Zajęcia z nauczycielem – terapeutą


Uczniowie oddziału edukacyjno-terapeutycznego realizują podstawę programową dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia prowadzone są Metodą Ośrodków Pracy (MOP) przez nauczycieli-oligofrenopedagogów. Pracę w grupach wspomagają opiekunowie z uprawnieniami – asystenci osób z niepełnosprawnością.

Kulminacyjnym momentem rozpoczęcia dnia w OREW, dla wszystkich grup rewalidacyjno-wychowawczych są zajęcia Porannego Kręgu. Polegają one na dostarczaniu odpowiedniej ilości i jakości bodźców polisensorycznych, które mają na celu pobudzić, w miarę możliwości, wszystkie zmysły dziecka. Ze względu na ograniczoną aktywność własną, dzieci niepełnosprawne intelektualnie potrzebują drugiej osoby, która pomoże im uporządkować chaos napływających do nich bodźców. Wprowadzane podczas zajęć, odpowiednio dobrane,  różne materiały ćwiczeniowe (przypisane danej porze roku) mają na celu wywołanie u dzieci ciekawości i zainteresowania a następnie pobudzenie do aktywności i rozwoju intelektu. Ze względu na poziom funkcjonowania wychowanków OREW prowadzone są dwa rodzaje zajęć Porannego Kręgu: sensoryczny i komunikacyjny.

Powrót