Środowiskowy Dom Samopomocy


1 września 2013 roku, dzięki wsparciu Gminy Malbork, rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Lasowicach Wielkich, prowadzony przez Fundację WRÓĆ.

ŚDS jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki pobytu dziennego, skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób przewlekle psychicznie chorych – typ A, osób z upośledzeniem umysłowym – typ B oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – typ C.

Głównym celem działania ŚDS jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania jego Uczestników w Ich  środowisku, zarówno w zakresie czynności dnia codziennego, jak i w życiu społecznym. Celami szczegółowymi jest kształtowanie: umiejętności z zakresu samoobsługi, umiejętności społecznych, umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie samodzielności i zaradności Uczestników, rozbudzanie pasji i talentów, poprawa i utrzymanie stanu psychofizycznego.

Praca z Uczestnikami realizowana jest głównie w oparciu o zajęcia tematyczne. Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne oraz konsultacje lekarskie. Organizowane są spotkania okolicznościowe a także współpraca z bliskimi Uczestników oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze możliwego udzielania Im pomocy. Pozwala to na osiąganie jak największej efektywności podejmowanych działań.

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 7- 15. Uczestnicy maja zapewniony transport do i z Ośrodka.