Kadra Fundacji


Zajęcia z Podopiecznymi Fundacji WRÓĆ realizuje wysokokwalifikowana kadra terapeutów, fizjoterapeutów i asystentów, stale podnoszących swoją wiedzę w zakresie nowoczesnych metod terapii i rehabilitacji.


Zarząd i administracja Fundacji

Maciej Włodarski - Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆ, kadra Fundacji WRÓĆMaciej Włodarski

– Prezes Zarządu Fundacji WRÓĆ

 

Joanna Włodarska - dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek, kadra Fundacji WRÓĆJoanna Włodarska

– Dyrektor ds. organizacji i kontroli placówek

Agnieszka Mikołajczyk - kierownik biura Fundacji, kadra Fundacji WRÓĆAgnieszka Mikołajczyk

– Kierownik biura Fundacji

Bogumiła Bartnikowska - kierownik biura projektów unijnych, kadra Fundacji WRÓĆBogumiła Bartnikowska

– Kierownik biura projektów unijnych

 Joanna Bąk - specjalista sd. komunikacji, kadra Fundacji WRÓĆJoanna Bąk

– Specjalista ds. komunikacji


Dyrektorzy Placówek

Agata Borowiec - dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Agata Borowiec

– Dyrektor OREW w Jezierniku, terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia II stopnia)

Terapeuta Integracji Sensorycznej

Instruktor Terapii Zajęciowej

Instruktor Koncepcji Halliwick

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy, szkolenia, warsztaty

Rehabilitacja Poznawcza i Neuroterapiia – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa

Eyefeel w komunikacji i edukacji

Metoda WerboTonalna Warsztaty Wprowadzające

Integracja Sensoryczna – diagnoza i terapia – stopień II

Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej – stopień I

Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działan korygujących

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej

Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word oraz Sym Writer

Koncepcja Halliwick – stopień I, II

Język migowy – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Obsługa i zastosowanie oprogramowania wspomagającego komunikację Sym Word i Sym writer

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Wspieranie rozwoju i komunikacji dzieci niemówiących poprzez wykorzystanie technologii wspomagającej

Jak pracować niedyrektywnie z dziećmi niepełnosprawnymi

Jak kwestionować programy pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą

Organizacja i Zarządzanie Oświatą

Anna Chmielewska - dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ Anna Chmielewska

– Dyrektor OREW w Lasowicach Wielkich, terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Zarządzanie i organizacja oświaty (studia podyplomowe)

Pedagogika (studia II stopnia)

Resocjalizacja (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Stosowanie TIK w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu terapeutów i opiekunów

Masaż Shantala dla dzieci i dorosłych

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Integracja Sensoryczna wg Aeyrs’ – Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Wideotrening w Komunikacji Warsztaty Wprowadzające

Zastosowanie C-Eye w diagnostyce i terapii osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Wspomaganie mowy dziecka w oparciu o Metodę Dobrego Startu, profesor M. Bogdanowicz

Jak budować prawidłową relację z rodzicami

Zrozumieć orzeczenia wydawane przez PPP

Przygotowanie do nauki języka angielskiego

Motywacja w nauczaniu języka angielskiego

Zabawy ruchowe w przygotowaniu do nauki języka angielskiego

Anna Kosińska - kierownik ŚDS w Lasowicach Wielkich, terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆAnna Kosińska

– Kierownik ŚDS, terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Instruktor rekreacji ruchowej – Trener osobisty

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Instruktor Aqua aerobik

Masażysta

Kursy, szkolenia, warsztaty

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Udział w konferencji „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania”

Obsługa Neuroformy

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’

Masaż Shantala dla dzieci i dorosłych

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Kurs Organizacji Pomocy Społecznej

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne


Terapeuci

Daria Badziąg - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆDaria Badziąg

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Pedagogika opiekuńcza (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Kursy, szkolenia, warsztaty

Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

Masaż Shantala dla dzieci i dorosłych

Metoda WerboTonalna Warsztaty Wprowadzające

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Teoria Integracji Sensorycznej wg Ayres’

Integracja Sensoryczna wg Aeyrs’ – Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Sygnały wprowadzające w komunikacji AAC

Wideotrening w Komunikacji Warsztaty Wprowadzające

Zastosowanie C-Eye w diagnostyce i terapii osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Komunikacja interpersonalna z uwzględnieniem specyfiki pracy z osobami starszymi

Problemy wieku starczego

Śpiączka i stany ograniczonej świadomości. Komunikacja niewerbalna – możliwości i najnowsze rozwiązania

Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzenia

Anna Bartos - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆAnna Bartos

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Terapia pedagogiczna (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących

Stosowanie TIK w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu terapeutów i opiekunów

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zastosowanie terapii wodnych i koncepcji Halliwick w usprawnianiu osób niepełnosprawnych – teoria i praktyka

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełno sprawnościami.

Diagnoza AAC

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Sandra Binnebesel - terapeuta

Sandra Binnebesel

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika rewalidacyjna z wczesnym wspomaganiem (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Sygnał na ciało wspomagające działania komunikacyjnego partnera

C-Eye i Eyefeel w komunikacji i terapii

Kinga Binnebesel- Burdzy - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆKinga Binnebesel – Burdzy

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Kulturoznastwo (studia II stopnia)

Edukacja niepełnosprawnych intelektualnie z terapią indywidualną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących

Stosowanie TIK w doskonaleniu zawodowym i samokształceniu terapeutów i opiekunów

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część I

MNRI® – Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych – część II

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zastosowanie C-Eye w diagnostyce i terapii osób z głęboką niepełnosprawnością sprzężoną

Rola i zadania asystenta Hipoterapeuty w realizacje zajęć usprawniających dla osób niepełnosprawnych

Integracja Sensoryczna wg Aeyrs’ – Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

Integracja Sensoryczna wg Ayres’ – Zastosowanie zasad Integracji Sensorycznej w praktyce pedagogicznej – stopień II

Obsługa Neuroformy – wsparcie rehabilitacji neurologicznej. Eksploatacja i stosowanie innowacyjnego systemu rehabilitacji

Terapia motoryki ręki uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Metoda WerboTonalnam Warsztaty Wprowadzające

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy- stopień I, II, III

Masaż Shantala dla dzieci i dorosłych

Zastosowanie terapii wodnych i koncepcji Halliwick w usprawnianiu osób niepełnosprawnych – teoria i praktyka

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełno sprawnościami.

Diagnoza AAC

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I, II, III i IV

Zespół Downa i rzadkie anomalie genetyczne

Arteterapia

Katarzyna Bojarska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika (studia I stopnia)

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Integracja sensoryczna

C-Eye i Eyefeel w komunikacji i terapii

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną  – ujęcie interdyscyplinarne

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Diagnoza AAC

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Martyna Krupińska-Chyba - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆMartyna Krupińska – Chyba

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Neurologopedia (studia podyplomowe)

Wczesna interwencja logopedyczna (studia podyplomowe)

Logopedia (studia II stopnia)

Doradca dietetyczny

Doradca żywieniowy Wellness

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Terapia behawioralna w teorii i praktyce 

Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – stopień I i II

Diagnoza AAC

Język Migowy – stopień I

Integracja odruchów wzrokowo – słuchowych wg metody dr Swietłany Masgutowej

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Trener EEG Biofeedback- stopień I

Terapia NDT – Bobath

Koncepcja Halliwick – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałby mówić a nie mogą

Danuta Ditter

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika (studia I stopnia)

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

Rehabilitacja Poznawcza i Neuroterapiia – przezczaszkowa stymulacja stałoprądowa

Terapia poznawczo-behawioralna

Rafał Dorszewski - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆRafał Dorszewski

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Wychowanie fizyczne i sport (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

Trening umiejętności społecznych

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Sylwia Gliniecka - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆSylwia Gliniecka

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Terapia Integracji Sensorycznej (studia podyplomowe)

Zarządzanie podmiotami leczniczymi (studia podyplomowe)

Surdopedagogika

Protetyk słuchu

Kursy, szkolenia, warsztaty

Eyefeel w komunikacji i edukacji

Audio-Psycho-Fonologia – Trening Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa – stopień I

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej

MNRI® –  Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – poziom I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Terapia motoryki ręki osób z niepełnoprawnością sprzężoną- ujęcie interdyscyplinarne

Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – poziom I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Język migowy – stopień II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Nie patrzy, nie słucha, nie mówi – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych

Analiza pracy terapeutycznej w zakresie wczesnych Strategii komunikacyjnych

Metoda 18 struktur wyrazowych pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Justyna Jaworska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆJustyna Jaworska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)

Filologia polska nauczycielska z terapią pedagogiczną (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Audio-Psycho-Fonologia – Trening  Uwagi Słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa – stopień I

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI®- Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI®- Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień II

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży

Obsługa i praca z tablicą interaktywną

Nina Kalinowska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Terapia zajęciowa

Pedagogika opiekuńcza

Pedagogika społeczno-rodzinna

Oligofrenopedagogika

Arteterapia

Przygotowanie pedagogiczne

Kursy, szkolenia, warsztaty

Sygnał na ciało – wspomagające działania komunikacyjnego partnera

8 najczęściej popełnianych błędów przy IPET

C-Eye i Eyefeel w neurorehabilitacji 

Pomoc psychopedagogiczna w pracy z dziećmi i młodzieżą z zrachowaniami trudnymi z elementami profilaktyki społecznej

Metodyka prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych dla dzieci z podstawami adaptacji

Model aktywnej komunikacji w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji

Obszary Ekonomii Społecznej

Geografia w szkole

Biologia w szkole

Zabawy wzmacniające rozwój emocjonalny u dzieci

Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym

Metody pracy z wychowankami placówek opiekuńczo wychowawczych w kierunku aktywnej integracji

Seksualność osób niepełnosprawnych

Edukacja plastyczna dzieci z zastosowaniem farb, plastelin i innych mas plastycznych

Bajkoterapia w pracy nauczyciela

Kurs wychowawcy kolonijnego

  Dariusz Kasprzyk - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆDariusz Kasprzyk

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Nauczyciel wychowania technicznego (studia II stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Wiesław Koszelak - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆWiesław Koszelak

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika specjalna – edukacja i terapia osób z autystycznym spektrum zaburzeń (studia II stopnia)

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz Edukacja wczesnoszkolna (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Metodyka Terapii Zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Katarzyna Kowalczyk - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆKatarzyna Kowalczyk

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Zootechnika (studia II stopnia)

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Instruktor jazdy konnej

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Sabina Kozłowska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆSabina Kozłowska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia podyplomowe)

Resocjalizacja (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I, II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Diagnoza AAC

Język migowy – stopień I

Paulina Lengier - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆPaulina Lengier

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika rodziny (studia II stopnia)

Wczesna edukacja z logopedią (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro cz. 1, 2

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Terapia behawioralna w teorii i praktyce – stopień I, II, III

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Komunikacja terapeuty z dzieckiem poprzez dotyk w „sensorycznym świecie”

Muzyczny dialog – wykorzystanie muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji osób z niepełnosprawnością intelektualną

Martyna Popowicz - logopeda, kadra Fundacji WRÓĆMartyna Popowicz

– logopeda

Anna Sielezin

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami

Anna Sominka

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje 

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza i Socjalna ( licencjat)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Sygnał na ciało – wspomagające działania komunikacyjnego partnera

C-Eye i Eyefeel w komunikacji i terapii

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy

Masaż Shantala

Aleksandra Taras

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika (studia I stopnia)

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

Obsługa oraz wykorzystanie programu Mówik w terapii osób niemówiących

Integracja Sensoryczna

Terapia poznawczo-behawioralna

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Masaż Shantala

Wioletta Warszawska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆWioletta Warszawska

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)

Pedagogika – doradztwo, opieka i pomoc społeczna (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością  – stopień I

Diagnoza AAC

Trener EEG Biofeedback – stopień I

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – stopień I

Dobór systemu komunikacji i konstruowanie pomocy ułatwiających porozumiewanie się

Zakres zastosowania komputera oraz urządzeń specjalistycznych i oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością

Makaton – program rozwoju komunikacji – stopień I

Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalistycznymi trudnościami w nauce

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób głęboko niepełnosprawnych intelektualnie

Monika Kapuścińska - terapeuta, kadra Fundacji WRÓĆMonika Wietrzyk

– terapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pracy socjalnej (studia II stopnia)

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Dlaczego warto być wolontariuszem? Podstawy prawne

Techniki animacji w grupie

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży


Fizjoterapeuci

Marzena Chodkiewicz - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆ

Marzena Chodkiewicz

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Technik masażysta

Kursy, szkolenia, warsztaty

Koncepcja PNF – stopień I

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

Masaż Shantala

Stopa dziecka – diagnostyka i terapia

Kinesiology Taping – stopień I

Tomasz Jarczewski - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆTomasz Jarczewski

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia II stopnia)

Instruktor Koncepcji Halliwick

Kursy, szkolenia, warsztaty

Koncepcja PNF – stopień I

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych- stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Obsługa Neuroformy

Terapia Manualna wg Typaldosa D.O. Fascial Distortion Model

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II

NDT Bobath Refresher Course

Terapia Neurorozwojowa NDT Bobath Basic

Kinesiology Taping – stopień I

Kinesiology Taping w pediatrii

INPP- integracja odruchów pierwotnych wg Sally Goddard-Blythe

Koncepcja Halliwick

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Roman Kapusta - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆRoman Kapusta

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia

Instruktor pływania

Ratownik WOPR

Kursy, szkolenia, warsztaty

Masaż Shantala

Koncepcja PNF – stopień I

Wczesna rehabilitacja w MPDz.

Ruch rozwijający wg Weroniki Sherborne – stopień I

Terapia Integracji Sensorycznej – stopień I

Nowoczesne metody leczenia skolioz i zaburzeń propriocepcji

TIMP- diagnostyka wcześniaków

Justyna Przychodzka - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆJustyna Przychodzka

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Wychowanie fizyczne (studia II stopnia)

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Terapia w Integracji Sensorycznej wg Ayers’

Koncepcja PNF – stopień I

Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA

SI – Ewaluacja przy użyciu ustandaryzowanej oceny z zastosowaniem testu SIPT

Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz wg Koncepcji FITS

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

SI wg Ayers’ – Ocena poprzez kliniczne obserwacje

SI Ayers’ – Teoria Integracji Sensorycznej według Ayres’ – I stopień

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro

Kinesiology Taping – stopień I

Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne

 Agata Wiercińska - fizjoterapeuta, kadra Fundacji WRÓĆAgata Wiercińska

– fizjoterapeuta

 

 

 

Kwalifikacje

Fizjoterapia (studia I stopnia)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej. Stosowanie wytycznych SI w praktyce pedagogicznej

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Dry Needling – Igłoterapia sucha punktów spustowych DGSA

Rehabilitative Ultrasound Imaging (RUSI)  – Anatomia sonograficzna i sonofeedback w codziennej pracy fizjoterapeuty

Terapia ręki® – Funkcjonalne podejście do rozwoju małej motoryki PTR® – stopień I; Terapia ręki® – stopień II

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

System do oceny neuropsychologicznej i komunikacji pozawerbalnej C-Eye Pro


Asystenci

Marlena Bielska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆMarlena Bielska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Instruktor Masażu Shantala

Instruktor Masażu Shantala Body Touch®

Instruktor Koncepcji Halliwick

Opiekun medyczny

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

Terapia motoryki ręki z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Masaż klasyczny

Obsługa oraz wykorzystywanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania®

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Dorota Dziekanowska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆDorota Dziekanowska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy, szkolenia, warsztaty

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Masaż Shantala

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraka niepełnosprawnością – stopień I

Dziecko z autyzmem ABC teorii i praktyki

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Marcin Domalisz - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆMarcin Domalisz

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy, szkolenia, warsztaty

Metodyka Terapii Zajęciowej z elementami socjoterapii i psychoterapii

Mariusz Groning

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy, szkolenia, warsztaty

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Instruktor Terapii Zajęciowej

Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Uliana Ivasko

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Pielęgniarstwo (szkoła licealna)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Trening umiejętności społecznych

Masaż klasyczny

Larysa Kawalec - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆLarysa Kawalec

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Paulina Kołodziejczyk - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆPaulina Kołodziejczyk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Hortiterapia

MNRI® – Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych

MNRI® – Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych – stopień I

MNRI® – Terapia NeuroTaktylna

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Masaż Shantala

Masaż klasyczny – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Wprowadzenie ACC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Diagnoza i terapia neuropsychologiczna w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością

Marek Kościak - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆMarek Kościak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Agnieszka Kozieł - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆAgnieszka Kozieł

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Opiekun medyczny

Kursy, szkolenia, warsztaty

Program BoardMaker&Speaking Dynamically Pro

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I, II

Zaburzenia funkcji oralnych związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy – stopień I, II, III

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Izabela-Ling-Kowalska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆIzabela Ling – Kowalska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Masaż Shantala

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Diagnoza AAC

Język migowy

Koncepcja Halliwick – stopień I

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Piotr Mikołajczyk - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆPiotr Mikołajczyk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Instruktor rekreacji ruchowej – Hipoterapia

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I

Małgorzata Nasternak

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy, szkolenia, warsztaty

Instruktor Terapii Zajęciowej

Renata Niemczuk - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆRenata Niemczuk

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Asystent osoby niepełnosprawnej i zależnej

Opiekun medyczny

Uprawnienia kierowcy busa

Kursy, szkolenia, warsztaty

Terapia motoryki ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną – ujęcie interdyscyplinarne

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I i II

Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Instruktor Koncepcji Halliwick

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Praca z osobami niepełnosprawnymi niedowidzącymi i niedosłyszącymi w zakresie zastosowania i obsługi komputera oraz oprogramowania wspomagającego alternatywną komunikację

Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny wg integracji odruchów dr Sally Goddard

 Jak pracując z ciałem niepełnosprawnego dziecka można wpływać na jego rozwój

Jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, a nie mogą

Jak konstruować program pracy i jak pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych

Jak pracować z rodzicami dziecka niepełnosprawnego

Monika Nowosielska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Kursy, szkolenia, warsztaty

Trener EEG Biofeedback

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Trening umiejętności społecznych

EEG Biofeedback

Sylwia Okoniewska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆSylwia Okoniewska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Animator kultury

Modelarz ceramiki wyrobów użytkowych i dekoracyjnych

Opiekun osób niepełnosprawnych

Opiekun dziecięcy

Kursy, szkolenia, warsztaty

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Agata Radziewicz - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆAgata Radziewicz

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Alternatywne formy komunikacji w terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami

Zastosowanie terapii wodnych w usprawnianiu osób z niepełnosprawnościami  

Masaż Shantala

Koncepcja Halliwick – stopień I

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z elementami neuropsychologii

Natalia Słomińska

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy, szkolenia, warsztaty

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

Trening umiejętności społecznych

Bajkoterapia

Renata Szczepanik - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆRenata Szczepanik

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kwalifikacje

Instruktor Terapii Zajęciowej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Kursy, szkolenia, warsztaty

Integracja Sensoryczna

Hortiterapia

Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – stopień I i II

Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

Diagnoza AAC

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi

Beata Szymańska - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆBeata Szymańska- asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

 

Kwalifikacje

Terapeuta zajęciowy (szkoła policealna)

Kursy, szkolenia, warsztaty

Kurs uprawniający do pracy w świetlicy szkolnej

Kurs pedagogiczny

Małgorzata Świercz - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆMałgorzata Świercz

– asystent osoby z niepełnosprawnością

Andrzej Torczyło - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆAndrzej Torczyło

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

 

Kursy, szkolenia, warsztaty

Przygotowanie i prowadzenie osoby niepełnosprawnej w procesach Animaloterapii i Hipoterapii

 Jarosław Turzyński - asystent osoby z niepełnosprawnością, kadra Fundacji WRÓĆJarosław Turzyński

– Muzykoterapeuta

– asystent osoby z niepełnosprawnością

 

 

Kwalifikacje

Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (studia podyplomowe)

Przygotowanie Pedagogiczne (studia podyplomowe)

Znajomość gry na instrumentach

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Ratownik WOPR

Wychowawca kolonijny

Kursy, szkolenia, warsztaty

Trening umiejętności komunikacyjnych z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się

C-Eye i Eyefeel w neurorehabilitacji

Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna – stopień I