Działanie 3.2.1 RPO Województwa Pomorskiego – Jakość edukacji ogólnej

We wrześniu 2016 roku rozpoczęła się realizacja Programu Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Wartość projektu wynosi 382.790,00 zł.  Projekt jest dofinansowany ze środków publicznych w wysokości: 363 650,50 zł, w tym ze środków unijnych: 325 371,50 zł.

W dwuletnim Programie, który będzie realizowany do 31 lipca 2018 roku, uczestniczy 56 Uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu głębokim i znacznym oraz 45 nauczycieli i pracowników, realizujących program rewalidacji w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Lasowicach Wielkich i w Jezierniku.

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności nauczania i rewalidacji, poprzez podniesienie kwalifikacji kadry, pozyskanie i doskonalenie przez Uczniów kluczowych kompetencji społecznych oraz doposażenie Placówek w najnowszej generacji sprzęt do komunikacji alternatywnej.

Dla 26 Uczestników OREW w Jezierniku i 30 w Lasowicach Wielkich, podstawowy problem stanowi brak umiejętności posługiwania się językiem werbalnym, a przez to – brak możliwości komunikowania się z otoczeniem – czy to w zakresie wyrażania własnych potrzeb, stanów i oczekiwań, czy też w ramach interakcji na kierowane do Uczniów komunikaty i działania.

Kluczową kompetencję społeczną stanowi więc pozyskanie umiejętności posługiwania się systemem komunikacji alternatywnej, przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i urządzeń, w tym urządzeń wysokich technologii, pozwalających na korzystanie z różnorodnych metod i form komunikacji alternatywnej, począwszy od specjalnych przycisków zastępujących myszki komputerowe, obsługiwanych przy pomocy palca lub ruchu głowy, do pozyskujących informacje bezpośrednio z fal mózgowych technologii rozwiązań zastosowanych w stworzonym przez zespól Politechniki Gdańskiej systemie C-Eye.

Cele szczegółowe projektu stanowią:

  • wzrost kluczowych kompetencji społecznych, w tym komunikacyjnych u 100% Uczniów
  • wzrost kluczowych kompetencji u 100% kadry merytorycznej Placówek
  • zwiększenie zakresu pracy indywidualnej z Uczniem
  • trwałe wdrożenie nowoczesnych metod i technologii informatycznych w rewalidacji Uczniów
  • a także doskonalenie zawodowe pracowników, poprzez wyspecjalizowane kursy i szkolenia oraz kształcenie nieformalne, realizowane metodą warsztatów i samokształcenia w Placówkach

Z powodu zbiegu ograniczeń niezbędna są stała, indywidualna stymulacja i diagnoza, a także stosowanie dedykowanego wsparcia, pozwalającego na nawiązanie kontaktu i rozwój komunikacji, jako podstawa dalszych działań o charakterze rozwojowym i poznawczym.

Działania te są o tyle utrudnione, że brakowi mowy u wielu Uczniów towarzyszy spastyka i niedowłady kończyn, niedowidzenie, zaburzenia pamięci i koncentracji oraz ubytki słuchu.

Dlatego też w projekcie przewidziano 15 różnorodnych szkoleń, mających wyposażyć kadrę Ośrodków w umiejętności i wiedzę z zakresu rehabilitacji i neurorehabilitacji, a także rozwoju funkcji poznawczych oraz cykl szkoleń zwiększających umiejętności w zakresie nauczania i stosowania w diagnozie i terapii metod alternatywnej komunikacji.

Zwiększona zostanie liczba godzin wsparcia indywidualnego; w ramach Projektu każdy Uczeń otrzyma dodatkowo średniomiesięcznie 3 godziny wsparcia z zakresu AAC.

Stosowanie różnych wzorców porozumiewania się i postępowania z Uczniem w szkole i poza nią, jest jedną istotną przyczyną niższej efektywności rewalidacji, a także częstym powodem frustracji dziecka i w efekcie uwstecznienia, bierności, spadku motywacji, a nawet agresji lub autoagresji.

Uzyskanie trwałego efektu wymaga kształtowania indywidualnego słownika osoby z niepełnosprawnością w taki sposób, aby uwzględniał on także zdarzenia, zjawiska i sytuacje charakterystyczne dla najbliższego, pozaszkolnego środowiska Ucznia, w tym szczególnie środowiska rodzinnego.

W tym celu założono zwiększenie współpracy Placówek z rodzicami i opiekunami prawnymi Uczniów, zapraszanie Ich do udziału w warsztatach komunikacyjnych z Uczniem, organizację zajęć dla rodziców i opiekunów, podczas których zostaną Oni zapoznani z niektórymi metodami AAC oraz organizację integracyjnych spotkań, spacerów, pikników itp.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego KRS 0000129427

Skip to content