terapia społeczno-kulturowa

Celem wsparcia jest zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej uczestnika, poprzez prowadzenie treningu radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych życia codziennego (wysłanie listu, załatwienie sprawy w urzędzie, przygotowanie i realizacja zakupów, organizacja wyjścia na wydarzenie kulturalne, itp.) Uczestnik bedzie także poznawał różne dziedziny kultury, uczestniczył w wydarzeniach o charakterze kulturalnym (np. kino, teatr, impreza plenerowa) oraz w terapii zajęciowej.

Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne

Służy wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych. Obejmuje wzmacnianie nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, a także dbałość o estetykę i schludność wyglądu (fryzura, pielęgnacja twarzy i dłoni), racjonalność ubioru (np. dostosowanie do warunków pogodowych, suszenie włosów po zajęciach w wodzie) oraz kształtowanie i zachowanie nawyków zdrowego żywienia.

Trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu

Realizowany w formie zajęć rekreacyjnych i poznawczych na otwartym terenie, w różnorodnym środowisku, z wykorzystaniem elementów szeroko rozumianej Ekoterapii, w tym Sylwoterapii, Hortiterapii, Animaloterapii. Obcowanie z naturą, obserwowanie różnorodności i zmian zachodzących w przyrodzie, dostarczanie wielozmysłowych doznań jako elementy rozwoju poznawczego, a jednocześnie wyciszenia i wypoczynku. Zajęcia służą też rozbudzaniu i wzmacnianiu zainteresowań. Zajęcia będą realizowane także w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej OREW, z wykorzystaniem posiadanych zasobów, uzupełnionych o pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Projektu.

Dobór indywidualny form wsparcia, stosowanych metod oraz intensywności zajęć wynika z wniosków końcowych uczestniczenia Beneficjentów w OREW i ma służyć dalszemu rozwijaniu pozyskanych wcześniej umiejętności oraz zwiększeniu samodzielności życiowej uczestników.

W pierwszym roku realizacji Programu (od października 2018 do czerwca 2019) każdy z 5 uczestników otrzymuje 100 godzin wsparcia miesięcznie.


Kontynuacja i realizacja Programu z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content