Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Działanie 3.2.1

Jakość edukacji ogólnej


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Wraz z początkiem roku szkolnego, we wrześniu 2016 roku, rozpoczęła się realizacja Programu „Zobacz, co mówię. Komunikacja alternatywna w rozwoju kluczowych kompetencji o charakterze społecznym uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną”. Program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Wartość projektu wynosi 382.790,00 zł.  Projekt jest dofinansowany ze środków publicznych w wysokości: 363 650,50 zł, w tym ze środków unijnych: 325 371,50 zł

W dwuletnim Programie, który będzie realizowany do 31 lipca 2018 roku, uczestniczy 56 Uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną i intelektualną w stopniu głębokim i znacznym oraz 45 nauczycieli i pracowników, realizujących program rewalidacji w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych w Lasowicach Wielkich i w Jezierniku.

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności nauczania i rewalidacji, poprzez podniesienie kwalifikacji kadry, pozyskanie i doskonalenie przez Uczniów kluczowych kompetencji społecznych oraz doposażenie Placówek w najnowszej generacji sprzęt do komunikacji alternatywnej.

Dla 26 Uczestników OREW w Jezierniku i 30 w Lasowicach Wielkich, podstawowy problem stanowi brak umiejętności posługiwania się językiem werbalnym, a przez to – brak możliwości komunikowania się z otoczeniem – czy to w zakresie wyrażania własnych potrzeb, stanów i oczekiwań, czy też w ramach interakcji na kierowane do Uczniów komunikaty i działania.

Kluczową kompetencję społeczną stanowi więc pozyskanie umiejętności posługiwania się systemem komunikacji alternatywnej, przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i urządzeń, w tym urządzeń wysokich technologii, pozwalających na korzystanie z różnorodnych metod i form komunikacji alternatywnej, począwszy od specjalnych przycisków zastępujących myszki komputerowe, obsługiwanych przy pomocy palca lub ruchu głowy, do pozyskujących informacje bezpośrednio z fal mózgowych technologii rozwiązań zastosowanych w stworzonym przez zespól Politechniki Gdańskiej systemie C-Eye.

Cele szczegółowe projektu stanowią:

  • wzrost kluczowych kompetencji społecznych, w tym komunikacyjnych u 100% Uczniów
  • wzrost kluczowych kompetencji u 100% kadry merytorycznej Placówek
  • zwiększenie zakresu pracy indywidualnej z Uczniem
  • trwałe wdrożenie nowoczesnych metod i technologii informatycznych w rewalidacji Uczniów
  • a także doskonalenie zawodowe pracowników, poprzez wyspecjalizowane kursy i szkolenia oraz kształcenie nieformalne, realizowane metodą warsztatów i samokształcenia w Placówkach

Z powodu zbiegu ograniczeń niezbędna są stała, indywidualna stymulacja i diagnoza, a także stosowanie dedykowanego wsparcia, pozwalającego na nawiązanie kontaktu i rozwój komunikacji, jako podstawa dalszych działań o charakterze rozwojowym i poznawczym.
Działania te są o tyle utrudnione, że brakowi mowy u wielu Uczniów towarzyszy spastyka i niedowłady kończyn, niedowidzenie, zaburzenia pamięci i koncentracji oraz ubytki słuchu.

Dlatego też w projekcie przewidziano 15 różnorodnych szkoleń, mających wyposażyć kadrę Ośrodków w umiejętności i wiedzę z zakresu rehabilitacji i neurorehabilitacji, a także rozwoju funkcji poznawczych oraz cykl szkoleń zwiększających umiejętności w zakresie nauczania i stosowania w diagnozie i terapii metod alternatywnej komunikacji.

Zwiększona zostanie liczba godzin wsparcia indywidualnego; w ramach Projektu każdy Uczeń otrzyma dodatkowo średniomiesięcznie 3 godziny wsparcia z zakresu AAC.

Stosowanie różnych wzorców porozumiewania się i postępowania z Uczniem w szkole i poza nią, jest jedną istotną przyczyną niższej efektywności rewalidacji, a także częstym powodem frustracji dziecka i w efekcie uwstecznienia, bierności, spadku motywacji, a nawet agresji lub autoagresji. Uzyskanie trwałego efektu wymaga kształtowania indywidualnego słownika osoby z niepełnosprawnością w taki sposób, aby uwzględniał on także zdarzenia, zjawiska i sytuacje charakterystyczne dla najbliższego, pozaszkolnego środowiska Ucznia, w tym szczególnie środowiska rodzinnego. W tym celu założono zwiększenie współpracy Placówek z rodzicami i opiekunami prawnymi Uczniów, zapraszanie Ich do udziału w warsztatach komunikacyjnych z Uczniem, organizację zajęć dla rodziców i opiekunów, podczas których zostaną Oni zapoznani z niektórymi metodami AAC oraz organizację integracyjnych spotkań, spacerów, pikników itp.

Powrót


Realizacja Projektu


maj 2017


Szkolenie FITS

Szkolenie FITS

Szkolenie z zakresu Kompleksowej Diagnostyki i Terapii Wad Postawy oraz Skolioz wg Koncepcji FITS.


Szkolenie Terapia Ręki

Szkolenie Terapia ręki

Szkolenie z zakresu terapii ręki osób z niepełnosprawnością sprzężoną w ujęciu interdyscyplinarnym.


Kurs masażu klasycznego

Kurs masażu klasycznego, mający zastosowanie w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, ma działanie przeciwbólowe i regeneracyjne.


Kurs Instruktorski masażu Shantala

Kurs Instruktorski Masażu Shantala

Kursie Instruktorski masażu Shantala z uzyskaniem uprawnień do stosowania tej metody oraz jej uczenia opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnością. Kurs w 95% został sfinansowany w ramach dofinansowania RPO WP, Działanie 3.2.1, w reszcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w oparciu o umowę z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku.


Szkolenie RUSI

Szkolenie RUSI

Szkolenie RUSI z zakresu Anatomi Sonograficznej i Sonofeedbacku w codziennej pracy fizjoterapeuty.


marzec 2017


Warsztaty z rodzicami Uczniów

Warsztaty z rodzicami UczniówWarsztaty z rodzicami Uczniów

 

 

 

 

 

 

Warsztaty z zakresu komunikacji alternatywnej, również z wykorzystaniem Systemu C-Eye, w których uczestniczą rodzice Uczniów.


Szkolenie z programu MÓWiK

Szkolenie MÓWiKSzkolenie MÓWiK

 

 

 

 

 

 

Szkolenie z obsługi i wykorzystania programu MÓWik, oprogramowania do komunikacji wspomagającej i alternatywnej przeznaczonego do stosowania u osób z niepełnosprawnością, które nie mogą się porozumiewać mową w sposób zrozumiały dla innych.


Praca z ekranem dotykowym

Praca z ekranem dotykowym

Praca z ekranem dotykowym pozwala, osobom z zaburzeniem motoryki małej, rozwijać koordynację wzrokowo – ruchową, ćwiczyć koncentrację oraz poczucie sprawstwa i samodzielności. Dodatkowo, zastosowanie takiego urządzenia z wykorzystaniem odpowiednich programów, umożliwia uczenie się poprzez zabawę.


luty 2017


Szkolenie Metoda Krakowska

Szkolenie Metoda Krakowska

Szkolenie „Symultaniczno–sekwencyjna nauka czytania”, organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej.  W szkoleniu uczestniczyli pracownicy OREW Lasowice Wielkie i OREW Jeziernik oraz rodzice i opiekunowie Uczniów z obu Ośrodków. Szkolenie prowadziła dr Justyna Leszka.


Praca z Systemem C-Eye

Praca z Systemem C-Eye Praca z Systemem C-Eye

 

 

 

 

 

 

 

System C-Eye to zintegrowany system umożliwiający prowadzenie neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, jak i również wspierający komunikację alternatywną za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika. Zakres widzenia i kontrola uwagi wzrokowej przy użyciu wariantu „kot” lub „ryba” jest pierwszym krokiem zachęcającym Podopiecznego do podjęcia pracy z C-Eye, jednocześnie umożliwiającym stymulację wzroku, spostrzegawczość, skupienie.


Szkolenie z Muzykoterapii stopień I i IISzkolenie z Muzykoterapii

Dwustopniowe szkolenie „Muzykoterapia – profilaktyka i terapia muzyczna” organizowanym przez Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawie. Szkolenie prowadził, według autorskiego programu Mobilnej Rekreacji Muzycznej, lek. med. Maciej Kierył.


Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami UczniówWspółpraca z rodzicami Uczniów

 

 

 

 

 

 

 

Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności rewalidacji jest stosowanie tych samych wzorców porozumiewania się i postępowania z Uczniem w szkole i poza nią. Warsztaty z rodzicami i opiekunami prawnymi mają na celu zapoznanie ich z niektórymi metodami komunikacji alternatywnej, stosowanymi w pracy z Podopiecznymi OREW.


styczeń 2017


Szkolenie AAC I i II stopień

Szkolenie AAC I i II stopień Szkolenie AAC I i II stopień

 

 

 

 

 

 

 

Dwustopniowe szkolenie z zakresu komunikacji alternatywnej, prowadzone przez panią Monikę Jerzyk. Część pierwsza poświęcona była wprowadzeniu AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Tematem części drugiej było budowanie strategii komunikacyjnych.


Przekazanie Systemu C-Eye

Przekazanie Systemu C-Eye

Przekazanie Systemu C-Eye

 

 

 

 

 

 

 

Przekazanie specjalistycznego, opartego o najnowsze technologie, Systemu C-Eye wykorzystywanego w procesie rewalidacji Uczestników OREW. Po krótkim wykładzie, dotyczącym budowy układu nerwowego oraz dotychczasowych zastosowań Systemu, zaprezentowanym przez Dyrektor OREW w Jezierniku, panią Agatę Borowiec, pan Tomasz Szwejer przeszkolił grupę pracowników Placówek Fundacji w zakresie użytkowania C-Eye w diagnozie i terapii.

Zintegrowany System C-Eye pozwala na ocenę stanu świadomości osób doświadczonych dowolnym uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, umożliwia prowadzenie neurorehabilitacji osób z dysfunkcjami neurologicznymi i zaburzeniami rozwoju, a także wspiera komunikację alternatywną za pomocą technologii śledzenia wzroku użytkownika. W Systemie wykorzystano opracowaną przez zespół Politechniki Gdańskiej metodę Cyber Oka, która pozwoliła na uzyskanie kontaktu m.in. z osobami apalicznymi i będącymi w stanie zamkniętym, pozbawionymi – z powodu uszkodzeń centralnego układu nerwowego zdolności komunikowania się z otoczeniem. W wyniku współpracy z terapeutami, zastosowano w nim bogatą bazę różnorodnych treści multimedialnych, pozwalających na indywidualizowanie procesów komunikacyjnych i terapeutycznych pod względem formy, treści, stopnia trudności. System posiada również rozbudowaną bazę danych, gromadzącą wyniki wszystkich badań oraz pozwalającą na wizualizację postępów użytkownika w czasie.