Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs nr XXIV

Sprawność – Komunikacja – Samodzielność


PFRON

Celem Programu jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych Uczestników, a założone w Projekcie techniki i metody wsparcia mają rozwinąć psychofizyczne i prospołeczne możliwości Beneficjentów oraz przeciwdziałać Ich alienacji ze społeczeństwa.

W marcu 2016 roku w prowadzonym przez Fundację WRÓĆ Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jezierniku rozpoczęto realizację dwuletniego Projektu Sprawność – Komunikacja – Samodzielność, który będzie realizowany do 31 marca 2018 roku.

W pierwszym roku realizacji  tj. od 1 marca 2016 do  31 marca 2017 roku kwota dofinansowania wyniesie 156.824,28 zł.

Środki te pozwolą na udzielenie wsparcia 27 osobom, w tym 13 w wieku od 5 do 18 lat i 14 powyżej 18 roku życia, z niepełnosprawnością wieloraką i sprzężoną.  21 Uczestników jest mieszkańcami wsi, pozostali – miast do 20 tysięcy mieszkańców, ze skromną infrastrukturą medyczną i rehabilitacyjną. Uczestnikom zostanie zapewniona systematyczna, wielokierunkowa terapia i rehabilitacja przez 11 miesięcy (w projekcie założono przerwę wakacyjną), średnio 3 godziny tygodniowo na Uczestnika.

W ramach Projektu Uczestnicy otrzymają wsparcie podstawowe, realizowane na bazie zasobów OREW w Jezierniku (rehabilitacja funkcjonalna, terapia AAC, hydroterapia). Z form uzupełniających, realizowanych na bazie Ośrodka Hipoterapii oraz Ośrodka Basenoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze (terapia wodna wg. Koncepcji Hallwick oraz zajęcia hipoterapii) będą korzystali wyłącznie Beneficjenci otrzymujący wsparcie podstawowe.

Przewidziano, że w czasie pierwszych 11 miesięcy, Uczestnicy uzyskają łącznie ponad 4207 godzin wsparcia, co średnio na Uczestnika daje ponad 155 godzin.

Terapia AAC: 1872 godziny

Rehabilitacja funkcjonalna: 1026 godzin

Hydroterapia: 243 godziny

Hipoterapia: 546 godzin

Terapia Halliwick: 520 godzin

Z uwagi na konieczność przełamywania wynikających z niepełnosprawności barier, szczególny nacisk w Projekcie położono na wypracowywanie i doskonalenie umiejętności porozumiewania się, wyrażania własnych potrzeb i odczuć jako podstawy do świadomego funkcjonowania Uczestników w procesie edukacyjnym, rehabilitacyjnym i społecznym. Większość Uczestników nie ma możliwości porozumiewania się systemem słownym, przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu funkcji motorycznych, z powodu chorób, porażeń, niedowładów. Stąd niezwykle istotne są również wszelkie formy oddziaływania na Ich sprawność motoryczną.

Zespół terapeutyczny opracował zadania – na podstawie konsultacji z rodzicami, opiekunami i wychowawcami Beneficjentów ostatecznych, z uwzględnieniem dokumentacji, zaleceń i przeciwwskazań lekarza oraz informacji pedagoga (oligofrenopedagoga) – dla każdego Uczestnika Programu Indywidualny Plan Działania, określający cel wsparcia oraz kryteria pomiaru jego efektywności.

W przypadku osób o tak głębokim i wielonarządowym upośledzeniu funkcji organizmu, cele te dotyczą głównie jak najbardziej samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie), komunikowanie się, przekazywania informacji zwrotnych, poszerzanie obszarów poznania i działania, zwiększanie sprawności psychomotorycznej. Istotną cechą prowadzonego procesu jest komplementarność oraz dostosowanie do każdego Uczestnika form i metod oraz tempa oddziaływania. W każdej dziedzinie terapeutycznej wyznaczono Uczestnikom mierzalne wyniki, jakie każdy z nich powinien osiągnąć po zakończeniu poszczególnych etapów udziału w Projekcie.

Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jezierniku, oraz Ośrodka Basenoterapii i Ośrodka Hipoterapii w Jantarze. Odbiorcami wsparcia są Uczestnicy OREW w Jezierniku – Uczniowie ze znaczną niepełnosprawnością sprzężoną i głębokim upośledzeniem intelektualnym. Wzmocnieniu i rozwojowi stopnia samodzielności Uczniów służyć ma specjalnie dobrany zestaw zajęć terapeutycznych. Uwzględniając potrzeby Uczestników, w programach dwuletnich zaplanowano realizację zajęć z zakresu: terapii AAC, rehabilitacji funkcjonalnej, hydroterapii, terapii wodnych wg. Koncepcji Halliwick oraz hipoterapii.

Terapia AAC

Ma na celu umożliwienie porozumiewania się osobom nie mówiącym, niezdolnym do posługiwania się językiem migowym, ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi.

AAC – komunikacja alternatywna posługuje się zespołem symboli, strategii oraz technik. Jest dziedziną interdyscyplinarną, poszukująca i wprowadzającą możliwości wypowiedzenia się, wyrażenia odczuć i myśli, zrozumienia i porozumienia poprzez ruch, gest, spojrzenie, intonację a nawet bezpośredni kontakt z CUN.

Dzięki niekonwencjonalnym technikom wsparcia w porozumiewaniu się, uczestnik może wyrazić własne stany, wolę, staje się osobą decyzyjną, doświadcza siły komunikacji i zaczyna skutecznie porozumiewać się z osobami z najbliższego otoczenia. Dzięki temu rozwojowi ulegają także inne funkcje poznawcze.

Rehabilitacja funkcjonalna

W procesie rozwojowym Uczestników Projektu eliminacja dyskomfortu wywołanego bólem, zmęczeniem, rozdrażnieniem i ograniczeniami o podłożu fizycznym, stanowi podstawę budowania przestrzeni i motywacji do uczenia się, niezbędnych w procesie zwiększania samodzielności życiowej.

W praktyce rehabilitacja zmierza do rozwiązania konkretnych przeszkód, z powodu których funkcjonowanie Uczestnika w zakresie samoobsługi i w życiu społecznym jest całkowicie lub częściowo niemożliwe. Zespół czynności, podejmowanych przez rehabilitanta ma znieść lub zminimalizować ograniczenia, a następnie nauczyć organizm świadomego wykonywania ruchów, umożliwiających Uczestnikowi wykonywanie określonych czynności.

Hydroterapia

Głównym celem hydroterapii jest działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych, wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne. To jedyny fizjologiczny sposób wzmacniania funkcji narządów w walce z chorobami i poprawienia zdrowia. Hydroterapia wpływa też na stan psychofizyczny organizmu, ma działanie rozluźniające i relaksujące.

W programie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością sprzężoną jest istotnym elementem opanowania napięć, uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie czynności manualnych i motorycznych; wzmocnienia organizmu w sposób umożliwiający w dłuższym okresie korzystanie z pozostałych form wsparcia, uczestniczenie w edukacji i życiu społecznym. Istotnym dobrodziejstwem hydroterapii  jest też jej funkcja relaksacyjna i wyciszająca, a więc pozwalająca na minimalizowanie agresji i autoagresji oraz zwiększająca stopień koncentracji  w procesie poznania i uczenia się.

Koncepcja Halliwick

Jest  unikatową formą nauczania umiejętności ruchowych i niezależności, z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się w odmiennym środowisku.

W terapii, realizowanej metodą pracy indywidualnej stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Stosowanie metody nie wiąże się z jakimikolwiek ograniczeniami ani warunkami uczestniczenia, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Hipoterapia

Z perspektywy rehabilitacji społecznej hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne Uczestnika, poprzez kontakt z naturą i wykorzystanie naturalnych dla zwierzęcia cech i zachowań. Hipoterapia jest to ukierunkowane, indywidualne oddziaływanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej i ma na celu m.in.: poprawę równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, zwłaszcza czucia głębokiego, rozwijanie umiejętności poznawczych, poprawę koncentracji i panowania nad emocjami, wzrost pewności siebie i sprawności ogólnej.

Powrót


Realizacja Projektu


maj 2017


Zakup muzycznych  pomocy dydaktycznych

Pomoce muzyczne

Bum Bum Rurki to ciekawe i łatwe w wykorzystaniu instrumenty, pozwalające dzieciom z niepełnosprawnością aktywnie uczestniczyć w zajęciach Muzykoterapii.


kwiecień 2017


Zakup „Magicznego Dywanu”

Magiczny Dywan

Urządzenie jest multimedialną pomocą rozwijającą u Podopiecznych zdolność skupiania uwagi, koncentrację wzrokowo-ruchową, orientację przestrzenną, motorykę dużą. Wspiera również tworzenie zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych dla Uczniów.


Zajęcia Hipoterapii

Zajęcia Hipoterapii w czasie których dzieci z pomocą instruktora ćwiczą kolejne formy usprawniania.


marzec 2017


Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne wykorzystywane w zajęciach wg Koncepcji HalliwickPomoce dydaktyczne, wykorzystywane w Terapii basenowej według Koncepcji Halliwick. Zabawki uatrakcyjniają zajęcia i motywują Podopiecznych do nauki nowych umiejętności.


luty 2017


Zajęcia wg Koncepcji Halliwick

Zajęcia wg Koncepcji Halliwick

W trakcie zajęć w Ośrodku Basenoterapii Fundacji WRÓĆ, dzieci nabywają umiejętności niezależnego poruszania się w wodzie. Dzięki właściwościom wody mogą być oni samodzielni, pokonując bariery psychofizyczne. Uczniowie poprzez systematycznie prowadzone zajęcia nauczyli się m.in nurkować.


styczeń 2017


Hipoterapia

Hipoterapia

Zajęcia Hipoterapii w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ.