Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs 4/2017

Sprawniejsi=samodzielniejsi – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych


W okresie 1 kwietnia 2019 – 30 marca 2020 roku trwa się drugi rok realizacji zadania, zgodnie z założeniami Projektu oraz zapisami zawartymi w Indywidualnych Planach Działania opracowanych dla uczestników przez zespół terapeutyczny. Wsparcie dla uczestników wyniesie około 9600 godziny, czyli średnio na uczestnika prawie 310 godzin.

Prowadzone w drugim roku zajęcia obejmują następujące formy:

  • Terapie komunikacji i porozumiewania się 93 godziny na uczestnika, w tym: logopedia, terapia C-Eye, Mówik, Metoda Krakowska, Board Maker, terapie słuchowe
  • Terapie wodne, obejmujące zajęcia na basenie oraz hydroterapię średnio 40 godzin na uczestnika
  • Animaloterapia na bazie Mini ZOO i Hipoterapia średnio 20 godzin na uczestnika
  • Terapie poznawcze i rozwoju społecznego, obejmująca terapię behawioralną, Terapię Integracji Sensorycznej, Terapię Masgutowej, Muzykoterapię, Biofeedbacka i terapie Neuroformy, terapie rozwoju kullturalnego –  średnio 88 godzin na uczestnika
  • Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej średnio 40 godzin na uczestnika
  • Terapia wad postawy i chodu średnio 40 godzin na uczestnika.

14.500 zł przeznaczono na doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, w tym m.in. Dr Neuronowski – oprogramowanie pozwalające na łagodzenie i kompensowanie skutków niepełnosprawności, związanych z deficytami w obszarze funkcji poznawczych i mowy. Składa się z 9 modułów zawierających 46 bazowych zadań (gier) komputerowych usprawniających poszczególne funkcje poznawcze tj. świadomość fonologiczną, słuch fonematyczny, rozumienie mowy, sekwencjonowanie dźwięków, a także pamięć, szybkość reagowania, uwagę i funkcje wykonawcze. Program dostosowuje się do indywidualnych potrzeb i możliwości konkretnej osoby monitorując jej postępy na bieżąco;

Terapie komunikacji i porozumiewania się, terapii motoryki ręki oraz terapii poznawczych i rozwoju społecznego: zostaną wzbogacone o możliwość stosowania GRASP SWITCH`a- przycisku umożliwiającego włączanie urządzeń i przełączenia prezentacji poprzez zamknięcie dłoni. Zaplanowano także zakup specjalistycznych, stabilizujących i zabezpieczających strojów kąpielowych oraz toczków i kamizelek stabilizujących do jazdy konnej, szczególnie dla uczniów o zaburzonej spastyce.

Do realizacji wszystkich form wsparcia, w szczególności treningu komunikacji: Klawiatura specjalistyczna Clevy o specjalnym ułożeniu i kolorystyce klawiszy, ułatwiająca osobom niepełnosprawnym uczenie się i korzystanie z komputera. Ramka Clevy – stworzona specjalnie dla ludzi z niepełnosprawnością ruchową kończyn górnych. Pozwala położyć ręce na klawiaturze bez ryzyka naciśnięcia przypadkowego klawisza.

PFRON finansuje zadanie w 95% i przeznaczył na jego realizację środki w wysokości 370.500 zł , w tym 3499 zł na zakup PCEye Mini  oraz 35.500 zł na zestaw zewnętrznych urządzeń integracyjnych, w które zostanie wyposażone boisko OREW w Lasowicach Wielkich. Na zestaw składa się karuzela integracyjna, z miejscem na 1-2 wózków inwalidzkich lub 1 wózka i 1 krzesełka dla dziecka mogącego korzystać z typowego siedziska, wraz z huśtawką typu „Bocianie Gniazdo”. Zestaw będzie wykorzystywany w terapii poznawczej i rozwoju społecznego, terapii chodu i wad postawy oraz terapii motoryki ręki.


Celem Projektu „Sprawniejsi=samodzielniejsi”, realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs 4/2017 jest zwiększanie samodzielności Podopiecznych OREW w Lasowicach Wielkich – dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną. Projekt ma charakter ciągły i będzie realizowany w terminie 01.04.2018 – 31.03.2021 roku. W pierwszym roku realizacji Projektu, od 01.04.2018 do 31.03.2019, dofinasowanie PFRON wyniesie 372680,25 zł.

Projekt jest kontynuacją wsparcia, realizowanego w odniesieniu do uczestników w ramach konkursów I, IX, XI i XXIV. W założeniach na nowy okres realizacji bieżącej edycji uwzględniono wynikające z wcześniejszych realizacji wnioski, doświadczenia i oceny dotyczące uczestników, form wsparcia i organizacji przebiegu Projektu. Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Wsparcie podstawowe będzie realizowane w oparciu o zasoby lokalowe i sprzętowe OREW w Lasowicach Wielkich. Wsparcie uzupełniające, w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodku Basenoterapii (terapie wodne) oraz Ośrodkach Animaloterapii (na bazie Mini ZOO) i Hipoterapii w Jantarze.

Projekt zakłada wielorakość form wsparcia, realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę, z zastosowaniem pomocy dydaktycznych, nowoczesnych urządzeń i sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego. Każdy Uczestnik otrzyma średnio 5-6 godzin wsparcia tygodniowo.

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, podopieczni Fundacji WRÓĆ, uczęszczający do OREW w Lasowicach Wielkich. Wszystkie osoby posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (w Projekcie będą mogły uczestniczyć również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz lekkim stopniem niepełnosprawności w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym – nie więcej niż 10%).

Formy wsparcia:

1. Terapie komunikacji i porozumiewania się

Celem formy wsparcia jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Umożliwienie wyrażania podstawowych potrzeb (jedzenie, picie, czynności higieniczne), samopoczucia, stanów, emocji i oczekiwań, a w efekcie zwiększenie samodzielności i podniesienie jakości ich życia.

Działania podejmowane w trakcie zajęć będą skierowane na stymulację mowy werbalnej, ćwiczenia oddechowe, korygowanie nieprawidłowej artykulacji, rozwijanie funkcji słuchowych oraz diagnostykę i terapię neurologopedyczną aparatu orofacjalnego z zakresu podaży i poboru pokarmów, jako istotnego czynnika w procesie nadawania funkcji werbalnych. Dla osiągnięcia celu, beneficjenci ostateczni otrzymają wsparcie z zakresu alternatywnej komunikacji (AAC). Uwzględniając specyfikę uczestników – wielorakość przyczyn niepełnosprawności, sprzężeń tworzących zróżnicowane ograniczenia i możliwości wykorzystania w komunikacji zmysłów wzroku, słuchu i dotyku, a także rozwoju psychomotorycznego, wsparcie podstawowe (AAC) zostanie wzmocnione zastosowaniem dedykowanych metod i technik terapeutycznych, (C-eye, metoda Krakowska, terapie słuchowe: język migowy metoda werbotonalna, Thomatisa; metoda obrazkowo-symboliczna: Mówik, Boardmaker). W ramach tej formy wsparcia będą także realizowane działania z zakresu logopedii, diagnostyki i terapii neurologopedycznej, związanych z zaburzeniami poboru pokarmów i nadawaniem mowy oraz masażu Shantala.

2. Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Celem wsparcia jest niwelowanie skutków zaburzeń, powodujących niesprawność w zakresie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia w tym zakresie zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowywania ruchu, a także do usprawnienia sprawności wzrokowej oraz koordynowania aktywności wzrokowo-ruchowej.

W ramach formy wsparcia będą stosowane m.in. metody terapii ręki, Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, PNF, FDM, MNRI® S. Masgutowej, masażu oraz kinezyterapii i fizykoterapii.

3. Terapia wad postawy i chodu

Celem terapii wad postawy i chodu jest zbudowanie (odbudowanie) prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się (w tym układ kostny, mięśniowy, powięziowy) oraz wytworzenie (odtworzenie) świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcji).

Wsparcie będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów sprzętowych OREW w Lasowicach Wielkich oraz wysokospecjalistycznej wiedzy zatrudnionych dla realizacji zadania fizjoterapeutów. W ramach formy realizowane będą ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia prawidłowej postawy, ćwiczenia stabilizujące gorset mięśniowy oraz wzmacniające zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże. W terapii będą stosowane m.in. metody NDT Bobath, PNF, MNRI® S. Masgutowej, Integracji Sensorycznej, FITS, FDM oraz masaże. Do celów diagnostycznych metodą RUSI zostanie zastosowany aparat USG, skoliometr, pion i Plurimetr Inklinometr.

4. Terapia poznawcza i rozwoju społecznego

Celem terapii jest poszerzenie u beneficjentów ostatecznych poznania i doświadczenia, w różnorodnych obszarach: świadomości własnego ciała, jego funkcji i potencjału; stanów emocjonalnych, koncentracji samooceny i motywacji; budowania interakcji z otoczeniem, poszerzania zakresu poznawania, zwiększanie aktywności, dokonywania wyboru, rozwoju zainteresowań, przyjmowania funkcji społecznych, samorealizacji i integracji.

W ramach tej formy wsparcia, w pierwszym roku realizacji Projektu zaplanowano oddziaływanie metodami Terapii Behawioralnej, Integracji Sensorycznej, MNRI® dr S. Masgutowej, EEG Biofeedback, Neuroformy, Muzykotrapii oraz Terapii Kulturalno-Społecznej. Założeniem terapii jest stymulowanie beneficjentow do rozwoju, poprzez różnorodne, wielokierunkowe oddziaływanie na zmysły (wzroku, dotyku, słuchu), kształtowanie wrażliwości, prowokowanie do podejmowanie aktywności twórczej oraz profilowanie zachowań.

5. Terapie wodne

W ramach formy wsparcia planuje się m.in. stosowanie technik wg. Koncepcji Halliwick, chromo terapii, technik oddychania, elementów aqua aerobiku, gier wodnych (siatkówka, koszykówka w wodzie), zabaw muzyczno-relaksacyjnych, masaży wodnych, w tym hydromasaży. W terapii, stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, prowokujących m.in. do dmuchania (ćwiczenie oddechu i funkcji mowy), chwytania (ćwiczenia koordynacji i komunikacji), podawania lub rzucania (ćwiczenia koordynacji), oddalania, przybliżania, współdziałania.

6. Animaloterapia z Hipoterapią

Realizacja wsparcia opierać się będzie o zasoby Ośrodka Animaloterapii oraz Ośrodka Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

Terapie komunikacji i porozumiewania się – 90

Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – 40

Terapia wad postawy i chodu – 40

Terapia poznawcza i rozwoju społecznego – 80

Terapie wodne – 20

Animaloterapia z Hipoterapią – 30

Powrót


Realizacja i kontynuacja Projektu realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON

Konkurs 4/2017 Sprawniejsi=samodzielniejsi – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych


wrzesień 2020


Komputer dotykowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przenośny komputer dotykowy zakupiony w ramach ZZ PFRON, wykorzystywany jest do wielu terapii m.in. AAC, Boardmakera czy Terapii poznawczej.


Hipoterapia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasi Uczniowie podczas prowadzonej w ramach ZZ PFRON Hipoterapii, mają wyjątkową i niepowtarzalną okazję na usprawnianie. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości.


Magiczny dywan

Magiczny dywan zakupiony w ramach ZZ PFRON, Konkurs 4/2017 Sprawniejsi=Samodzielniejsi jest interaktywną pomocą dydaktyczną, która usprawnia zarówno motorykę dużą jaki i spostrzegawczość, koordynację wzrokowo ruchową oraz refleks. Duże zróżnicowanie gier pod względem trudności i tematyki daje ogromne możliwości w terapii.


Muzykoterapia

Instrumenty muzyczne zakupione w ramach ZZ PFRON są niezbędnym elementem zajęć Muzykoterapii, których celem jest ćwiczenie wrażliwości słuchowej i muzycznej.


czerwiec 2020


Huśtawka i karuzela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęt zakupiony ze środków PFRON, w skład którego wchodzą karuzela integracyjna oraz huśtawka typu Bocianie Gniazdo są niesamowitą atrakcją dla wszystkich naszych Podopiecznych. Bawią i jednocześnie pobudzają układ przedsionkowy, który u wielu uczniów jest niedostymulowany. Terapia SI na świeżym powietrzu.


maj 2020


Podczas czasowego zawieszenia zajęć w Ośrodku, wsparcie w ramach Konkursu 04/2017 „Sprawniejsi=Samodzielniejsi”, dotowanego przez PFRON realizujemy także zdalnie. Odbywa się to poprzez przekazanie beneficjentowi scenariusza zajęć wraz z materiałem filmowym.


luty 2020


Hipoterapia

 

 

 

 

 

 

 

Hipoterapia jako jedna z metod rehabilitacji w ramach Zlecenia Zadań PFRON, wpływa korzystnie na wiele sfer m.in.: reguluje napięcie mięśniowe, doskonali równowagę oraz koordynację, pobudza zmysły, pozwala korygować postawę ciała oraz wzmacnia odporność. Obcowanie z żywym zwierzęciem w tak bliskim kontakcie jest niesamowitym przeżyciem.


Dr Neuronowski

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania dr Neuronowski, mają na celu usprawnienie funkcji poznawczych oraz wspomagania deficytów uwagi, pamięci, uczenia się oraz mowy i języka. Ze względu na różnorodność materiałów i ciekawą formę uczniowie bardzo chętnie z niego korzystają.


październik 2019


Urządzenia wspomagające AAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klawiatura KLEVY oraz urządzenie zastępujące myszkę KidTrack, umożliwiają Uczniom samodzielne i sprawne korzystanie z komputera. Podczas zajęć komunikacji alternatywnej (AAC) nabywają nowych kompetencji, stając się przy tym bardziej sprawczy.


czerwiec 2019


Zajęcia grupowe

Podczas zajęć grupowych nasi Uczniowie mieli okazję poznawać sekrety kosmosu w Sali Doświadczania Świata. Podczas terapii Snoelezen wykorzystane zostały przedmioty zakupione że środków dofinansowanych z Projektu. Były to m.in. „magiczny piasek”, tablice interaktywne stymulujące postrzeganie wzrokowe oraz projektor gwiazd.


luty 2019


Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Głównym celem zajęć w Sali Snoezelen jest stworzenie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz mile spędzanie czasu w atmosferze pełnej relaksu. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata pozwalają naszym Uczniom na zmysłowe postrzeganie i doświadczanie z pomocą światła, dźwięków i zapachów. Dzięki tej terapii budujemy w naszych Podopiecznych poczucie radości, bezpieczeństwa, jak i wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczenie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Sprzęt, który wykorzystujemy został zakupiony ze środków PFRON, w ramach realizowanego Projektu.


styczeń 2019


Zabawki interaktywne

Podczas zajęć indywidualnych terapeuty z Julią realizowana jest strategia człowiek źródłem zaspokajania potrzeb. Zakupione ze środków PFRON zabawki interaktywne pozwalają odczytać terapeucie występujące zachowania komunikacyjne oraz wspomagają symulację wzrokową, słuchową i dotykową Uczennicy.


Zajęcia SI

Nasi Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach z zakresu Integracji Sensorycznej. Terapeuta poprzez zabawę i różnorodne ćwiczenia, dzięki zakupionym ze środków PFRON sprzętom usprawnia u Nich m.in. funkcjonowanie układu przedsionkowego.


Materiały edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna podczas terapii poznawczej i rozwoju społecznego chętnie korzysta ze specjalistycznego i kompleksowego zestawu materiałów edukacyjnych dla dziewcząt pt. „Pewny start. O dojrzewaniu” Izabeli Fornalik, który został zakupiony ze środków PFRON. Terapeuta podczas zajęć z Uczennicą omawia m.in. zagadnienia dotyczące zmian w wyglądzie, dbania o higienę i zdrowie czy relacji z innymi ludźmi.


Zajęcia z C-Eye

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z użyciem C-Eye prowadzone w ramach Projektu dają naszym Podopiecznym szansę na większą samodzielność. Podczas pierwszych zajęć zapoznają się z urządzeniem i bawią się, aby po pewnym czasie móc już sprawnie z niego korzystać i komunikować się.


październik 2018


Hipoterapia

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji naszych Podopiecznych, bardzo przez nich lubiana. Różnorodność oddziaływań konia i współpracy z terapeutą, podczas tych zajęć pozwala równocześnie usprawniać pacjenta ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływa na jego ogólne samopoczucie.


wrzesień 2018


Integracja sensoryczna

Zajęcia Integracji sensorycznej, stymulujące zmysły i rozwijające motorykę dużą.


Zakup rowerów RaceRunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina RaceRunning jest doskonałym połączeniem sportu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami – jego fenomen polega na tym, że rehabilitacja odbywa się niejako przy okazji. Nasi Uczniowie dzięki realizowanemu Projektowi mogą cieszyć się  dwoma rowerami na co dzień. 


czerwiec 2018


Terapie wodne

Hydroterapia to bardzo ważne zajęcia dla każdego Podopiecznego. Dostarczają wpływają bardzo korzystnie na cały organizm i dostarczają wielu wrażeń zmysłowych. Atrakcyjność zajęć podniosły zakupione dzięki Projektowi  pomoce wykorzystywane do ćwiczeń.


maj 2018


Terapie komunikacji i porozumiewania się

Dzięki tabletom z oprogramowaniem MÓWik każdy Podopieczny z zaburzeniami mowy może korzystać z pomocy w komunikowaniu się. Na przykład podczas zajęć Porannego Kręgu Komunikacyjnego.


kwiecień 2018


Terapie komunikacji i porozumiewania się

Zajęcia AAC bazują na pomocach stworzonych przez terapeutę, w programie Boardmaker & Speaking Dynamically Pro, indywidualnie dla danego Podopiecznego. Dzięki takim ćwiczeniom Kasia uczy się czytać globalnie, buduje wzorce wypowiedzi wokalnej w oparciu o znaki graficzne oraz modeluje zachowania przygotowujące do nauki pisania przy pomocy znaków graficznych i przy użyciu wysokiej technologii. Doświadcza również modelu naprzemiennego i poszerza słownictwo czynne w kategoriach poznajemy świat.