Projekt Wspólnie poznajemy świat – niepubliczne przedszkole integracyjne WRÓĆ

W wyniku realizacji Projektu Wspólnie poznajemy świat powstał Integracyjny Punkt Przedszkolny, przekształcony następnie w Niepubliczne Przedszkole Integracyjne WRÓĆ w Lasowicach Wielkich. 

Praca dydaktyczno-wychowawcza obejmuje realizację treści zawartych w „Podstawie programowej wychowania przedszkolnego” oraz w programie wychowania przedszkolnego „Wesołe Przedszkole i przyjaciele”, wzbogacone o tematy własne, dostosowane do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci oraz czasu i miejsca pracy z dziećmi.

Wdrażamy dzieci do samoobsługi, przestrzegania ustalonych norm i zasad uczestniczenia i zabawy w grupie, zgodnego współdziałania. Dzieci uczą się przestrzegania ładu i porządku w sali, odpowiedniego zachowania przy stole. Ustalono kodeks przedszkolaka, zawierający zasady postępowania zgodnie z katalogiem praw i obowiązków. Rozbudzamy w dzieciach także zainteresowania światem przyrody, poprzez zajęcia tematyczne (zajęcia plastyczne, filmy, pogadanki) i w terenie, w  tym wizyty w prowadzonym przez Fundacje WRÓĆ Mini ZOO oraz w okolicznych parkach krajobrazowych.

Dzieci uczą się aktywnego słuchania i wypowiadania się na różne tematy, uczestniczą w częstych zajęciach z gimnastyki buzi i języka. Prowadzone są także zajęcia muzyczne, plastyczne i techniczne, rozwijające wielokierunkowo umiejętności i zainteresowania. sprawności Kształtowaniu sprawności ruchowej służą zajęcia gimnastyczne, spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Prowadzone są także zajęcia komputerowe, języka angielskiego oraz warsztaty ceramiczne.

Szczególny nacisk w pracy z maluchami kładziemy na kształtowanie umiejętności społecznych – grzeczne zwracanie się do innych, przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w miejscach publicznych. Nadrzędnym celem pracy kadry wychowawczej jest, aby dzieci posiadały odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym, zostały wyposażone w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń oraz przewidywały skutki swoich działań.

W pracy metodycznej wykorzystywane są różnorodne twórcze metody pracy, w tym elementy metody Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona, metoda R. Labana; E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, pedagogika zabawy oraz metoda W. Sherborne. Dzięki ich zastosowaniu udało się wyłonić różne kreatywne możliwości dzieci.

Na bieżąco prowadzona jest diagnoza i obserwacja pedagogiczna, na podstawie której indywidualizujemy pracę z dziećmi w zależności od ich możliwości i potrzeb. Dzieci wymagające zajęć wyrównawczych objęte są zajęciami, mającymi na celu rozwój zaburzonych analizatorów oraz wyrównanie szans edukacyjnych. Zajęcia te prowadzone są w formie gier i zabaw matematycznych, kolorowanek, układania puzzli, indywidualnych rozmów, gier pamięciowych, ćwiczeń grafomotorycznych itp. O postępach dzieci systematycznie informowani są ich rodzice.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content