Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs nr 2/2016
Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym


PFRONCelem Projektu „MOGĘ WIĘCEJ” – rehabilitacja społeczna w ŚDS w Lasowicach Wielkich”, realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs nr 2/2016 Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu integracji społecznej, funkcjonowania oraz jakości życia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich poprzez realizację ciągłych działań rehabilitacyjnych: społecznych, szkoleniowych, edukacyjnych, terapeutycznych i usprawniających, przy aktywnym uczestnictwie tych osób.

Projekt ma charakter ciągły i lokalny, obejmuje 2 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku. Zakłada się, że zadania związane z projektem będą realizowane 12 miesięcy w roku, średnio 5 dni w tygodniu, średnio przez 3 godziny dziennie, a czas realizacji zostanie określony harmonogramem, dostosowanym do realizacji zajęć w ramach podstawowej działalności ŚDS.

W pierwszym roku realizacji  tj. od 1 kwietnia 2017 roku do  31 marca 2019 roku kwota dofinansowania wyniesie 261 716,28 zł.

W drugim roku realizacji, tj. od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku kwota dofinansowania wyniesie 331193,41 zł. 

Przedmiotem Projektu jest realizacja działań skierowanych do podopiecznych ŚDS w Lasowicach Wielkich z zakresu rehabilitacji społecznej, mających na celu poprawę funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych poprzez np. uczestnictwo w życiu kulturalnym, sprawne komunikowanie się i zachowanie w różnych sytuacjach społecznych, powiększanie obszarów poznania i działania, uczenie się norm i zachowań społecznych, panowania nad własnym organizmem i emocjami, eliminację lęków, zwiększanie świadomości własnych możliwości oraz chęci ich poszerzania, zwiększanie wpływu na własne życie oraz udziału w życiu otoczenia.

Proponowany w Projekcie zestaw form wsparcia został opracowany przez kadrę bezpośrednio zaangażowaną w pracę z Beneficjentami Ostatecznymi, przy ich aktywnym uczestnictwie. Wsparcie dla uczestników będzie realizowane w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD), sporządzony dla każdego uczestnika.

Grupę docelową projektu stanowi 28 osób. Projekt zakłada, że każdy z uczestników będzie korzystał co najmniej z trzech form wsparcia, stosownie do możliwości i potrzeb:

Formy wsparcia:
1. Terapie wodne

Celem tej formy wsparcia jest uzyskanie przez uczestników lepszej kondycji psychofizycznej, harmonii, zwiększenie samoakceptacji, wzrost pewności siebie i kontroli nad własnym ciałem, ale również uzyskanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w wodzie i jej pobliżu, korzystania z publicznych obiektów basenowych i plaż, przestrzegania norm społecznych, uczestniczenia w różnych środowiskach, umiejętności dostosowywania zachowań do zróżnicowanych warunków, podnoszenia sprawności ogólnej.

Zajęcia będą prowadzone głównie w formie grupowej (średnio 4 osoby w grupie). W ramach terapii stosowane będą różne formy: elementy technik Aqua Aerobiku, koncepcji Halliwick, masaży Watsu, nauka pływania, zajęcia relaksacyjne, masaże wodne. Prowadzone będą także treningi bezpiecznego zachowania w wodzie i w pobliżu wody. W ramach Projektu przewidziano zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (np. wstążek, kółek do aqua aerobiku, przedmiotów stymulujących ćwiczenie oddychania lub nurkowania, okularów basenowych).

2. Hipoterapia z elementami nauki jazdy konnej

Hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne uczestnika, przy czym szczególnie istotne są tu: poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, praca nad koncentracją uwagi, uczenie nowych pojęć i umiejętności, poprawa samooceny i kondycji psychicznej uczestnika, wzrost pewności siebie, poprawa kontaktów z grupą jak i znaczna poprawa sprawności ogólnej, kontakt z naturą.

W ramach zajęć zostaną wprowadzone, w miarę postępu uczestników, elementy jazdy konnej. Zajęcia przewidują także wykonywanie przez uczestników, pod okiem instruktorów podstawowych czynności pielęgnacyjnych jako elementy budowania poczucia więzi i odpowiedzialności za zwierzę. Do realizacji formy wsparcia przewidziano zakup pomocy dydaktycznych, takich jak: kaski, pachołki, strzałki utrwalające kierunki, ringo.

3. Rehabilitacja funkcjonalna

Celem wsparcia rehabilitacyjnego uczestników jest takie oddziaływanie na ich organizm, mimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, uzyskali oni jak największe możliwości rozwoju i samodzielności życiowej. W efekcie stosowania tej formy wsparcia uczestnik uzyska warunki do zwiększenia sprawności psychomotorycznej, możliwości wykonywania świadomych i celowych ruchów, utrzymania określonej postawy lub pozycji, zwiększenia dostępnych dla siebie obszarów funkcjonowania.

W tej formie wsparcia wezmą udział przede wszystkim osoby, których niepełnosprawność w największym stopniu przyczynia się do ich wykluczenia społecznego i uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Fizjoterapeuci, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika ośrodka będą stosowali następujące metody i koncepcje: NDT-Bobath, Metoda PNF, Integracja Sensoryczna, Metoda Ackermana, Kinesiotaping. W postępowaniu terapeutycznym będą wykorzystywane nowoczesne narzędzia diagnostyczne (np. USG do diagnostyki obrazowej, podoskop do diagnostyki postawy) i sprzęt do fizjoterapii, w tym: laseroterapii, magnetoterapii, terapii ultradźwiękami, terapii prądem, krioterapii, terapii falą uderzeniową.

4. Masaż

Celem tej metody wsparcia jest obniżenie napięcia mięśniowego, poprzez działanie przeciwbólowe i rozluźniające, przyspieszenie regeneracji mięśni, działanie pobudzające lub uspokajające układ nerwowy. Wsparcie będzie realizowane w formie zajęć indywidualnych, w których przewidziano udział 13 osób. 

5. Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Terapia pozwoli oddziaływać na tonowanie stanów emocjonalnych, relaksację, pokonywanie ograniczeń, dążenie do osiągnięcia celów, podniesienie poczucia własnej wartości. Przyczyni się do poznania naturalnego otoczenia a także wdrażania zasad jego poszanowania i zasad fair-play w relacjach społecznych.

Zajęcia będą odbywały się w grupach różnej liczebności (2-5 osób), w zależności od indywidualnych uwarunkowań, umiejętności i potrzeb uczestników, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz technik treningowych. Do realizacji wsparcia przewidziano zakup pomocy dydaktycznych (np. filmy przyrodnicze, lornetki, kijki nordic walking).

6. Rehabilitacja społeczna przez sztukę

Z uwagi na różnorodność uczestników, projekt zakłada wykorzystanie w terapii różnych dziedzin sztuki – m.in. teatru, muzyki, sztuk plastycznych.  Terapia będzie obejmowała etapy przygotowania (poznanie materii, rozpoznanie upodobań, wybór wydarzeń, poznanie norm kulturowych i pożądanych zachowań), uczestnictwo w wydarzeniach, omówienie wydarzeń, w tym reaktywności indywidualnej na wydarzenia, wprowadzenie technik terapeutycznych opartych na poznanych dziedzinach sztuki w indywidualny i grupowy proces terapeutyczny. We wszystkich etapach i procesach terapii zakłada się aktywny udział uczestników.

Poza zajęciami edukacyjnym i treningami poznawczymi oraz twórczymi w placówce przewiduje się uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych – wizyty w teatrze, kinie, operze, na koncertach, wystawach. Zajęcia przewidziane są dla wszystkich uczestników; realizowane będą w grupach średnio 7 osobowych. W ramach formy założono zakupy pomocy dydaktycznych (np. materiałów multimedialnych z zapisem zdarzeń kulturalnych, prezentacji obiektów kultury; materiałów i artykułów plastycznych, nagrań muzycznych).

7. Terapia EEG – koncentracji i sprawności poznawczej

Poprzez indywidualną diagnozę i na jej podstawie dobraną terapię, z wykorzystaniem stymulacji elektroencefalograficznej uzyskuje się wyeliminowanie lub obniżenie oddziaływania stanów niepożądanych oraz wzmocnienie funkcji poznawczych, koncentracji, sprawności psychoruchowej.

Proces, prowadzony przez psychoterapeutę w systemie terapii indywidualnej, oparty będzie o diagnozę i terapię EEG Biofeedback oraz z wykorzystaniem najnowszej technologii do diagnozy i stymulowania m.in. funkcji poznawczych, Neuroformy. Pozwoli to na zwiększenie współpracy i aktywności uczestnika w procesie terapeutycznym, budowaniu i monitorowaniu postępów terapii.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

Terapie wodne – 90 godzin

Hipoterapia – 36 godzin

Rehabilitacja funkcjonalna – 60 godzin

Masaż – 48 godzin

Ekoterapia i rekreacja ruchowa – 148 godzin

Rehabilitacja społeczna przez sztukę – 189 godzin

Terapia EEG – koncentracji i sprawności poznawczej – 48 godzin

Posiadane zasoby kadrowe wskazujące na możliwość realizacji Projektu

Zespół realizujący Projekt to grupa specjalistów z wykształceniem kierunkowym i udokumentowanym doświadczeniem pracy z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Zespół rehabilitantów Fundacji tworzy wykwalifikowana kadra, mająca uprawnienia do stosowania koncepcji jak i metod rehabilitacyjnych – tj . koncepcja NDT-Bobath, koncepcja Halliwick, PNF, metoda Acermana, Kinesiotaping, terapeuci Integracji Sensorycznej.

Fundacja zatrudnia psychologa o wyksztalceniu kierunkowym, doświadczonego w pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, a także terapeutów o udokumentowanych kwalifikacjach do stosowania różnorodnych metod terapeutycznych i umiejętności instruktorskich, w tym terapii bazalnej, EEG Biofeedback, terapii behawioralnej, Muzykoterapii, Arteterapii , terapii wodnych, kulturoznawstwa, rekreacji.

Kwalifikacje w zakresie Hipoterapii pozyskało dodatkowo 5 pracowników Fundacji, w tym dwoje zatrudnionych w ŚDS.

Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne wskazujące na możliwość realizacji Projektu

ŚDS posiada szereg pracowni (kulinarną, prac manualnych, techniczno-ogrodniczą, ceramiczną, komputerowo-multimedialną, pracownię ruchu). Obiekt usytuowany jest na rozległym terenie zielonym, umożliwiającym prowadzenie zajęć o charakterze rekreacyjnym i sportowym.

Dla realizacji wsparcia rehabilitacyjnego oraz masaży, Fundacja udostępni zasoby nowocześnie wyposażonego działu fizjoterapii, znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje ŚDS.

Podopieczni ŚDS w ramach wsparcia uzupełniającego skorzystają z Ośrodka Basenotarapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, z kompleksem basenu zewnętrznego, czynnego w okresie wiosenno-letnim oraz całorocznego basenu wewnętrznego z przebieralnią, łazienką i ubikacją dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek wyposażony jest w podnośnik basenowy, pozwalający na bezpieczne umieszczenie w wodzie i wyjęcie z niej osoby niepełnosprawnej.

Wsparcie z zakresu Hipoterapii będzie realizowane w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi i terenowymi: ujeżdżalnią zewnętrzną, ogrzewaną krytą ujeżdżalnią, sprzętem jeździeckim, zapleczem dla uczestników, wykwalifikowaną kadrą i końmi przygotowanymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Placówka

ŚDS w Lasowicach Wielkich jest Domem typu A,B,C zapewnia miejsca dla 30 uczestników. Znajdują się w nim osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka jest czynna 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie z czego 6 godzin jest przeznaczone na zajęcia i treningi. Uczestnicy mają zapewniony transport w obie strony. Zajęcia z uczestnikami realizowane są głownie w oparciu o pracownie tematyczne, o zróżnicowanym charakterze. Dla uczestników ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychologiczne a także: konsultacje lekarskie, organizacja spotkań okolicznościowych, współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika, oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze podejmowanych na rzecz uczestników działań.

Powrót


Realizacja Projektu realizowanego w ramach

Zlecenia Zadań PFRON Konkurs nr 2/2016 Kurs na samodzielność


marzec 2019


Terapie wodne

Terapie wodne w Ośrodku Basenotarapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.


Muzeum

Pod koniec marca wybraliśmy się do Muzeum Zamkowego w Sztumie, a przy okazji korzystając z pięknej pogody poszliśmy na spacer, żeby zrelaksować się na świeżym powietrzu.


Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Nordic Walking z Panią Anią po Mierzei Wiślanej.


Skansen w Malborku

Wycieczka do Skansenu Rzemiosł w Malborku na warsztaty z przędzalnictwa/powroźnictwa. Pan powroźnik Józef Madej opowiedział nam o sposobach wykonywania i pozyskiwania włókien. Niektóre są wykonywane z plastiku i innych sztucznych tworzyw, a niektóre z roślin naturalnych: z agawy, lnu, bawełny i pokrzywy. Uczestnicy po obejrzeniu eksponatów mieli możliwość samodzielnego stworzenia sznurka, a następnie uczyliśmy się wykonać splot w kształcie serca, który mogliśmy zabrać jako pamiątkę z zajęć.


Galeria Nova

W ramach realizowanego Projektu pojechaliśmy do Galerii Nova w Malborku na przepiękną wystawę obrazów Ewy Boguckiej Pudlis pt. „Dama z Kotkiem”.


Wyjazd do kina

 

 

 

 

 

 

 

15 marca wybraliśmy się do Kina Helios w Tczewie na polską komedię romantyczną pt. „Całe szczęście”.


Ogród kwiatowy

W Lasowicach czuć już wiosnę. W ramach Projektu Uczestnicy biorą udział w cyklicznych zajęciach ekoterapii. Tematem przewodnim marcowych spotkań jest tworzenie wokół siebie przyjaznych, zielonych przestrzeni. Pierwsze prace mamy już za sobą i tak oto ogródek kwiatowy powoli nabiera kształtów.


Kino

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki dofinansowaniu PFRON w ramach realizowanego w naszym Ośrodku Projektu pojechaliśmy do Kina Helios w Tczewie na film „Planeta Singli 3”.


luty 2019


Muzeum Archeologiczno – Historyczne

Wyjazd do Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Elblągu, gdzie zwiedziliśmy trzy nowe wystawy: „Relikty chwały Elbląga i regionu”, „Żuławy- ziemia ujarzmiona. Między trzema gardzielami Wisły” oraz ” Historia ukryta pod ziemią”. Dzięki zastosowaniu technologii VR (wirtualna rzeczywistość) oraz rekonstrukcjom komputerowym mogliśmy podziwiać „ożywiony” Elbląg z początku XX wieku i poczuć się jak prawdziwi pasażerowie limuzyny z kierowcą.


Galeria Nova

Po raz kolejny odwiedziliśmy Galerię Nova w Malborku. Tym razem mogliśmy podziwiać rodzinną wystawę malarstwa Państwa Albrechtów – Anny, Jacka, Agnieszki i Beaty.


Muzeum II Wojny Światowej

15 lutego odwiedziliśmy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Celem Naszej wycieczki było kształtowanie świadomości historycznej poprzez pogłębianie wiedzy na temat II Wojny Światowej i kultywowanie pamięci o jej ofiarach. Wystawa obejmowała trzy bloki tematyczne: „Droga do wojny”, „Groza wojny” oraz „Długi cień wojny”. Pan przewodnik z wielkim przejęciem i pasją przytaczał Nam fakty historyczne, opowiadał anegdoty i pokazywał najciekawsze eksponaty muzealne. Na koniec zwiedzania Wszyscy stwierdziliśmy, że Muzeum II Wojny Światowej to miejsce, które absolutnie każdy powinien odwiedzić chociaż raz w życiu. My mieliśmy taką możliwość dzięki realizowanemu w naszym Ośrodku Projektowi.


styczeń 2019


Kino

31 stycznia wybraliśmy się do kina Helios w Tczewie na polską komedię „Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3”. Film dostarczył nam mnóstwo pozytywnych emocji. Po seansie pełni wrażeń udaliśmy się na obiad.


„Retrospektywa”

Kolejna wizyta w Galerii Nova w Malborku podczas której Uczestnicy podziwiali drugą, indywidualną wystawę malarza Krzysztofa Chrobota „Retrospektywa”.


„Underdog”

Dzięki dofinansowaniu PFRON w ramach realizowanego w naszym Ośrodku Projektu po raz kolejny mogliśmy pojechać do kina Helios w Tczewie. Grupa Uczestników wraz z terapeutką obejrzeli film „Underdog”.


„Igraszki z diabłem”

W styczniu Uczestnicy ŚDS obejrzeli spektakl komediowy „Igraszki z diabłem” w teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.


listopad 2018


Terapia EEG

Zdjęcia z Terapii EEG – koncentracji i sprawności poznawczej. Trening funkcji poznawczych w oparciu o metodę  usprawniania zegara neuronalnego. Program Dr. Neuronowski, na którym pracują Uczestnicy wraz z terapeutą, został zakupiony w ramach Projektu.


„Baczyński. Apokalipsa”

Udział grupy Uczestników w monodramie  „Baczyński. Apokalipsa”. Spektakl odbył się w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.


Galeria

W listopadzie w ramach Projektu odwiedziliśmy również malborska Galerię Nova i wystawę „Z paletą przez życie”.


Biblioteka miejska

W ramach realizowanego Projektu Uczestnicy odwiedzili Miejską Bibliotekę w Malborku. Zaczerpnęli tam wiedzy o funkcjonowaniu biblioteki, dowiedzieli się jak założyć kartę niezbędną do wypożyczania książek oraz jak z niej korzystać. Kartę taką założyła sobie pani Basia i od razu wypożyczyła książkę, która bardzo ją zainteresowała.


Szkoła Łacińska

W listopadzie odwiedziliśmy Szkołę Łacińską w Centrum Kultury i Edukacji w Malborku, gdzie podziwialiśmy prace kończące uczestników rocznego kursu rysunku dla dorosłych.


październik 2018


Kino

Pod koniec października, w ramach rehabilitacji społecznej wybraliśmy się do kina Helios w Tczewie na film „Serce nie sługa”.


Muzeum Zalewu Wiślanego

Wycieczka do Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, przybliżająca Uczestnikom historię szkutnictwa oraz rybołówstwa nad Zalewem Wiślanym.


wrzesień 2018


Kino

Wyjazd do kina Helios w Tczewie na film „Dywizjon 303”.


Wystawa

Wyjazd do Galerii Nova w Malborku na wystawę obrazów Magdaleny Skrzyńskiej „Pejzaż z Borów Tucholskich”.


Wyjazd do Fromborka

Korzystając z ładnej wrześniowej pogody wybraliśmy się na wycieczkę. Tym razem do Fromborka, gdzie zwiedziliśmy Muzeum Mikołaja Kopernika, Planetarium oraz Bazylikę, gdzie pochowany jest Mikołaj Kopernik. Byliśmy również na spacerze w porcie nad Zalewem Wiślanym.


Wystawa

Wyjazd Uczestników wraz z terapeutami na wystawę obrazów do Galerii Nova w Malborku.


Zakup rowerów RaceRunning

W ramach Projektu dla Uczestników zostały zakupione dwa rowery RaceRunning. Od razu spotkały się z dużym zainteresowaniem i były chętnie wypróbowywane.


sierpień 2018


Ekoterapia

Wycieczka nad jezioro podczas którego Uczestnicy czerpali radość z przebywania w naturalnym środowisku.


Wyjazd do Owidza

Wyjazd Uczestników i terapeutów do Owidza i zwiedzanie rekonstrukcji XI wiecznego grodu oraz Muzeum Mitologii Słowiańskiej.


Rehabilitacja

Rehabilitacja funkcjonalna Uczestników w ramach realizowanego Projektu.


Wyjazd do Bażantarni

Wyjazd do Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej „Bażantarnia” zorganizowany w ramach zajęć Ekoterapii.


Wycieczka do Szymbarku

Wycieczka podczas której poza ciekawymi i ważnymi informacjami o Kaszubach Uczestnicy zobaczyli między innymi: dom stojący na głowie, dom Sybiraka, najdłuższą deskę świata, pomnik i bunkier Gryfa Pomorskiego, dwór Salino, kościółek Św. Rafała, największy fortepian.


Kino

Wyjazd do kina Helios w Tczewie po raz pierwszy na film animowany – Iniemamocni 2. Uczestnikom bardzo się podobało co wyrażali śmiechem podczas seansu.


Hipoterapia

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia Hipoterapii z elementami nauki jazdy konnej w ramach realizowanego Projektu.


Przetwory

Pyszne ogórki zebrane z ogródka utworzonego przez Uczestników w ramach Projektu. Zostały one przetworzone na dwa sposoby – na małosolne i kiszone, do których zrobiliśmy też etykiety i dekoracje. Wśród zbiorów również zioła – pietruszka i koper.


Sukulenty

Sukulenty przygotowywane przez Uczestników w ramach wsparcia jakim jest Ekoterapia.


lipiec 2018


Dr  Neuronowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup nowatorskiego programu terapeutycznego, dr Neuronowski,  wspomagającego rehabilitację osób z zaburzeniami mowy oraz innymi zaburzeniami poznawczymi w oparciu o metodę usprawniania zegara neuronalnego.


Ekoterapia

Wycieczka do Parku Miejskiego w Malborku, gdzie odwiedziliśmy m.in. marinę i spędziliśmy czas na zielonych ścieżkach.

Muzeum Ziemi Kociewskiej

Wyjazd do Starogardu Gdańskiego, podczas którego zwiedziliśmy Muzeum Ziemi Kociewskiej, a każdy z Uczestników otrzymał breloczek. Odwiedziliśmy również pobliski kościół i starówkę.


Wystawa

Wystawa obrazów pt. „Konkubinat form” w Galerii Nova w Malborku.


Kręgle

Kręgle w klubie Alfa w Malborku.


Kino

Wyjazd do kina Helios w Tczewie na film „Kuba Guzik”.


Terapie wodne

Masaże wodne stosowane w ramach Terapii wodnych, które są jedną z form wsparcia w realizowanym Projekcie.


czerwiec 2018


Rysunek

Zajęcia z rysunku do których materiały plastyczne zostały zakupione w ramach realizowanego Projektu.


Wystawa

Tego samego dnia zwiedziliśmy wystawę w Muzeum Miasta Malborka „Miasto ludzi – ludzie miasta”.


Wystawa i warsztaty

W tym tygodniu byliśmy na wystawie obrazów Jacka Albrechta „Poszukiwanie tożsamości” w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw. Tam też odbyły się warsztaty manualne. Kącik czytelniczy i pamiątki znajdujące się w Fabryce Inicjatyw bardzo zainteresowały Uczestników. Torby które wykonali zabrali że sobą. Dziękujemy Pani Annie Szade za tak ciepłe przyjęcie.


„Piosenki(nie)zakazane”

26 czerwca mieliśmy zaszczyt gościć w naszym Domu grupę teatralną z Agencji Art-Metanoia z Krakowa. Aktorzy zaprezentowali przedstawienie „Piosenki(nie)zakazane”. Był to zbiór wesołych piosenek i tekstów o różnych aspektach naszego życia. Atmosfera podczas przedstawienia była zabawna a gromkie brawa na zakończenie potwierdziły miłe i pouczające spotkanie ze sztuką.


Wystawa

Wyjazd do Galerii Nova w Malborku na wystawę „Krajobraz kujawski” oraz miło spędzony czas na świeżym powietrzu podczas którego Uczestnicy zjedli lody i mogli porozmawiać i pospacerować.


maj 2018


Ogródek

Pierwsze zbiory z ogródka warzywnego uprawianego przez Uczestników, który powstał zajęć Ekoterapii.


Kino

Będąc w Galerii Kociewskiej w Tczewie, Uczestnicy wraz z terapeutami wybrali się do Kina Helios na film Deadpool 2.


„Ta jedyna”

W ramach świętowania Dnia Matki Uczestnicy ŚDS wybrali się na wystawę „Ta Jedyna”.


„Alchemia koloru”

Wystawa obrazów Małgorzaty Rynarzewskiej w Galerii Nova w Malborku, którą 16 maja podziwiali Uczestnicy ŚDS.


kwiecień 2018


„Premiera”

27 kwietnia Uczestnicy ŚDS wraz z terapeutami wybrali się na spektakl „Premiera” do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.


Ekoterapia

Aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu w czasie którego Uczestnicy, pod okiem terapeutów, wzięli udział w takich formach rekreacji jak wędkarstwo i nordic walking. Po tak cudownym dniu możemy potwierdzić, iż doświadczenie kojącej dla oka zieleni, piękna krajobrazów, szumu wody i zapachu ziemi działa uspokajająco na organizm, zmniejsza stres, lęk, złość i pobudza pozytywną energię.


Galeria Nova w Malborku

12 kwietnia  Uczestnicy odwiedzili Galerię i wystawę „Malarskie prezentacje”.


Prace w ogrodzie

W ramach Ekoterapii Uczestnicy wraz z terapeutami  zagospodarowali przestrzeń przed budynkiem Ośrodka na ogródek kwiatowy. Dzięki dbaniu o stworzone własnymi rękami tereny zielone, Uczestnicy mają bliski i częsty kontakt z naturą, co niewątpliwie wpływa na poprawę Ich stanu zdrowia fizycznego jak i psychicznego.


Mini szklarnie

Celem pracowni ogrodniczej jest kształtowanie i utrwalanie podstawowych umiejętności z zakresu uprawy warzyw, ziół, kwiatów, a także uczenie się pracy w zespole z podziałem na zakres wykonywanych czynności. Dzięki środkom z realizowanego Projektu Uczestnicy ŚDS założyli mini szklarnie z ziołami i kwiatami, dzięki którym będą mogli śledzić proces rozwoju rośliny od nasiona do dojrzałej postaci.


marzec 2018


Kabaret

Wyjazd Uczestników ŚDS na występ kabaretu Neo-Nówka, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność Wyjazd Uczestników ŚDS na występ kabaretu Neo-Nówka, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

23 marca wieczorową porą grupa Uczestników wraz z rodzinami i terapeutami wybrali się do Elbląga, żeby zobaczyć najnowszy program „Kazik sam w domu” wrocławskiego Kabaretu Neo-Nówka. Podczas przedstawienia uśmiech Uczestnikom nie znikał z twarzy.


Wernisaż

W marcu po raz kolejny Uczestnicy wybrali się do Galerii Nova w Malborku, tym razem na wystawę prac Marka Wawryna „Moja wędrówka”. Celem wyjazdu była edukacja artystyczna, jak również motywowanie Uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozbudzania nowych pasji.


Kino

 

Wyjazd do kina Helios w Tczewie na film „Cudowny chłopak”, który wywołał u Uczestników szereg emocji od smutku, przez rozbawienie po wielkie wzruszenie.


„Dwie połówki pomarańczy”

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do malborskiego Karwanu, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do malborskiego Karwanu, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy wraz z terapeutami wybrali się do malborskiego Karwanu na spektakl komediowy „Dwie Połówki Pomarańczy”. Na scenie, rozbawili do łez, znani polscy aktorzy: Grażyna Zielińska, Jarosław Boberek, Olga Borys oraz Urszula Dębska.


„Ania z Zielonego Wzgórza”

Tym razem w Elbląskim Teatrze i. A. Sewruka obejrzeliśmy musical na podstawie znanej dobrze wszystkim powieści Lucy Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”. Wszyscy Uczestnicy docenili przepiękną oprawę muzyczną, barwną scenografię i grę aktorów, która wzruszała ale tez rozbawiała do łez.


Biblioterapia

W ramach realizowanego Projektu Uczestnicy ŚDS regularnie biorą udział w zajęciach Biblioterapii. Dzięki środkom finansowym z Projektu, zostały zakupione książki, albumy oraz pomoce dydaktyczne. Uczestnicy wraz z terapeutą wybrali ulubione gatunki literackie, wśród nich znalazły się powieści sensacyjne, beletrystyka, opowiadania o tematyce miłosnej, literatura iberoamerykańska, a także albumy o sztuce, które przybliżają nam dzieła znanych malarzy, rzeźbiarzy i architektów.


Kręgle

Gra w kręgle uczy dyscypliny oraz koncentracji, jest ciekawym rodzajem aktywności ruchowej, a przy tym dostarcza niezapomnianych wrażeń, dlatego po raz kolejny wybraliśmy się do „Clubu Alfa” w Malborku. Przez 1,5 godziny Uczestnicy dzielnie walczyli o tytuł najlepszego gracza, ale nie wygrana była tu najważniejsza. Zawodnicy wykazali się dużą zręcznością, zaangażowaniem oraz umiejętnością współzawodnictwa za zasadach fair play. Wspólne wyjście miało na celu zintegrowanie grupy, a także ukazanie sposobu na aktywne spędzanie czasu wolnego oraz okazją do pokonywania własnych słabości.


luty 2018


Wernisaż

22 lutego Uczestnicy z terapeutami wybrali się do Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji Nova Galeria w Malborku na wernisaż Aliny Dunajskiej. Wystawa „Naturalnie… z serca”, którą mieli przyjemność oglądać bardzo spodobała się Uczestnikom, którzy słowa uznania wyrazili wpisami do kroniki.


Kino

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do kina, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

21 lutego grupa Uczestników wraz z terapeutami wybrała się do kina Helios w Tczewie na film „Czarna Pantera”.


„Amadeusz”

Wyjazd Uczestników ŚDS do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na spektakl „Amadeusz”. Tym razem na elbląskiej scenie widzowie obejrzeli historię życia dwóch kompozytorów: Antoniego Salieri i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Owacjami na stojąco zostały docenione wspaniała scenografię, aranżacja muzyczna i gra aktorów.


„Dziadek do orzechów”

14 lutego Uczestnicy ŚDS wraz z terapeutami udali się do Opery Bałtyckiej w Gdańsku, na jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych spektakli baletowych pt. „Dziadek do orzechów”. Nadzwyczajna i niezwykle zróżnicowana muzyka Piotra Czajkowskiego była dla Uczestników niesamowitym doświadczeniem. Spektakl, któremu towarzyszyły również efekty specjalne oraz cudowna gra aktorów, bardzo przypadł do gustu odbiorcom sztuki.


„Mayday”

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Tym razem Uczestnicy wraz z terapeutami wybrali się na spektakl „Mayday” uznawany za jedną z najlepszych współczesnych komedii. Farsa Raya Cooneya niezwykle przypadła nam do gustu; wątki i zwroty akcji spektaklu, do dnia dzisiejszego są tematem rozmów w ŚDS. Dzięki realizowanemu Projektowi Uczestnicy pokochali teatr.


Muzeum Tradycji Szlacheckiej
1 lutego w ramach Treningu umiejętności społecznych Uczestnicy wraz z terapeutami mieli przyjemność zwiedzić Muzeum Tradycji Szlacheckiej w pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim, będące oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku. W muzeum podziwiali dzieła sztuki zakupione przez właścicieli dworu na przestrzeni wieków – obrazy, rzeźby, dzieła rzemiosła artystycznego a także broń i ceramikę. Nową pozycją w muzeum są pochodzące z XVIII w listy Wacława Sierakowskiego do brata Józefa.


styczeń 2018


„Skąpiec”

Znane są różne rodzaje terapii przez sztukę – malarstwo, muzyka, literatura. Oddziaływanie terapeutyczne znajdujemy również w teatrze. Tym razem Uczestnicy wraz z terapeutami udali się do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, na sztukę „Skąpiec” w reżyserii Konrada Szachnowskiego. To już trzecia wizyta Uczestników ŚDS w elbląskim teatrze w ramach realizowanego w placówce Projektu.


Koncert Galowy Polskiej Opery Kameralnej

19 stycznia, wieczorową porą grupa Uczestników wraz z rodzinami i terapeutami wybrali się na Koncert Galowy Polskiej Opery Kameralnej. Publiczność zgromadzona w sali Karwanu w Muzeum Zamkowym w Malborku wysłuchała przebojów z oper, operetek i musicali w wykonaniu Pauliny Janczaruk, Andrzeja Niemrowicza i Kazimierza Kowalskiego przy akompaniamencie Ewy Szpakowskiej. Podczas koncertu wysłuchaliśmy m.in takie przeboje jak: „Straszny dwór”, „Wesele Figara”, „Księżniczka Czardasza”, „Skrzypek na dachu”.


Muzykoterapia

Zajęcia Muzykoterapii prowadzone przez pana Jarka, który zaprezentował utwory zagrane na gitarze i saksofonie. Wśród Uczestników umiejętnością gry na harmonijce popisał się pan Adam, zaś talentem wokalnym Damian i Piotr.


KinoWyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do kina, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

W ramach odziaływania terapeutyczne filmu, Uczestnicy ŚDS wybrali się do kina Helios w Tczewie na polską komedię „Narzeczony na niby”. Film pozwala nam spotkać się z własnymi emocjami – pozytywnymi i negatywnymi, dostarcza wyjątkowych przeżyć i wzruszeń, straszy, bawi, rozśmiesza. Po każdym seansie między Uczestnikami i terapeutami następuje dyskusja omawiająca zachowania i problematyką bohaterów obejrzanego filmu.


Lodowisko

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich na lodowisko, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich na lodowisko, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

Wyście na lodowisko, zorganizowane w ramach wsparcia Ekoterapia i rekreacja ruchowa.


Muzeum Zamkowe w Malborku

Wycieczka Uczestników ŚDS i terapeutów do Muzeum Zamkowego w Malborku. Przewodnik, który oprowadzał po wnętrzu i terenach zewnętrznych zamku, bardzo ciekawie opowiadał o historii Zakonu Krzyżackiego i dziejach Malborka. Niektórzy z Uczestników ŚDS, pomimo tego, iż mieszkają w okolicy, pierwszy raz oglądali zamek od środka.


Spektakl

Wyjazd do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na spektakl „Allo. Allo”. Przedstawienie miało charakter musicalowo-kabaretowy i było sceniczną wersją brytyjskiego serialu komediowego, który jest dobrze znany Uczestnikom ŚDS.


grudzień 2017


Seanse filmowe

W grudniu Uczestnicy ŚDS, w ramach rehabilitacji społecznej, mieli możliwość dwukrotnego skorzystania z wyjścia do kina. Obejrzane seanse dotyczyły oczywiście tematyki Bożonarodzeniowej i były to francuska produkcja „Mikołaj i spółka”, oraz norweski film familijny „Mikołaj w każdym z nas”.


listopad 2017


Kino

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do kina, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

Wycieczka do Tczewa i seans kinie filmu Listy do M3.


Opera Bałtycka

Wycieczka Uczestników wraz z terapeutami do Gdańska gdzie wybrali się do Opery Bałtyckiej na koncert Ściąga z opery. Carmen. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem spektaklu.


Rehabilitacja społeczna poprzez sztukę

Rehabilitacja Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich poprzez sztukę, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

Rehabilitacja Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich poprzez sztukę, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

Poza uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, dla Uczestników ŚDS orgaznizowane są zajęcia, pozwalające na twórcze wyrażenie siebie.


Rehabilitacja

Rehabilitacja Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność Rehabilitacja Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększanie sprawności psychomotorycznej, możliwość wykonywania świadomych i celowych ruchów i utrzymania określonej postawy lub pozycji oraz zwiększanie dostępnych dla siebie obszarów funkcjonowania, to cele zajęć rehabilitacyjnych dla Uczestników naszego Ośrodka.


Masaże wodne

Masaże wodne, również z wykorzystaniem Chromoterapii.


Neuroforma

Zajęcia z wykorzystaniem Neuroformy, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

Zajęcia z wykorzystaniem Neuroformy, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wykorzystaniem Neuroformy, w których biorą udział pan Wiesław i pan Adam.


październik 2017


Balladyna

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

Wyjazd Uczestników ŚDS w Lasowicach Wielkich do Teatru im. A. Sewruka w Elblągu, Konkurs 2/2016 Kurs na samodzielność

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd Uczestników i terapeutów do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, na spektakl Balladyna.


Zamek w Gniewie

Wyprawa sześcioosobowej grupy wraz z terapeutką na wycieczkę do Gniewu – miasta, w którym znajduje się pałac Marysieńki oraz zamek zbudowany przez Zakon krzyżacki. Przygoda rozpoczęła się od spaceru wokół zamku i podziwiania pięknego krajobrazu, w następnej kolejności grupa, wraz z panią przewodnik, zwiedziła wnętrze budowli.


Grzybobranie

Wyprawa na grzybobranie, w czasie której każdy znaleziony przez grzybiarzy okaz poddawany był wspólnym konsultacjom. Była nie tylko świetną zabawą, ale pozwoliła także Uczestnikom poćwiczyć spostrzegawczość, orientację oraz poczuć smak rywalizacji.


wrzesień 2017


Neuroforma

Zakup i szkolenie terapeutów z zastosowania oraz zajęcia dla Podopiecznych w ramach Terapii EEG – koncentracji i sprawności poznawczej, z wykorzystaniem Neuroformy – nowoczesnego sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzonego przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii, wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości oraz rejestracji ruchów w 2D i 3D.


sierpień 2017


Nowa Holandia

Wycieczka Uczestników wraz z opiekunami do parku Nowa Holandia i różnorodne atrakcje – ścieżka edukacyjna o tematyce ekologicznej, replika osady wikingów, wyspa potworów, wyspa iluzji. Dodatkową atrakcją był rejs tramwajem wodnym po sieci sztucznych kanałów.


Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie

Wycieczka do Muzeum Wisły w Tczewie i zwiedzanie wystawy stałej, zapoznającej Uczestników i opiekunów z problematyką wiślaną oraz do Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, prezentującego zabytki z kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.


Kino

Wyjście do kina na film Moje wakacje z Rudym, który wzruszył Uczestników.


Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Wycieczka do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, podczas której oprócz oglądania wystaw Uczestnicy  filmu holograficznego Historie ponad granicami.


Rehabilitacja funkcjonalna

W ramach realizowanego Projektu Uczestnicy biorą udział w różnorodnych ćwiczeniach i zabiegach rehabilitacji funkcjonalnej.


Żuławski Park Historyczny

Wizyta w Żuławskim Parku Historycznym i zwiedzanie stałych wystaw, prezentujących zabytki krainy Żuław Wiślanych.


lipiec 2017


Zwiedzanie Muzeum Stutthof

W celu przybliżenia historii Uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzili niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Stutthof w Sztutowie.


Wycieczka do Gdańska

Wyjazd, w którym wraz z terapeutą  uczestniczyli Ania, Piotrek i Natalia. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Muzeum Morskiego w Gdańsku i wystawy Ludzie – statki – porty i Łodzie ludów świata, zwiedzanie Wyspy Spichrzów oraz spacer po starówce.


Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Zajęcia w Mini ZOO w Jantarze przybliżające świat zwierząt.


czerwiec 2017


Terapie wodne

Hydromasaże łagodzą bóle stawów, rozluźniają napięte mięśnie i usuwają zmęczenie. Poprawiają samopoczucie, pobudzają i dodają energii.


Rejs

Rejs statkiem Dominika po rzece Nogat. W czasie naszej wycieczki mieliśmy możliwość innego spojrzenia na Zamek w Malborku i jego okolice.


maj 2017


Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Wizyta w Mini ZOO w Jantarze i obserwowanie mieszkającym tam ptaków i zwierząt. Niektóre z nich Uczestnicy chętnie karmili otrzymaną marchewką.


Terapie wodne

Zajęcia terapeutyczne dla Uczestników, realizowane w Ośrodku Basenoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.


Sztumskie Centrum Kultury

Wycieczka do Sztumskiego Centrum Kultury, gdzie Uczestnicy zwiedzili pokonkursową wystawę prac malarskich Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego oraz wystawy fotograficzne. Wzięli również udział w specjalnie przygotowanym pokazie gry świateł.