Program z dofinansowaniem PFRON „Rehabilitacja 25 plus”


Program PFRON Rehabilitacja 25 plus

W Ośrodkach Rehabilitacyjno Edukcyjno Wychowawczych w Jezierniku i w Lasowicach Wielkich realizowany jest pilotażowy program PFRON „Rehabilitacja 25 plus”, przeznaczony dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek placówek pobytu dziennego. Program obejmuje 2 lata.

Beneficjentem Programu są niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności.

Na podstawie doświadczeń zebranych w ramach pilotażu opracowane i wdrożone zostaną systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia kompleksowego i horyzontalnego wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej.

W roku szkolnym 2018/2019 z Programu korzysta 5 osób – 2 w OREW w Lasowicach Wielkich i 3 w OREW w Jezierniku.

W ramach Projektu uczestnicy otrzymują wsparcie w wymiarze średnim 5 godzin przez 5 dni, a grono terapeutów i rehabilitantów realizuje z nimi zajęcia z zakresu:

  •  terapii komunikacyjnych
  • terapii poznawczych i ruchowych z wykorzystaniem Neuroformy
  • rehabilitacji funkcjonalnej / terapii motoryki ręki oraz terapii wad postawy i chodu
  • Hipoterapii
  • terapii wodnych

Systematycznie realizowane są także zajęcia z rehabilitacji społecznej:

  • Uspołecznianie – terapia społeczno-kulturowa – celem wsparcia jest zwiększenie samodzielności i aktywności życiowej uczestnika, poprzez prowadzenie treningu radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych życia codziennego (wysłanie listu, załatwienie sprawy w urzędzie, przygotowanie i realizacja zakupów, organizacja wyjścia na wydarzenie kulturalne, itp.) Uczestnik bedzie także poznawał różne dziedziny kultury, uczestniczył w wydarzeniach o charakterze kulturalnym (np. kino, teatr, impreza plenerowa) oraz w terapii zajęciowej.
  • Trening higieny i zdrowego żywienia, wsparcie pielęgnacyjne – służy wzmacnianiu samodzielności w najbardziej podstawowych czynnościach fizjologicznych i samoobsługowych. Obejmuje wzmacnianie nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, a także dbałość o estetykę i schludność wyglądu (fryzura, pielęgnacja twarzy i dłoni), racjonalność ubioru (np. dostosowanie do warunków pogodowych, suszenie włosów po zajęciach w wodzie) oraz kształtowanie i zachowanie nawyków zdrowego żywienia.
  • Trening aktywnego wypoczynku z elementami ekoterapii i technik relaksu – realizowany w formie zajęć rekreacyjnych i poznawczych na otwartym terenie, w różnorodnym środowisku, z wykorzystaniem elementów szeroko rozumianej ekoterapii, w ty, sylwoterapii, hortiterapii, animaloterapii. Obcowanie z naturą, obserwowanie różnorodności i zmian zachodzących w przyrodzie, dostarczanie wielozmysłowych doznań jako elementy rozwoju poznawczego, a jednocześnie wyciszenia i wypoczynku. Zajęcia służą też rozbudzaniu i wzmacnianiu zainteresowań. Zajęcia będą realizowane także w Sali Doświadczania Świata i Integracji Sensorycznej OREW, z wykorzystaniem posiadanych zasobów, uzupełnionych o pomoce dydaktyczne zakupione w ramach Projektu.

Dobór indywidualny form wsparcia, stosowanych metod oraz intensywności zajęć wynika z wniosków końcowych uczestniczenia Beneficjentów w OREW i ma służyć dalszemu rozwijaniu pozyskanych wcześniej umiejętności oraz zwiększeniu samodzielności życiowej uczestników.

W pierwszym roku realizacji Programu (od października 2018 do czerwca 2019) każdy z 5 uczestników otrzymuje 100 godzin wsparcia miesięcznie.

Powrót