Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs 4/2017

Samodzielni i skuteczni – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych


Celem Projektu „Samodzielni i skuteczni”, realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs 4/2017 jest zwiększanie samodzielności Podopiecznych OREW w Lasowicach Wielkich – dzieci, młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną. Projekt ma charakter ciągły i będzie realizowany w terminie 01.04.2018 – 31.03.2021 roku. W pierwszym roku realizacji Projektu, od 01.04.2018 do 31.03.2019, dofinasowanie PFRON wyniesie 372680,25 zł.

Projekt jest kontynuacją wsparcia, realizowanego w odniesieniu do uczestników w ramach konkursów I, IX, XI i XXIV. W założeniach na nowy okres realizacji bieżącej edycji uwzględniono wynikające z wcześniejszych realizacji wnioski, doświadczenia i oceny dotyczące uczestników, form wsparcia i organizacji przebiegu Projektu. Ogół wnioskowanych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych ma na celu takie oddziaływanie na stan psychofizyczny beneficjentów ostatecznych, aby eliminować lub zminimalizować skutki ograniczeń, wynikających z niepełnosprawności, poszerzać możliwości rozwojowe, poprawiać samopoczucie, świadomość, chęć i aktywność w procesie usamodzielniania zarówno w czynnościach samoobsługowych oraz w życiu społecznym.

Wsparcie podstawowe będzie realizowane w oparciu o zasoby lokalowe i sprzętowe OREW w Lasowicach Wielkich. Wsparcie uzupełniające, w prowadzonych przez Fundację WRÓĆ Ośrodku Basenoterapii (terapie wodne) oraz Ośrodkach Animaloterapii (na bazie Mini ZOO) i Hipoterapii w Jantarze.

Projekt zakłada wielorakość form wsparcia, realizowanego przez wykwalifikowaną kadrę, z zastosowaniem pomocy dydaktycznych, nowoczesnych urządzeń i sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego. Każdy Uczestnik otrzyma średnio 5-6 godzin wsparcia tygodniowo.

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną, podopieczni Fundacji WRÓĆ, uczęszczający do OREW w Lasowicach Wielkich. Wszystkie osoby posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności (dzieci do lat 16) lub o znacznym stopniu niepełnosprawności (w Projekcie będą mogły uczestniczyć również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz lekkim stopniem niepełnosprawności w przypadku osób z upośledzeniem umysłowym – nie więcej niż 10%).

Formy wsparcia:

1. Terapie komunikacji i porozumiewania się

Celem formy wsparcia jest pomoc w porozumiewaniu się osób nieposługujących się mową lub posługujących się nią w ograniczonym stopniu. Umożliwienie wyrażania podstawowych potrzeb (jedzenie, picie, czynności higieniczne), samopoczucia, stanów, emocji i oczekiwań, a w efekcie zwiększenie samodzielności i podniesienie jakości ich życia.

Działania podejmowane w trakcie zajęć będą skierowane na stymulację mowy werbalnej, ćwiczenia oddechowe, korygowanie nieprawidłowej artykulacji, rozwijanie funkcji słuchowych oraz diagnostykę i terapię neurologopedyczną aparatu orofacjalnego z zakresu podaży i poboru pokarmów, jako istotnego czynnika w procesie nadawania funkcji werbalnych. Dla osiągnięcia celu, beneficjenci ostateczni otrzymają wsparcie z zakresu alternatywnej komunikacji (AAC). Uwzględniając specyfikę uczestników – wielorakość przyczyn niepełnosprawności, sprzężeń tworzących zróżnicowane ograniczenia i możliwości wykorzystania w komunikacji zmysłów wzroku, słuchu i dotyku, a także rozwoju psychomotorycznego, wsparcie podstawowe (AAC) zostanie wzmocnione zastosowaniem dedykowanych metod i technik terapeutycznych, (C-eye, metoda Krakowska, terapie słuchowe: język migowy metoda werbotonalna, Thomatisa; metoda obrazkowo-symboliczna: Mówik, Boardmaker). W ramach tej formy wsparcia będą także realizowane działania z zakresu logopedii, diagnostyki i terapii neurologopedycznej, związanych z zaburzeniami poboru pokarmów i nadawaniem mowy oraz masażu Shantala.

2. Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej

Celem wsparcia jest niwelowanie skutków zaburzeń, powodujących niesprawność w zakresie motoryki małej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. Terapia w tym zakresie zmierza do nadania dłoniom umiejętności dotyku, chwytu, unoszenia i celowego ukierunkowywania ruchu, a także do usprawnienia sprawności wzrokowej oraz koordynowania aktywności wzrokowo-ruchowej.

W ramach formy wsparcia będą stosowane m.in. metody terapii ręki, Integracji Sensorycznej, NDT Bobath, PNF, FDM, MNRI® S. Masgutowej, masażu oraz kinezyterapii i fizykoterapii.

3. Terapia wad postawy i chodu

Celem terapii wad postawy i chodu jest zbudowanie (odbudowanie) prawidłowego funkcjonowania struktur odpowiadających za utrzymanie sylwetki i przemieszczanie się (w tym układ kostny, mięśniowy, powięziowy) oraz wytworzenie (odtworzenie) świadomości czucia ciała i zmysłu orientacji ułożenia części własnego ciała (propriocepcji).

Wsparcie będzie realizowane z wykorzystaniem zasobów sprzętowych OREW w Lasowicach Wielkich oraz wysokospecjalistycznej wiedzy zatrudnionych dla realizacji zadania fizjoterapeutów. W ramach formy realizowane będą ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia rozciągające, ćwiczenia równoważne, ćwiczenia propriocepcji, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia prawidłowej postawy, ćwiczenia stabilizujące gorset mięśniowy oraz wzmacniające zabiegi fizykoterapeutyczne i masaże. W terapii będą stosowane m.in. metody NDT Bobath, PNF, MNRI® S. Masgutowej, Integracji Sensorycznej, FITS, FDM oraz masaże. Do celów diagnostycznych metodą RUSI zostanie zastosowany aparat USG, skoliometr, pion i Plurimetr Inklinometr.

4. Terapia poznawcza i rozwoju społecznego

Celem terapii jest poszerzenie u beneficjentów ostatecznych poznania i doświadczenia, w różnorodnych obszarach: świadomości własnego ciała, jego funkcji i potencjału; stanów emocjonalnych, koncentracji samooceny i motywacji; budowania interakcji z otoczeniem, poszerzania zakresu poznawania, zwiększanie aktywności, dokonywania wyboru, rozwoju zainteresowań, przyjmowania funkcji społecznych, samorealizacji i integracji.

W ramach tej formy wsparcia, w pierwszym roku realizacji Projektu zaplanowano oddziaływanie metodami Terapii Behawioralnej, Integracji Sensorycznej, MNRI® dr S. Masgutowej, EEG Biofeedback, Neuroformy, Muzykotrapii oraz Terapii Kulturalno-Społecznej. Założeniem terapii jest stymulowanie beneficjentow do rozwoju, poprzez różnorodne, wielokierunkowe oddziaływanie na zmysły (wzroku, dotyku, słuchu), kształtowanie wrażliwości, prowokowanie do podejmowanie aktywności twórczej oraz profilowanie zachowań.

5. Terapie wodne

W ramach formy wsparcia planuje się m.in. stosowanie technik wg. Koncepcji Halliwick, chromo terapii, technik oddychania, elementów aqua aerobiku, gier wodnych (siatkówka, koszykówka w wodzie), zabaw muzyczno-relaksacyjnych, masaży wodnych, w tym hydromasaży. W terapii, stosuje się ćwiczenia rozluźniające, oddechowe i koordynacyjne w formie zabaw z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, prowokujących m.in. do dmuchania (ćwiczenie oddechu i funkcji mowy), chwytania (ćwiczenia koordynacji i komunikacji), podawania lub rzucania (ćwiczenia koordynacji), oddalania, przybliżania, współdziałania.

6. Animaloterapia z Hipoterapią

Realizacja wsparcia opierać się będzie o zasoby Ośrodka Animaloterapii oraz Ośrodka Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

Terapie komunikacji i porozumiewania się – 90

Terapia motoryki ręki i koordynacji wzrokowo-ruchowej – 40

Terapia wad postawy i chodu – 40

Terapia poznawcza i rozwoju społecznego – 80

Terapie wodne – 20

Animaloterapia z Hipoterapią – 30

Powrót


Realizacja Projektu realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON

Konkurs 4/2017 Samodzielni i skuteczni – zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych


czerwiec 2019


Zajęcia grupowe

Podczas zajęć grupowych nasi Uczniowie mieli okazję poznawać sekrety kosmosu w Sali Doświadczania Świata. Podczas terapii Snoelezen wykorzystane zostały przedmioty zakupione że środków dofinansowanych z Projektu. Były to m.in. „magiczny piasek”, tablice interaktywne stymulujące postrzeganie wzrokowe oraz projektor gwiazd.


luty 2019


Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Głównym celem zajęć w Sali Snoezelen jest stworzenie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz mile spędzanie czasu w atmosferze pełnej relaksu. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata pozwalają naszym Uczniom na zmysłowe postrzeganie i doświadczanie z pomocą światła, dźwięków i zapachów. Dzięki tej terapii budujemy w naszych Podopiecznych poczucie radości, bezpieczeństwa, jak i wzajemnego zaufania i komunikacji poprzez dostarczenie im określonej ilości i jakości bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Sprzęt, który wykorzystujemy został zakupiony ze środków PFRON, w ramach realizowanego Projektu.


styczeń 2019


Zabawki interaktywne

Podczas zajęć indywidualnych terapeuty z Julią realizowana jest strategia człowiek źródłem zaspokajania potrzeb. Zakupione ze środków PFRON zabawki interaktywne pozwalają odczytać terapeucie występujące zachowania komunikacyjne oraz wspomagają symulację wzrokową, słuchową i dotykową Uczennicy.


Zajęcia SI

Nasi Uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach z zakresu Integracji Sensorycznej. Terapeuta poprzez zabawę i różnorodne ćwiczenia, dzięki zakupionym ze środków PFRON sprzętom usprawnia u Nich m.in. funkcjonowanie układu przedsionkowego.


Materiały edukacyjne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna podczas terapii poznawczej i rozwoju społecznego chętnie korzysta ze specjalistycznego i kompleksowego zestawu materiałów edukacyjnych dla dziewcząt pt. „Pewny start. O dojrzewaniu” Izabeli Fornalik, który został zakupiony ze środków PFRON. Terapeuta podczas zajęć z Uczennicą omawia m.in. zagadnienia dotyczące zmian w wyglądzie, dbania o higienę i zdrowie czy relacji z innymi ludźmi.


Zajęcia z C-Eye

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z użyciem C-Eye prowadzone w ramach Projektu dają naszym Podopiecznym szansę na większą samodzielność. Podczas pierwszych zajęć zapoznają się z urządzeniem i bawią się, aby po pewnym czasie móc już sprawnie z niego korzystać i komunikować się.


październik 2018


Hipoterapia

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji naszych Podopiecznych, bardzo przez nich lubiana. Różnorodność oddziaływań konia i współpracy z terapeutą, podczas tych zajęć pozwala równocześnie usprawniać pacjenta ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpływa na jego ogólne samopoczucie.


wrzesień 2018


Integracja sensoryczna

Zajęcia Integracji sensorycznej, stymulujące zmysły i rozwijające motorykę dużą.


Zakup rowerów RaceRunning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscyplina RaceRunning jest doskonałym połączeniem sportu i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami – jego fenomen polega na tym, że rehabilitacja odbywa się niejako przy okazji. Nasi Uczniowie dzięki realizowanemu Projektowi mogą cieszyć się  dwoma rowerami na co dzień. 


czerwiec 2018


Terapie wodne

Hydroterapia to bardzo ważne zajęcia dla każdego Podopiecznego. Dostarczają wpływają bardzo korzystnie na cały organizm i dostarczają wielu wrażeń zmysłowych. Atrakcyjność zajęć podniosły zakupione dzięki Projektowi  pomoce wykorzystywane do ćwiczeń.


maj 2018


Terapie komunikacji i porozumiewania się

Dzięki tabletom z oprogramowaniem MÓWik każdy Podopieczny z zaburzeniami mowy może korzystać z pomocy w komunikowaniu się. Na przykład podczas zajęć Porannego Kręgu Komunikacyjnego.


kwiecień 2018


Terapie komunikacji i porozumiewania się

Zajęcia AAC bazują na pomocach stworzonych przez terapeutę, w programie Boardmaker & Speaking Dynamically Pro, indywidualnie dla danego Podopiecznego. Dzięki takim ćwiczeniom Kasia uczy się czytać globalnie, buduje wzorce wypowiedzi wokalnej w oparciu o znaki graficzne oraz modeluje zachowania przygotowujące do nauki pisania przy pomocy znaków graficznych i przy użyciu wysokiej technologii. Doświadcza również modelu naprzemiennego i poszerza słownictwo czynne w kategoriach poznajemy świat.