Europejski Fundusz Społeczny – ERKA–Edukacja, Rehabilitacja, Kondycja, Aktywizacja

Projekt pod nazwą ERKA- Edukacja, Rehabilitacja, Kondycja, Aktywizacja-system zintegrowany, nr WPD-POKL.09.01.02-22-219/11 ma na celu:

  • Wyrównywanie szans edukacyjnych Uczniów i zmniejszanie dysproporcji w Ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia,
  • Włączenie do procesu kształcenia elementu rehabilitacji, która pozwoli na poprawę nie tylko dysproporcji w kształceniu ale i w stanie zdrowia oraz kondycji fizycznej podopiecznych,
  • Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia,
  • Zmniejszanie zjawisk niepożądanych, patologicznych poprzez wskazywanie możliwości pożytecznego spędzania czasu wolnego, propagowanie zachowań asertywnych, kształtowanie uczestnictwa uczniów w kulturze regionalnej, zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych oraz wyrównanie braków edukacyjnych w ramach ww. zajęć,
  • Wsparcie otoczenia Uczestników Projektu w zakresie organizacji opieki specjalistycznej dla Podopiecznych oraz aktywizacji zawodowej.

Grupą docelową Projektu jest 60 Wychowanków wieku 3-25 lat, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim. Pośrednią grupę docelową stanowić będzie też kadra pedagogiczna ww. szkół oraz rodzice Uczestników Projektu.

Wyboru grupy docelowej dokonano na podstawie własnych doświadczeń związanych z działalnością OREW oraz SOSW. Podopieczni Fundacji WRÓĆ to często dzieci na wiele miesięcy a często i lat wyłączone z regularnej nauki, objęte jedynie indywidualnym nauczaniem w ograniczonym zakresie. Po zakończeniu a i w trakcie rehabilitacji wymaga to wielomiesięcznych zajęć wyrównawczych i specjalistycznych, a nawet wieloletnich programów edukacyjno-rehabilitacyjnych.

Rekrutacja Uczestników ma charakter zamknięty. Wsparciem objęci zostaną wszyscy obecni wychowankowie OREW w Jezierniku – 26 dzieci oraz 34 dzieci z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, którzy do udziału w projekcie zostali wytypowani przez kadrę pedagogiczną w porozumieniu z rodzicami. Do usprawnienia rekrutacji stworzono „piramidę preferencji”. W pierwszej kolejności do projektu przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach rozwojowych, z ubogich rodzin, mieszkające na odległych terenach wiejskich oraz posiadające jedynie jednego opiekuna prawnego. Na potrzeby ewentualnych rezygnacji losowych lub czasowych absencji stworzona została grupa rezerwowa. Rodzice Uczestników Projektu objęci zostaną tzw. programem wsparcia w postaci grup terapeutycznych.

Wsparcie polegać będzie na prowadzeniu zindywidualizowanych zajęć z dziećmi w 12 osobowych grupach, przez 6 dni w tygodniu, przez 3 godziny dziennie + 1 godziny rehabilitacji. Codziennie dzieci będą pracowały z 6 pedagogami oraz 2 opiekunami.

Uczestnicy zajęć będą zabierani specjalnym samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych i przywożone do OREW Jeziernik, gdzie zgodnie z indywidualnymi planami zajęć odbywać się będą lekcje z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod komunikacji i dydaktyki dla osób z niepełnosprawnościami.

Zastosowane zostaną m.in. niedyrektywna terapia zabawą, terapia logopedyczna, metoda Dobrego Startu, logorytmika oraz behawioralne metody edukacji i wspomagające metody porozumiewania się: język obrazków, piktogramy, komunikacja gestami, komunikacja symboliczna metoda Blissa itd.

Ponadto dzieci będą korzystać z różnego rodzaju zabiegów rehabilitacyjnych wspomagających rozwój intelektualny i ruchowy (np. Sala Doświadczania Świata, metoda Integracji Sensorycznej). Do pracy z dziećmi planuje się wykorzystać specjalistyczny sprzęt komputerowy jakim dysponuje Fundacja wyposażony w najnowocześniejsze oprogramowanie wspomagające pracę z osobami niepełnosprawnymi (modulatory głosu, dotykowe panele sensoryczne, programy dla niedowidzących itp.).

Raz w miesiącu planuje się udział rodziców w tzw. grupie wsparcia oraz indywidualne konsultacje związane z pomocą w pracy z dzieckiem w domu. Ponadto w celu aktywizacji zawodowej rodziców, na stronach WWW projektu planuje się zamieszczenie informacji o możliwości podjęcia pracy przez chętnych do tego rodziców w preferowanych przez nich specjalnościach.

Udział w przedsięwzięciu jest nieodpłatny zarówno edukacja oraz dowóz dzieci na miejsce zajęć.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content