Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO Bez granic

Dofinansowanie w ramach realizacji zadania publicznego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NIW-CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030Celem Projektu „Bez Granic” jest szerzenie i promocja komunikacji alternatywnej niezbędnej do codziennego, godnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, żyjących w naszym społeczeństwie.

Brak udogodnień dla osób z zaburzeniami w porozumiewaniu się na obszarach miejskich i wiejskich powoduje wykluczenie oraz całkowite uzależnienie od osób najbliższych.

Projekt „Bez Granic” ma służyć budowaniu społeczeństwa otwartego na obecność w nim osób z niepełnosprawnością oraz zwiększeniu wpływu tych osób na funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Jest odpowiedzią na potrzeby uczestniczenia w życiu publicznym niemałej rzeszy dorosłych i dorastających, którym poniekąd ogranicza się prawa obywatelskie tylko z tego powodu, że nie potrafią wyrazić się w bezpośrednich werbalnych wypowiedziach, komunikatach, rozmowach czy publikacjach.

Założenia Projektu „Bez Granic”

  • Umieszczenie – pilotażowo na terenie kilku gmin województwa pomorskiego, w miejscach szczególnie uczęszczanych (urzędach, bibliotekach, szkołach, przychodniach, punktach handlowych czy placówkach kultury itd.) informatorów komunikacyjnych w postaci tablic, plakatów oraz broszur ze słownikiem, opartym na symbolach MÓWik. Dla zdrowych, sprawnych uczestników życia publicznego opanowanie tego języka, przypominającego pismo obrazkowe, nie powinno nastręczyć żadnych problemów. Dla niepełnosprawnych, którzy tylko w ten sposób mogą się porozumieć może to być początkiem społecznego funkcjonowania.
  • Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń merytorycznych, przygotowujących społeczność nauczycieli, wychowawców, pracowników czy urzędników do rozumienia i korzystania z języka AAC.
  • Przygotowanie dla uczniów szkół podstawowych oraz wychowanków przedszkoli broszur informacyjnych (zawierających symbole MÓWik) przedstawiających kluczowe aspekty porozumiewania się dzieci i młodzieży niemówiącej oraz nagrania wideo, przedstawiające (w atrakcyjny i dostosowany do wieku sposób) sposób wykorzystanie indywidualnej pomocy komunikacyjnej w czasie rozmowy lub zabawy.
  • Utworzenie i prowadzenie grupy w mediach społecznościowych umożliwiającej popularyzację podjętych działań, zwiększenie liczby i zasięgu odbiorców, śledzenie przebiegu i skutków oraz rodzących się w wyniku działań potrzeb.

Umieszczenie informatorów komunikacyjnych z symbolami MÓWik pozwoli każdemu włączyć się w rehabilitację społeczną osób, dla których jest to jedyny lub podstawowy system porozumiewania się i wyrażania siebie. Upowszechniając komunikację alternatywną, zapraszamy te osoby do świata, w którym mogą przestać się czuć obce, odrzucone, niezrozumiane. Możemy dać tym osobom rzeczywiste prawo głosu, zamiast zapewnień, że my sami wiemy, jaki świat będzie dla nich najlepszy.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi społeczność powiatów nowodworskiego, malborskiego i tczewskiego czyli 158 546 tysięcy mieszkańców. 17 272 tysięcy z nich to osoby z niepełnosprawnościami, w tym znacząca część, posługująca się językiem AAC.

W chwili obecnej Fundacja WRÓĆ obejmuje wsparciem 87 osób z niepełnosprawnościami, realizując zadania statutowe w Placówkach edukacyjnych (OREW w Jezierniku i OREW w Lasowicach Wielkich) oraz opiekuńczych (ŚDS w Lasowicach Wielkich) z wykorzystaniem alternatywnych sposobów komunikowania się, co za tym idzie posiada bazę i zaplecze do rozszerzenia swojej działalności w budowaniu społecznych kompetencji komunikacyjnych. W prowadzonych przez Fundację placówkach oświatowych ponad 80% podopiecznych może się komunikować z otoczeniem wyłącznie poprzez język AAC, dla pozostałych osób jest to główny język porozumiewania się.

Fundacja WRÓĆ obejmuje swoim działaniem zaledwie część mieszkańców z niepełnosprawnościami, szacuje się że problemy komunikacyjne i konieczność korzystania z języka komunikacji alternatywnej dotyczy ponad 10 % osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy też co najmniej najbliższego otoczenia tych osób, a więc skala problemu i skala wykluczenia społecznego są ogromne.

Plan i harmonogram działań

  • Szkolenia on line

W celu upowszechnienia znajomości języka komunikacji alternatywnej, konkretnie – języka MOWik, zespół merytoryczny przygotuje cykl szkoleń w postaci nagrań filmowych, udostępnionych nieodpłatnie za pomocą linku. Szkolenia będą adresowane do szeroko rozumianego otoczenia osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim nauczycieli, pracowników instytucji i urzędów, placówek oświatowych i kulturalnych, usług powszechnych itd. Program szkoleniowy obejmie też podnoszenie umiejętności kadry pedagogicznej szkół powszechnych w zakresie diagnostyki i wprowadzania komunikacji AAC. W ten sposób chcemy osiągnąć efekt, w którym kolejne pokolenia będą dorastały z naturalną dla siebie umiejętnością rozmawiania z tymi, którzy w rozmowie słów używać nie potrafią.

  • Utworzenie i prowadzenie grupy w mediach społecznościowych

Komunikacja z wykorzystaniem potencjału cyfrowego staje się coraz bardziej wpływową formą uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym a z racji trwającego stanu Covid niekiedy jedyną dostępną. Budowanie więzi społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie strony społecznościowej sprzyjające budowaniu oraz propagowaniu systemów komunikacyjnych. Popularyzacja oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu alternatywnej komunikacji w przypadku braku mowy werbalnej. Utworzenie infografik przedstawiających zagadnienia merytoryczne z zakresu potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami w kontekście alternatywnej komunikacji.

Sposób monitorowania rezultatów

  • Informatory komunikacyjne

W wyniku realizacji zadania zespół merytoryczny opracuje i udostępni informatory komunikacyjne w miejscach użyteczności publicznej tj. apteki, urzędy i instytucje publiczne, biblioteki czy przedszkola. Informatory mają umożliwić osobom nie posługującym się mową werbalną komunikowanie podstawowych potrzeb (np. chcę mi się pić, jestem głodny), zadanie pytań orientacyjnych (np. która godzina) jak i umożliwienie prowadzenia dialogu. Ponadto mają odgrywać rolę budowania świadomości społecznej w zakresie języka komunikacji osób z trudnościami w porozumiewaniu się. Informatory w postaci tablic, plakatów, banerów i ulotek będą dostarczane bezpośrednio pod wskazany adres placówki. Treść informatorów ma zapewnić realizację wszystkich funkcji komunikacyjnych, umożliwiając w ten sposób pełne uczestnictwo w życiu społecznym. W ten sposób tworzone jest poczucie bezpieczeństwa, możliwość podejmowania decyzji i uczestnictwo w życiu społecznym. Ogólnie dostępne słowniki (informatory komunikacyjne) mają stworzyć szansę na bycie zrozumianym, kształtować aktywną postawę społeczną i zapobiegać wyuczonej bezradności.

Zdjęcia umiejscowienia dla opracowanych informatorów komunikacyjnych w postaci tablic, banerów, plakatów (16 sztuk).

Lista placówek, instytucji, organizacji, które otrzymają broszury komunikacyjne, potwierdzenia otrzymania broszury dla  udostępnionych broszur komunikacyjnych (1618 sztuk).

Nagrane szkolenia, lista instytucji, organizacji, placówek, którym zostaną udostępnione szkolenia dla przeprowadzonych szkoleń dotyczących AAC (3).

Print screen udostępnionych linków z nagranym materiałem szkoleniowym, potwierdzenia udziału (statystyka oglądalności), print screen udostępnionych infografik oraz publikacji specjalistycznych wypełnione ankiety dotyczące realizacji szkoleń, których adresatami będą: nauczyciele, uczniowie klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych, rodzice osób z niepełnosprawnościami, pracownicy sektora publicznego dla utworzonej grupy w mediach społecznościowych (1).

Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta wykorzystane do realizacji zadania

Do realizacji zadania będą zaangażowani specjaliści z zakresu oligofrenopedagogiki, komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnościami. Znają dogłębnie specyfikę funkcjonowania danej grupy w zakresie potrzeb i możliwości komunikacyjnych. Kadra systematycznie nabywa nowe kompetencje do pracy i terapii z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Fundacja WRÓĆ dysponuje zapleczem do realizacji projektu w tym: komputerami oraz oprogramowaniami do tworzenia pomocy służących komunikacji alternatywnej, tabletami z oprogramowaniem MÓWik.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania wynosi 50 500 zł, w tym dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 wynosi 45 450 zł a wkład własny 5050 zł.

Realizacja zadania publicznego Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NIW-CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content