Fundacja "WRÓĆ

Terapia Metodą Integracji Sensorycznej (SI)

I stopień: 2 edycje x 24 osoby
II stopień: 1 edycja x 24 osoby
prowadzący: mgr Liliana Klimont/Centrum Terapii Rozwojowej – Gdańsk
miejsce kursu:
Wyspa Centrum Terapii Rozwojwej
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 23 – siedziba firmy Olicon Sp. z o.o. ( Kokoszki)

Dojazd autobusem 157 z Gdańska Wrzeszcz
167 – Gdańsk PKP

Mapka dojazdu samochodem na stronie www.olicon.com.pl.
terminy:
1. Kurs Integracji Sensorycznej Iº
„Neurofizjologiczne Podstawy Procesów Integracji Sensorycznej”
I termin: 04.11 –07.11.2010
II termin: 23.02 – 26.02.2011 – zmiana na 22.02 – 25.02.2011

2. Kurs Integracji Sensorycznej IIº
„Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej”
I część : 08.01 – 18.01.2011
II część: 26.05 – 05.06.2011 –  II część: 25.05 – 04.06.2011

adresaci: fizjoterapeuci, lekarze, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy specjalni, pedagodzy (z wyjątkiem absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej), terapeuci zajęciowi

Przy każdym zgłoszeniu wymagane jest dostarczenie kopii dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie.


INFORMACJE DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIA SI I st.
W trakcie szkolenia uczestnicy mają zapewnione napoje i słodki poczęstunek. Organizator nie gwarantuje noclegów. Dojazd na miejsce szkolenia we własnym zakresie.

 

Wszystkich Beneficjentów prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.


WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ TERAPEUTY SI NA KURSACH ORGANIZOWANYCH POD AUSPICJAMI Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej

KURS SI I STOPNIA

 1. W kursie mogą uczestniczyć, osoby posiadające tytuł magistra, technika lub licencjat (nie studia podyplomowe czy kursy kwalifikacyjne) w niżej wymienionych zawodach: fizjoterapeuci, lekarze, logopedzi, psycholodzy, pedagodzy (z wyjątkiem absolwentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej), pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi.

KURS SI II STOPNIA

 1. W kursie mogą brać udział osoby, które ukończyły kurs SI I stopnia prowadzony przez instruktorów SI współpracujących z PTIS (uchwała z dnia 17.10.2008, obecnie Liliana Klimont i Małgorzata Karga) i posiadają minimum roczną praktykę w indywidualnej pracy terapeutycznej (jeden na jeden) w ramach wykonywanego zawodu (nie SI).
  Doświadczenie musi być udokumentowane zaświadczeniem z miejsca pracy.
 2. Kandydaci przed przystąpieniem do kursu integracji sensorycznej ( SI) II stopnia zobligowani są do opanowania wiedzy z zakresu neurofizjologii, rozwoju psychoruchowego (zgodnie z podaną literaturą) oraz zagadnień SI z zakresu kursu SI I stopnia.
 3. Warunki kwalifikacji określane są przez organizatora z ramienia PTIS.
 4. Kurs składa się z trzech części. Każda z części oddzielona jest określonym czasem na przygotowanie prac szkoleniowo-zaliczeniowych.
  • Część I
   Zagadnienia diagnozy i terapii SI
  • Część II
   Kontynuacja zagadnień diagnozy terapii SI
   Warunkiem przystąpienia do drugiej części kursu integracji sensorycznej (SI) II stopnia jest przygotowanie pracy z diagnozy SI wg warunków określonych przez instruktorów SI prowadzących kurs (m.in. nagranie określonych fragmentów diagnozy SI- wybranych prób Arkusza Obserwacji Klinicznej, Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej, fragmentów spontanicznej i ukierunkowanej aktywności dziecka ).
   Na drugiej części odbywa się egzamin teoretyczno-praktyczny przeprowadzany przez instruktorów SI z zakresu zdobytej wiedzy oraz umiejętności przeprowadzania Arkusza Obserwacji Klinicznej i Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej.
  • Część III
   Trzecia część kursu to 2 indywidualne spotkania (tego samego dnia) instruktora SI z uczestnikiem w celu omówienia jego prac zaliczeniowych z diagnozy i terapii SI. Kursanci łączeni będą w pary, by móc uczestniczyć tego samego dnia w omawianiu pracy innej osoby. Terminy spotkań ustalane będą indywidualnie.W razie potrzeby dopuszcza się dodatkowe spotkania, do wyboru przez kursanta, z tym samym bądź innym instruktorem SI PTIS oraz superwizorem metody VIT (Wideotrening Komunikacji).
 5. Uczestnik kursu, który spełni w/w warunki i uzyska ocenę pozytywną z egzaminu i prac zaliczeniowych otrzymuje CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej (Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego-SPD) oraz zostaje umieszczony w bazie certyfikowanych terapeutów SI na stronie PTIS.
 6. Osoba, która nie zaliczy prac zaliczeniowych lub nie zda egzaminu zobligowana jest, w ciągu 4 miesięcy od daty zakończenia drugiej części kursu SI II stopnia, do dopełnienia formalności. W przypadku braku ich spełnienia, a chęci uzyskania certyfikatu terapeuty SI, wymagane jest powtórne uczestnictwo w kursie SI II stopnia.
 7. Osoby (dotyczy osób, których nabór na kurs SI II stopnia rozpoczął się po styczniu 2010)otrzymujące CERTYFIKAT Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej (Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego-SPD) zobligowane są do uczestniczenia raz na 3 lata w kursie lub warsztatach rozwijających z zakresu diagnozy i terapii SI prowadzonych pod auspicjami PTIS lub przez organizacje z nim współpracujące (w ostatnim przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o uczestnictwie w kursie). Warunki kursów rozwijających określa zarząd PTIS. Brak uczestnictwa w kursie rozwijającym spowoduje anulowanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii SI oraz usunięcie nazwiska terapeuty z bazy certyfikowanych terapeutów SI na stronie PTIS.

PROGRAM SZKOLENIA Z ZAKRESU INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – I stopień

Prowadząca: mgr Liliana Klimont

 1. Ogólne informacje i założenia Metody Integracji Sensorycznej
 2. Podstawowe informacje z anatomii i fizjologii układu nerwowego – neurofizjologiczne podstawy integracji sensorycznej
 3. Omówienie „kamieni milowych” rozwoju motorycznego jako podstaw prawidłowej integracji sensoryczno-motorycznej
 4. Omówienie funkcji układu dotykowego
 5. Najczęściej występujące zaburzenia integracji wrażeń dotykowych : nadwrażliwość dotykowa, obronność dotykowa, zaburzenia dyskryminacji bodźca dotykowego
 6. Omówienie funkcji układu czucia głębokiego
 7. Zaburzenia proprioceptywne – wpływ postawy ciała i napięcia mięśni oraz schematu ciała na trudności szkolne
 8. Omówienie funkcji układu przedsionkowego
 9. Zaburzenia funkcji przedsionkowych
 10. Zaburzenia procesów uczenia się w odniesieniu do integracji sensorycznej u dzieci w normie intelektualnej
 11. Omówienie syndromu dyspraksji rozwojowej
 12. Prezentacja materiału filmowego – najczęściej występujące dysfunkcje integracji sensorycznej
 13. Omówienie testu Obserwacje Kliniczne
 14. Prezentacja – przeprowadzenie testu Obserwacje Kliniczne (materiał filmowy)
 15. Zaburzenia procesów sensorycznych w odniesieniu do rozwoju percepcji wzrokowej i słuchowej w pierwszych latach życia.

Plan zajęć:

08.30 – 10.00 wykład
10.00 – 10.15 przerwa
10.15 – 12.15 wykład
12.15 – 13.00 przerwa
13.00 – 14.30 wykład
14.30 – 14.45 przerwa
14.45 – 17.00 wykład


PLAN ZAJĘĆ – KURS II STOPNIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Prowadząca: mgr Liliana Klimont

Zajęcia w blokach:

8.30-10.00
10.00-10.15 przerwa
10.15-11.45
11.45-12.30 przerwa
12.30-14.00
14.00-14.15 przerwa
14.15-16.00

08.01.2011
Powtórzenie wiadomości z kursu I stopnia

09.01.
I-Obserwacje kliniczne
II- Obserwacje kliniczne – część praktyczna
III-test Imitacja Pozycji (IP)
IV-test Obustronna Koordynacja R uchowa (OKR)

10.01
I – Różnicowanie prawo-lewo (RP-L)
II-Przekraczanie linii środkowej ciała
III-Równowaga w pozycji stojącej oczy otwarte i zamknięte
IV-pokaz – badanie

11.01
I- testy południowo- kalifornijskie – praktyka
II-Diagnoza – zasady tworzenia opisu
III- Postawa ciała/ napięcie mięśniowe
IV- Praca w grupach z dziećmi

12.01
I-postawa ciała / napięcie mięśniowe
II-postawa ciała /napięcie mięśniowe
III/IV – układ przedsionkowy – fizjologia i zaburzenia wczesnego okresu rozwoju

13.01.2011 Przerwa

14.01
I-praktyka – wykorzystanie sprzętu do terapii SI – zasady bezpieczeństwa, organizacja Sali do terapii
II- wykorzystanie sprzętu do terapii SI – Cd praca w grupach
III-test Lokalizacja bodźca dotykowego
IV- praca w grupach z dziećmi

15.01
I/II/III – zasady pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (A.Lemańska)
IV- – praca w grupach z dziećmi

16.01
I-test grafestezji
II-test Identyfikacja palców
III- założenia terapii dziecka z nadwrażliwością dotykową
IV- stymulacja dotykowa – protokół Wilbarger

17.01
I/II/ – zasady dobrej komunikacji – wykorzystanie techniki video treningu w budowaniu dobrych relacji z klientem i rodzicami (J.Popek)
III-dieta sensoryczna – co to jest, jak dobierać prawidłowe proporcje
IV- materiał filmowy – omówienie pracy w grupach

18.01
I- Nadreaktywność przedsionkowa – ogólne założenia terapii
II- podreaktywność przedsionkowa – ogólne założenia terapii
III- podsumowanie pracy w grupach
IV- dyskusja/pytania/rozwiązywanie problemów

Fundacja "WRÓĆ