Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs nr XXIV

Sprawniejsi-samodzielniejsi


PFRON

Celem Programu Sprawniejsi-samodzielniejsi jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych Beneficjentów, poprzez zastosowanie założonych w Projekcie technik i metod wsparcia mających rozwinąć psychofizyczne i prospołeczne możliwości Beneficjentów oraz przeciwdziałać Ich alienacji ze społeczeństwa.

30 Uczestników Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich z dniem 1 kwietnia 2016 roku przystąpiło do udziału w mającym trwać do 31 marca 2018 roku Projekcie Sprawniejsi – Samodzielniejsi, w 94,5% dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Na pierwszy rok realizacji zadania PFRON przyznał kwotę 199.453,44 zł, w tym 19.980 zł na zakup huśtawki integracyjnej.

Pierwszy rok objął 30 Uczestników OREW w wieku 4- 24 lat, w tym 13 dziewcząt i 17 chłopców, mieszkańców powiatów malborskiego i sztumskiego.

Z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych, Uczestnicy OREW w Lasowicach Wielkich, dzięki środkom PFRON otrzymają łącznie 5380 godzin dodatkowego wsparcia:

Rehabilitacja funkcjonalna: 3000 godzin

Hydroterapia: 840 godzin

Terapia AAC: 720 godzin

Hipoterapia: 420 godzin

Terapia Hallwick: 400 godzin

Poprzez kompleksowe i zindywidualizowane oddziaływanie na różnorodne układy, stany i funkcje organizmu, zespół terapeutyczny będzie zmierzał do pokonywania przez Uczestników różnorodnych barier, uniemożliwiających ich samodzielne i społeczne funkcjonowanie.

Zespół terapeutyczny opracował zadania – na podstawie konsultacji z rodzicami, opiekunami i wychowawcami Beneficjentów ostatecznych, z uwzględnieniem dokumentacji, zaleceń i przeciwwskazań lekarza oraz informacji pedagoga (oligofrenopedagoga) – dla każdego Uczestnika Programu Indywidualny Plan Działania, określający cel wsparcia oraz kryteria pomiaru jego efektywności.

W przypadku osób o tak głębokim i wielonarządowym upośledzeniu funkcji organizmu, cele te dotyczą głównie jak najbardziej samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego (toaleta, jedzenie, ubieranie), komunikowanie się, przekazywania informacji zwrotnych, poszerzanie obszarów poznania i działania, zwiększanie sprawności psychomotorycznej. Istotną cechą prowadzonego procesu jest komplementarność oraz dostosowanie do każdego Uczestnika form i metod oraz tempa oddziaływania. W każdej dziedzinie terapeutycznej wyznaczono Uczestnikom mierzalne wyniki, jakie każdy z nich powinien osiągnąć po zakończeniu poszczególnych etapów udziału w Projekcie.

Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich, oraz Ośrodka Basenoterapii i Ośrodka Hipoterapii w Jantarze. Odbiorcami wsparcia są Uczestnicy OREW w Lasowicach Wielkich – Uczniowie ze znaczną niepełnosprawnością sprzężoną i głębokim upośledzeniem intelektualnym. Wzmocnieniu i rozwojowi stopnia samodzielności Uczniów służyć ma specjalnie dobrany zestaw zajęć terapeutycznych. Uwzględniając potrzeby Uczestników, w programach dwuletnich zaplanowano realizację zajęć z zakresu: terapii AAC, rehabilitacji funkcjonalnej, hydroterapii, terapii wodnych wg. Koncepcji Halliwick oraz hipoterapii.

Terapia AAC

Ma na celu umożliwienie porozumiewania się osobom nie mówiącym, niezdolnym do posługiwania się językiem migowym, ze złożonymi trudnościami komunikacyjnymi.

AAC – komunikacja alternatywna posługuje się zespołem symboli, strategii oraz technik. Jest dziedziną interdyscyplinarną, poszukująca i wprowadzającą możliwości wypowiedzenia się, wyrażenia odczuć i myśli, zrozumienia i porozumienia poprzez ruch, gest, spojrzenie, intonację a nawet bezpośredni kontakt z CUN.

Dzięki niekonwencjonalnym technikom wsparcia w porozumiewaniu się, Uczestnik może wyrazić własne stany, wolę, staje się osobą decyzyjną, doświadcza siły komunikacji i zaczyna skutecznie porozumiewać się z osobami z najbliższego otoczenia. Dzięki temu rozwojowi ulegają także inne funkcje poznawcze.

Rehabilitacja funkcjonalna

W procesie rozwojowym Uczestników Projektu eliminacja dyskomfortu wywołanego bólem, zmęczeniem, rozdrażnieniem i ograniczeniami o podłożu fizycznym, stanowi podstawę budowania przestrzeni i motywacji do uczenia się, niezbędnych w procesie zwiększania samodzielności życiowej.

W praktyce rehabilitacja zmierza do rozwiązania konkretnych przeszkód, z powodu których funkcjonowanie uczestnika w zakresie samoobsługi i w życiu społecznym jest całkowicie lub częściowo niemożliwe. Zespół czynności, podejmowanych przez rehabilitanta ma znieść lub zminimalizować ograniczenia, a następnie nauczyć organizm świadomego wykonywania ruchów, umożliwiających uczestnikowi wykonywanie określonych czynności.

Hydroterapia

Głównym celem hydroterapii jest działanie hartujące i wzmacniające naturalne mechanizmy obronne organizmu. Pojedyncze zabiegi wywołują szereg zmian miejscowych i ogólnych, wzbudzając natychmiastowe reakcje regulacyjne. To jedyny fizjologiczny sposób wzmacniania funkcji narządów w walce z chorobami i poprawienia zdrowia. Hydroterapia wpływa też na stan psychofizyczny organizmu, ma działanie rozluźniające i relaksujące.

W programie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością sprzężoną jest istotnym elementem opanowania napięć, uniemożliwiających lub ograniczających wykonywanie czynności manualnych i motorycznych; wzmocnienia organizmu w sposób umożliwiający w dłuższym okresie korzystanie z pozostałych form wsparcia, uczestniczenie w edukacji i życiu społecznym. Istotnym dobrodziejstwem hydroterapii  jest też jej funkcja relaksacyjna i wyciszająca, a więc pozwalająca na minimalizowanie agresji i autoagresji oraz zwiększająca stopień koncentracji  w procesie poznania i uczenia się.

Koncepcja Halliwick

Jest  unikatową formą nauczania umiejętności ruchowych i niezależności, z wykorzystaniem gier i zabaw w wodzie oraz z zastosowaniem różnych sposobów zmian pozycji ciała, rotacji, kontrolowania równowagi, bezpiecznego oddychania, akceptacji i swobodnego poruszania się w odmiennym środowisku.

W terapii, realizowanej metodą pracy indywidualnej stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych. Stosowanie metody nie wiąże się z jakimikolwiek ograniczeniami ani warunkami uczestniczenia, bez względu na stopień niepełnosprawności.

Hipoterapia

Z perspektywy rehabilitacji społecznej hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne uczestnika, poprzez kontakt z naturą i wykorzystanie naturalnych dla zwierzęcia cech i zachowań. Hipoterapia jest to ukierunkowane, indywidualne oddziaływanie terapeutyczne, mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej i ma na celu m.in.: poprawę równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, zwłaszcza czucia głębokiego, rozwijanie umiejętności poznawczych, poprawę koncentracji i panowania nad emocjami, wzrost pewności siebie i sprawności ogólnej.

Powrót


Realizacja Programu


luty 2018


Zajęcia rewalidacyjne z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych

Pomoce dydaktyczne, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi Pomoce dydaktyczne, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach zajęć rewalidacyjnych terapeuta, dzięki atrakcyjnym pomocom dydaktycznym, usprawnia sferę rozwoju motoryki małej i funkcji percepcyjnych u Zuzanny. Wykorzystywane zabawki zachęcają Zuzię do aktywności podczas zajęć wyrazistymi kolorami oraz interesującymi kształtami. Pozwalają na wielozmysłowe poznawanie otaczającego świata.


Pomoce dydaktyczne

Pomoce dydaktyczne, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi Pomoce dydaktyczne, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych z Anią terapeuta korzysta z zakupionych w ramach Projektu pomocy dydaktycznych umożliwiających terapeucie połączenie zabawy z nauką. Gry zachęcają Anię do aktywnego poznawania alfabetu, nauki pisania oraz ćwiczenia spostrzegawczości.


czerwiec 2017


Zajęcia edukacyjne w strategii AAC

Podczas zajęć komunikacyjnych z Zuzią terapeuta AAC Jolanta Zwierz wykorzystuje symbole uprzedzające PCS, które dają dziewczynce poczucie przewidywalności następujących po sobie aktywności. Dodatkowo dają możliwość dokonywania wyboru oraz działania naprzemiennego. W pracy z Zuzią wykorzystywane są również pomoce wysokiej technologii – przycisk Switch, dzięki któremu dziewczynka jest samodzielna w swoim działaniu.


maj 2017


Zajęcia Hipoterapii

Podopieczni OREW uwielbiają bezpośredni kontakt z koniem. Służy on nie tylko poprawie Ich funkcjonowania w sferze fizycznej ale także w sferze emocjonalnej, poznawczej i społecznej.


Zajęcia edukacyjne w strategii AAC

Zajęcia edukacyjne w strategii AAC, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi

Zajęcia z wykorzystaniem strategii komunikacyjnej start – stop. W terapii z Darią wykorzystywane są pomoce dydaktyczne stymulujące zmysły wzroku, słuchu oraz dotyku. Podczas treningu terapeuta bazuje na ulubionych aktywnościach dziewczynki, wykorzystując do tego celu pomoce, komunikator oraz przycisk Switch.


Huśtawka integracyjna

Huśtawka integracyjna, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi

Gdy tylko znów zrobiło się ciepło Podopieczni OREW mogli skorzystać z huśtawki integracyjnej, zakupionej w ramach Programu, pozwalającej na wspólną zabawę osób na wózkach inwalidzkich i osób chodzących.


kwiecień 2017


Zajęcia edukacyjne w terapii AAC

W pracy z Kasią wykorzystywany jest materiał obrazkowy, etykiety oraz karty pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Strategia AAC Kuby oparta jest m.in. na segregacji kolorów oraz zabawach manipulacyjnych.  Paweł podczas treningu AAC pracuje na komputerze z wykorzystaniem przycisku Switch oraz gry Splash.


Posiłek z zastosowaniem strategii AAC
Posiłek w strategii AAC, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi

Podczas posiłku z zastosowaniem strategii AAC Kacper sam dokonuje wyboru spośród proponowanych produktów spożywczych. Dodatkowo, podczas tego typu zajęć, następuje u Ucznia rozszerzanie zakresu słownictwa biernego i czynnego, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz nauka ponoszenia konsekwencji własnych wyborów.


luty 2017


Rehabilitacja ruchowa

Zajęcia rehabilitacji ruchowej pozwalają m.in na rozładowanie emocji, rozluźnienie i odprężenie od typowych zajęć tematycznych. Zespół czynności, podejmowanych przez rehabilitanta ma znieść lub zminimalizować ograniczenia, a następnie nauczyć organizm Podopiecznego świadomego wykonywania ruchów, umożliwiających wykonywanie określonych czynności.


styczeń 2017


Hipoterapia

Hipoterapia, Program Sprawniejsi-samodzielniejsi

Hipoterapia nawet zimą jest dla naszych Podopiecznych połączeniem przyjemnego z bardzo pożytecznym.