Dofinansowanie w ramach Zlecenia Zadań PFRON Konkurs nr 2/2016

Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym


PFRONCelem Projektu „MOGĘ WIĘCEJ” – rehabilitacja społeczna w ŚDS w Lasowicach Wielkich”, realizowanego w ramach Zlecenia Zadań PFRON, Konkurs nr 2/2016 Kurs na samodzielność – zwiększanie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, jest osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu integracji społecznej, funkcjonowania oraz jakości życia podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Lasowicach Wielkich poprzez realizację ciągłych działań rehabilitacyjnych: społecznych, szkoleniowych, edukacyjnych, terapeutycznych i usprawniających, przy aktywnym uczestnictwie tych osób. Projekt ma charakter ciągły i lokalny, obejmuje 2 okresy, łącznie od dnia 1 kwietnia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku. Zakłada się, że zadania związane z projektem będą realizowane 12 miesięcy w roku, średnio 5 dni w tygodniu, średnio przez 3 godziny dziennie, a czas realizacji zostanie określony harmonogramem, dostosowanym do realizacji zajęć w ramach podstawowej działalności ŚDS. W pierwszym roku realizacji  tj. od 1 kwietnia 2017 do  31 marca 2019 roku kwota dofinansowania wyniesie 261 716,28 zł.

Przedmiotem Projektu jest realizacja działań skierowanych do podopiecznych ŚDS w Lasowicach Wielkich z zakresu ciągłej rehabilitacji, ukierunkowanej na włączenie i rehabilitację społeczną. Działania te mają na celu powrót podopiecznych ŚDS w Lasowicach Wielkich do społeczeństwa, tj. jest poprawę funkcjonowania w społeczeństwie, zwiększenie samodzielności życiowej i umiejętności społecznych poprzez np. uczestnictwo w życiu kulturalnym, sprawne komunikowanie się i zachowanie w różnych sytuacjach społecznych, powiększanie obszarów poznania i działania, uczenie się norm i zachowań społecznych, panowania nad własnym organizmem i emocjami, eliminację lęków, zwiększanie świadomości własnych możliwości oraz chęci ich poszerzania, zwiększanie wpływu na własne życie oraz udziału w życiu otoczenia. Proponowany w Projekcie zestaw form wsparcia został opracowany przez kadrę bezpośrednio zaangażowaną w pracę z Beneficjentami Ostatecznymi, przy ich aktywnym uczestnictwie. Wsparcie dla uczestników będzie realizowane w oparciu o Indywidualny Plan Działania (IPD), sporządzony dla każdego uczestnika, w oparciu o indywidualną diagnozę.

Grupę docelową projektu stanowi 28 osób. Projekt zakłada, że każdy z uczestników będzie korzystał co najmniej z trzech form wsparcia, stosownie do możliwości i potrzeb:

Formy wsparcia:
1. Terapie wodne

Celem tej formy wsparcia jest uzyskanie przez uczestników lepszej kondycji psychofizycznej, harmonii, zwiększenie samoakceptacji, wzrost pewności siebie i kontroli nad własnym ciałem, ale również uzyskanie umiejętności bezpiecznego zachowania się w wodzie i jej pobliżu, korzystania z publicznych obiektów basenowych i plaż, przestrzegania norm społecznych, uczestniczenia w różnych środowiskach, umiejętności dostosowywania zachowań do zróżnicowanych warunków, podnoszenia sprawności ogólnej. Zajęcia będą prowadzone głównie w formie grupowej (średnio 4 osoby w grupie). W ramach terapii stosowane będą różne formy: nauka chodzenia (Halliwick); elementy technik Aqua Aerobiku, koncepcji Halliwick, masaży Watsu (relaksacji w wodzie), nauka pływania, zajęcia relaksacyjne, masaże wodne. Będą prowadzone także treningi bezpiecznego zachowania w wodzie i w pobliżu wody – nie tylko basenowej. W ramach projektu przewidziano zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych (np. wstążek, kółek do aqua aerobiku, przedmiotów stymulujących ćwiczenie oddychania lub nurkowania, okularów basenowych).

2. Hipoterapia z elementami nauki jazdy konnej

Z perspektywy rehabilitacji społecznej Hipoterapia ma na celu usprawnienie psychofizyczne uczestnika, przy czym szczególnie istotne są tu: poprawa równowagi, orientacji w przestrzeni, orientacji w schemacie ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowanie zmysłów, zwłaszcza czucia głębokiego, aktywizowanie i poprawa funkcjonalności całego organizmu w wymiarze psychofizycznym i fizjologicznym, rozwijanie umiejętności poznawczych: praca nad koncentracją uwagi, uczenie nowych pojęć i umiejętności, poprawa samooceny i kondycji psychicznej uczestnika, wzrost pewności siebie, poprawa kontaktów z grupą jak i znaczna poprawa sprawności ogólnej, umożliwienie kontaktu z naturą nie tylko poprzez kontakt z żywym zwierzęciem, ale również poprzez zwiększenie możliwości lokomocyjnych. W ramach zajęć zostaną wprowadzone – w miarę postępu uczestników – elementy jazdy konnej, co poza poprawą sprawności psychofizycznej powoli uczestnikom uzyskać dodatkowe umiejętności, być motywację do podejmowania działań i poszerzania zainteresowań. Zajęcia przewidują także wykonywanie przez uczestników, pod okiem instruktorów podstawowych czynności pielęgnacyjnych, typu czesanie i czyszczenie konia, jako elementy budowania poczucia więzi i odpowiedzialności. Do realizacji formy wsparcia przewidziano zakup pomocy dydaktycznych, w rodzaju: kaski, pachołki pomagające ocenić odległość, strzałki utrwalające kierunki, ringo.

3. Rehabilitacja funkcjonalna

Celem kompleksowego wsparcia rehabilitacyjnego uczestników jest takie oddziaływanie na ich organizm, aby w sensie psychofizycznym i motorycznym aby uzyskali oni, mimo ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, jak największe możliwości rozwoju i samodzielności życiowej. W efekcie stosowania tej formy wsparcia uczestnik uzyska warunki do skoncentrowania się na procesach rozwojowych i poznawczych. Pozyska także fizyczne możliwości uczestniczenia w nich, np. poprzez wydłużenie okresu mobilizacji i aktywności, zwiększanie sprawności psychomotorycznej, możliwość wykonywania świadomych i celowych ruchów, utrzymania określonej postawy lub pozycji, zwiększanie umiejętności i dostępnych dla siebie obszarów funkcjonowania. W tej formie wsparcia wezmą udział przede wszystkim osoby, których niepełnosprawność w największym stopniu przyczynia się do ich wykluczenia społecznego i uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W ramach formy wsparcia fizjoterapeuci, w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika ośrodka stosują m.in. następujące metody i koncepcje: NDT-Bobath, Metoda PNF, Integracja Sensoryczna, Metoda Ackermana, Kinesiotaping. W postępowaniu terapeutycznym, stosowanym w ramach realizacji projektu wykorzystuje się nowoczesne narzędzia diagnostyczne (np. usg do diagnostyki obrazowej, podoskop do diagnostyki postawy) i sprzęt do fizjoterapii, w tym: laseroterapii, magnetoterapii, terapię ultradźwiękami, terapię prądami, krioterapię, terapię falą uderzeniową.

4. Masaż

Celem tej metody wsparcia jest obniżenia napięcia mięśniowego, poprzez działanie przeciwbólowe i rozluźniające, przyspieszenie regeneracji mięśni, działanie pobudzające lub uspokajające na układ nerwowy za pośrednictwem obwodowych włókien czuciowych, co wpłynie pozytywnie na pozostałe procesy rehabilitacyjne, pomagając uczestnikom przezwyciężyć ograniczenia związane z fizycznością, dla lepszego odbioru i koncentracji na terapii społecznej. W tej formie wsparcia przewidziano udział 13 osób. Wsparcie będzie realizowane w formie zajęć indywidualnych. W ramach wsparcia stosowane będą indywidualnie dobrane rodzaje masażu (usprawniający, limfatyczny, relaksacyjny).

5. Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Poza konkretnymi efektami zwiększenia sprawności, terapia pozwoli oddziaływać na tonowanie stanów emocjonalnych, relaksację, systematyczność, pokonywanie ograniczeń, dążenie do osiągnięcia celów, podniesienie poczucia własnej wartości. Terapia przyczyni się też do poznania naturalnego otoczenia a także wdrażania dla niego zasad poszanowania i zasady fairplay w relacjach społecznych. Wykorzystanie rowerów pozwoli na kształtowanie postaw proekologicznych oraz potrzeby kontaktu z naturą poprzez realizację ciągłych zajęć o charakterze edukacyjnym i poznawczym, jak i organizowanych form wyjazdowych (wycieczki, wyprawy piesze i rowerowe). Uczestnicy uzyskają także sprawność wykorzystywania roweru jako środka ekologicznego komunikacji oraz poznają zasady bezpiecznego poruszania się w miejscach publicznych i na terenach zielonych. Zajęcia będą odbywały się w grupach różnej liczebności (2-5 osób) – w zależności od indywidualnych uwarunkowań, umiejętności i potrzeb uczestników, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz technik treningowych. Do realizacji wsparcia przewidziano zakup pomocy dydaktycznych (np. filmy przyrodnicze, lornetki, kijki nordic walking).

6. Rehabilitacja społeczna przez sztukę

Z uwagi na różnorodność uczestników, projekt zakłada wykorzystanie w terapii różnych dziedzin sztuki, w tym teatr, muzykę, sztuki plastyczne. Terapia będzie obejmowała etapy przygotowania (poznanie materii, rozpoznanie upodobań, wybór wydarzeń); przygotowanie do uczestniczenia (poznanie norm kulturowych i pożądanych zachowań); uczestnictwo w wydarzeniach, zgodnie z wcześniejszym wyborem; omówienie wydarzeń, w tym reaktywności indywidualnej na wydarzenia; wprowadzenie technik terapeutycznych opartych na poznanych dziedzinach sztuki w indywidualny i grupowy proces terapeutyczny. We wszystkich etapach i procesach terapii zakłada się aktywny udział uczestników. Poza zajęciami edukacyjnym i treningami poznawczymi oraz twórczymi w placówce przewiduje się uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych – wizyty w teatrze, kinie, operze, na koncertach, wystawach. Zajęcia będą realizowane w grupach średnio 7 osobowych, z wykorzystaniem zasobów ŚDS. Wyjazdy na wydarzenia kulturalne będą realizowane dla wszystkich uczestników. W ramach formy założono zakupy pomocy dydaktycznych (np. materiałów multimedialnych z zapisem zdarzeń kulturalnych, prezentacji obiektów kultury; materiałów i artykułów plastycznych, nagrań muzycznych).

7. Terapia EEG – koncentracji i sprawności poznawczej

Poprzez indywidualną diagnozę i na jej podstawie dobraną terapię, z wykorzystaniem stymulacji elektroencefalograficznej uzyskuje się wyeliminowanie lub obniżenie oddziaływania stanów niepożądanych oraz wzmocnienie funkcji poznawczych, koncentracji, sprawności psychoruchowej. Proces, prowadzony przez psychoterapeutę w systemie terapii indywidualnej, oparty będzie o diagnozę i terapię EEG Biofeedback oraz z wykorzystaniem najnowszej technologii do diagnozy i stymulowania m.in. funkcji poznawczych – neuroformy. Zastosowanie neuroformy pozwala na zwiększenie aktywności uczestnika w procesie terapeutycznym oraz jego uczestniczenie w śledzeniu postępów terapii, a przez to współpracę z prowadzącym zajęcia psychoterapeutą w budowaniu i monitorowaniu procesu terapeutycznego. Terapia koncentracji i sprawności psychoruchowej realizowana będzie z wykorzystaniem EEG Biofeedback i Neuroformy.

Przeciętna liczba sesji na jednego beneficjenta ostatecznego:

Terapie wodne – 90 godzin

Hipoterapia – 36 godzin

Rehabilitacja funkcjonalna – 60 godzin

Masaż – 48 godzin

Ekoterapia i rekreacja ruchowa – 148 godzin

Rehabilitacja społeczna przez sztukę – 189 godzin

Terapia EEG – koncentracji i sprawności poznawczej – 48 godzin

Posiadane zasoby kadrowe wskazujące na możliwość realizacji projektu

Zespół realizujący Projekt to grupa specjalistów z wykształceniem kierunkowym i udokumentowanym doświadczeniem pracy z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością. Zespół rehabilitantów Fundacji tworzy wykwalifikowana kadra, mająca uprawnienia do stosowania koncepcji jak i metod rehabilitacyjnych – tj . koncepcja NDT-Bobath, koncepcja Halliwick, PNF, metoda Acermana, Kinesiotaping, terapeuci Integracji Sensorycznej. Fundacja zatrudnia psychologa przygotowanego do pracy z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami, a także terapeutów o udokumentowanych umiejętnościach stosowania różnorodnych metod terapeutycznych i umiejętności instruktorskich, w tym terapii bazalnej, EEG Biofeedback, terapii behawioralnej, muzykoterapii (7 osób), arteterapii (2 osoby), terapii wodnych (8 osób), kulturoznawstwa (1 osoba), rekreacji (2 osoby). Hipoterapeuta posiada wykształcenie wyższe, kwalifikacje instruktorskie w zakresie jazdy konnej, 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Kwalifikacje w zakresie hipoterapii pozyskało dodatkowo 5 pracowników Fundacji, w tym dwoje zatrudnionych w ŚDS. Kadra Fundacji, w tym kadra ŚDS, systematycznie uczestniczy w specjalistycznych szkoleniach i warsztatach. Psychoterapeuta – wykształcenie wyższe kierunkowe, kursy i szkolenia w zakresie technik pracy z osobami niepełnosprawnymi, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Posiadane zasoby lokalowe, rzeczowe i techniczne wskazujące na możliwość realizacji Projektu

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada pracownie: kulinarną, prac manualnych, techniczno-ogrodniczą, ceramiczna, komputerowo-multimedialną oraz pracownię ruchu. Na terenie placówki znajdują się także pokój wyciszeń i sala telewizyjna. Obiekt jest usytuowany na rozległym terenie zielonym, umożliwiającym prowadzenie niektórych zajęć o charakterze rekreacyjnymi sportowym. W obiekcie zainstalowana jest platforma schodowa, wszystkie pomieszczenia i zaplecze sanitarne jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane w pracowniach udostępnionych w tym celu, stosownie do wyposażenia i potrzeb, wynikających z charakteru zajęć. Dla realizacji wsparcia rehabilitacyjnego oraz masaży, Fundacja udostępni zasoby nowocześnie wyposażonego działu fizjoterapii, znajdującego się w budynku, w którym funkcjonuje ŚDS. Także na terenie obiektu będą realizowane zajęcia z zakresu terapii sportowej. Podopieczni ŚDS w ramach wsparcia uzupełniającego skorzystają z Ośrodka Basenotarapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, z kompleksem basenu zewnętrznego, czynnego w okresie wiosenno-letnim oraz całorocznego basenu wewnętrznego z przebieralnią, łazienką i ubikacją dostosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Ośrodek wyposażony jest w podnośnik basenowy, pozwalający na bezpieczne umieszczenie w wodzie i wyjęcie z niej osoby niepełnosprawnej. Wsparcie z zakresu Hipoterapii będzie realizowane w Ośrodku Hipoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze, dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi i terenowymi: ujeżdżalnią zewnętrzną, ogrzewaną krytą ujeżdżalnią, sprzętem jeździeckim, zapleczem dla uczestników, wykwalifikowaną kadrą i końmi przygotowanymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

ŚDS w Lasowicach Wielkich jest Domem typu A,B,C zapewnia miejsca dla 30 uczestników. Znajdują się w nim osoby przewlekle chore psychicznie, upośledzone umysłowo oraz wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka jest czynna 12 miesięcy w roku od poniedziałku do piątku, 8 godzin dziennie z czego 6 godzin jest przeznaczone na zajęcia i treningi. Uczestnicy mają zapewniony transport w obie strony. Zajęcia z uczestnikami realizowane są głownie w oparciu o pracownie tematyczne, o zróżnicowanym charakterze. Dla uczestników ŚDS prowadzone jest poradnictwo psychologiczne a także: konsultacje lekarskie, organizacja spotkań okolicznościowych, współpraca z rodziną w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika, oraz innymi osobami lub podmiotami działającymi w obszarze udzielania pomocy, w zakresie niezbędnym, gwarantującym jak największą efektywność wspólnie podejmowanych oraz realizowanych działań.

Powrót


Realizacja Projektu


styczeń 2018


Lodowisko

Lodowisko Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

Lodowisko Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

Wyście na lodowisko, zorganizowane w ramach wsparcia Ekoterapia i rekreacja ruchowa.


Spektakl

Wyjazd do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na spektakl „Allo. Allo”. Przedstawienie miało charakter musicalowo-kabaretowy i było sceniczną wersją brytyjskiego serialu komediowego, który jest dobrze znany Uczestnikom ŚDS.


grudzień 2017


Seanse filmowe

W grudniu Uczestnicy ŚDS, w ramach rehabilitacji społecznej, mieli możliwość dwukrotnego skorzystania z wyjścia do kina. Obejrzane seanse dotyczyły oczywiście tematyki Bożonarodzeniowej i były to francuska produkcja „Mikołaj i spółka”, oraz norweski film familijny „Mikołaj w każdym z nas”.


listopad 2017


Kino

Kino Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

Wycieczka do Tczewa i seans kinie filmu Listy do M3.


Opera Bałtycka

Wycieczka Uczestników wraz z terapeutami do Gdańska gdzie wybrali się do Opery Bałtyckiej na koncert Ściąga z opery. Carmen. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem spektaklu.


Rehabilitacja społeczna poprzez sztukę

Rehabilitacja społeczna poprzez sztukę Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

Rehabilitacja społeczna poprzez sztukę Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

Poza uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych, dla Uczestników ŚDS orgaznizowane są zajęcia, pozwalające na twórcze wyrażenie siebie.


Rehabilitacja

Rehabilitacja Projekt PFRON, Konkurs 2/2016 Rehabilitacja Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększanie sprawności psychomotorycznej, możliwość wykonywania świadomych i celowych ruchów i utrzymania określonej postawy lub pozycji oraz zwiększanie dostępnych dla siebie obszarów funkcjonowania, to cele zajęć rehabilitacyjnych dla Uczestników naszego Ośrodka.


Masaże wodne

Masaże wodne, również z wykorzystaniem Chromoterapii.


Neuroforma

Zajęcia z wykorzystaniem Neuroformy Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

Zajęcia z wykorzystaniem Neuroformy Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z wykorzystaniem Neuroformy, w których biorą udział pan Wiesław i pan Adam.


październik 2017


Balladyna

Balladyna Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

Balladyna Projekt PFRON, Konkurs 2/2016

 

 

 

 

 

 

 

Wyjazd Uczestników i terapeutów do Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, na spektakl Balladyna.


Zamek w Gniewie

Wyprawa sześcioosobowej grupy wraz z terapeutką na wycieczkę do Gniewu – miasta, w którym znajduje się pałac Marysieńki oraz zamek zbudowany przez Zakon krzyżacki. Przygoda rozpoczęła się od spaceru wokół zamku i podziwiania pięknego krajobrazu, w następnej kolejności grupa, wraz z panią przewodnik, zwiedziła wnętrze budowli.


Grzybobranie

Wyprawa na grzybobranie, w czasie której każdy znaleziony przez grzybiarzy okaz poddawany był wspólnym konsultacjom. Była nie tylko świetną zabawą, ale pozwoliła także Uczestnikom poćwiczyć spostrzegawczość, orientację oraz poczuć smak rywalizacji.


wrzesień 2017


Neuroforma

Zakup i szkolenie terapeutów z zastosowania oraz zajęcia dla Podopiecznych w ramach Terapii EEG – koncentracji i sprawności poznawczej, z wykorzystaniem Neuroformy – nowoczesnego sprzęt do rehabilitacji funkcji ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi, stworzonego przez ekspertów z dziedziny neurorehabilitacji i neuropsychologii, wykorzystującego technologię wirtualnej rzeczywistości oraz rejestracji ruchów w 2D i 3D.


sierpień 2017


Nowa Holandia

Wycieczka Uczestników wraz z opiekunami do parku Nowa Holandia i różnorodne atrakcje – ścieżka edukacyjna o tematyce ekologicznej, replika osady wikingów, wyspa potworów, wyspa iluzji. Dodatkową atrakcją był rejs tramwajem wodnym po sieci sztucznych kanałów.


Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie

Wycieczka do Muzeum Wisły w Tczewie i zwiedzanie wystawy stałej, zapoznającej Uczestników i opiekunów z problematyką wiślaną oraz do Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, prezentującego zabytki z kolekcji Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.


Kino

Wyjście do kina na film Moje wakacje z Rudym, który wzruszył Uczestników.


Muzeum Archeologiczno-Historyczne

Wycieczka do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, podczas której oprócz oglądania wystaw Uczestnicy  filmu holograficznego Historie ponad granicami.


Rehabilitacja funkcjonalna

W ramach realizowanego Projektu Uczestnicy biorą udział w różnorodnych ćwiczeniach i zabiegach rehabilitacji funkcjonalnej.


Żuławski Park Historyczny

Wizyta w Żuławskim Parku Historycznym i zwiedzanie stałych wystaw, prezentujących zabytki krainy Żuław Wiślanych.


lipiec 2017


Zwiedzanie Muzeum Stutthof

W celu przybliżenia historii Uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzili niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Stutthof w Sztutowie.


Wycieczka do Gdańska

Wyjazd, w którym wraz z terapeutą  uczestniczyli Ania, Piotrek i Natalia. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie Muzeum Morskiego w Gdańsku i wystawy Ludzie – statki – porty i Łodzie ludów świata, zwiedzanie Wyspy Spichrzów oraz spacer po starówce.


Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Zajęcia w Mini ZOO w Jantarze przybliżające świat zwierząt.


czerwiec 2017


Terapie wodne

Hydromasaże łagodzą bóle stawów, rozluźniają napięte mięśnie i usuwają zmęczenie. Poprawiają samopoczucie, pobudzają i dodają energii.


Rejs

Rejs statkiem Dominika po rzece Nogat. W czasie naszej wycieczki mieliśmy możliwość innego spojrzenia na Zamek w Malborku i jego okolice.


maj 2017


Ekoterapia i rekreacja ruchowa

Wizyta w Mini ZOO w Jantarze i obserwowanie mieszkającym tam ptaków i zwierząt. Niektóre z nich Uczestnicy chętnie karmili otrzymaną marchewką.


Terapie wodne

Zajęcia terapeutyczne dla Uczestników, realizowane w Ośrodku Basenoterapii Fundacji WRÓĆ w Jantarze.


Rehabilitacja społeczna przez sztukę

Wycieczka do Sztumskiego Centrum Kultury, gdzie Uczestnicy zwiedzili pokonkursową wystawę prac malarskich Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego oraz wystawy fotograficzne. Wzięli również udział w specjalnie przygotowanym pokazie gry świateł.