Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs 4/2017

Sprawność+Komunikacja=Samodzielność – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych


W kwietniu 2019 roku rozpoczął się drugi rok realizacji zadania, zgodnie z założeniami Projektu oraz zapisami zawartymi w Indywidualnych Planach Działania opracowanych dla uczestników przez zespół terapeutyczny. Wsparcie dla 23 uczestników wyniesie ogółem 7742 godziny, czyli średnio na uczestnika prawie 337 godzin.

Prowadzone w drugim roku zajęcia obejmują następujące formy:

  • Terapie komunikacji i porozumiewania się (w tym dobrane indywidualnie techniki AAC, C-Eye, Mówik, język migowy/migany, BoardMaker, Metody słuchowe, w tym Metoda Thomatisa) – średnio 114 godzin na Uczestnika
  • Terapie wodne – średnio 20 godzin na uczestnika
  • Animaloterapia z Hipoterapią – średnio 25 godzin na uczestnika
  • Terapie poznawcze i rozwoju społecznego, obejmujące m.in. terapie behawioralne, Terapie Integracji Sensorycznej, Muzykoterapię oraz arteterapii i terapii rozwoju kulturalnego  – średnio 80 godzin na uczestnika
  • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – średnio 40 godzin na uczestnika
  • Terapia wad postawy i chodu – średnio 50 godzin na uczestnika

W projekcie zaplanowano także zakup pomocy dydaktycznych, służących realizacji poszczególnych form wsparcia o łącznej wartości 15.700,00 zł.

Poza jednorazowymi lub szybko zużywającymi się materiałami/sprzętem w ramach poszczególnych form, Fundacja zaplanowała kupno: ramienia do MÓWIKA oraz ramienia do komunikatorów, klawiatury, mikrofonu, kostek i kart dźwiękowych, gier planszowych, terenowych i komputerowych, instrumentów muzycznych, krzesełka rosnącego, hantli, sztangi i stepu, klocków z przystawkami,  dedykowanych osobom niepełnosprawnym strojów kąpielowych (stabilizujące sylwetkę i zabezpieczających przed nietrzymaniem moczu), kamizelek i siodeł do jazdy konnej dla ON.

Dzięki dofinansowaniu PFRON w ramach Projektu, placówka pozyskała sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny do Metody Tomatisa – „Uwaga słuchowa PRO”-zestaw wieloelementowy, posiadający funkcje diagnostyczno-terapeutyczne, umożliwiające prowadzenie indywidualnych diagnoz i terapii dla wielu uczestników, pozwalając na stworzenie dla każdego z nich dedykowanego, opartego na wynikach diagnozy programu terapeutycznego z zakresu audio-psycho-fonologii. Poprzez odpowiednio filtrowane dźwięki muzyki stymulowane są ośrodki w korze mózgowej, dzięki czemu zwiększa się wydajność recepcyjna mózgu oraz percepcja bodźców zewnętrznych, co umożliwia uczestnikowi terapii wyższy poziom funkcjonowania w sferach: komunikacyjnej, językowej, motorycznej i społecznej.

Koszt realizacji zadania w drugim roku wyniesie 302047,20 zł z czego 286944,84 zł na jego realizacje przeznaczył PFRON.


Celem Projektu „Sprawność+Komunikacja=Samodzielność”, realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs 4/2017,  jest zwiększanie samodzielności Podopiecznych OREW w Jezierniku – dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, poprzez realizację zajęć z zakresu ciągłej rehabilitacji. Projekt ma charakter ciągły i będzie realizowany w terminie 01.04.2018 – 31.03.2021 roku. W pierwszym roku realizacji Projektu, od 01.04.2018 do 31.03.2019, dofinansowanie PFRON wyniesie 358681,05 zł.

Projekt jest kontynuacją wsparcia, realizowanego w odniesieniu do uczestników w ramach konkursów I, IX, XI i XXIV. W założeniach na nowy okres realizacji bieżącej edycji uwzględniono wynikające z wcześniejszych realizacji wnioski, doświadczenia i oceny dotyczące uczestników, form wsparcia i organizacji przebiegu Projektu. Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Wsparcie podstawowe będzie realizowane w oparciu o zasoby lokalowe i sprzętowe OREW w Jezierniku. Wsparcie uzupełniające, w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodku Basenoterapii (terapie wodne) oraz Ośrodkach Animaloterapii (na bazie Mini ZOO) i Hipoterapii w Jantarze.

Projekt zakłada wielorakość form wsparcia, realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę, z zastosowaniem pomocy dydaktycznych, nowoczesnych urządzeń i sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego. Każdy Uczestnik otrzyma średnio 5-6 godzin wsparcia tygodniowo.

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, podopieczni Fundacji WRÓĆ, uczęszczający do OREW w Lasowicach Wielkich. Wszystkie osoby posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (w Projekcie będą mogły uczestniczyć również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz lekkim stopniem niepełnosprawności w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym – nie więcej niż 10%).

Formy wsparcia:

1. Terapie komunikacji i porozumiewania się

Celem formy wsparcia jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Umożliwienie wyrażania podstawowych potrzeb (jedzenie, picie, czynności higieniczne), samopoczucia, stanów, emocji i oczekiwań, a w efekcie zwiększenie samodzielności i podniesienie jakości ich życia.

Działania podejmowane w trakcie zajęć będą skierowane na stymulację mowy werbalnej, ćwiczenia oddechowe, korygowanie nieprawidłowej artykulacji, rozwijanie funkcji słuchowych oraz diagnostykę i terapię neurologopedyczną aparatu orofacjalnego z zakresu podaży i poboru pokarmów, jako istotnego czynnika w procesie nadawania funkcji werbalnych. Dla osiągnięcia celu, beneficjenci ostateczni otrzymają wsparcie z zakresu alternatywnej komunikacji (AAC). Uwzględniając specyfikę uczestników – wielorakość przyczyn niepełnosprawności, sprzężeń tworzących zróżnicowane ograniczenia i możliwości wykorzystania w komunikacji zmysłów wzroku, słuchu i dotyku, a także rozwoju psychomotorycznego, wsparcie podstawowe (AAC) zostanie wzmocnione zastosowaniem dedykowanych metod i technik terapeutycznych, (C-eye, metoda Krakowska, terapie słuchowe: język migowy metoda werbotonalna, Thomatisa; metoda obrazkowo-symboliczna: Mówik, Boardmaker). W ramach tej formy wsparcia będą także realizowane działania z zakresu logopedii, diagnostyki i terapii neurologopedycznej, związanych z zaburzeniami poboru pokarmów i nadawaniem mowy oraz masażu Shantala.

2. Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Celem wsparcia jest niwelowanie skutków zaburzeń, powodujących niesprawność w zakresie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia w tym zakresie zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowywania ruchu, a także do usprawnienia sprawności wzrokowej oraz koordynowania aktywności wzrokowo-ruchowej.

W ramach formy wsparcia będą stosowane m.in. metody terapii ręki, Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, PNF, FDM, MNRI® S. Masgutowej, masażu oraz kinezyterapii i fizykoterapii.

3. Terapia wad postawy i chodu

Celem terapii wad postawy i chodu jest zbudowanie (odbudowanie) prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się (w tym układ kostny, mięśniowy, powięziowy) oraz wytworzenie (odtworzenie) świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcji).

Wsparcie będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów sprzętowych OREW w Lasowicach Wielkich oraz wysokospecjalistycznej wiedzy zatrudnionych dla realizacji zadania fizjoterapeutów. W ramach formy realizowane będą ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia prawidłowej postawy, ćwiczenia stabilizujące gorset mięśniowy oraz wzmacniające zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże. W terapii będą stosowane m.in. metody NDT Bobath, PNF, MNRI® S. Masgutowej, Integracji Sensorycznej, FITS, FDM oraz masaże. Do celów diagnostycznych metodą RUSI zostanie zastosowany aparat USG, skoliometr, pion i Plurimetr Inklinometr.

4. Terapia poznawcza i rozwoju społecznego

Celem terapii jest poszerzenie u beneficjentów ostatecznych poznania i doświadczenia, w różnorodnych obszarach: świadomości własnego ciała, jego funkcji i potencjału; stanów emocjonalnych, koncentracji samooceny i motywacji; budowania interakcji z otoczeniem, poszerzania zakresu poznawania, zwiększanie aktywności, dokonywania wyboru, rozwoju zainteresowań, przyjmowania funkcji społecznych, samorealizacji i integracji.

W ramach tej formy wsparcia, w pierwszym roku realizacji Projektu zaplanowano oddziaływanie metodami Terapii Behawioralnej, Integracji Sensorycznej, MNRI® dr S. Masgutowej, EEG Biofeedback, Neuroformy, Muzykotrapii oraz Terapii Kulturalno-Społecznej. Założeniem terapii jest stymulowanie beneficjentow do rozwoju, poprzez różnorodne, wielokierunkowe oddziaływanie na zmysły (wzroku, dotyku, słuchu), kształtowanie wrażliwości, prowokowanie do podejmowanie aktywności twórczej oraz profilowanie zachowań.

5. Terapie wodne

W ramach formy wsparcia planuje się m.in. stosowanie technik wg. Koncepcji Halliwick, chromo terapii, technik oddychania, elementów aqua aerobiku, gier wodnych (siatkówka, koszykówka w wodzie), zabaw muzyczno-relaksacyjnych, masaży wodnych, w tym hydromasaży. W terapii, stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, prowokujących m.in. do dmuchania (ćwiczenie oddechu i funkcji mowy), chwytania (ćwiczenia koordynacji i komunikacji), podawania lub rzucania (ćwiczenia koordynacji), oddalania, przybliżania, współdziałania.

6. Animaloterapia z Hipoterapią

Wnioskodawca planuje realizację wsparcia w oparciu o zasoby Ośrodka Animaloterapii oraz Ośrodka Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

Terapie komunikacji i porozumiewania się – 90

Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – 40

Terapia wad postawy i chodu – 40

Terapia poznawcza i rozwoju społecznego – 80

Terapie wodne – 20

Animaloterapia z Hipoterapią – 30

Powrót


Realizacja i kontynuacja Projektu realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON

Konkurs 4/2017 Sprawność+Komunikacja=Samodzielność – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych


wrzesień 2020


Integracja sensoryczna

Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej – dotyk, słuch, równowaga, czucie ciała mają zasadnicze znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. W trakcie takich zajęć jak Terapie poznawcze i rozwoju społecznego możemy u Podopieczny budować, usprawniać i wzmacniać prawidłowe przetwarzanie sensoryczne. Ich realizacja odbywa się w ramach Projektu z dofinansowaniem PFRON, Konkurs 4/2017 „Sprawność + Komunikacja = Samodzielność”.

Terapia tDSC 

Mikroplaryzacja czyli stymulacja przezczaszkowa prądem stałym jest techniką stymulacji mózgu. Wspomaga leczenie zaburzeń układu nerwowego. Nasi Wychowankowie korzystają z terapii tDSC w ramach realizowanego Projektu z dofinansowaniem PFRON.


maj 2020


Zajęcia z C-Eye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uśmiech na twarzy Zuzi nie znikał. Zajęcia z wykorzystaniem C-Eye pozwalają na budowanie kompetencji komunikacyjnych oraz ćwiczenia z zakresu koncentracji pola uwagi.


Hipoterapia

Nasi Podopieczni, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, mogą ponownie korzystać z zajęć Hipoterapii.


kwiecień 2020


Zajęcia zdalne

W ramach realizowanych zajęć zdalnych Uczniowie otrzymali scenariusze zajęć oraz filmiki instruktażowe.


marzec 2020


Nauka zdalna

Weronika z mamą codziennie przerabiają materiał przygotowany przez terapeutę. Zajęcia zdalne realizowane są w ramach w ramach ZZ PFRON Konkurs 4/2017.


luty 2020


Terapia motoryki ręki

Walentynkowe zajęcia w ramach wsparcia Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo ruchowej.


listopad 2019


Terapia ręki

Zajęcia w ramach Terapii ręki.


Metoda Tomatisa

 

 

 

 

 

 

 

Jedną z forma Terapii komunikacji i porozumiewania się ,jest Terapia metodą Tomatisa. Dodatkowo Pani Sylwia przeprowadza badanie otoskopowe służące ocenie przewodu słuchowego zewnętrznego , błony bębenkowej oraz ucha środkowego.


VisionBoard 2

 

 

 

 

 

 

 

VisionBoard 2 to atrakcyjna i innowacyjnie zaprojektowana klawiatura. Kontrastowa kolorystyka zwiększa motywację i zainteresowanie użytkownika. Klawiatura dodatkowo posiada duże klawisze funkcyjne, ułatwiające swobodne poruszanie się po jej przestrzeni. Adrian i Zbyszek podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach Terapii komunikacji i porozumiewania się.


październik 2019


Metoda krakowska

 

 

 

 

 

 

 

Podczas dzisiejszych zajęć wspomagających komunikację, nauka samogłosek poprzez gesty artykulacyjne za pomocą ruchów dłoni- Metoda krakowska. To dzięki nim pokazujemy miejsce i sposób artykulacji. Właściwie dobrana metoda edukacji przynosi efekty. Dziś pierwsza wypowiedziana samogłoska ” I ” przez Amelkę. Paweł i Kuba wypowiadają głośno wszystkie samogłoski.


Terapia Halliwick

 

 

 

 

 

 

 

Jedną z form Terapii wodnych prowadzonych w ramach ZZ PFRON jest terapia Halliwick.


MÓWik

W ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs 4/2017 Sprawność+Komunikacja=Samodzielność zostały zakupione dwa ramiona do MÓWIków, które wspomagają rozwój komunikacji Podopiecznych, ułatwiając dostęp do sprzętu.


wrzesień 2019


Pomoce dydaktyczne

W ramach realizowanego Projektu, OREW w Jezierniku wykorzystuje zakupiony ze środków PFRON sprzęt do terapii metodą Tomatisa.


styczeń 2019


Pomoce edukacyjne

Maciek jest Uczniem niewidomym ale świetnie lokalizuje dźwięk i dodatkowo go wywołuje – jest sprawcą działań. Delikatne dzwonki Koshi zakupione ze środków PFRON są świetnym elementem terapii.


Pomoce dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

 

Daniel w trakcie zajęć rzuca, toczy, dotyka – doświadcza i eksperymentuje poprzez wykorzystanie klocków magnetycznych JollyHeap i zabawek dźwiękowych.


grudzień 2018


Terapia poznawcza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My również przed świętami udaliśmy się na zakupy. Zrobiliśmy listę na której wypisaliśmy niezbędne artykuły do upieczenia pierników. Wyjście zorganizowane zostało w ramach terapii poznawczej i rozwoju społecznego.


listopad 2018


Zajęcia kreatywne

Tematem zajęć kreatywnych były dary jesieni. Uczniowie poznali szyszki, liście w kolorach jesieni, kasztany i żołędzie. Pomalowali liście – wcześniej wykonane z masy solnej. Zajęcia kreatywne wyrabiają u Uczniów umiejętność łączenia kolorów, rozmazywania i przyciemniania barw. Dzięki temu rozwijają oni swoją wyobraźnię podczas twórczej aktywności, wykorzystując odpowiednie techniki malowania.


październik 2018


Terapia komunikacji

Zajęcia z zakresu Terapii komunikacji i porozumiewania się z wykorzystaniem różnych narzędzi i metod.


Hipoterapia

Zajęcia Hipoterapii w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze realizowane w ramach Projektu.


Terapia motoryki ręki

Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej na zajęciach z Kacprem. Terapia zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowywania ruchu, a także do usprawnienia sprawności wzrokowej oraz koordynowania aktywności wzrokowo-ruchowej.


Muzykoterapia

Zajęcia Muzykoterapii, zajęcia kulinarne oraz zabawy na świeżym powietrzu w ramach zajęć Terapii poznawczej i rozwoju społecznego.


wrzesień 2018


Terapia poznawcza

 

 

 

 

 

 

 

Nauka skupiana wzroku na treściach multimedialnych w ramach zajęć z zakresu Terapii poznawczej i rozwoju społecznego.


Zakup blatu

Zajęcia z wykorzystaniem zakupionego w Projekcie podświetlanego blatu ułatwiającego stymulację zmysłu wzroku i dotyku w ramach zajęć z Terapii poznawczej i rozwoju społecznego.


Zakup rowerów RaceRunning

Dyscyplina RaceRunning jest doskonałym połączeniem sportu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami – jego fenomen polega na tym, że rehabilitacja odbywa się niejako przy okazji. Nasi Uczniowie dzięki realizowanemu Projektowi mogą cieszyć się  dwoma rowerami na co dzień. 


czerwiec 2018


Terapia komunikacji i porozumiewania się

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca z systemem C-Eye, jako forma komunikacji za pomocą technologii śledzenia wzroku umożliwia prowadzenie neurorehabilitacji u osób, które mają ograniczone możliwości ruchowe.


maj 2018


Zajęcia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna to taka organizacja bodźców, która umożliwia ich późniejsze wykorzystywanie. Bodźce to rodzaj „pożywienia dla mózgu”, które dostarczają informacji niezbędnych do kierowanie ciałem i umysłem. Na zajęciach Janek, Kamil i Tomek w trakcie nabywania umiejętności planowania motorycznego, kiedy mózg posługuje się schematem ciała podczas planowania ruchów, w mniej więcej taki sam sposób, jak my posługujemy się mapą w trakcie podróży.


kwiecień 2018


Terapia ręki

Dłonie pozwalają nam poznawać świat. Zajęcia z Terapii ręki u naszych Podopiecznych są istotnym czynnikiem rozwoju Ich funkcjonowania. Umożliwiają usprawnianie motoryki małej – ruchów palców, dłoni, ręki oraz dostarczają doznań sensorycznych – poznawanie i różnicowanie kształtów, struktur, materiałów. Efektem zajęć były piękne bransoletki.