Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs nr XXIV

Sprawność-Komunikacja-Samodzielność


PFRON

Z dniem 31 marca 2016 roku Podopieczni OREW w Jezieniku przystąpili do udziału w, mającym trwać do 31 marca 2018 roku, Projekcie „Sprawność-Komunikacja-Samodzielność”.

Celem Programu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych Uczestników, a założone w Projekcie techniki i metody wsparcia mają rozwinąć psychofizyczne i prospołeczne możliwości Beneficjentów oraz przeciwdziałać Ich alienacji ze społeczeństwa.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie podstawowe, realizowane na bazie zasobów OREW w Jezierniku – rehabilitacja funkcjonalna, terapia AAC, Hydroterapia. Z form uzupełniających, realizowanych na bazie Ośrodka Hipoterapii oraz Ośrodka Basenoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, będą – terapia Hallwick oraz zajęcia Hipoterapii.

Z uwagi na konieczność przełamywania wynikających z niepełnosprawności barier, szczególny nacisk w Projekcie położono na wypracowywanie i doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wyrażania własnych potrzeb i odczuć jako podstawy do świadomego funkcjonowania Uczestników w procesie edukacyjnym, rehabilitacyjnym i społecznym. Większość Uczestników nie ma możliwości porozumiewania się systemem słownym, przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu funkcji motorycznych, z powodu chorób, porażeń, niedowładów. Stąd niezwykle istotne są również wszelkie formy oddziaływania na Ich sprawność motoryczną.

Zespół terapeutyczny – na podstawie konsultacji z rodzicami, opiekunami i wychowawcami Beneficjentów ostatecznych, z uwzględnieniem dokumentacji, zaleceń i przeciwwskazań lekarza oraz informacji pedagoga (oligofrenopedagoga) – opracował dla każdego Uczestnika Programu Indywidualny Plan Działania, określający cel wsparcia oraz kryteria pomiaru jego efektywności.

W przypadku osób o tak głębokim i wielonarządowym upośledzeniu funkcji organizmu, cele te dotyczą głównie jak najbardziej samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie), komunikowanie się, przekazywania informacji zwrotnych, poszerzanie obszarów poznania i działania, zwiększanie sprawności psychomotorycznej. Istotną cechą prowadzonego procesu jest komplementarność oraz dostosowanie do każdego Uczestnika form i metod oraz tempa oddziaływania. W każdej dziedzinie terapeutycznej wyznaczono Uczestnikom mierzalne wyniki, jakie każdy z nich powinien osiągnąć po zakończeniu poszczególnych etapów udziału w Projekcie.

Terapia AAC

Ma na celu umożliwienie porozumiewania się osobom nie mówiącym, niezdolnym do posługiwania się językiem migowym, ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi. Dzięki niekonwencjonalnym technikom wsparcia w porozumiewaniu się, uczestnik może wyrazić własne stany, wolę, staje się osobą decyzyjną, doświadcza siły komunikacji i zaczyna skutecznie porozumiewać się z osobami z najbliższego otoczenia. Dzięki temu rozwojowi ulegają także inne funkcje poznawcze.

Rehabilitacja funkcjonalna

W procesie rozwojowym Uczestników Projektu eliminacja dyskomfortu wywołanego bólem, zmęczeniem, rozdrażnieniem i ograniczeniami o podłożu fizycznym, stanowi podstawę budowania przestrzeni i motywacji do uczenia się, niezbędnych w procesie zwiększania samodzielności życiowej. W praktyce rehabilitacja zmierza do rozwiązania konkretnych przeszkód, z powodu których funkcjonowanie Uczestnika w zakresie samoobsługi i w życiu społecznym jest całkowicie lub częściowo niemożliwe. Zespół czynności, podejmowanych przez rehabilitanta ma znieść lub zminimalizować ograniczenia, a następnie nauczyć organizm świadomego wykonywania ruchów, umożliwiających Uczestnikowi wykonywanie określonych czynności.

Hydroterapia

Głównym celem hydroterapii jest działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych, wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne. To jedyny fizjologiczny sposób wzmacniania funkcji narządów w walce z chorobami i poprawienia zdrowia. Hydroterapia wpływa też na stan psychofizyczny organizmu, ma działanie rozluźniające i relaksujące. W programie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością sprzężoną jest istotnym elementem opanowania napięć, uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie czynności manualnych i motorycznych; wzmocnienia organizmu w sposób umożliwiający w dłuższym okresie korzystanie z pozostałych form wsparcia, uczestniczenie w edukacji i życiu społecznym. Istotnym dobrodziejstwem hydroterapii  jest też jej funkcja relaksacyjna i wyciszająca, a więc pozwalająca na minimalizowanie agresji i autoagresji oraz zwiększająca stopień koncentracji  w procesie poznania i uczenia się.

Terapia Halliwick

Jest  unikatową formą nauczania umiejętności ruchowych i niezależności, z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się w odmiennym środowisku. W terapii, realizowanej metodą pracy indywidualnej stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Stosowanie metody nie wiąże się z jakimikolwiek ograniczeniami ani warunkami uczestniczenia, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Hipoterapia

Z perspektywy rehabilitacji społecznej hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne Uczestnika, poprzez kontakt z naturą i wykorzystanie naturalnych dla zwierzęcia cech i zachowań. Hipoterapia jest to ukierunkowane, indywidualne oddziaływanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej i ma na celu m.in.: poprawę równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, zwłaszcza czucia głębokiego, rozwijanie umiejętności poznawczych, poprawę koncentracji i panowania nad emocjami, wzrost pewności siebie i sprawności ogólnej.

Powrót


Realizacja Projektu


marzec 2018


Podsumowanie Projektu

W okresie dwóch lat w Projekcie wzięło udział 33 Podopiecznych a realizowało go 26 pracowników merytorycznych – terapeutów i rehabilitantów. Uczestnicy otrzymali łącznie 12583 godziny wsparcia w zakresie rehabilitacji funkcjonalnej, terapii AAC, Muzykoterapii, Hipoterapii, Hydroterapii, terapii Halliwick. Ze środków PFRON sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć o łącznej wartości 21554,5 zł oraz sprzęt do terapii i rehabilitacji, wartości 25750 zł. Placówka pozyskała też Magiczny dywan oraz huśtawkę integracyjną.


maj 2017


Zakup muzycznych  pomocy dydaktycznych

Pomoce muzyczne, Program Sprawność-Komunikacja-Samodzielność

Bum Bum Rurki to ciekawe i łatwe w wykorzystaniu instrumenty, pozwalające dzieciom z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczyć w zajęciach Muzykoterapii.


kwiecień 2017


Zakup „Magicznego Dywanu”

Magiczny Dywan, Program Sprawność-Komunikacja-Samodzielność

Urządzenie jest multimedialną pomocą rozwijającą u Podopiecznych zdolność skupiania uwagi, koncentrację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, motorykę dużą. Wspiera również tworzenie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych dla Uczniów.


Zajęcia Hipoterapii

Zajęcia Hipoterapii w czasie których dzieci z pomocą instruktora ćwiczą kolejne formy usprawniania.


marzec 2017


Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne, Program Sprawność-Komunikacja-SamodzielnośćPomoce dydaktyczne, wykorzystywane w Terapii basenowej według Koncepcji Halliwick. Zabawki uatrakcyjniają zajęcia i motywują Podopiecznych do nauki nowych umiejętności.


luty 2017


Zajęcia wg Koncepcji Halliwick

Terapia Halliwick, Program Sprawność-Komunikacja-Samodzielność

W trakcie zajęć w Ośrodku Basenoterapii Fundacji WRÓĆ, dzieci nabywają umiejętności niezależnego poruszania się w wodzie. Dzięki właściwościom wody mogą być oni samodzielni, pokonując bariery psychofizyczne. Uczniowie poprzez systematycznie prowadzone zajęcia nauczyli się m.in nurkować.


styczeń 2017


Hipoterapia

Hipoterapia, Program Sprawność-Komunikacja-Samodzielność

Zajęcia Hipoterapii w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ.