Europejski Fundusz Społeczny – Pomorski Rehabilitant XXI wieku

Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw – Pomorski Rehabilitant XXI wieku.

Od kilku lat z wielką nadzieją szukaliśmy wśród możliwości POKL swoistych szans na rozwój i edukację rehabilitantów województwa pomorskiego. Z ogromną satysfakcją zapraszamy rehabilitantów, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pedagogów, oligofrenopedagogów, logopedów, psychologów – 280 osobową grupę specjalistów województwa pomorskiego do udziału w Projekcie „Pomorski Rehabilitant XXI wieku”. Z myślą o naszych najbliższych, ludziach cierpiących, słabych, potrzebujących wsparcia kierujemy do Państwa cykl szkoleń w przekonaniu, że jakość i profesjonalizm Państwa pracy przełoży się na ogrom szans i nadziei podopiecznych.

Szkolenia obejmą najnowocześniejsze metody rehabilitacji:

Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

Jest organizacją informacji odbieranych przez nasze ciało za pomocą zmysłów i ich układów, do celowego wykorzystania. Uczestnik Terapii SI jest poddawany stymulacji, która ma za zadanie dostarczać odpowiedniej dawki wrażeń sensorycznych do poszczególnych układów zmysłowych. Terapia oparta jest na doborze specjalnych ćwiczeń, szczególnie ruchowych z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. Szkolenie to podzielone będzie na dwa stopnie zaawansowania – pierwszy stopień obejmuje dwie edycje szkoleń, drugi jedną edycję szkolenia,

Terapia według Koncepcji Halliwick

Zadaniem Koncepcji Halliwick jest umożliwienie Uczestnikom osiągnięcia maksymalnej niezależności zarówno w wodzie jak i na lądzie. Pomoc Instruktora i środowisko wodne umożliwia Pływakom torowanie prawidłowych wzorców ruchu niemożliwych do wykonania na lądzie. Po początkowym przystosowaniu psychicznym do wody poznają oni zasady kontroli równowagi a następnie dochodzą do poziomu umożliwiającego zerwanie bezpośredniego kontaktu z instruktorem. Wtedy, często pierwszy raz w życiu, doświadczają niezależności i samodzielności ruchu. Odbędą się cztery edycje kursu podstawowego i jedna edycja zaawansowanego,

Metoda Watsu

Jest to system ćwiczeń, strechingów, mobilizacji, ucisku punktów Shiatsu wykonywanych w ciepłej wodzie, której temperatura oscyluje wokół 33-35 °C. Metoda Watsu uznana jest za jedną z najbardziej rozwiniętych form pracy naszych czasów z ciałem. W projekcie zaplanowane są etapy: W1 – dwie edycje, W2 – dwie edycje, W3 – jedna edycja, W1 Clicnical Application – jedna edycja,

Metoda Ackermanna

Polega na manualnym leczeniu kręgosłupa. Przy zastosowaniu tej metody w ciągu jednego lub kilku zabiegów można usunąć lub znacznie złagodzić dolegliwości. Istotą postępowania w tej Metodzie jest odnajdywanie i usuwanie zmian funkcjonalnych a tym samym zmniejszanie czy zapobieganie dolegliwościom. Odbędą się dwie edycje szkolenia w zakresie Metody Ackermanna,

NDT BOBATH

Koncepcja rehabilitacji dla pacjentów po przebytym udarze mózgu lub innych uszkodzeniach mózgu efektów urazów mózgowo-czaszkowych. Koncepcja BOBATH zakłada współpracę zespołu złożonego z rodziny lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, logopedy, psychologa oraz ergoterapeuty. Działanie takiego zespołu pozwala na stosowanie prawidłowych oddziaływań przez 24h. Dotychczas uprawnienia do pracy według Metody NDT-BOBATH uzyskało w Polsce zaledwie trzysta osób. Zaplanowane są dwie edycje kursu: NDT Bobath podstawowy i NDT Bobath dla dorosłych,

PNF

Koncepcja ta zaleca postrzeganie chorego w sposób całościowy, wykorzystując do terapii silne i zdrowe rejony ciała. Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak: prawidłowe chodzenie i siadanie, wykorzystując techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji. Istotą tej metody jest maksymalne pobudzenie eksteroreceptorów i proprioreceptorów znajdujących się w ciele człowieka oraz różnych sfer kory mózgowej w celu ułatwienia (torowania) ruchów w obszarze uszkodzonym. Szkolenie obejmuje dwie edycje PNF – podstawowy,

Kurs wykorzystania technik ICT

W przypadku osób niepełnosprawnych techniki ICT mogą wspomagać proces uczenia i wychowywania przez zabawę. Kontakt z rówieśnikami za pośrednictwem ICT oraz wykorzystywanie gier i zabaw komputerowych, dostosowanych do możliwości i potrzeb dzieci, może im pomóc w rozwoju, uwzględniającym ograniczenia wynikające z niepełnosprawności i wieku. Projekt przewiduje przeprowadzenie piętnastu edycji szkolenia.

Szkolenia odbywają się w okresie od września 2010 do października 2011 roku. Grupę docelową projektu stanowią osoby dorosłe z województwa pomorskiego, które z własnej inicjatywy poza godzinami pracy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych w dziedzinie rehabilitacji. Każdy z uczestników szkolenia po jego zakończeniu otrzyma zaświadczenie umożliwiające podjęcie pracy w zakresie nowo poznanych metod rehabilitacji.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content